Plenarprotokoll 124/2009 rd

PR 124/2009 rd

Justerat 2.0r

124. FREDAGEN DEN 11 DECEMBER 2009

Överläggningarna leddes av talman Sauli Niinistö (13.03—13.12).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 22 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Matti Ahde /sd
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Merikukka Forsius /saml
 • Hannakaisa Heikkinen /cent (s)
 • Anna-Maja Henriksson /sv (r)
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Harri Jaskari /saml
 • Tanja Karpela /cent (f)
 • Ville Niinistö /gröna
 • Mikaela Nylander /sv (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (f)
 • Petteri Orpo /saml (s)
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Johanna Sumuvuori /gröna (f)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Tarja Tallqvist /kd (s)
 • Oras Tynkkynen /gröna (r)
 • Markku Uusipaavalniemi /cent
 • Matti Vanhanen /cent (r)
 • Jan Vapaavuori /saml (r)
 • Mirja Vehkaperä /cent (f)
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

__________

Statsrådsmedlemmarnas bindningar

Talmannen:

Statsminister Matti Vanhanen har 10.12.2009 anmält ändringar i sina bindningar (SR 6/2009 rd).

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till en lag om utveckling av regionerna och vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 146/2009 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 22/2009 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid plenum 10.12.2009.

Under debatten har ledamot Raimo Piirainen med bifall av ledamot Unto Valpas föreslagit att lagförslagen förkastas.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talmannen:

Den som godkänner lagförslagen, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslagen förkastats.

I protokollet antecknas hur var och en ledamot har röstat.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

110 ja, 62 nej; 27 frånvarande.

( Omr. 1 )

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 5 kap. 19 § och 8 kap. 9 § i aktiebolagslagen, lagen om andelslag samt 5 kap. 15 § i försäkringsbolagslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 238/2009 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 29/2009 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 10.12.2009.

Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Beslut

Lagförslag 1

Riksdagen godkände 5 kap. 19 § och kapitlets rubrik enligt betänkandet.

8 kap. 9 §

Sirpa Paatero /sd:

Arvoisa puhemies! Esitämme hylättäväksi 8 luvun 9 §:n.

Matti Kangas /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Paateron hyvää esitystä.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Sirpa Paatero har med bifall av ledamot Matti Kangas föreslagit att paragrafen stryks.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Sirpa Paateros förslag mot betänkandet godkände riksdagen 8 kap. 9 § enligt betänkandet med rösterna

113 ja, 61 nej; 25 frånvarande.

( Omr. 2 )

Riksdagen godkände 8 kapitlets rubrik, ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken enligt betänkandet.

Lagförslag 2

6 kap. 8 §

Sirpa Paatero /sd:

Arvoisa puhemies! Vastalauseen mukaisesti esitetään hylättäväksi 6 luvun 8 §.

Matti Kangas /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Paateron tekemää esitystä.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Sirpa Paatero har med bifall av ledamot Matti Kangas föreslagit att paragrafen stryks.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Sirpa Paateros förslag mot betänkandet godkände riksdagen 6 kap. 8 § enligt betänkandet med rösterna

113 ja, 61 nej; 25 frånvarande

( Omr. 3 )

Riksdagen godkände 6 kapitlets rubrik, 8 kap. 5 § och kapitlets rubrik, ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken enligt betänkandet.

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 3 enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 258/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 54/2009 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avbröts i plenum 10.12.2009.

Under allmänna debatten har ledamot Päivi Räsänen med bifall av ledamot Kari Kärkkäinen föreslagit att ärendet remitteras till grundlagsutskottet.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talmannen:

Talmanskonferensen har i dag beslutat föreslå att ärendet remitteras till grundlagsutskottet. Eftersom talmanskonferensens förslag är identiskt med ledamot Päivi Räsänens förslag torde talmanskonferensens förslag kunna godkännas enhälligt.

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om skyldighet att medge insyn i och lämna uppgifter om vissa företags ekonomiska verksamhet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 217/2009 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 30/2009 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

5) Regeringens proposition om statsbudgeten för 2010
Regeringens proposition om komplettering av budgetpropositionen för 2010 (RP 138/2009 rd)

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 138/2009 rd

Regeringens proposition  RP 241/2009 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 45/2009 rd

Budgetmotion  BM 1—1109/2009 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 14.12.2009.

Ingen debatt.

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och bordlade betänkandet till plenum 14.12.2009.

Talmannen:

På grund av riksdagens arbetssituation föreslår talmanskonferensen att riksdagen redan vid detta plenum beslutar om förfaringssättet som ska iakttas vid enda behandlingen av ärendet.

Talmanskonferensens förslag till beslut om förfaringssätt godkändes.

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att följande förfaringssätt iakttas vid enda behandlingen av budgetpropositionen:

En ledamot som har för avsikt att föreslå ändringar i finansutskottets betänkande ska lämna in ändringsförslagen till centralkansliet. Så ska förfaras också när ändringsförslagen ingår i en reservation. Jag ber ledamöterna i sina ändringsförslag ange numret på den budgetmotion eller reservation som ändringsförslaget eventuellt hänför sig till.

Ändringsförslagen gällande huvudtitlarna 21—28 ska lämnas in till centralkansliet senast måndag 14.12.2009 kl. 14 och övriga ändringsförslag senast tisdag 15.12.2009 kl. 10.

Förslagen sammanställs till häften som delas ut till ledamöterna. Förslagen numreras i löpande ordning från nr 1 inom varje huvudtitel och avdelning, likaså i fråga om de allmänna föreskrifterna i detaljmotiveringen och allmänna motiveringen.

Behandlingen inleds med en allmän debatt om hela budgetpropositionen.

Vid detaljbehandlingen föredras först utgifterna, sedan inkomsterna, därefter de allmänna föreskrifterna i detaljmotiveringen, allmänna motiveringen och slutligen förslaget till tillämpning av budgeten.

Om respektive huvudtitel tillåts först allmän debatt, därefter framställs förslagen under huvudtiteln i nummerordning. Eftersom förslagen tas in i protokollet i den form de har i kopiorna räcker det med en hänvisning till numret på förslaget. När förslaget har framställts ges ordet omedelbart för bifall. Sedan alla förslag har framställts verkställs omröstningar. Om inga ändringsförslag har framställts i fråga om ett kapitel eller övriga punkter under huvudtiteln, anses de ha blivit godkända enligt finansutskottets betänkande.

Allmän debatt tillåts inte om avdelningarna på inkomstsidan, de allmänna föreskrifterna i detaljmotiveringen och allmänna motiveringen. I övrigt är förfaringssättet det samma som vid behandlingen av huvudtitlarna.

Förfaringssättet godkändes.

Talmannen:

Riksdagens nästa plenum är på måndag 14.12.2009 kl. 12.

Plenum avslutades kl. 13.12.

​​​​