Plenarprotokoll 126/2004 rd

PR 126/2004 rd

Justerat 2.0r

126. ONSDAGEN DEN 24 NOVEMBER 2004

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Jouni Backman /sd
 • Eva Biaudet /sv
 • Tuija Brax /gröna
 • Tarja Cronberg /gröna
 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Susanna Haapoja /cent
 • Heidi Hautala /gröna
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Bjarne Kallis /kd
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Antero Kekkonen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Irina Krohn /gröna
 • Annika Lapintie /vänst
 • Hannes Manninen /cent
 • Rosa Meriläinen /gröna
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Lyly Rajala /saml
 • Jukka Roos /sd
 • Simo Rundgren /cent
 • Kimmo Sasi /saml
 • Minna Sirnö /vänst
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Raija Vahasalo /saml
 • Jan Vapaavuori /saml
 • Jari Vilén /saml
 • Harry Wallin /sd

Efter namnuppropet anmäler sig följande ledamöter:

 • Johannes Koskinen /sd
 • Raija Vahasalo /saml
 • Satu Taiveaho /sd

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

24.11 ledamöterna

 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Johannes Koskinen /sd
 • Hannes Manninen /cent

24—26.11 ledamöterna

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Rosa Meriläinen /gröna
 • Kimmo Sasi /saml
 • Harry Wallin /sd

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

24.11 ledamot

 • Tuija Brax /gröna

24—26.11 ledamöterna

 • Lyly Rajala /saml
 • Säde Tahvanainen /sd

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

24.11 ledamöterna

 • Jouni Backman /sd
 • Paula Risikko /saml
 • Satu Taiveaho /sd
 • Raija Vahasalo /saml

24—26.11 ledamot

 • Eva Biaudet /sv

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till sjukförsäkringslag
Regeringens proposition med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till sjukförsäkringslag (RP 50/2004 rd)

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 50, 164/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 25/2004 rd

Lagmotion  LM 11, 34, 55, 62, 75, 80, 82, 102, 108, 139, 161/2003 rd, 6, 36, 74, 79, 97, 107, 112, 121/2004 rd

Åtgärdsmotion  AM 3, 40, 73/2003 rd, 34, 41, 77/2004 rd

Talmannen:

Lagförslaget, som grundar på regeringens propositioner 50 och 164/2004 rd, har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Under debatten har ledamot Eero Akaan-Penttilä föreslagit med bifall av ledamot Raija Vahasalo ett uttalande enligt reservation 1.

Lagförslagen

Lagförslaget som godkänts vid första behandlingen antas.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna skall förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslagen till uttalanden

Förslaget till uttalande i social- och hälsovårdsutskottets betänkande godkänns.

Vid omröstningen om ledamot Akaan-Penttiläs förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 94 ja och 64 nej, 41 frånvarande.

( Omr. 1 )

Åtgärdsmotionerna

Riksdagen omfattar social- och hälsovårdsutskottets förslag att åtgärdsmotionerna skall förkastas.

Ärendet är slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 183/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 27/2004 rd

Talmannen:

Lagförslagen har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Under debatten har ledamot Toimi Kankaanniemi föreslagit med bifall av ledamot Unto Valpas att riksdagen godkänner ett uttalande enligt den avvikande meningen som fogats till arbetslivs- och jämställdhetsutskottets utlåtande i bilagan till social- och hälsovårdsutskottets betänkande.

Lagförslagen

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslaget till uttalande

Vid omröstningen om ledamot Kankaanniemis förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 128 ja och 34 nej, 1 blank och 36 frånvarande.

( Omr. 2 )

Ärendet är slutbehandlat.

__________

UTOM DAGORDNINGEN

3) Statsrådets framtidsredogörelse om befolkningsutvecklingen, befolkningspolitiken och förberedelserna inför förändringarna i åldersstrukturen — Ett gott samhälle för människor i alla åldrar

Remissdebatt

Statsrådets redogörelse  SRR 8/2004 rd

Talmannen:

Utom dagordningen föredras statsrådets redogörelse om befolkningsutvecklingen, befolkningspolitiken och förberedelserna inför förändringarna i åldersstrukturen, som vid plenum i fredags bordlades till plenum i dag. Talmanskonferensens föreslår att ärendet skall remitteras till framtidsutskottet.

