Plenarprotokoll 124/2014 rd

PR 124/2014 rd

Justerat 2.0r

124. TORSDAGEN DEN 4 DECEMBER 2014

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (16.01—18.15), andre vice talman Anssi Joutsenlahti (18.15—20.53) och förste vice talman Pekka Ravi (20.53—22.23).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 16 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Mikko Alatalo /cent
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Anna-Maja Henriksson /sv (r)
 • Lauri Ihalainen /sd (r)
 • Olli Immonen /saf (s)
 • Ilkka Kanerva /saml (r)
 • Pia Kauma /saml (r)
 • Merja Kuusisto /sd (r)
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Elisabeth Nauclér /sv
 • Mats Nylund /sv
 • Heli Paasio /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Annika Saarikko /cent (f)
 • Erkki Tuomioja /sd (r)
 • Jutta Urpilainen /sd

Efter namnuppropet anmälde sig ledamöterna

 • Elisabeth Nauclér /sv (16.16)
 • Jutta Urpilainen /sd (16.19)
 • Jukka Gustafsson /sd (16.35)

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Muntliga frågor

Talman Eero Heinäluoma:

1) ärendet på dagordningen är en muntlig frågestund.

Jag ber de närvarande ministrarna förflytta sig till ministerlogen. Vidare ber jag de ledamöter som vill ställa en fråga till en närvarande minister att anmäla sig genom att resa sig upp och trycka på knapp P.

Talman Eero Heinäluoma:

Frågestunden är nu slut.

Festgudstjänsten på självständighetsdagen

Talman Eero Heinäluoma:

Ceremonimästarens skrivelse med anledning av en ekumenisk gudstjänst på självständighetsdagen föredras.

Sekreteraren läste:

"Ceremonimästaren

Helsingfors, den 10 november 2014

Till Riksdagens talman

I egenskap av ceremonimästare har jag härmed äran framföra till Er, Herr Talman, samt till riksdagens vicetalmän och riksdagsledamöterna statsrådets inbjudan till den ekumeniska festgudstjänst, som på Finlands självständighetsdag lördagen, den 6 december 2014 avhålles i Domkyrkan kl. 12.

Tiina Myllyntausta

Klädsel: Mörk kostym"

Talman Eero Heinäluoma:

Jag ber att ledamöterna samlas framför Nationalbiblioteket i övermorgon lördag på självständighetsdagen kl. 11.40 för att därifrån gå till Domkyrkan.

2) Norden i EU — EU i Norden

Debatt

Debattinitiativ  DI 10/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Den aktuella debatten inleds av stora utskottets ordförande Riitta Myller. Därpå följer ett anförande av statsrådets representant.

Debatt (PTK 124/2, Myller 124/2/1, Feldt-Ranta 124/2/4, Gestrin 124/2/6, 124/2/29, Haapanen 124/2/10).

Ärendet slutbehandlat.

3) Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2013

Enda behandlingen

Berättelse  B 14/2014 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 15/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger utrikesutskottets betänkande.

Vi går nu över till alldeles normal dagordning, det vill säga att ledamöterna får hålla högst 2 minuter långa anföranden från sina platser och så här framme från talarstolen.

Debatt (PTK 124/3, Gestrin 124/3/7).

Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelsen.

Ärendet slutbehandlat.

4) Medborgarinitiativ till riksdagen med förslag till lagar om ändring av äktenskapslagen, lagen om registrerat partnerskap och lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet (MI 3/2013 rd)

Första behandlingen

Övrigt ärende  Ö 10/2013 rd

Stora utskottets betänkande  StoUB 2/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 14/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger stora utskottets betänkande. Stora utskottet har omfattat riksdagens beslut av den 28 november 2014.

Debatt (PTK 124/4).

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

5) Regeringens årsberättelse 2013
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2013

Enda behandlingen

Berättelse  B 12/2014 rd

Berättelse  B 16/2014 rd

Revisionsutskottets betänkande  ReUB 7/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger revisionsutskottets betänkande.

Debatt (PTK 124/5).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Eftersom ett förslag om bordläggning av ärendet har framställts och det har understötts bordläggs ärendet. Finns det övriga förslag till tidpunkt för bordläggningen?

Debatten om bordläggningen avslutades.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Under debatten har Pirkko Ruohonen-Lerner föreslagit att ärendet bordläggs till plenum 9.12.2014.

Redogörelsen godkändes.

Riksdagen godkände Pirkko Ruohonen-Lerners förslag och bordlade ärendet till plenum 9.12.2014.

6) Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om granskningen av och tillsynen över finanspolitiken 2014

Enda behandlingen

Berättelse  B 15/2014 rd

Revisionsutskottets betänkande  ReUB 8/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger revisionsutskottets betänkande.

Debatt (PTK 124/6).

Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelsen.

Ärendet slutbehandlat.

7) Regeringens proposition till riksdagen om ändring av bestämmelserna om beskattning av överskott som andelslag delar ut

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 130/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 32/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 124/7).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 125/4/2014

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försök med skrotningspremie för fordon

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 251/2014 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 26/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 124/8).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och yrkeshögskolelagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 241/2014 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 13/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 124/9).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av upphovsrättslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 249/2014 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 14/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 124/10).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 186/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 29/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 124/11).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om handikappförmåner

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 255/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 30/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 124/12).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, temporär ändring av 13 kap. 6 § i arbetsavtalslagen och upphävande av 7 kap. 3 § 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 198/2014 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 10/2014 rd

Lagmotion  LM 66, 78/2014 rd

Åtgärdsmotion  AM 36/2012 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 124/13).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen i propositionen enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 280/2014 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 15/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

15) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 281/2014 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 16/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

16) Lag om fiske och vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Lagmotion  LM 57/2014 rd (Jari Myllykoski /vänst m.fl.)

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

Debatt (PTK 124/16).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

17) Lag om ändring av 4 kap. 5 § i lagen om utkomststöd för arbetslösa och lag om ändring av 13 § i lagen om allmänt bostadsbidrag

Remissdebatt

Lagmotion  LM 82/2014 rd (Silvia Modig /vänst m.fl.)

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 124/17).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

18) Lag om ändring av 33 § i alkohollagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 90/2014 rd (Timo Heinonen /saml m.fl.)

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 124/18).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

19) Lag om ändring av 5 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Remissdebatt

Lagmotion  LM 92/2014 rd (Kauko Tuupainen /saf m.fl.)

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 124/19).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

20) Lag om ändring av lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp

Remissdebatt

Lagmotion  LM 95/2014 rd (Pentti Kettunen /saf)

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet.

Debatt (PTK 124/20).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

21) Lag om upphävande av lagen om farledsavgift

Remissdebatt

Lagmotion  LM 97/2014 rd (Eeva-Johanna Eloranta /sd m.fl.)

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet.

Debatt (PTK 124/21).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

22) Lag om ändring av 9 kap. 1 § i sjukförsäkringslagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 99/2014 rd (Aino-Kaisa Pekonen /vänst m.fl.)

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 124/22).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

23) Lag om ändring av 4 § i lagen om allmänt bostadsbidrag

Remissdebatt

Lagmotion  LM 101/2014 rd (Silvia Modig /vänst m.fl.)

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till miljöutskottet.

Debatt (PTK 124/23).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.

24) Statsrådets redogörelse till riksdagen: Försättande av en militär avdelning i hög beredskap som en del av den EU-stridsgrupp som ställs upp av Sverige, Finland, Norge, Estland, Litauen, Lettland och Irland för beredskapsperioden 1.1—30.6.2015

Bordläggning av betänkanden

Statsrådets redogörelse  SRR 7/2014 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 17/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2014.

25) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 20 § i inkomstskattelagen och 8 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 176/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 33/2014 rd

Lagmotion  LM 55/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2014.

26) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om höjda avskrivningar på produktiva investeringar skatteåren 2013 och 2014

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 269/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 34/2014 rd

Lagmotion  LM 67/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2014.

27) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 d § i lagen om skatteredovisning och av 124 och 124 a § i inkomstskattelagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 180/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 36/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2014.

28) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om regionförvaltningsverken och av lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 209/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 33/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2014.

29) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk samt till lagar om upphävande av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk och lagen om fastighetssamägares deltagande i åtgärder enligt lagstiftningen om skogsbruksfinansieringen samt lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 138/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 21/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2014.

30) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 a och 88 § i lagen om fiske, 8 § i jaktlagen och 2 § i renskötsellagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 194/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 22/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2014.

31) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om systemet med Flegtlicenser

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 178/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 23/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2014.

32) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och till vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 258/2014 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 15/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2014.

33) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 202/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 31/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2014.

34) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 238/2014 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 22/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2014.

35) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till diskrimineringslag och vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition med förslag till diskrimineringslag och vissa lagar som har samband med den (RP 19/2014 rd)

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 19/2014 rd

Regeringens proposition  RP 111/2014 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 11/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2014.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Riksdagens nästa plenum är i morgon fredag 5.12.2014 kl. 13.

Plenum avslutades kl. 22.23.

​​​​