Plenarprotokoll 125/2013 rd

PR 125/2013 rd

Justerat 2.0r

125. TORSDAGEN DEN 5 DECEMBER 2013

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (15.59—17.09).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 32 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Sanni Grahn-Laasonen /saml (f)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
 • Lasse Hautala /cent
 • Anne Holmlund /saml
 • Risto Kalliorinne /vänst (s)
 • Ilkka Kantola /sd
 • Pentti Kettunen /saf
 • Anna Kontula /vänst
 • Merja Kyllönen /vänst (r)
 • Päivi Lipponen /sd (r)
 • Silvia Modig /vänst
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Ville Niinistö /gröna (r)
 • Mats Nylund /sv (f)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (s)
 • Tom Packalén /saf (r)
 • Sari Palm /kd (r)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Päivi Räsänen /kd (r)
 • Juha Sipilä /cent
 • Timo Soini /saf
 • Alexander Stubb /saml (r)
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Jani Toivola /gröna
 • Erkki Tuomioja /sd (r)
 • Anu Urpalainen /saml
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Pia Viitanen /sd (r)
 • Anne-Mari Virolainen /saml
 • Jyrki Yrttiaho /vg

Efter namnuppropet anmälde sig ledamöterna

 • Jyrki Yrttiaho /vg (16.16)
 • Timo Soini /saf (17.01)

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Muntliga frågor

Talman Eero Heinäluoma:

1) ärendet på dagordningen är en muntlig frågestund.

Talman Eero Heinäluoma:

Frågestunden är nu slut.

Regeringens propositioner

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har i dag 5.12.2013 överlämnat regeringens propositioner RP 203—206/2013 rd till riksdagen.

2) Nationell energi- och klimatstrategi: Statsrådets redogörelse till riksdagen den 20 mars 2013

Enda behandlingen

Statsrådets redogörelse  SRR 2/2013 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 32/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagen beslutar nu utifrån ekonomiutskottets betänkande om ett ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse. Debatten om ärendet avslutades i plenum 4.12.2013.

PR 124/2/2013

Under debatten har Timo Korhonen understödd av Jari Leppä föreslagit att riksdagen godkänner ett ställningstagande enligt reservation 1.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Vid omröstningen om Timo Korhonens förslag mot utskottets förslag godkände riksdagen utskottets förslag till ställningstagande med anledning av redogörelsen med rösterna

86 ja, 63 nej; 50 frånvarande.

( Omr. 1 )

Ärendet slutbehandlat.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av skogslagen och 48 a kap. 3 § i strafflagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 75/2013 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 13/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 4.12.2013.

PR 124/5/2013

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen.

Beslut

Lagförslag 1

10 §

Talman Eero Heinäluoma:

Pirkko Mattila har understödd av Timo Korhonen föreslagit att 10 § godkänns enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Pirkko Mattilas förslag mot betänkandet godkände riksdagen 10 § i lagförslag 1 enligt betänkandet med rösterna

87 ja, 63 nej; 49 frånvarande.

( Omr. 2 )

11 §

Talman Eero Heinäluoma:

Pirkko Mattila har understödd av Timo Korhonen föreslagit att 11 § godkänns enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Pirkko Mattilas förslag mot betänkandet godkände riksdagen 11 § i lagförslag 1 enligt betänkandet med rösterna

86 ja, 63 nej; 50 frånvarande.

( Omr. 3 )

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och till vissa lagar som har samband med den (RP 90/2013 rd)

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 90/2013 rd

Regeringens proposition  RP 176/2013 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 24/2013 rd

Lagmotion  LM 50/2011 rd, 9, 62/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 4.12.2013.

PR 124/11/2013

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen.

Beslut

Lagförslag 1 i regeringens propositioner 90 och 176

6 kap. 9 §

Talman Eero Heinäluoma:

Johanna Jurva har understödd av Hanna Mäntylä föreslagit att 6 kap. 9 § godkänns enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Johanna Jurvas förslag mot betänkandet godkände riksdagen 6 kap. 9 § i lagförslag 1 enligt betänkandet med rösterna

116 ja, 33 nej; 50 frånvarande.

