Plenarprotokoll 126/2006 rd

PR 126/2006 rd

Justerat 2.0r

126. MÅNDAGEN DEN 4 DECEMBER 2006

Förhandlingarna leds av förste vice talman Sirkka-Liisa Anttila.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Mikko Alatalo /cent
 • Arja Alho /sd
 • Eva Biaudet /sv
 • Tarja Cronberg /gröna
 • Tarja Filatov /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /saf
 • Heidi Hautala /gröna
 • Lasse Hautala /cent
 • Anne Holmlund /saml
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Jyri Häkämies /saml
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Matti Kangas /vänst
 • Rauno Kettunen /cent
 • Mari Kiviniemi /cent
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Markku Laukkanen /cent
 • Leena Luhtanen /sd
 • Eero Lämsä /cent
 • Riikka Moilanen-Savolainen /cent
 • Outi Ojala /vänst
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Iivo Polvi /vänst
 • Kari Rajamäki /sd
 • Maija Rask /sd
 • Eero Reijonen /cent
 • Paula Risikko /saml
 • Arto Seppälä /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Jouko Skinnari /sd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Astrid Thors /sv
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Oras Tynkkynen /gröna
 • Tapani Tölli /cent
 • Unto Valpas /vänst
 • Jukka Vihriälä /cent
 • Jari Vilén /saml
 • Raimo Vistbacka /saf
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

Efter namnuppropet anmäler sig följande ledamöter:

 • Mari Kiviniemi /cent
 • Rauno Kettunen /cent
 • Raimo Vistbacka /saf
 • Lasse Hautala /cent
 • Unto Valpas /vänst
 • Eero Lämsä /cent
 • Tapani Tölli /cent
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Arto Seppälä /sd

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

4.12 ledamöterna

 • Arja Alho /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Leena Luhtanen /sd

4 och 5.12 ledamöterna

 • Tarja Filatov /sd
 • Heidi Hautala /gröna
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Outi Ojala /vänst
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Kari Rajamäki /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Astrid Thors /sv
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jari Vilén /saml

4—8.12 ledamot

 • Liisa Hyssälä /cent

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

4.12 ledamot

 • Markku Laukkanen /cent

4—31.12 ledamot

 • Mauri Salo /cent

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

4.12 ledamöterna

 • Tarja Cronberg /gröna
 • Lasse Hautala /cent
 • Anne Holmlund /saml
 • Jyri Häkämies /saml
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Reijo Kallio /sd
 • Rauno Kettunen /cent
 • Mari Kiviniemi /cent
 • Mikko Kuoppa /vänst
 • Eero Lämsä /cent
 • Riikka Moilanen-Savolainen /cent
 • Iivo Polvi /vänst
 • Maija Rask /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Eero Reijonen /cent
 • Paula Risikko /saml
 • Arto Seppälä /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Oras Tynkkynen /gröna
 • Tapani Tölli /cent
 • Unto Valpas /vänst
 • Jukka Vihriälä /cent
 • Raimo Vistbacka /saf

4 och 5.12 ledamöterna

 • Eva Biaudet /sv
 • Sinikka Hurskainen /sd

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag om godkännande av Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 67/2006 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 13/2006 rd

Förste vice talmannen:

Riksdagen skall nu fatta beslut huruvida den godkänner det i Rom den 29 oktober 2004 undertecknade fördraget om upprättande av en konstitution för Europa samt besluta om förslaget till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa.

Först förs en debatt om hela ärendet och under denna skall samtliga förslag i ärendet framställas. Därefter beslutar riksdagen vid enda behandlingen om godkännande av fördraget. Slutligen fattar riksdagen vid andra behandlingen beslut om lagförslaget.

Eftersom fördraget och lagförslaget bildar en helhet innebär det beslut som fattas om fördraget motsvarande beslut även för lagförslagets vidkommande.

Beslutet om godkännande av fördraget skall fattas med iakttagande av bestämmelserna i 94 § 2 mom. i grundlagen. Eftersom ärendet rör grundlag kan fördraget godkännas genom ett beslut som omfattats av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

Om fördraget godkänns anses även lagförslaget ha blivit antaget i den ordning som enligt 95 § 2 mom. i grundlagen skall iakttas när förslaget rör grundlag. Om riksdagen däremot förkastar fördraget anses även lagförslaget ha blivit förkastat.

Förfaringssättet godkänns.

Debatt (PTK 125/1).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 127/2/2006

2) Regeringens proposition med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2007

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 143/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 36/2006 rd

Lagmotion  LM 103, 125/2006 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslaget i regeringens proposition har godkänts vid först behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Lagförslaget som godkänts vid första behandlingen antas.

Riksdagen vidhåller sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen och av vissa andra skattelagar samt till ändringar i lagstiftningen som föranleds av justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 144/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 37/2006 rd

Lagmotion  LM 114/2004 rd, 81, 107, 122, 146/2005 rd, 27, 40, 56, 59, 81, 82, 93, 109, 110, 121, 123, 148/2006 rd

Åtgärdsmotion  AM 29, 52, 105, 116/2005 rd, 68/2006 rd

Andre vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid andra behandlingen beslut om lagförslagen i regeringens proposition, som har godkänts vid första behandlingen och nu kan antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionerna.

Förfaringssättet godkänns.

Debatt (PTK 126/3).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 127/3/2006

4) Regeringens proposition med förslag till lag om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut samt om ändring av därtill anslutna lagar

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 246/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 38/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om grunderna för utvecklande av den statliga lokalförvaltningen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 74/2006 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 26/2006 rd

Debatt (PTK 126/5).

