Plenarprotokoll 125/2006 rd

PR 125/2006 rd

Justerat 2.0r

125. FREDAGEN DEN 1 DECEMBER 2006

Förhandlingarna leds av förste vice talman Sirkka-Liisa Anttila.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Mikko Alatalo /cent
 • Arto Bryggare /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /saf
 • Anne Huotari /vänst
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Tuomo Hänninen /cent
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Jere Lahti /saml
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Mauri Salo /cent
 • Kimmo Sasi /saml
 • Matti Vanhanen /cent
 • Jan Vapaavuori /saml

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

1.12 ledamöterna

 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Matti Vanhanen /cent

1 och 2.12 ledamöterna

 • Arto Bryggare /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Jere Lahti /saml

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

1.12 ledamot

 • Roger Jansson /sv

1.12.2006—31.1.2007

 • Tony Halme /saf

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

1.12 ledamöterna

 • Mikko Alatalo /cent
 • Anne Huotari /vänst
 • Tuomo Hänninen /cent
 • Susanna Rahkonen /sd

__________

Nya propositioner

Förste vice talmannen meddelar att republikens president i dag den 1 december 2006 har överlämnat regeringens propositioner RP 267—269/2006 rd till riksdagen.

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 813, 824, 830—836, 839, 840, 842—844/2006 rd antecknas ha anlänt.

__________

Åtgärdsmotioner

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen den 29 november 2006 har beslutat remittera till utskott åtgärdsmotionerna AM 116—130/2006 rd.

__________

Val av styrelse för forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor

Förste vice talmannen:

Riksdagen antog vid sitt jubileumsplenum den 1 juni 2006 en lag om ett forskningsinstitut för internationella relationer och EU-frågor. Lagen träder i kraft den 1 januari 2007. Enligt 2 § i lagen leds institutet av en styrelse som väljs av riksdagen. Styrelsen består av en ordförande och åtta andra ledamöter. I lagens 14 § sägs att ledamöterna i forskningsinstitutets första styrelse kan väljas innan lagen träder i kraft.

Jag meddelar att val av en styrelse för forskningsinstitutet förrättas i plenum nästa tisdag den 5 december kl. 14. Kandidatlistorna för valet skall enligt 8 § i valstadgan lämnas in till centralkansliet senast nästa måndag kl. 12.

__________

UTOM DAGORDNINGEN

1) Bättre villkor för kvinnor i arbetslivet

Voteringar

Interpellation  IP 6/2006 rd

Förste vice talmannen:

Utom dagordningen fattar riksdagen nu beslut om ledamot Sari Sarkomaas m.fl. interpellation nr 6 om bättre villkor för kvinnor i arbetslivet. Debatten om ärendet avslutades vid plenum i onsdags.

Jag föreslår nu för riksdagens godkännande som talmannens förslag övergång till dagordningen med följande ordalydelse enligt 22 § 3 mom. i arbetsordningen: "Riksdagen har hört svaret och övergår till dagordningen."

I strid med talmannens förslag har det framställts följande tre förslag till ordalydelse för motiverad övergång till dagordningen:

Ledamot Sari Sarkomaa föreslår med bifall av ledamot Leena Harkimo: "Riksdagen konstaterar att regeringen inte har gjort som den lovat och minskat löneskillnaderna mellan kvinnor och män eller de obefogade kortjobben; regeringen har inte heller den politiska viljan att under den återstående valperioden vidta konkreta åtgärder för att minska löneskillnaderna och de obefogade kortjobben eller för att förbättra kvinnors situation på arbetsmarknaden, och övergår till dagordningen."

Ledamot Annika Lapintie föreslår med bifall av ledamot Mikko Kuoppa: "Riksdagen konstaterar att regeringen inte har främjat jämställdheten mellan kvinnor och män i arbetslivet eller minskat på kortjobben och hyresarbetet och förutsätter att regeringen kommer med en proposition om garantilön i hyresarbete, en proposition om obegränsad rätt för fackorganisationerna att väcka talan på grund av olagliga kortjobb och att fastställa att sådana anställningar gäller tills vidare och lämnar en kompletteringsproposition till budgetpropositionen för 2007 med förslag till ökad finansiering för kommunerna för att kommunala anställningar ska kunna permanentas och lönerna förbättras, och övergår till dagordningen."

