Plenarprotokoll 125/2014 rd

PR 125/2014 rd

Justerat 2.0r

125. FREDAGEN DEN 5 DECEMBER 2014

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (13.04—13.20) och andre vice talman Anssi Joutsenlahti (16.01—16.03).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 5 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

  • Olli Immonen /saf (s)
  • Anna Kontula /vänst
  • Markku Mäntymaa /saml (s)
  • Kaj Turunen /saf
  • Jutta Urpilainen /sd

__________

Regeringens propositioner

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har 4.12.2014 överlämnat regeringens propositioner RP 283—336/2014 rd till riksdagen.

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 745, 841, 843—845, 848, 850, 852—854, 859, 863—865, 869, 870, 872, 879, 881, 884, 896/2014 rd antecknades ha anlänt.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning (RP 128/2014 rd)

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 128/2014 rd

Regeringens proposition  RP 234/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 30/2014 rd

Lagmotion  LM 22, 73/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Debatten om ärendet avslutades i plenum 2.12.2014.

PR 122/14/2014

Under debatten har Esko Kiviranta understödd av Tapani Tölli framställt fyra förslag till uttalande enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Talman Eero Heinäluoma:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden.

Vid omröstningen om Esko Kivirantas första förslag till uttalande mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

117 ja, 76 nej, 2 avstår; 4 frånvarande.

( Omr. 1 )

Vid omröstningen om Esko Kivirantas andra förslag till uttalande mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

109 ja, 85 nej, 1 avstår; 4 frånvarande.

( Omr. 2 )

Vid omröstningen om Esko Kivirantas tredje förslag till uttalande mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

99 ja, 95 nej, 1 avstår; 4 frånvarande.

( Omr. 3 )

Vid omröstningen om Esko Kivirantas fjärde förslag till uttalande mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

98 ja, 63 nej, 33 avstår; 5 frånvarande.

( Omr. 4 )

Ärendet slutbehandlat.

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 2 kap. 3 § i sjukförsäkringslagen samt 12 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 204/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 26/2014 rd

Åtgärdsmotion  AM 22/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu i andra behandlingen antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen i enda behandlingen om åtgärdsmotionen. Debatten om ärendet avslutades i plenum 2.12.2014.

PR 122/21/2014

Under debatten har Hanna Mäntylä understödd av Erkki Virtanen föreslagit att lagförslag 1 och 3 förkastas.

Terhi Peltokorpi har understödd av Juha Rehula framställt två förslag till uttalanden enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Först ska riksdagen besluta godkänna eller förkasta lagförslag 1 och 3.

Den som godkänner lagförslagen, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslagen förkastats.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslag 1 och 3 utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

145 ja, 49 nej, 1 avstår; 4 frånvarande.

( Omr. 5 )

Riksdagen godkände lagförslag 2 utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.

Talman Eero Heinäluoma:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden.

Vid omröstningen om Terhi Peltokorpis första förslag till uttalande mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

109 ja, 46 nej, 37 avstår; 7 frånvarande.

( Omr. 6 )

Vid omröstningen om Terhi Peltokorpis andra förslag till uttalande mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

99 ja, 94 nej, 2 avstår; 4 frånvarande.

( Omr. 7 )

Ärendet slutbehandlat.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och vissa lagar i samband med den samt om godkännande av avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden samt till lag om genomförande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 175/2014 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 20/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från ekonomiutskottets betänkande beslut om avtalet och utfärdandet av förklaringen och sedan vid andra behandlingen om lagförslagen. Debatten om ärendet avslutades i plenum 2.12.2014.

PR 122/22/2014

Under debatten har Mauri Pekkarinen understödd av Esko Kiviranta föreslagit att avtalet och utfärdandet av förklaringen förkastas.

Kaj Turunen har understödd av Martti Mölsä föreslagit att lagförslagen förkastas.

Vidare har Kaj Turunen understödd av Martti Mölsä framställt följande förslag om misstroende för statsrådet: "Riksdagen konstaterar att regeringen i fråga om resolutionsmekanismen med avsikt förbigått den parlamentariska behandling som en fråga av denna storleksordning kräver och att regeringen därför inte har riksdagens förtroende."

