Plenarprotokoll 123/2004 rd

PR 123/2004 rd

Justerat 2.0r

123. TORSDAGEN DEN 18 NOVEMBER 2004

Förhandlingarna leds av förste vice talman Markku Koski.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Eero Akaan-Penttilä /saml
 • Mikko Alatalo /cent
 • Arja Alho /sd
 • Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Heidi Hautala /gröna
 • Klaus Hellberg /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Marjukka Karttunen /saml
 • Tatja Karvonen /cent
 • Antero Kekkonen /sd
 • Rauno Kettunen /cent
 • Jere Lahti /saml
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Minna Lintonen /sd
 • Pekka Nousiainen /cent
 • Tuija Nurmi /saml
 • Mikaela Nylander /sv
 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • Kalevi Olin /sd
 • Aila Paloniemi /cent
 • Kari Rajamäki /sd
 • Eero Reijonen /cent
 • Jukka Roos /sd
 • Simo Rundgren /cent
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Ilkka Taipale /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Astrid Thors /sv
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Unto Valpas /vänst
 • Ahti Vielma /saml
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

Efter namnuppropet anmäler sig följande ledamöter:

 • Arja Alho /sd
 • Astrid Thors /sv
 • Heidi Hautala /gröna

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

18 och 19.11 ledamot

 • Kari Rajamäki /sd

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

18.11 ledamot

 • Suvi-Anne Siimes /vänst

18 och 19.11 ledamot

 • Tatja Karvonen /cent

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

18.11 ledamöterna

 • Antero Kekkonen /sd
 • Mikaela Nylander /sv

18 och 19.11 ledamöterna

 • Eero Akaan-Penttilä /saml
 • Marjukka Karttunen /saml

__________

Unionsärenden

Förste vice talmannen meddelar att med statsrådets skrivelse av den 11 november 2004 har till riksdagen inkommit två sådana ärenden som avses i 96 § 2 mom. i grundlagen, ärendena U 59, 60/2004 rd.

 • Förste vice talmannen meddelar att talmannen har sänt dessa ärenden vidare för att behandlas i stora utskottet, som
 • lagutskottet skall lämna utlåtande till om ärende U 59 samt
 • finansutskottet och jord- och skogsbruksutskottet om ärende U 60.

__________

Medlemmarna i Finlands delegation i Nordiska rådet

Förste vice talmannen:

Med hänvisning till en reglering av utskottsplatserna anhåller ledamot Sari Essayah om befrielse från medlemskapet i Finlands delegation i Nordiska rådet. Talmanskonferensen förordar anhållan.

Anhållan godkänns.

Förste vice talmannen:

Fyllnadsval till Finlands delegation i Nordiska rådet förrättas vid plenum i morgon fredag den 19 november kl. 13. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet bör enligt 13 § i valstadgan lämnas in till centralkansliet senast i morgon fredag kl. 10.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

2) Regeringens proposition med förslag till sjukförsäkringslag
Regeringens proposition med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till sjukförsäkringslag (RP 50/2004 rd)

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 50, 164/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 25/2004 rd

Lagmotion  LM 11, 34, 55, 62, 75, 80, 82, 102, 108, 139, 161/2003 rd, 6, 36, 74, 79, 97, 107, 112, 121/2004 rd

Åtgärdsmotion  AM 3, 40, 73/2003 rd, 34, 41, 77/2004 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande nr 25. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Detaljbehandling:

Lagförslaget i betänkandet, som social- och hälsovårdsutskottet föreslår på basis av regeringens propositioner

1 kap. 1—4 §, 1 kap. rubrik och I avdelningens rubrik samt 2 kap. 1 och 2 § godkänns.

2 kap. 3 §

Debatt (PTK 123/2).

Under debatten föreslår ledamot Raija Vahasalo med bifall av ledamot Paula Risikko att paragrafen skall godkännas enligt reservation 1.