Ledamot Tarja Cronberg föreslår med bifall av ledamot Heidi Hautala: "Riksdagen konstaterar att regeringen har misslyckats med sitt program när det gäller att minska de obefogade löneskillnaderna mellan kvinnor och män och visstidsanställningarna och att den därför inte åtnjuter riksdagens förtroende, och övergår till dagordningen."

Redogörelsen godkänns.

Förste vice talmannen:

Vid omröstningarna om övergång till dagordningen förrättas först omröstning mellan ledamöterna Lapinties och Cronbergs förslag, därefter ställs det segrande förslaget mot ledamot Sarkomaas förslag och slutligen ställs det härvid segrande förslaget mot talmannens förslag.

Omröstningsordningen godkänns.

Vid 1) omröstningen mellan ledamöterna Lapinties och Cronbergs förslag godkänner riksdagen ledamot Lapinties förslag med rösterna 109 ja och 62 nej, 5 blanka och 23 frånvarande.

( Omr. 1 )

Vid 2) omröstningen mellan ledamöterna Sarkomaas och Lapinties förslag godkänner riksdagen ledamot Sarkomaas förslag med rösterna 109 ja och 65 nej, 3 blanka och 22 frånvarande.

( Omr. 2 )

Vid 3) omröstningen mellan talmannens och ledamot Sarkomaas förslag godkänner riksdagen talmannens förslag med rösterna 100 ja och 78 nej, 21 frånvarande.

( Omr. 3 )

Ärendet är slutbehandlat.

Riksdagen går över till dagordningen.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

2) Regeringens proposition med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2007

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 143/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 36/2006 rd

Lagmotion  LM 103, 125/2006 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande nr 36. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Detaljbehandling:

Lagförslaget i regeringens proposition

1 §

Debatt (PTK 125/2).

Under debatten föreslår ledamot Iivo Polvi med bifall av ledamot Mikko Kuoppa att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Ledamot Bjarne Kallis föreslår med bifall av ledamot Päivi Räsänen att paragrafen skall godkännas enligt reservation 1.

Ledamot Anni Sinnemäki föreslår med bifall av ledamot Erkki Pulliainen att paragrafen skall godkännas enligt reservation 3.

Förste vice talmannen:

Förslagen är motstående. Vid omröstningarna förrättas först omröstning mellan ledamöterna Sinnemäkis och Kallis förslag, sedan ställs det segrande förslaget mot ledamot Polvis förslag och slutligen ställs det härvid segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkänns.

Vid 1) omröstningen mellan ledamöterna Sinnemäkis och Kallis förslag godkänner riksdagen ledamot Sinnemäkis förslag med rösterna 126 ja och 51 nej, 2 blanka och 20 frånvarande.

( Omr. 4 )

Vid 2) omröstningen mellan ledamöterna Polvis och Sinnemäkis förslag godkänner riksdagen ledamot Polvis förslag med rösterna 114 ja och 61 nej, 2 blanka och 22 frånvarande.

( Omr. 5 )

Vid 3) omröstningen mellan betänkandet och ledamot Polvis förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 140 ja och 39 nej, 20 frånvarande.

( Omr. 6 )

2 §, ingressen och rubriken godkänns.

Övriga lagförslag

Riksdagen instämmer i finansutskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna skall förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

3) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen och av vissa andra skattelagar samt till ändringar i lagstiftningen som föranleds av justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 144/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 37/2006 rd

Lagmotion  LM 114/2004 rd, 81, 107, 122, 146/2005 rd, 27, 40, 56, 59, 81, 82, 93, 109, 110, 121, 123, 148/2006 rd

Åtgärdsmotion  AM 29, 52, 105, 116/2005 rd, 68/2006 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande nr 37. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Detaljbehandling:

Lagförslag 1 i regeringens propsition

48 § godkänns.

72 a §, som inte ingår i betänkandet

Debatt (PTK 125/3).

Under debatten föreslår ledamot Iivo Polvi med bifall av ledamot Mikko Kuoppa att paragrafen godkänns enligt lagmotion 40.

Vid omröstningen mellan betänkandet, där 72 a § inte ingår, och ledamot Kuoppas förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 109 ja och 67 nej, 23 frånvarande.