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 27 § i lagen om statsandelar till kommunerna

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 262/2006 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 27/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 a kap. 6 § i strafflagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 203/2006 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 21/2006 rd

Debatt (PTK 126/3).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 127/4/2006

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 226/2006 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 24/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

9) Regeringens proposition om godkännande av ändringarna i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna och om ändring av 6 kap. 9 § i sjölagen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 223/2006 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 25/2006 rd

Andre vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen i kommunikationsutskottets betänkande, som gäller godkännande av ändringarna i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslagen, som nu kan antas eller förkastas.

Debatt (PTK 126/9).

Förslaget i första klämmen i kommunikationsutskottets betänkande godkänns.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnanläggningar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 224/2006 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 26/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

11) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av fordonslagen och vissa andra lagar som innehåller bestämmelser om registrering av fordon samt fordonsskattelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 61/2006 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 27/2006 rd

Debatt (PTK 126/11).

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslaget till uttalande i kommunikationsutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 220/2006 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 13/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad

Förslaget till uttalande i jord- och skogsbruksutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

13) Regeringens proposition om godkännande av den internationella konventionen mot dopning samt med förslag till lag om sättande ikraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 191/2006 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 14/2006 rd

Andre vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen i kulturutskottets betänkande, som gäller godkännande av konventionen. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslaget, som nu kan antas eller förkastas.

Debatt (PTK 126/13).

Konventionen godkänns.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

14) Regeringens proposition med förslag till lagar om elektroniska recept och om ändring av 57 och 57 a § i läkemedelslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 250/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 43/2006 rd

Debatt (PTK 126/14).

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

15) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring, trafikförsäkringslagen, patientskadelagen, lagen om miljöskadeförsäkring och lagen om bindande av vissa trafikskadeersättningar vid lönenivån

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 238/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 44/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

16) Regeringens proposition med förslag till ändring av lagstiftningen om föräldradagpenningar och ersättning för arbetsgivarkostnader

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 112/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 45/2006 rd

Lagmotion  LM 11/2004 rd, 52, 95, 99, 115/2005 rd, 74, 100, 112, 133, 138/2006 rd

Åtgärdsmotion  AM 72, 88, 90/2003 rd

Andre vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid andra behandlingen beslut om lagförslagen i regeringens proposition, som har godkänts vid första behandlingen och nu kan antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionerna.

Förfaringssättet godkänns.

Debatt (PTK 126/16, Löv 126/16/9).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 127/6/2006

17) Regeringens proposition med förslag till lag om premieprocentsatsen för sjukförsäkringens sjukvårdspremie och arbetsgivares folkpensionsavgift samt till lagar om ändring av 4 och 13 § i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift och sjukförsäkringslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 131/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 46/2006 rd

Ingen debatt.

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 127/7/2006

18) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av handelsregisterlagen, 14 § i företags- och organisationsdatalagen samt 3 kap. 9 § i bokföringslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 193/2006 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 20/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

19) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lönegarantilagen och lagen om lönegaranti för sjömän

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 169/2006 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 12/2006 rd

Lagmotion  LM 50/2004 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslagen i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Lagförslagen som godkänts vid första behandlingen antas.

Riksdagen vidhåller sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

20) Regeringens proposition med förslag till lagar om Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet och om ändring av lagen om statens bostadsfond

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 240/2006 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 6/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

21) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av aravabegränsningslagen, lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån och lagen om bostadsrättsbostäder

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 198/2006 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 7/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

22) Regeringens proposition med förslag till ändring av markanvändnings- och bygglagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 81/2006 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 8/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

23) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 3 § i inkomstskattelagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 266/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 39/2006 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

24) Regeringens proposition med förslag till lag om stöd för utveckling av landsbygden och lag om ändring av lagen om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 192/2006 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 14/2006 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande nr 14. Först förs en allmän debatt om ärendet och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av lagförslagen.

I anslutning till detta ärende är debatt dessutom tillåten om ärendena 25) och 26) på dagordningen.

Allmän debatt (PTK 126/24).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

25) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 219/2006 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 15/2006 rd

Ingen allmän debatt.

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 127/8/2006

26) Regeringens proposition med förslag till lag om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 217/2006 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 16/2006 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

27) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 19 § i upphovsrättslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 126/2006 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 15/2006 rd

Allmän debatt (PTK 126/27).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

28) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 253/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 47/2006 rd

Allmän debatt (PTK 126/28).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 127/9/2006

29) Regeringens proposition med förslag till lagar om registrering av fartygsbesättning och om ändring av 4 och 77 § i sjömanslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 239/2006 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 13/2006 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

30) Regeringens proposition med förslag till lag om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare och till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 267/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som förvaltningsutskottet skall lämna utlåtande till.

31) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 268/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till kommunikationsutskottet.

32) Regeringens proposition med förslag till godkännande av en överenskommelse mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 269/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

33) Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av riksdagens arbetsordning
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om Finlands delegation i Europarådet

Bordläggning av betänkanden

Talmanskonferensens förslag  TKF 1/2006 rd

Lagmotion  LM 66/2006 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 11/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

34) Försättande av en finländsk militär avdelning i hög beredskap med anledning av beredskapsturen 1.1—30.6.2007 för EU:s stridsgrupp bestående av Tyskland, Nederländerna och Finland

Bordläggning av betänkanden

Statsrådets redogörelse  SRR 8/2006 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 14/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum på torsdag.

Plenum avslutas kl. 21.16.

​​​​