Plenarprotokoll 125/2008 rd

PR 125/2008 rd

Justerat 2.0r

125. FREDAGEN DEN 12 DECEMBER 2008

Överläggningarna leddes av talman Sauli Niinistö (13.01—13.27) och andre vice talman Johannes Koskinen (15.02—15.28).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 31 ledamöter som frånvarande:

 • Matti Ahde /sd
 • Janina Andersson /gröna
 • Marko Asell /sd
 • Merikukka Forsius /saml
 • Juha Hakola /saml
 • Anne Holmlund /saml
 • Susanna Huovinen /sd
 • Harri Jaskari /saml
 • Anne Kalmari /cent
 • Tanja Karpela /cent
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Jukka Mäkelä /saml
 • Pentti Oinonen /saf
 • Sari Palm /kd
 • Petri Pihlajaniemi /saml
 • Pertti Salovaara /cent
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Arto Satonen /saml
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Jacob Söderman /sd
 • Astrid Thors /sv
 • Marja Tiura /saml
 • Oras Tynkkynen /gröna
 • Tapani Tölli /cent
 • Matti Vanhanen /cent
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Ilkka Viljanen /saml
 • Antti Vuolanne /sd
 • Paavo Väyrynen /cent

Efter namnuppropet anmälde sig följande 2 ledamöter:

 • Antti Vuolanne /sd (13.26)
 • Jacob Söderman /sd (15.04)

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Följande anmälningar om frånvaro på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet antecknades till protokollet:

12.12 ledamöterna

 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Paavo Väyrynen /cent

Sjukfrånvaro

Följande anmälningar om frånvaro på grund av sjukdom antecknades till protokollet:

11 och 12.12 ledamot

 • Jukka Mäkelä /saml

12.12 ledamot

 • Janina Andersson /gröna
 • Anni Sinnemäki /gröna

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 775, 804, 807, 813, 814, 818, 823, 825—827, 830, 832, 834—836/2008 rd antecknades ha anlänt.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till beviljande av temporär statsborgen för finländska banker

Enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 181/2008 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 31/2008 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum den 10 december 2008.

Under debatten har ledamot Kari Rajamäki med bifall av ledamot Jukka Gustafsson framställt sex förslag till uttalanden enligt reservation 1.

Ledamot Mikko Kuoppa har med bifall av ledamot Veijo Puhjo framställt ett förslag till uttalande enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Riksdagen gav sitt samtycke till statsborgen enligt betänkandet.

Talmannen:

Riksdagen ska nu besluta om förslagen till uttalanden. Ledamot Rajamäkis förslag till uttalande 3 och 4 är som helhet motstående till ledamot Kuoppas förslag. Omröstning förrättas först mellan dessa förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet. Ledamot Rajamäkis övriga förslag är fristående och ställs vid omröstningarna vart för sig mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen mellan ledamöterna Kari Rajamäkis förslag 3 och 4 och Mikko Kuoppas förslag godkände riksdagen Kari Rajamäkis förslag 3 och 4 med rösterna

148 ja, 17 nej, 2 avstår; 32 frånvarande.

( Omr. 1 )

Vid 2) omröstningen om ledamot Kari Rajamäkis förslag 3 och 4 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

101 ja, 64 nej, 1 avstår; 33 frånvarande.

( Omr. 2 )

Vid omröstningen om ledamot Kari Rajamäkis förslag 1 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

101 ja, 64 nej, 1 avstår; 33 frånvarande.

( Omr. 3 )

Vid omröstningen om ledamot Kari Rajamäkis förslag 2 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

100 ja, 64 nej, 1 avstår; 34 frånvarande.

( Omr. 4 )

Vid omröstningen om ledamot Kari Rajamäkis förslag 5 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

102 ja, 64 nej, 1 avstår; 32 frånvarande.

( Omr. 5 )

Vid omröstningen om ledamot Kari Rajamäkis förslag 6 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

101 ja, 63 nej, 1 avstår; 34 frånvarande.

( Omr. 6 )

Ärendet slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för arbetstagare och av vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 171/2008 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 41/2008 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum den 11 december 2008.

Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Beslut

Lagförslag 1

Riksdagen godkände 3 § enligt betänkandet.

4 §

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan vastalauseen mukaisesti, että 4 § poistetaan.

Erkki Virtanen /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Anneli Kiljusen tekemää ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Anneli Kiljunen har med bifall av ledamot Erkki Virtanen föreslagit att paragrafen stryks.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Anneli Kiljunens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 4 § enligt betänkandet med rösterna

103 ja, 64 nej; 32 frånvarande.

( Omr. 7 )

Riksdagen godkände 75, 75 a och 75 b § och mellanrubriken för 75 § samt 112 och 123 § enligt betänkandet.

149 §

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan vastalauseen mukaisesti, että 149 § poistetaan.

Erkki Virtanen /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Anneli Kiljusen ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Anneli Kiljunen har med bifall av ledamot Erkki Virtanen föreslagit att paragrafen stryks.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Anneli Kiljunens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 149 § enligt betänkandet med rösterna

102 ja, 65 nej; 32 frånvarande.

( Omr. 8 )

Riksdagen godkände 158 och 218 §, ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken enligt betänkandet.

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 2—8 enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 102/2008 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 13/2008 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum den 9 december 2008.

Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Beslut

Riksdagen godkände 44, 46 a, 55, 57 a, 60, 63, 65, 68, 69, 70, 83, 91 g, 110, 135, 136, 143, 145, 171, 172 och 174 § enligt betänkandet.

