Plenarprotokoll 123/2009 rd

PR 123/2009 rd

Justerat 2.0r

123. TORSDAGEN DEN 10 DECEMBER 2009

Överläggingarna leddes av talman Sauli Niinistö (16.03—18.08) och andre vice talman Johannes Koskinen (18.08—20.06).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 25 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Eero Akaan-Penttilä /saml
 • Mikko Alatalo /cent
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent (r)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Merikukka Forsius /saml
 • Anna-Maja Henriksson /sv (r)
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /cent (r)
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Tanja Karpela /cent (f)
 • Jyrki Kasvi /gröna (s)
 • Jyrki Katainen /saml (r)
 • Ville Niinistö /gröna
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (f)
 • Heli Paasio /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Johanna Sumuvuori /gröna (f)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Tarja Tallqvist /kd (s)
 • Astrid Thors /sv (r)
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Oras Tynkkynen /gröna (r)
 • Markku Uusipaavalniemi /cent
 • Matti Vanhanen /cent (r)
 • Mirja Vehkaperä /cent (f)

Efter namnuppropet anmälde sig följande 3 ledamöter:

 • Sirpa Paatero /sd (16.55)
 • Ilkka Kanerva /saml (17.04)

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

2) Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 258/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 54/2009 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Debatt (PTK 123/2).

Talmannen:

Ledamot Päivi Räsänen har med bifall av ledamot Kari Kärkkäinen föreslagit att ärendet remitteras till grundlagsutskottet. Eftersom ett godkännande av förslaget avbryter första behandlingen av ärendet måste riksdagen först besluta om förslaget. Jag ber därför följande talare att uttrycka sin uppfattning om att ärendet remitteras till utskottet.

Pentti Tiusanen /vänst:

Arvoisa puhemies! Ehdotus on erittäin perusteltu. Ajattelin aivan samaa asiaa, kun ed. Rehula valiokunnan puheenjohtajana puhui tästä asiasta, ja, arvoisa puhemies, kannatan tätä ja kannatan tätä nimenomaan akateemisesti sivistyneenä kansalaisena, koska kysymys ei ole todellakaan yliopistojen mollaamisesta vaan perustuslaista.

Erkki Pulliainen /gröna:

Arvoisa puhemies! Jos nyt kuitenkin sittenkin lausuisin tästä jotakin. Minä olen sitä mieltä, että tässä liikutaan ilmiselvästi raja-alueella ja kumpikin ratkaisu olisi mahdollinen, mutta katson kuitenkin, että asian luonteen vuoksi ja asian nopean etenemisen tarpeen vuoksi tähän toimenpiteeseen ei ole tarpeellista ryhtyä.

Antti Vuolanne /sd:

Arvoisa puhemies! Nyt kun kannatettu ehdotus perustuslakivaliokuntaan lähettämisestä on tehty, niin otan kannan, että kannatan lähettämistä.

Krista Kiuru /sd:

Arvoisa puhemies! Tässä keskustelussa ovat tulleet ilmi ne seikat, miksi asia pitäisi vielä perustuslakivaliokunnassa tutkia. Kannatan omalta osaltani esitystä.

Satu Taiveaho /sd:

Arvoisa puhemies! Jo sosiaali- ja terveysvaliokunnassa sosialidemokraatit kannattivat sitä esitystä, että tämä olisi perustuslakivaliokuntaan lähetetty, ja ilman muuta myös tässä yhteydessä annamme tälle esitykselle tuen.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan perustuslakivaliokuntaan lähettämistä.

Debatten om ärendets remittering till utskottet avslutades.

Talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 124/3/2009

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 224/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 55/2009 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 123/3).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

4) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 5 kap. 19 § och 8 kap. 9 § i aktiebolagslagen, lagen om andelslag samt 5 kap. 15 § i försäkringsbolagslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 238/2009 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 29/2009 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 123/4).

Beslut

Andre vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 124/2/2009

5) Regeringens proposition med förslag till kommunindelningslag

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 125/2009 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 21/2009 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 123/5).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

6) Regeringens proposition med förslag till en lag om utveckling av regionerna och vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 146/2009 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 22/2009 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 123/6).

Andre vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 124/1/2009

7) Regeringens proposition med förslag till ändring av tingsrättslagen och bestämmelserna om vissa tingsrätters sakliga behörighet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 227/2009 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 18/2009 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 123/7).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 247/2009 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 30/2009 rd

Lagmotion  LM 55/2007 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 123/8).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 249/2009 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 31/2009 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

10) Regeringens proposition med förslag till ändring av järnvägslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 207/2009 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 32/2009 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

11) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av värdepappersmarknadslagen, lagen om Finansinspektionen samt 1 och 6 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 187/2009 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 28/2009 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om inspektion av energieffektiviteten hos kylanläggningarna i en byggnads luftkonditioneringssystem

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 253/2009 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 12/2009 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 123/12).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

13) Lag om ändring av 6 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Remissdebatt

Lagmotion  LM 115/2009 rd (Erkki Tuomioja /sd m.fl.)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 123/13).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om skyldighet att medge insyn i och lämna uppgifter om vissa företags ekonomiska verksamhet

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 217/2009 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 30/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 11.12.2009.

Andre vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon fredag 11.12.2009 kl. 13.

Plenum avslutades kl. 20.06.

​​​​