Plenarprotokoll 125/2004 rd

PR 125/2004 rd

Justerat 2.0r

125. TISDAGEN DEN 23 NOVEMBER 2004

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Olavi Ala-Nissilä /cent
 • Tarja Cronberg /gröna
 • Mikko Elo /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Susanna Haapoja /cent
 • Tuula Haatainen /sd
 • Heidi Hautala /gröna
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Bjarne Kallis /kd
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Antero Kekkonen /sd
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Irina Krohn /gröna
 • Annika Lapintie /vänst
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Outi Ojala /vänst
 • Kalevi Olin /sd
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Iivo Polvi /vänst
 • Jukka Roos /sd
 • Simo Rundgren /cent
 • Minna Sirnö /vänst
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Astrid Thors /sv
 • Irja Tulonen /saml
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jari Vilén /saml

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

23.11 ledamöterna

 • Olavi Ala-Nissilä /cent
 • Tuula Haatainen /sd
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Outi Ojala /vänst
 • Astrid Thors /sv

23 och 24.11 ledamöterna

 • Heidi Hautala /gröna
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jan Vapaavuori /saml
 • Jari Vilén /saml

23—25.11 ledamot

 • Simo Rundgren /cent

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

23.11 ledamot

 • Kalevi Olin /sd

23 och 24.11 ledamot

 • Susanna Haapoja /cent

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

23.11 ledamöterna

 • Kalevi Lamminen /saml
 • Eero Lämsä /cent
 • Riikka Moilanen-Savolainen /cent
 • Klaus Pentti /cent
 • Iivo Polvi /vänst
 • Leena Rauhala /kd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Irja Tulonen /saml
 • Erkki Virtanen /vänst
 • Tuula Väätäinen /sd

23 och 24.11 ledamöterna

 • Irina Krohn /gröna
 • Minna Sirnö /vänst

23—26.11 ledamot

 • Tarja Cronberg /gröna

__________

Unionsärenden

Talmannen meddelar att med statsrådets skrivelse av den 18 november 2004 har till riksdagen inkommit fyra sådana ärenden som avses i 96 § 2 mom. i grundlagen, ärendena U 61—64/2004 rd.

 • Talmannen meddelar att han sänt dessa ärenden vidare för att behandlas i stora utskottet, som
 • förvaltningsutskottet skall lämna utlåtande till om ärende U 61,
 • jord- och skogsbruksutskottet om ärende U 62,
 • kommunikationsutskottet om ärende U 63 samt
 • arbetslivs- och jämställdhetsutskottet om ärende U 64.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag om godkännande av protokoll nr 12 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 121/2004 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 4/2004 rd

Talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen i grundlagsutskottets betänkande, som gäller godkännande av protokollet till konventionen. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslaget, som nu kan antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Protokollet godkänns.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om accis på vissa dryckesförpackningar samt vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 149/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 23/2004 rd

Debatt (PTK 125/2).

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslaget till uttalande i finansutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 1 och 5 § lagen om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskattningens område

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 200/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 24/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift inom Kajanalands förvaltningsförsöksområde 2005—2009

Andra behandling

Regeringens proposition  RP 144/2004 rd

Stora utskottets betänkande  StoUB 4/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 18/2004 rd

Lagmotion  LM 94/2004 rd

Talmannen:

Lagförslaget, som vid fortsatt första behandling godkänts på basis av stora utskottets betänkande, kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 125/4).

Lagförslaget som godkänts vid första behandlingen antas.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen skall förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om trafiksäkerhetsuppgifterna i järnvägssystemet samt till lagen om ändring av järnvägslagen och lagen om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 182/2004 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 20/2004 rd

Debatt (PTK 125/5).

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 87/2004 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 22/2004 rd

Debatt (PTK 125/6).

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

7) Regeringens proposition med förslag till sjukförsäkringslag
Regeringens proposition med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till sjukförsäkringslag (RP 50/2004 rd)

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 50, 164/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 25/2004 rd

Lagmotion  LM 11, 34, 55, 62, 75, 80, 82, 102, 108, 139, 161/2003 rd, 6, 36, 74, 79, 97, 107, 112, 121/2004 rd

Åtgärdsmotion  AM 3, 40, 73/2003 rd, 34, 41, 77/2004 rd

Talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslagen. Lagförslaget som grundar på regeringens propositioner 50 och 164/2004 rd har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Slutligen fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om åtgärdsmotionerna.

Debatt (PTK 125/7).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 126/1/2004

8) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 4 och 7 a § i lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten och 24 a § och 31 § i lagen om rehabiliteringspenning

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 166/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 26/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 183/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 27/2004 rd

Debatt (PTK 125/9).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 126/2/2004

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av konsumentskyddslagen och vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 122/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 20/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om understöd för reparation av bostäder och energiunderstöd

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 171/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 15/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Förslaget till uttalande i miljöutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

12) Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för år 2003

Enda behandlingen

Berättelse  B 2/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 21/2004 rd

Ingen debatt.

Betänkandet godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

13) Regeringens proposition om godkännande av beslutet av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om privilegier och immunitet för Athena samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i beslutet som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 204/2004 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 15/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om bekämpningsmedel

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 194/2004 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 9/2004 rd

Allmän debatt (PTK 125/14).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 11 § i lagen om försäkringsdomstolen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 239/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till lagutskottet.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om farledsavgift

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 240/2004 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 125/16).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om posttjänster

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 241/2004 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kommunikationsutskottet.

Debatt (PTK 125/17).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till kommunikationsutskottet.

18) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 242/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

19) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om bedömning av miljökonsekvenserna av planer och program samt lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om strategiska miljöbedömningar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 243/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till miljöutskottet.

20) Regeringens proposition med förslag till lag om kosmetiska produkter

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 105/2004 rd

Stora utskottets betänkande  StoUB 5/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 19/2004 rd

Lagmotion  LM 77/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs stora utskottets betänkande till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 18.39.