( Omr. 7 )

80 och 93 § godkänns.

95 §, som inte ingår i betänkandet

Debatt (PTK 125/3).

Under debatten föreslår ledamot Bjarne Kallis med bifall av ledamot Päivi Räsänen att paragrafen godkänns enligt reservation 3.

Ledamot Jari Koskinen föreslår med bifall av ledamot Iivo Polvi att paragrafen skall godkännas enligt reservation 1.

Förste vice talmannen:

Förslagen är motstående. Vid omröstningarna förrättas först omröstning mellan ledamöterna Jari Koskinens och Kallis förslag, sedan ställs det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkänns.

Vid 1) omröstningen mellan ledamöterna Jari Koskinens och Kallis förslag godkänner riksdagen ledamot Jari Koskinens förslag med rösterna 161 ja och 12 nej, 5 blanka och 21 frånvarande.

( Omr. 8 )

Vid 2) omröstningen mellan betänkandet, där 95 § inte ingår, och ledamot Jari Koskinens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 105 ja och 73 nej, 21 frånvarande.

( Omr. 9 )

105 a §

Debatt (PTK 125/3).

Under debatten föreslår ledamot Bjarne Kallis med bifall av ledamot Päivi Räsänen att paragrafen godkänns enligt reservation 3.

Vid omröstningen om ledamot Kallis förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 131 ja och 46 nej, 22 frånvarande.

( Omr. 10 )

En ny 105 b §, som inte ingår i betänkandet

Debatt (PTK 125/3).

Under debatten föreslår ledamot Iivo Polvi med bifall av ledamot Mikko Kuoppa att i lagen intas en ny 105 b § enligt lagmotion nr 81.

Vid omröstningen mellan betänkandet, där 105 b § inte ingår, och ledamot Polvis förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 137 ja och 41 nej, 21 frånvarande.

( Omr. 11 )

108, 116 a, 116 c och 124 § godkänns.

125 §

Debatt (PTK 125/3).

Under debatten föreslår ledamot Anni Sinnemäki med bifall av ledamot Erkki Pulliainen att paragrafen godkänns enligt reservation 4.

Ledamot Iivo Polvi föreslår med bifall av ledamot Mikko Kuoppa att paragrafen skall godkännas enligt reservation 2.

Förste vice talmannen:

Förslagen är motstående. Vid omröstningarna förrättas först omröstning mellan ledamöterna Polvis och Sinnemäkis förslag, sedan ställs det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkänns.

Vid 1) omröstningen mellan ledamöterna Polvis och Sinnemäkis förslag godkänner riksdagen ledamot Polvis förslag med rösterna 152 ja och 22 nej, 1 blank och 24 frånvarande.

( Omr. 12 )

Vid 2) omröstningen mellan betänkandet och ledamot Polvis förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 140 ja och 39 nej, 20 frånvarande.

( Omr. 13 )

127 a §

Debatt (PTK 125/3).

Under debatten föreslår ledamot Jari Koskinen med bifall av ledamot Jyri Häkämies att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

Vid omröstningen om ledamot Jari Koskinens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 134 ja och 45 nej, 20 frånvarande.

( Omr. 14 )

127 b §, ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken godkänns.

Lagförslag 2 och 3 i regeringens proposition

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Lagförslag 4 i regeringens proposition

12 §

Debatt (PTK 125/3).

Under debatten föreslår ledamot Bjarne Kallis med bifall av ledamot Päivi Räsänen att paragrafen godkänns enligt reservation 3.

Vid omröstningen om ledamot Kallis förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 131 ja och 46 nej, 1 blank och 21 frånvarande.

( Omr. 15 )

Ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken godkänns.

Övriga lagförslag

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslag 5 i regeringens proposition med ett innehåll enligt betänkandet.

Riksdagen instämmer i finansutskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna skall förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

4) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av polisförvaltningslagen och vissa andra lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 72/2006 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 24/2006 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande nr 24. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Detaljbehandling:

Lagförslag 1

1, 4 och 5 § godkänns.

6 §

Debatt (PTK 125/4).

Under debatten föreslår ledamot Toimi Kankaanniemi med bifall av ledamot Raimo Vistbacka att paragrafen stryks.