Redogörelsen godkändes.

Talman Eero Heinäluoma:

Först ska riksdagen besluta om avtalet och utfärdandet av förklaringen.

Den som godkänner avtalet och utfärdandet av förklaringen, röstar "ja", om "nej" vinner har avtalet och utfärdandet av förklaringen förkastats.

Vid omröstningen godkände riksdagen avtalet och utfärdandet av förklaringen med rösterna

120 ja, 75 nej; 4 frånvarande.

( Omr. 8 )

Enda behandlingen av avtalet och förklaringen avslutades.

Talman Eero Heinäluoma:

Till följande ska riksdagen besluta om lagförslagen. Lagförslagen utgör en helhet. Ett godkännande av lagförslag 2 kräver två tredjedelars majoritet.

Jag föreslår följande förfarande: först beslutar riksdagen godkänna eller förkasta lagförslag 2. Eftersom lagförslagen är inbördes beroende av varandra gäller beslutet också för lagförslag 1 och 3—18.

Förfaringssättet godkändes.

Talman Eero Heinäluoma:

Den som godkänner lagförslag 2, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslaget förkastats. Om minst två tredjedelar av de avgivna rösterna är ja-röster har riksdagen godkänt lagförslaget, men annars har det förkastats.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslag 2 med rösterna

157 ja, 37 nej; 5 frånvarande.

( Omr. 9 )

Enligt det godkända förfaringssättet godkände riksdagen också lagförslag 1 och 3—18.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Talman Eero Heinäluoma:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget om misstroende för statsrådet.

Den som anser att statsrådet har riksdagens förtroende röstar "ja", om "nej" vinner har Kaj Turunens förslag godkänts och riksdagen avgett misstroendeförklaring mot statsrådet.

Vid omröstningen om Kaj Turunens förslag beslutade riksdagen att statsrådet har riksdagens förtroende med rösterna

109 ja, 38 nej, 47 avstår; 5 frånvarande.

( Omr. 10 )

Ärendet slutbehandlat.

4) Regeringens proposition till riksdagen om ändring av bestämmelserna om beskattning av överskott som andelslag delar ut

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 130/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 32/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 4.12.2014.

PR 124/7/2014

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen.

Beslut

Lagförslag 1, 33 e §

Timo Kalli /cent:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että hyväksytään keskustan vastalauseessa oleva ehdotus.

Esko Kiviranta /cent:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Talman Eero Heinäluoma:

Timo Kalli har understödd av Esko Kiviranta föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag mot betänkandet godkände riksdagen 33 e § i lagförslag 1 enligt betänkandet med rösterna

156 ja, 36 nej, 1 avstår; 6 frånvarande

( Omr. 11 )

Lagförslag 2, 6 d §

Timo Kalli /cent:

Arvoisa puhemies! Edelleen ehdotan, että hyväksytään keskustan vastalauseessa 2. lakiin tehty muutosehdotus.

Esko Kiviranta /cent:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Talman Eero Heinäluoma:

Timo Kalli har understödd av Esko Kiviranta föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag mot betänkandet godkände riksdagen 6 d § i lagförslag 2 enligt betänkandet med rösterna

158 ja, 36 nej, 1 avstår; 4 frånvarande.

( Omr. 12 )

Lagförslag 3, 5 §

Timo Kalli /cent:

Arvoisa puhemies! Ehdotan myös tähän käsittelyn pohjana olevaan lakiin vastalauseen mukaista muutosehdotusta.

Esko Kiviranta /cent:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Talman Eero Heinäluoma:

Timo Kalli har understödd av Esko Kiviranta föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag mot betänkandet godkände riksdagen 5 § i lagförslag 3 enligt betänkandet med rösterna

158 ja, 36 nej, 1 avstår; 4 frånvarande.

( Omr. 13 )

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 196/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 19/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 2.12.2014.

PR 122/10/2014

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen.

Beslut

17 §

Timo V. Korhonen /cent:

Arvoisa puhemies! Teen mietinnön vastalauseen mukaisen pykälämuutosesityksen.