188 §

Pentti Tiusanen /vänst:

Arvoisa puhemies! Ehdotan vastalauseen mukaisesti, että kansalaisten valitusoikeutta ei kavenneta ja näin ollen 188 §:n 5 momentti jää pysymään nykyisen lain sisältöisenä.

Paavo Arhinmäki /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Tiusasen ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Pentti Tiusanen har med bifall av ledamot Paavo Arhinmäki föreslagit att paragrafen stryks.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Pentti Tiusanens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 188 § enligt betänkandet med rösterna

142 ja, 20 nej, 1 avstår; 36 frånvarande.

( Omr. 9 )

190 §

Pentti Tiusanen /vänst:

Arvoisa puhemies! Asia koskee samaa sisältöä, ja ehdotan vastalauseen mukaisesti, että kansalaisten valitusoikeutta ei kavenneta ja 190 §:n 3 momentti pysytetään voimassa olevan lain sisältöisenä.

Paavo Arhinmäki /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Tiusasen ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Pentti Tiusanen har med bifall av ledamot Paavo Arhinmäki föreslagit att paragrafen stryks.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Pentti Tiusanens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 190 § enligt betänkandet med rösterna

146 ja, 19 nej, 2 avstår; 32 frånvarande.

( Omr. 10 )

Riksdagen godkände 192, 202 och 203 §, ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 202/2008 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 29/2008 rd

Lagmotion  LM 123/2008 rd

Talmannen:

Lagförslaget i propositionen har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum den 11 december 2008.

Under debatten har ledamot Bjarne Kallis med bifall av ledamot Toimi Kankaanniemi föreslagit ett uttalande enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Talmannen:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande.

Vid omröstningen om ledamot Bjarne Kallis förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

119 ja, 45 nej, 1 avstår; 34 frånvarande.

( Omr. 11 )

Ärendet slutbehandlat.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 14 och 19 a § i lagen om skatt på arv och gåva

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 205/2008 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 30/2008 rd

Talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 52/2007 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 12/2008 rd

Talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 125/6).

__________

Talmannen:

Plenum avbryts nu och det fortsätter kl. 15.

Plenum avbröts kl. 13.27.

Plenum fortsatte

kl. 15.02

Överläggningarna leddes av andre vice talman Johannes Koskinen.

Debatten om 6) ärendet på dagordningen fortsatte (PTK 125/6).

Andre vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 127/1/2008

7) Regeringens proposition med förslag till viltskadelag och lag om ändring av 87 § i jaktlagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 90/2008 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 13/2008 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslagen har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 125/7)

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

8) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i en lag om temporär ändring av socialvårdslagen och i en lag om temporär ändring av folkhälsolagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 188/2008 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 39/2008 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslagen har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 125/8)

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

9) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i en lag om ändring av socialvårdslagen, i en lag om ändring av lagen om tillsyn över privat socialservice och i en lag om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 215/2008 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 40/2008 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslagen har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

10) Regeringens proposition om statsbudgeten för 2009
Regeringens proposition om komplettering av budgetpropositionen för 2009 (RP 116/2008 rd)

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 116/2008 rd

Regeringens proposition  RP 199/2008 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 33/2008 rd

Budgetmotion  BM 1—1088/2008 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum måndagen den 15 december 2008.

Ingen debatt.

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och bordlade betänkandet till plenum måndagen den 15 december 2008.

Andre vice talmannen:

På grund av riksdagens arbetssituation föreslår talmanskonferensen att riksdagen redan vid detta plenum beslutar om förfaringssättet som ska iakttas vid enda behandlingen av ärendet.

Talmanskonferensens förslag godkändes.

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att följande förfaringssätt iakttas vid enda behandlingen av budgetpropositionen:

En ledamot som har för avsikt att föreslå ändringar i finansutskottets betänkande ska lämna in ändringsförslagen till centralkansliet. Så ska förfaras också när ändringsförslagen ingår i en reservation. Jag ber ledamöterna i sina ändringsförslag ange numret på den budgetmotion eller reservation som ändringsförslaget eventuellt hänför sig till.

Ändringsförslagen gällande huvudtitlarna 21—28 ska lämnas in till centralkansliet senast måndagen 15 december 2008 kl. 14 och övriga ändringsförslag senast tisdagen den 16 december 2008 kl. 12. Förslagen sammanställs till häften som delas ut till ledamöterna. Förslagen numreras i löpande ordning från nr 1 inom varje huvudtitel och avdelning, likaså i fråga om de allmänna föreskrifterna i detaljmotiveringen och allmänna motiveringen.

Behandlingen inleds med en allmän debatt om hela budgetpropositionen. Vid detaljbehandlingen föredras först utgifterna, sedan inkomsterna, därefter de allmänna föreskrifterna i detaljmotiveringen, allmänna motiveringen och slutligen andra, tredje, fjärde och femte klämmen i betänkandet.

Om respektive huvudtitel tillåts först allmän debatt, därefter framställs förslagen under huvudtiteln i nummerordning. Eftersom förslagen tas in i protokollet i den form de har i kopiorna räcker det med en hänvisning till numret på förslaget. När förslaget har framställts ges ordet omedelbart för bifall. Sedan alla förslag har framställts verkställs omröstningar. Om inga ändringsförslag har framställts i fråga om ett kapitel eller övriga punkter under huvudtiteln, anses de ha blivit enhälligt godkända enligt finansutskottets betänkande.

Allmän debatt tillåts inte om avdelningarna på inkomstsidan, de allmänna föreskrifterna i detaljmotiveringen och allmänna motiveringen. I övrigt är förfaringssättet det samma som vid behandlingen av huvudtitlarna.

Förfaringssättet godkändes.

Andre vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är på måndag kl. 12.

Plenum avslutades kl. 15.28.

​​​​