Plenarprotokoll 126/2013 rd

PR 126/2013 rd

Justerat 2.0r

126. TISDAGEN DEN 10 DECEMBER 2013

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (14.16—15.32, 16.15—16.31 och 21.57—0.25), andre vice talman Anssi Joutsenlahti (16.31—19.26) och förste vice talman Pekka Ravi (19.26—21.57).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 28 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Heikki Autto /saml (f)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Christina Gestrin /sv
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (r)
 • Susanna Huovinen /sd (r)
 • Harri Jaskari /saml (r)
 • Mikael Jungner /sd (r)
 • Elsi Katainen /cent (s)
 • Inkeri Kerola /cent (s)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kyllönen /vänst (s)
 • Päivi Lipponen /sd (r)
 • Tapani Mäkinen /saml
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Ville Niinistö /gröna (r)
 • Mats Nylund /sv (f)
 • Pentti Oinonen /saf (s)
 • Paula Risikko /saml (s)
 • Katja Taimela /sd (s)
 • Kimmo Tiilikainen /cent (r)
 • Lenita Toivakka /saml
 • Jani Toivola /gröna
 • Erkki Tuomioja /sd (r)
 • Jutta Urpilainen /sd (r)
 • Stefan Wallin /sv
 • Sinuhe Wallinheimo /saml (r)
 • Jan Vapaavuori /saml (r)
 • Ville Vähämäki /saf (r)

Efter namnuppropet anmälde sig ledamot

 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (14.33)

__________

Unionsärenden

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har 5.12.2013 överlämnat till riksdagen unionsärendena U 83, 84/2013 rd. Talmannen har sänt ärendena vidare för behandling i stora utskottet,

som finansutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 83 och

ekonomiutskottet om ärende U 84.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och inkomstskattelagen för gårdsbruk

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 95/2013 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 30/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 126/1).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kraftverksskatt och lagar om ändring av 16 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och 1 § i skattekontolagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 140/2013 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 31/2013 rd

Lagmotion  LM 40/2011 rd, 58/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 126/2).

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagens plenum avbryts nu för stora utskottets extra sammanträde.

Plenum avbryts och fortsätter kl. 16.15.

Plenum avbröts kl. 15.32.

Plenum fortsatte

kl. 16.15.

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma.

Allmänna debatten fortsatte.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen i propositionen enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster, upphävande av 11 § och 13 § 2 mom. i lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen samt upphävande av 2 § 4 mom. i lagen om statskontoret

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 150/2013 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 18/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 126/3).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn, lag om ändring av straffregisterlagen och lag om ändring av lagen om lagring av straffregisteruppgifter och om utlämnande av sådana uppgifter mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 149/2013 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 16/2013 rd

Lagmotion  LM 46/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 126/4).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 127/4/2013

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om indragning av landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd och om överföring av besvär till förvaltningsdomstolarna

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 121/2013 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 17/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 126/5).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om veterinärmedicinska skadenämnden

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 120/2013 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 18/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 126/6).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ersättande av skördeskador, om upphävande av lagen om ersättande av skördeskador och om administrering av ersättandet av skador som orsakats av exceptionella översvämningar

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 143/2013 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 19/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 126/7).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vattenlagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 87/2013 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 20/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 126/8).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, lagen om yrkesutbildning, lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning och 41 och 45 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 66/2013 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 10/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 126/9).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 127/5/2013

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om studiestöd och av 2 § i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 116/2013 rd

Regeringens proposition  RP 197/2013 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 11/2013 rd

Lagmotion  LM 56/2012 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 126/10).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 i propositionerna RP 116/2013 rd och RP 197/2013 rd och innehållet i lagförslag 2 i proposition RP 116/2013 rd enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Nationella centret för utbildningsutvärdering och vissa lagar i samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 117/2013 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 12/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 126/11).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 196/2013 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 13/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 126/12).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 § i lagen om Folkpensionsanstalten

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 184/2013 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 27/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 126/13).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till nedläggning av systemet med registrerade APL-tilläggspensioner och till vissa andra ändringar som gäller tilläggspension

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 162/2013 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 28/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 126/14).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

15) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 33 och 40 § i alkohollagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 70/2013 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 29/2013 rd

Lagmotion  LM 10, 90/2012 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 126/15).