Lauri Heikkilä /saf:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Talman Eero Heinäluoma:

Timo V. Korhonen har understödd av Lauri Heikkilä föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Timo V. Korhonens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 17 § enligt betänkandet med rösterna

118 ja, 75 nej; 6 frånvarande.

( Omr. 14 )

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice samt lagen om främjande av integration

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 162/2014 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 9/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 3.12.2014.

PR 123/5/2014

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen.

Beslut

Lagförslag 1, 2 kap. 13 §

Erkki Virtanen /vänst:

Arvoisa puhemies! Esitän, että vastalauseen mukaisesti pykälä poistetaan.

Silvia Modig /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Talman Eero Heinäluoma:

Erkki Virtanen har understödd av Silvia Modig föreslagit att paragrafen utesluts.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Erkki Virtanens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 2 kap. 13 § i lagförslag 1 enligt betänkandet med rösterna

180 ja, 14 nej, 1 avstår; 4 frånvarande.

( Omr. 15 )

Lagförslag 1, 2 a kap. 6 a §

Erkki Virtanen /vänst:

Arvoisa puhemies! Vastalauseen mukaisesti esitän, että myös tämä pykälä poistetaan.

Silvia Modig /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Talman Eero Heinäluoma:

Erkki Virtanen har understödd av Silvia Modig föreslagit att paragrafen utesluts.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Erkki Virtanens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 2 a kap. 6 a § i lagförslag 1 enligt betänkandet med rösterna

179 ja, 14 nej, 2 avstår; 4 frånvarande.

( Omr. 16 )

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

7) Statsrådets principbeslut av den 18 september 2014 om Fennovoima Ab:s ansökan om att få uppföra ett nytt kärnkraftverk och att få uppföra de kärnanläggningar som behövs på samma anläggningsplats för att kraftverket ska kunna drivas

Enda behandlingen

Övrigt ärende  Ö 6/2014 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 21/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Utskottet föreslår att principbeslutet förblir i kraft utan ändringar. Debatten om ärendet avslutades i plenum 3.12.2014.

PR 123/1/2014

Under debatten har Anna Kontula understödd av Ville Niinistö föreslagit att statsrådets principbeslut upphävs.

Redogörelsen godkändes.

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagen ska nu rösta om förslagen.

Den som understöder utskottets förslag om att principbeslutet förblir i kraft utan ändringar röstar "ja", om "nej" vinner har riksdagen godkänt Anna Kontulas förslag och principbeslutet har upphävts.

Vid omröstningen beslutade riksdagen att statsrådets principbeslut förblir i kraft utan ändringar med rösterna

115 ja, 74 nej, 4 avstår; 6 frånvarande.

( Omr. 17 )

__________

Rakel Hiltunens anmälan om att hennes nej-röst inte syntes på resultattavlan i plenisalen antecknades till protokollet.

__________

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 189/2014 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 16/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2014.

__________

Talman Eero Heinäluoma:

Plenum avbryts nu och fortsätter kl. 16.

Plenum avbröts kl. 13.20.

Plenum fortsatte

kl. 16.01.

Överläggningarna leddes av andre vice talman Anssi Joutsenlahti.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 240/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 32/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2014.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till energieffektivitetslag och till vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 182/2014 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 23/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2014.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen och till vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 183/2014 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 12/2014 rd

Åtgärdsmotion  AM 49/2012 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2014.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 133/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 34/2014 rd

Lagmotion  LM 63/2012 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2014.

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till faderskapslag och vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 91/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 16/2014 rd

Lagmotion  LM 39/2012 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2014.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket och av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen samt till vissa lagar som har samband med dem

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 140/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 24/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2014.

15) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare och till lagar om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd och av 1 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 177/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 25/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2014.

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stöd för nyskiften och lag om ändring av fastighetsbildningslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 193/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 26/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2014.

17) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om godkännande av utbildare för installatörer av vissa energisystem som använder förnybar energi

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 282/2014 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 17/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2014.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 9.12.2014 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 16.03.

​​​​