Plenarprotokoll 126/2008 rd

PR 126/2008 rd

Justerat 2.0r

126. MÅNDAGEN DEN 15 DECEMBER 2008

Överläggningarna leddes av förste vice talman Seppo Kääriäinen (12.01—13.24 och 17.57—21.03), andre vice talman Johannes Koskinen (13.24—15.37 och 21.03—22.47) samt talman Sauli Niinistö (15.37—17.57).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 45 ledamöter som frånvarande:

 • Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • Merikukka Forsius /saml
 • Pekka Haavisto /gröna
 • Anna-Maja Henriksson /sv
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Timo Kalli /cent
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Anne Kalmari /cent
 • Oiva Kaltiokumpu /cent
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Kyösti Karjula /cent
 • Elsi Katainen /cent
 • Sampsa Kataja /saml
 • Valto Koski /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kyllönen /vänst
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Annika Lapintie /vänst
 • Suvi Lindén /saml
 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Elisabeth Nauclér /sv
 • Olli Nepponen /saml
 • Pentti Oinonen /saf
 • Petri Pihlajaniemi /saml
 • Tuomo Puumala /cent
 • Juha Rehula /cent
 • Eero Reijonen /cent
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salolainen /saml
 • Pertti Salovaara /cent
 • Arto Satonen /saml
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Marja Tiura /saml
 • Tapani Tölli /cent
 • Ilkka Viljanen /saml
 • Henna Virkkunen /saml
 • Anne-Mari Virolainen /saml
 • Raimo Vistbacka /saf
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

Efter namnuppropet anmälde sig följande 16 ledamöter:

 • Sirpa Asko-Seljavaara /saml (12.56)
 • Anne-Mari Virolainen /saml (13.10)
 • Ilkka Kanerva /saml (13.10)
 • Oiva Kaltiokumpu /cent (13.38)
 • Pertti Salolainen /saml (14.14)
 • Timo Kalli /cent (14.24)
 • Eero Reijonen /cent (15.09)
 • Merja Kyllönen /vänst (15.24)
 • Reijo Laitinen /sd (15.43)
 • Reijo Kallio /sd (16.09)
 • Tapani Tölli /cent (16.12)
 • Elisabeth Nauclér /sv (18.09)
 • Olli Nepponen /saml (18.19)
 • Elsi Katainen /cent (19.40)
 • Tuula Väätäinen /sd (19.41)
 • Markus Mustajärvi /vänst (20.31)

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Följande anmälningar om frånvaro på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet antecknades till protokollet:

12.12 ledamot

 • Anne Holmlund /saml

15—17.12 ledamöterna

 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Suvi Lindén /saml

Sjukfrånvaro

Följande anmälningar om frånvaro på grund av sjukdom antecknades till protokollet:

15.12 ledamöterna

 • Antti Kalliomäki /sd
 • Ilkka Viljanen /saml

__________

Unionsärenden

Förste vice talmannen:

Statsrådet har den 11 december 2008 överlämnat till riksdagen unionsärendena U 75, 76/2008 rd. Talmannen har sänt ärendena vidare för behandling i stora utskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition om statsbudgeten för 2009
Regeringens proposition om komplettering av budgetpropositionen för 2009 (RP 116/2008 rd)

Enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 116/2008 rd

Regeringens proposition  RP 199/2008 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 33/2008 rd

Budgetmotion  BM 1—1088/2008 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande.

Proceduren för behandlingen av 2009 års budget godkändes vid riksdagens plenum den 12 december 2008 och betänkandet bordlades till plenum i dag.

Nu följer allmän debatt. Efter att finansutskottets ordförande har presenterat betänkandet följer gruppanförandena, som får ta högst 15 minuter i anspråk. Därefter följer en snabb debatt utifrån på förhand anmälda inlägg som får räcka högst 5 minuter. Talmanskonferensen rekommenderar att även de anföranden som hålls efter snabbdebatten är högst 5 minuter långa.

Allmän debatt (PTK 126/1, Gestrin 126/1/7, 126/1/17, Nylander 126/1/87).

Förste vice talmannen:

Nu följer detaljbehandling av budgetpropositionen.

Utgifterna föredrogs.

Huvudtitel 21
Riksdagen

Debatt (PTK 126/1).

Beslut

Riksdagen godkände kap. 01 Riksdagsledamöterna, kap. 10 Riksdagens kansli, kap. 20 Riksdagens justitieombudsman, kap. 30 Utrikespolitiska institutet, kap. 40 Statens revisionsverk och kap. 90 Riksdagens övriga utgifter.

Huvudtitel 22
Republikens president

Debatt (PTK 126/1).

Beslut

Riksdagen godkände kap. 01 Republikens president och kap. 02 Republikens presidents kansli.

Huvudtitel 23
Statsrådet

Debatt (PTK 126/1).

Förste vice talmannen:

Behandlingen av huvudtiteln avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 127/3/2008

Huvudtitel 24
Utrikesministeriets förvaltningsområde

Debatt (PTK 126/1, Nauclér).

Andre vice talmannen:

Behandlingen av huvudtiteln avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 127/3/2008

Huvudtitel 25
Justitieministeriets förvaltningsområde

Debatt (PTK 126/1, Nauclér).

Andre vice talmannen:

Behandlingen av huvudtiteln och ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 127/3/2008

2) Regeringens proposition med förslag till vissa ändringar av skogsbeskattningen

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 206/2008 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 32/2008 rd

Lagmotion  LM 9, 45, 72, 126/2007 rd, 14, 34, 41, 80/2008 rd

Åtgärdsmotion  AM 50, 51/2008 rd

Andre vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen beslut vid andra behandlingen om lagförslagen. Lagförslagen i propositionen har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionen.

Debatt (PTK 126/2).

Andre vice talmannen:

Berhandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 127/1/2008

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av gymnasielagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 98/2008 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 10/2008 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat

4) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för arbetstagare och av vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 171/2008 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 41/2008 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslagen har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat

5) Regeringens proposition med förslag till lag om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 163/2008 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 25/2008 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 208/2008 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 26/2008 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 10 § i lagen om statliga exportgarantier

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 209/2008 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 27/2008 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 och 8 a § i lagen om statens specialfinansieringsbolag

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 210/2008 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 28/2008 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 211/2008 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 29/2008 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 193/2008 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 15/2008 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 102/2008 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 13/2008 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 126/11).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.

Ärendet slutbehandlat

Andre vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon tisdag kl. 10.

Plenum avslutades kl. 22.47.

​​​​