Talman Eero Heinäluoma:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 127/6/2013

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utsläppshandel

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 169/2013 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 36/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

17) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader och till vissa andra lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 146/2013 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 9/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 126/17).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

18) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen och till vissa andra lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 99/2013 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 10/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 126/18).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

19) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringen av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang och med förslag till lag om sättande i kraft av den bestämmelse i ändringen som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 202/2013 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 8/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

20) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om rundradioskatt

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 106/2013 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 28/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 126/20).

Talman Eero Heinäluoma:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 127/1/2013

21) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 4 § i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 178/2013 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 29/2013 rd

Lagmotion  LM 7, 8/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

22) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillsynsavgift för stiftelser

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 137/2013 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 15/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

23) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fastighetsbildningslagen och av 3 och 7 § i fastighetsregisterlagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 159/2013 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 11/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

24) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om användning av avkastningen av totospel för främjande av hästuppfödning och hästsport

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 158/2013 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 12/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

25) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av skogslagen och 48 a kap. 3 § i strafflagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 75/2013 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 13/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 126/25).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.

Ärendet slutbehandlat.

26) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skogsvårdsföreningar och till lag om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om skogsvårdsföreningar

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 135/2013 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 14/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 126/26).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

27) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bekämpning av skogsskador samt till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 119/2013 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 15/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

28) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fastighetsbildningslagen och 3 och 5 § i lagen om fastighetsförrättningsavgift

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 144/2013 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 16/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

29) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av gymnasielagen och av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 118/2013 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 9/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

30) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om gränsöverskridande hälso- och sjukvård och till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 103/2013 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 23/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 126/30).

Talman Eero Heinäluoma:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 127/2/2013

31) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och till vissa lagar som har samband med den (RP 90/2013 rd)

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 90/2013 rd

Regeringens proposition  RP 176/2013 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 24/2013 rd

Lagmotion  LM 50/2011 rd, 9, 62/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 126/31).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslag 1 i propositionerna RP 90/2013 rd och RP 176/2013 rd, lagförslag 2—5 i proposition RP 90/2013 rd och lagförslag 2 i proposition 176 utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

32) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet och lag om ändring av 12 kap. 10 § och 14 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 174/2013 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 33/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 126/32).

Talman Eero Heinäluoma:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 127/3/2013

33) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av konsumentskyddslagen och av 88 § i elmarknadslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 157/2013 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 34/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

34) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av revisionslagen och av 21 a § i lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 191/2013 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 35/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

35) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av värdlandsöverenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Nordiska utvecklingsfonden och värdlandsöverenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Nordiska miljöfinansieringsbolaget samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelserna som hör till området för lagstiftningen samt vissa lagar som har samband med dem

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 203/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet.

36) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter och av 5 § i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 204/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 126/36).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

37) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 15 § i lagen om fordonstrafikregistret och av vägtrafiklagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 205/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

38) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 206/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.

39) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och av vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 134/2013 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 19/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.12.2013.

40) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om sammanslagning av berättelsen om regeringens åtgärder och statens bokslutsberättelse Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 32 § i riksdagens arbetsordning

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 62/2013 rd

Talmanskonferensens förslag  TKF 1/2013 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 5/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.12.2013.

41) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 18 § i vallagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 192/2013 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 6/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.12.2013.

42) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av polislagen och vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 16/2013 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 20/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.12.2013.

43) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen och till vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 139/2013 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 21/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.12.2013.

44) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av förundersökningslagen och tvångsmedelslagen samt av vissa lagar som har samband med dem

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 14/2013 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 17/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.12.2013.

45) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter och lag om upphävande av 2 § 3 mom. i livsmedelslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 145/2013 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 21/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.12.2013.

46) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om förvaltning av utvecklingsprogrammen för landsbygden och om stödjande av landsbygdens utveckling samt om ändring av vissa lagar som har samband med dessa lagar

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 142/2013 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 22/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.12.2013.

47) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 161/2013 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 25/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.12.2013.

48) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet och sjukförsäkringslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 198/2013 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 26/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.12.2013.

49) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av läkemedelslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 183/2013 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 30/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.12.2013.

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagens nästa plenum är i dag onsdagen den 11 december 2013 kl. 14.

Plenum avslutades onsdagen den 11 december 2013 kl. 00.25.

​​​​