Plenarprotokoll 124/2006 rd

PR 124/2006 rd

Justerat 2.0r

124. TORSDAGEN DEN 30 NOVEMBER 2006

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Tarja Filatov /sd
 • Susanna Haapoja /cent
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /saf
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Huotari /vänst
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Inkeri Kerola /cent
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Markku Laukkanen /cent
 • Pekka Nousiainen /cent
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /saml
 • Kimmo Sasi /saml
 • Jouko Skinnari /sd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Astrid Thors /sv
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Raija Vahasalo /saml
 • Jan Vapaavuori /saml

Efter namnuppropet anmäler sig ledamöterna

 • Raija Vahasalo /saml
 • Susanna Haapoja /cent
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Astrid Thors /sv

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

30.11 ledamöterna

 • Paula Lehtomäki /cent
 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • Erkki Tuomioja /sd

30.11 och 1.12 ledamöterna

 • Tarja Filatov /sd
 • Kimmo Sasi /saml

30.11—5.12 ledamot

 • Tuula Haatainen /sd

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

30.11 ledamot

 • Anne Huotari /vänst

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

30.11 ledamöterna

 • Mikko Alatalo /cent
 • Lasse Hautala /cent
 • Tatja Karvonen /cent
 • Inkeri Kerola /cent
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Markku Laukkanen /cent
 • Pekka Nousiainen /cent
 • Mikaela Nylander /sv
 • Reijo Paajanen /saml
 • Terhi Peltokorpi /cent
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Klaus Pentti /cent
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /saml
 • Jouko Skinnari /sd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Astrid Thors /sv

30.11 och 1.12 ledamot

 • Jan Vapaavuori /saml

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

2) Regeringens proposition med förslag om godkännande av Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 67/2006 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 13/2006 rd

Allmän debatt (PTK 124/2, Thors 124/2/63, 124/2/66, 124/2/68).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2007

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 143/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 36/2006 rd

Lagmotion  LM 103, 125/2006 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande nr 36. Först förs en allmän debatt om ärendet och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av lagförslaget.

I anslutning till detta ärende är debatt dessutom tillåten om ärende 4) på dagordningen.

Allmän debatt (PTK 124/3).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 125/2/2006

4) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen och av vissa andra skattelagar samt till ändringar i lagstiftningen som föranleds av justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 144/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 37/2006 rd

Lagmotion  LM 114/2004 rd, 81, 107, 122, 146/2005 rd, 27, 40, 56, 59, 81, 82, 93, 109, 110, 121, 123, 148/2006 rd

Åtgärdsmotion  AM 29, 52, 105, 116/2005 rd, 68/2006 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande nr 37. Först förs en allmän debatt om ärendet och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av lagförslagen i regeringens proposition.

Allmän debatt (PTK 124/4).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 125/3/2006

5) Regeringens proposition med förslag till lag om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut samt om ändring av därtill anslutna lagar

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 246/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 38/2006 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

6) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av polisförvaltningslagen och vissa andra lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 72/2006 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 24/2006 rd

Allmän debatt (PTK 124/6).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 125/4/2006

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om grunderna för utvecklande av den statliga lokalförvaltningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 74/2006 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 26/2006 rd

Allmän debatt (PTK 124/7).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

8) Regeringens proposition om godkännande av ändringarna i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna och om ändring av 6 kap. 9 § i sjölagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 223/2006 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 25/2006 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnanläggningar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 224/2006 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 26/2006 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

10) Regeringens proposition med förslag till lagar om elektroniska recept och om ändring av 57 och 57 a § i läkemedelslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 250/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 43/2006 rd

Allmän debatt (PTK 124/10).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

11) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring, trafikförsäkringslagen, patientskadelagen, lagen om miljöskadeförsäkring och lagen om bindande av vissa trafikskadeersättningar vid lönenivån

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 238/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 44/2006 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

12) Regeringens proposition med förslag till ändring av lagstiftningen om föräldradagpenningar och ersättning för arbetsgivarkostnader

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 112/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 45/2006 rd

Lagmotion  LM 11/2004 rd, 52, 95, 99, 115/2005 rd, 74, 100, 112, 133, 138/2006 rd

Åtgärdsmotion  AM 72, 88, 90/2003 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande nr 45. Först förs en allmän debatt om ärendet och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av lagförslagen i regeringens proposition.

Allmän debatt (PTK 124/12).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 125/5/2006

13) Regeringens proposition med förslag till lag om premieprocentsatsen för sjukförsäkringens sjukvårdspremie och arbetsgivares folkpensionsavgift samt till lagar om ändring av 4 och 13 § i lagen om arabetsgivares socialskyddsavgift och sjukförsäkringslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 131/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 46/2006 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

14) Lag om ändring av inkomstskattelagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 147/2006 rd (Pekka Kuosmanen /saml m.fl.)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 124/14).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

15) Lag om ändring av 9 kap. 1 § i sjukförsäkringslagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 149/2006 rd (Eva Biaudet /sv m.fl.)

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

16) Lag om ändring av 30 § i lagen om grundläggande utbildning

Remissdebatt

Lagmotion  LM 156/2006 rd (Päivi Räsänen /kd)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kulturutskottet.

Debatt (PTK 124/16).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till kulturutskottet.

17) Lag om ändring av 11 och 17 § i lagen om studiestöd

Remissdebatt

Lagmotion  LM 160/2006 rd (Päivi Räsänen /kd)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kulturutskottet.

Debatt (PTK 124/17).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till kulturutskottet.

18) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 a kap. 6 § i strafflagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 203/2006 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 21/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

19) Regeringens proposition med förslag till lagar om Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet och om ändring av lagen om statens bostadsfond

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 240/2006 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 6/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

20) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av aravabegränsningslagen, lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån och lagen om bostadsrättsbostäder

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 198/2006 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 7/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

21) Regeringens proposition med förslag till ändring av markanvändnings- och bygglagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 81/2006 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 8/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

22) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 27 § i lagen om statsandelar till kommunerna

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 262/2006 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 27/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

23) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av fordonslagen och vissa andra lagar som innehåller bestämmelser om registrering av fordon samt fordonsskattelagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 61/2006 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 27/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

24) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av handelsregisterlagen, 14 § i företags- och organisationsdatalagen samt 3 kap. 9 § i bokföringslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 193/2006 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 20/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas fredagen den 1 december kl. 3.02.

​​​​