Vid omröstningen om ledamot Vahasalos förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 106 ja och 50 nej, 43 frånvarande.

( Omr. 1 )

2 kap. 4—6 § och kapitlets rubrik, 3 kap. 1—6 § och kapitlets rubrik, 4 kap. 1—9 § och kapitlets rubrik samt 5 kap. 1—7 § godkänns.

5 kap. 8 §

Debatt (PTK 123/2).

Under debatten föreslår ledamot Leena Rauhala med bifall av ledamot Erkki Virtanen att paragrafen skall få den lydelse den har i reservation 3.

Vid omröstningen om ledamot Rauhalas förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 122 ja och 34 nej, 43 frånvarande.

( Omr. 2 )

5 kap. 9 § och kapitlets rubrik, 6 kap. 1—15 § och kapitlets rubrik samt II avdelningens rubrik, 7 kap. 1—5 § och kapitlets rubrik samt 8 kap. 1 och 2 § godkänns.

8 kap. 9 §

Debatt (PTK 123/2).

Under debatten föreslår ledamot Erkki Virtanen med bifall av ledamot Leena Rauhala att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Vid omröstningen om ledamot Virtanens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 124 ja och 33 nej, 42 frånvarande.

( Omr. 3 )

8 kap. 4—6 § godkänns.

8 kap. 7 §

Debatt (PTK 123/2).

Under debatten föreslår ledamot Erkki Virtanen med bifall av ledamot Leena Rauhala att paragrafen godkänns med en formulering enligt reservation 2.

Vid omröstningen om ledamot Virtanens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 123 ja och 33 nej, 43 frånvarande.

( Omr. 4 )

8 kap. 8 § godkänns.

8 kap. 9 §

Debatt (PTK 123/2).

Under debatten föreslår ledamot Erkki Virtanen med bifall av ledamot Leena Rauhala att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Vid omröstningen om ledamot Virtanens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 123 ja och 33 nej, 43 frånvarande.

( Omr. 5 )

8 kap. rubrik och 9 kap. 1—10 § godkänns.

9 kap. 11 §

Debatt (PTK 123/2).

Under debatten föreslår ledamot Leena Rauhala med bifall av ledamot Erkki Virtanen att paragrafen godkänns med ordalydelsen i reservation 3.

Vid omröstningen om ledamot Rauhalas förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 90 ja och 63 nej, 46 frånvarande.

( Omr. 6 )

9 kap. 12 §

Debatt (PTK 123/2).

Under debatten föreslår ledamot Leena Rauhala med bifall av ledamot Erkki Virtanen att paragrafen skall godkännas enligt reservation 3.

Vid omröstningen om ledamot Rauhalas förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 90 ja och 63 nej, 46 frånvarande.

( Omr. 7 )

9 kap. 13—15 § och kapitlets rubrik samt 10 kap. 1 § godkänns.

10 kap. 2 §

Debatt (PTK 123/2).

Under debatten föreslår ledamot Leena Rauhala med bifall av ledamot Erkki Virtanen att paragrafen godkänns med en formulering enligt reservation 3.

Vid omröstningen om ledamot Rauhalas förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 120 ja och 31 nej, 48 frånvarande.

( Omr. 8 )

10 kap. 3 § och kapitlets rubrik samt 11 kap. 1—6 § godkänns.

11 kap. 7 §

Debatt (PTK 123/2).

Under debatten föreslår ledamot Erkki Virtanen med bifall av ledamot Minna Sirnö att paragrafen godkänns med en formulering enligt reservation 2.

 • Ledamot Leena Rauhala föreslår med bifall av ledamot Sari Essayah att paragrafen godkänns enligt reservation 3.

Förste vice talmannen:

Förslagen har identiskt innehåll och ställs vid omröstningen samtidigt mot betänkandet.

Vid omröstningen om ledamöterna Virtanens och Rauhalas förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 122 ja och 34 nej, 43 frånvarande.