Vid omröstningen om ledamot Kankaanniemis förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 140 ja och 32 nej, 27 frånvarande.

( Omr. 16 )

8 och 9 §, 12 § och mellanrubriken före den samt 13 §, ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken godkänns.

Övriga lagförslag

Lagförslag 3—5 godkänns med ett innehåll enligt betänkandet.

Riksdagen instämmer i förvaltningsutskottets förslag att lagförslag 2 skall förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

5) Regeringens proposition med förslag till ändring av lagstiftningen om föräldradagpenningar och ersättning för arbetsgivarkostnader

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 112/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 45/2006 rd

Lagmotion  LM 11/2004 rd, 52, 95, 99, 115/2005 rd, 74, 100, 112, 133, 138/2006 rd

Åtgärdsmotion  AM 72, 88, 90/2003 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande nr 45. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Under allmänna debatten har ledamot Tarja Cronberg föreslagit att till grund för behandlingen skall läggas lagförslagen i reservation 4.

Ledamot Cronbergs förslag har emellertid inte blivit understött och förfaller.

Detaljbehandling:

Lagförslag 1 i regeringens proposition

9 kap. 10 §

Debatt (PTK 125/5).

Under debatten föreslår ledamot Erkki Virtanen med bifall av ledamot Minna Sirnö att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Vid omröstningen om ledamot Virtanens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 148 ja och 31 nej, 20 frånvarande.

( Omr. 17 )

9 kap. 10 a §

Debatt (PTK 125/5).

Under debatten föreslår ledamot Erkki Virtanen med bifall av ledamot Minna Sirnö att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Ledamot Leena Rauhala föreslår med bifall av ledamot Paula Risikko att paragrafen skall godkännas enligt reservation 3.

Ledamot Osmo Soininvaara föreslår med bifall av ledamot Ulla Anttila att paragrafen skall godkännas enligt reservation 4.

Förste vice talmannen:

Förslagen är motstående. Vid omröstningarna förrättas först omröstning mellan ledamöterna Soininvaaras och Virtanens förslag, sedan ställs det segrande förslaget mot ledamot Rauhalas förslag och slutligen ställs det härvid segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkänns.

Vid 1) omröstningen mellan ledamöterna Soininvaaras och Virtanens förslag godkänner riksdagen ledamot Soininvaaras förslag med rösterna 152 ja och 23 nej, 4 blanka och 20 frånvarande.

( Omr. 18 )

Vid 2) omröstningen mellan ledamöterna Rauhalas och Soininvaaras förslag godkänner riksdagen ledamot Rauhalas förslag med rösterna 136 ja och 41 nej, 2 blanka och 22 frånvarande.

( Omr. 19 )

Vid 3) omröstningen mellan betänkandet och ledamot Rauhalas förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 100 ja och 77 nej, 20 frånvarande.

( Omr. 20 )

9 kap. 11 § godkänns.

9 kap. 12 §

Debatt (PTK 125/5).

Under debatten föreslår ledamot Leena Rauhala med bifall av ledamot Paula Risikko att paragrafen godkänns enligt reservation 3.

Ledamot Osmo Soininvaara föreslår med bifall av ledamot Ulla Anttila att paragrafen skall godkännas enligt reservation 4.

Förste vice talmannen:

Förslagen har trots smärre skillnader i formuleringen samma innehåll så jag föreslår att de vid nästa omröstning ställs samtidigt mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkänns.

Vid omröstningen mellan betänkandet och ledamöterna Rauhalas och Soininvaaras förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 101 ja och 77 nej, 21 frånvarande.

( Omr. 21 )

9 kap. 15 § godkänns.

9 kap. 16 §

Debatt (PTK 125/5).

Under debatten föreslår ledamot Leena Rauhala med bifall av ledamot Paula Risikko att paragrafen stryks.

Ledamot Erkki Virtanen föreslår med bifall av ledamot Minna Sirnö att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Förste vice talmannen:

Omröstning förrättas först om ledamot Virtanens förslag som gäller paragrafens innehåll och därefter om ledamot Rauhalas förslag att stryka paragrafen.

Omröstningsordningen godkänns.