( Omr. 4 )

14 kap. 1 a §

Talman Eero Heinäluoma:

Johanna Jurva har understödd av Hanna Mäntylä föreslagit att 14 kap. 1 a § godkänns enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Johanna Jurvas förslag mot betänkandet godkände riksdagen 14 kap. 1 a § i lagförslag 1 enligt betänkandet med rösterna

117 ja, 33 nej; 49 frånvarande.

( Omr. 5 )

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 i propositionerna RP 90/2013rd och RP 176/2013 rd, innehållet i lagförslag 2—5 i proposition RP RP 176/2013 rd och innehållet i lagförslag 2 i proposition RP 176/2013 rd enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet och lag om ändring av 12 kap. 10 § och 14 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 174/2013 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 33/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 4.12.2013.

PR 124/12/2013

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen.

Beslut

Lagförslag 1

6 §

Talman Eero Heinäluoma:

Arto Pirttilahti har understödd av Mauri Pekkarinen föreslagit att 6 § godkänns enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Arto Pirttilahtis förslag mot betänkandet godkände riksdagen 6 § i lagförslag 1 enligt betänkandet med rösterna

101 ja, 42 nej; 56 frånvarande.

( Omr. 6 )

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och inkomstskattelagen för gårdsbruk

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 95/2013 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 30/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2013.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kraftverksskatt och lagar om ändring av 16 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och 1 § i skattekontolagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 140/2013 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 31/2013 rd

Lagmotion  LM 40/2011 rd, 58/2012 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2013.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster, upphävande av 11 § och 13 § 2 mom. i lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen samt upphävande av 2 § 4 mom. i lagen om statskontoret

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 150/2013 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 18/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2013.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn, lag om ändring av straffregisterlagen och lag om ändring av lagen om lagring av straffregisteruppgifter och om utlämnande av sådana uppgifter mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 149/2013 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 16/2013 rd

Lagmotion  LM 46/2011 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2013.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om indragning av landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd och om överföring av besvär till förvaltningsdomstolarna

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 121/2013 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 17/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2013.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om veterinärmedicinska skadenämnden

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 120/2013 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 18/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2013.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, lagen om yrkesutbildning, lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning och 41 och 45 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 66/2013 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 10/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2013.

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om studiestöd och av 2 § i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 116/2013 rd

Regeringens proposition  RP 197/2013 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 11/2013 rd

Lagmotion  LM 56/2012 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2013.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Nationella centret för utbildningsutvärdering och vissa lagar i samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 117/2013 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 12/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2013.

15) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 § i lagen om Folkpensionsanstalten

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 184/2013 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 27/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2013.

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader och till vissa andra lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 146/2013 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 9/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2013.

17) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen och till vissa andra lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 99/2013 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 10/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2013.

18) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringen av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang och med förslag till lag om sättande i kraft av den bestämmelse i ändringen som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 202/2013 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 8/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2013.

19) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ersättande av skördeskador, om upphävande av lagen om ersättande av skördeskador och om administrering av ersättandet av skador som orsakats av exceptionella översvämningar

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 143/2013 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 19/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2013.

20) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vattenlagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 87/2013 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 20/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2013.

21) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 196/2013 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 13/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2013.

22) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till nedläggning av systemet med registrerade APL-tilläggspensioner och till vissa andra ändringar som gäller tilläggspension

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 162/2013 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 28/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2013.

23) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 33 och 40 § i alkohollagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 70/2013 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 29/2013 rd

Lagmotion  LM 10, 90/2012 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2013.

24) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utsläppshandel

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 169/2013 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 36/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2013.

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 10.12.2013 kl. 14.

Jag önskar er en trevlig självständighetsdag!

Plenum avslutades kl. 17.09.

​​​​