( Omr. 9 )

11 kap. 8—11 § och kapitlets rubrik, 12 kap. 1—10 § och kapitlets rubrik, III avdelningens rubrik, 13 kap. 1—11 § och kapitlets rubrik godkänns.

14 kap. 1 §

Debatt (PTK 123/2).

Under debatten föreslår ledamot Raija Vahasalo med bifall av ledamot Paula Risikko att paragrafen godkänns med den ordalydelse den har i reservation 1.

Vid omröstningen om ledamot Vahasalos förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 105 ja och 49 nej, 45 frånvarande.

( Omr. 10 )

14 kap. 2 § godkänns.

14 kap. 3 §

Debatt (PTK 123/2).

Under debatten föreslår ledamot Raija Vahasalo med bifall av ledamot Paula Risikko paragrafen godkänns med en formulering enligt reservation 1.

Vid omröstningen om ledamot Vahasalos förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 88 ja och 65 nej, 46 frånvarande.

( Omr. 11 )

14 kap. rubrik, IV avdelningens rubrik, 15 kap. 1—20 § och kapitlets rubrik, 16 kap. 1—6 § och kapitlets rubrik, 17 kap. 1—8 § och kapitlets rubrik, V avdelningens rubrik, 18 kap. 1—13 § och kapitlets rubrik, VI avdelningens rubrik, 19 kap. 1—12 § och kapitlets rubrik, 20 kap. 1—5 § och kapitlets rubrik samt 21 kap. 1—3 § och kapitlets rubrik, VII avdelningens rubrik, ingressen och rubriken godkänns.

Riksdagen omfattar social- och hälsovårdsutskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna skall förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 183/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 27/2004 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande nr 27. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Detaljbehandling:

Lagförslag 1

1 §

Debatt (PTK 123/3).

Under debatten föreslår ledamot Erkki Virtanen med bifall av ledamot Leena Rauhala att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Vid omröstningen om ledamot Virtanens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 119 ja och 31 nej, 49 frånvarande.

( Omr. 12 )

2—4 § och 1 kap. rubrik, 5 och 6 § och 2 kap. rubrik, 7—9 § och 3 kap. rubrik, 10—19 § och 4 kap. rubrik samt 20—25 § och 5 kap. rubrik, ingressen och rubriken godkänns.

Lagförslag 2

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift inom Kajanalands förvaltningsförsöksområde 2005—2009

Fortsatt första behandling

Regeringens proposition  RP 144/2004 rd

Stora utskottets betänkande  StoUB 4/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 18/2004 rd

Lagmotion  LM 94/2004 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger stora utskottets betänkande nr 4 varav framgår att utskottet omfattar riksdagens beslut i ärendet.

Ingen debatt.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

5) Regeringens proposition med förslag om godkännande av protokoll nr 12 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 121/2004 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 4/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om accis på vissa dryckesförpackningar samt vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 149/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 23/2004 rd

Allmän debatt (PTK 123/6).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 124/3/2004

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 1 och 5 § lagen om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskattningens område

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 200/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 24/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av konsumentskyddslagen och vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 122/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 20/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om understöd för reparation av bostäder och energiunderstöd

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 171/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 15/2004 rd

Allmän debatt (PTK 123/9).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

10) Lag om ändring av 23 kap. 5 § i strafflagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 73/2004 rd (Saara Karhu /sd)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 123/10).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till lagutskottet.

11) Lag om förlängd tid för beviljande av frontveterantecken

Remissdebatt

Lagmotion  LM 126/2004 rd (Pentti Tiusanen /vänst m.fl.)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 123/11).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

12) Lag om ändring av 7 kap. 6 § i lagen om aktiebolag

Remissdebatt

Lagmotion  LM 130/2004 rd (Jan Vapaavuori /saml)

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till ekonomiutskottet.

Plenum avslutas kl. 19.47.