Vid 1) omröstningen om ledamot Virtanens förslag som gäller innehållet godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 141 ja och 31 nej, 4 blanka och 23 frånvarande.

( Omr. 22 )

Vid 2) omröstningen om ledamot Rauhalas förslag om att stryka paragrafen godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 137 ja och 34 nej, 2 blanka och 26 frånvarande.

( Omr. 23 )

9 kap. rubrik godkänns.

11 kap. 1 §

Debatt (PTK 125/5).

Under debatten föreslår ledamot Raija Vahasalo med bifall av ledamot Sirpa Asko-Seljavaara att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

Ledamot Erkki Virtanen föreslår med bifall av ledamot Minna Sirnö att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Förste vice talmannen:

Förslagen är motstående. Vid omröstningarna förrättas först omröstning mellan ledamöterna Virtanens och Vahasalos förslag, därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkänns.

Vid 1) omröstningen mellan ledamöterna Virtanens och Vahasalos förslag godkänner riksdagen ledamot Virtanens förslag med rösterna 113 ja och 60 nej, 2 blanka och 24 frånvarande.

( Omr. 24 )

Vid 2) omröstningen mellan betänkandet och ledamot Virtanens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 137 ja och 39 nej, 23 frånvarande.

( Omr. 25 )

11 kap. 9 § och kapitlets rubrik godkänns.

14 kap. 3 § och kapitlets rubrik, 15 kap. 4 och 4 a § och kapitlets rubrik samt 18 kap. 13 § och kapitlets rubrik, ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken godkänns.

Övriga lagförslag

Lagförslag 2 och 3 i regeringens proposition godkänns med ett innehåll enligt betänkandet.

Riksdagen instämmer i social- och hälsovårdsutskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna skall förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

__________

Förste vice talmannen:

Plenum avbryts här och det fortsätter kl. 15.45.

Plenum avbryts kl. 13.38.

Plenum fortsätter

kl. 16.03

Förhandlingarna leds av förste vice talman Sirkka-Liisa Anttila.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 27 § i lagen om statsandelar till kommunerna

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 262/2006 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 27/2006 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 a kap. 6 § i strafflagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 203/2006 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 21/2006 rd

Allmän debatt (PTK 125/7).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

8) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av fordonslagen och vissa andra lagar som innehåller bestämmelser om registrering av fordon samt fordonsskattelagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 61/2006 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 27/2006 rd

Allmän debatt (PTK 125/8).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

9) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av handelsregisterlagen, 14 § i företags- och organisationsdatalagen samt 3 kap. 9 § i bokföringslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 193/2006 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 20/2006 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

10) Regeringens proposition med förslag till lagar om Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet och om ändring av lagen om statens bostadsfond

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 240/2006 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 6/2006 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

11) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av aravabegränsningslagen, lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån och lagen om bostadsrättsbostäder

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 198/2006 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 7/2006 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

12) Regeringens proposition med förslag till ändring av markanvändnings- och bygglagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 81/2006 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 8/2006 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 35 och 90 § i Finlands grundlag och vissa lagar som har samband med den
Talmanskonferensens förslag till ändring av riksdagens arbetsordning och lagen om riksdagens tjänstemän, upphävande av instruktionen för statsrevisorerna och till riksdagens beslut om ändring av 5 § i instruktionen för riksdagsbiblioteket och riksdagens räkenskapsstadga

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 71/2006 rd

Talmanskonferensens förslag  TKF 2/2006 rd

Grundlagsutskottets betänkande   GrUB 10/2006 rd

Förste vice talmannen:

Först tillåts debatt om hela ärendet och under denna skall samtliga förslag i ärendet framställas. Därefter beslutar riksdagen vid dels andra, dels enda behandlingen om lagförslagen i regeringens proposition samt lag- och författningsförslagen i talmanskonferensens förslag.

Lagförslagen i regeringens proposition samt talmanskonferensens förslag till ändring av riksdagens arbetsordning och ändring av lagen om riksdagens tjänstemän bildar en helhet och har godkänts vid första behandlingen. Eftersom beslutet om lagförslag 1 i regeringens proposition skall fattas med iakttagande av bestämmelserna i 73 § 1 mom. i grundlagen föreslår jag följande förfaringssätt:

Riksdagen fattar först beslut om lagförslag 1 i regeringens proposition, som gäller ändring av Finlands grundlag. Lagförslaget kan nu, om inte något annat förslag framställts, med flertalet röster godkännas att vila till första riksmöte som hålls efter följande riksdagsval eller förkastas.