Efter en presentation av statsminister Matti Vanhanen följer en snabbdebatt utifrån inlägg som anmälts på förhand. Debatten inleds med en omgång gruppanföranden som får vara högst 10 minuter långa, övriga inlägg får ta högst 7 minuter i anspråk.

Debatt (PTK 126/3, statsmin. Vanhanen 126/3/1, Thors 126/3/7).

Talmanskonferensens förslag godkänns och redogörelsen remitteras till framtidsutskottet.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

4) Regeringens proposition med förslag till lag om kosmetiska produkter

Fortsatt första behandling

Regeringens proposition  RP 105/2004 rd

Stora utskottets betänkande  StoUB 5/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 19/2004 rd

Lagmotion  LM 77/2004 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger stora utskottets betänkande 5, varav framgår att utskottet omfattar riksdagens beslut i ärendet.

Ingen debatt.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

5) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om överlåtelseskatt samt om ändring av 1 § i lagen om bostadshusreservering vid beskattningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 117/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 25/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 149 a § i mervärdesskattelagen
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 147/2004 rd

Lagmotion  LM 124/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 26/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 3 a § i lagen om statsbudgeten

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 152/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 27/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

8) Regeringens proposition om en tredje tillläggsbudget för 2004
Regeringens proposition om komplettering av den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2004 (RP 207/2004 rd)

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 207, 232/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 29/2004 rd

Tilläggsbudgetmotion  TBM 56—58/2004 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till nästa plenum.

Ingen debatt.

Talmanskonferensens förslag godkänns och betänkandet bordläggs till nästa plenum.

Talmannen:

På grund av riksdagens arbetssituation föreslår talmanskonferensen att riksdagen redan vid detta plenum beslutar om förfaringssättet som skall iakttas vid enda behandlingen av ärendet.

Talmanskonferensens förslag att riksdagen beslutar om förfaringssättet godkänns.

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att behandlingen av ärendet inleds med en allmän debatt om hela tilläggsbudgetpropositionen. Vid detaljbehandlingen föredras först utgifterna enligt huvudtitel och kapitel och därefter inkomsterna enligt avdelning och kapitel. Sedan föredras den allmänna motiveringen. Till sist föredras betänkandets tredje kläm, som gäller förkastande av tilläggsbudgetmotionerna 57 och 58 samt den fjärde klämmen som gäller tillämpningen av tilläggsbudgeten.

Allmän debatt om huvudtitlarna, avdelningarna eller allmänna motiveringen godkänns härefter inte längre, endast förslag med kort motivering.

Vid detaljbehandlingen av utgifterna föreslår talmanskonferensen ett sådant förfarande att ändringsförslag framställs när respektive huvudtitel föredras och behandlas i anslutning till denna huvudtitel eller detta kapitel. Om inga ändringsförslag har framställts i fråga om en huvudtitel eller ett kapitel anses huvudtiteln eller kapitlet ha blivit godkända enligt finansutskottets betänkande.

Förslag som gäller avdelningarna framställs och omröstning verkställs på samma sätt som i fråga om huvudtitlarna på utgiftssidan.

En ledamot som har för avsikt att föreslå ändringar i finansutskottets betänkande skall lämna in sitt förslag skriftligen till centralkansliet senast i morgon torsdag kl. 13.30. Så skall förfaras även i sådana fall där ändringsförslagen ingår i reservationer. Ändringsförslag som inte har lämnats in till centralkansliet inom utsatt tid behandlas inte om inte talmannen av särskilda skäl finner det behövligt.

Förfaringssättet godkänns.

9) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om Finlands Banks tjänstemän och 34 § i lagen om Finansinspektionen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 208/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 19/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

10) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning angående införande av fullt kostnadsansvar för sjukvårdskostnader inom den lagstadgade olycksfallsförsäkringen och trafikförsäkringen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 158/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 28/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 15 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 222/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 29/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av socialvårdslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 168/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 30/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om oljeskyddsfonden och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om oljeskyddsfonden och till vissa lagar som har samband med den (RP 119/2004 rd)

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 119, 141/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 16/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 177/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 31/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statsgarantier för företag som idkar skeppsbyggnads- eller rederirörelse

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 217/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 22/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

16) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet samt 2 § i lagen om statens specialfinansieringsbolag

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 218/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 23/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av varumärkeslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 219/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 24/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 21.14.

​​​​