Om nämnda lagförslag godkänns att vila anses motsvarande beslut ha blivit fattat även i fråga om lagförslag 2—12 i regeringens proposition samt talmanskonferensens förslag till ändring av riksdagens arbetsordning, ändring av lagen om riksdagens tjänstemän, upphävande av instruktionen för statsrevisorerna, ändring av reglementet för Riksdagsbiblioteket samt ändring av riksdagens räkenskapsstadga på grund av deras inbördes beroende av varandra.

Förfaringssättet godkänns.

Ingen debatt.

Lagförslag 1 i regeringens proposition, som godkänts vid första behandlingen, godkänns enhälligt att vila till första riksmöte som hålls efter följande riksdagsval.

Enligt det godkända förfaringssättet anses även lagförslag 2—12 i regeringens proposition samt talmanskonferensens ändringsförslag 1 och 2, som likaledes godkänts vid första behandlingen, ha godkänts att vila till första riksmöte som hålls efter följande riksdagsval.

Förslag 3—5 i talmanskonferensens förslag godkänns vid enda behandlingen med ett innehåll enligt betänkandet.

Enligt det godkända förfaringssättet anses även talmanskonferensens förslag 3—5 till ändringar av författningar ha godkänts att vila till första riksmöte som hålls efter följande riksdagsval.

Andra behandlingen av lagförslagen och ändringen av riksdagens arbetsordning samt enda behandlingen av de övriga förslagen till ändring av författningar är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

14) Lagmotion med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare

Andra behandlingen

Lagmotion  LM 153/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 35/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

15) Regeringens proposition med förslag till godkännande av protokollet om ändring, när det gäller inrättande av ett register för identifiering av tullutredningar, av konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål samt till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet och om ändring av 23 b och 24 § i tullagen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 213/2006 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 25/2006 rd

Förste vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen i förvaltningsutskottets betänkande, som gäller godkännande av en internationell förpliktelse. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslagen, som nu kan antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Protokollet godkänns.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

16) Regeringens proposition med förslag till lagar om högsta förvaltningsdomstolen samt om högsta förvaltningsdomstolens sakkunnigledamöter

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 201/2006 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 18/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

17) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om häradsåklagare, lagen om landskapsåklagarämbetet i Åland och 11 § i lagen om allmänna åklagare

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 84/2006 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 19/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

18) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 24 kap. i rättegångsbalken

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 85/2006 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 20/2006 rd

Förste vice talmannen:

Riksdagen har vid första behandlingen instämt i lagutskottets förslag att lagförslaget skall förkastas.

Ingen debatt.

Riksdagen vidhåller sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget förkastas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

19) Regeringens proposition med förslag till lag om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 133/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 41/2006 rd

Debatt (PTK 125/19).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 127/5/2006

20) Regeringens proposition med förslag till lag om pension för lantbruksföretagare och till ändringar av vissa andra lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 196/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 42/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

21) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 13 och 17 § i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare och 16 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 132/2006 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 11/2006 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslag 1 har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Lagförslag 1 antas.

Riksdagen vidhåller sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 2 förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslaget till uttalande i arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

22) Lag om ändring av 4 § i räntelagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 157/2006 rd (Tuija Brax /gröna m.fl.)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till ekonomiutskottet.

Debatt (PTK 125/22).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till ekonomiutskottet.

23) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 3 § i inkomstskattelagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 266/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 39/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

24) Regeringens proposition med förslag till lag om stöd för utveckling av landsbygden och lag om ändring av lagen om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 192/2006 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 14/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

25) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 219/2006 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 15/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

26) Regeringens proposition med förslag till lag om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 217/2006 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 16/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

27) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 19 § i upphovsrättslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 126/2006 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 15/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

28) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 253/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 47/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

29) Regeringens proposition med förslag till lagar om registrering av fartygsbesättning och om ändring av 4 och 77 § i sjömanslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 239/2006 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 13/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 16.53.

​​​​​​​