Plenarprotokoll 126/2014 rd

PR 126/2014 rd

Justerat 2.0r

126. TISDAGEN DEN 9 DECEMBER 2014

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (14.01—15.41), förste vice talman Pekka Ravi (15.41—17.50, 20.04—22.01 och 23.37—2.05) och andre vice talman Anssi Joutsenlahti (17.50—20.04 och 22.01—23.37).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 20 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /gröna
 • Christina Gestrin /sv (r)
 • Sanni Grahn-Laasonen /saml (r)
 • Maria Guzenina /sd
 • Teuvo Hakkarainen /saf
 • Lauri Ihalainen /sd (r)
 • Olli Immonen /saf (s)
 • Antti Kaikkonen /cent (s)
 • Silvia Modig /vänst (s)
 • Tapani Mäkinen /saml
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Mats Nylund /sv
 • Pentti Oinonen /saf
 • Petteri Orpo /saml
 • Annika Saarikko /cent (f)
 • Mikko Savola /cent (r)
 • Jouko Skinnari /sd (s)
 • Lenita Toivakka /saml (r)
 • Oras Tynkkynen /gröna (r)
 • Mirja Vehkaperä /cent (s)

Efter namnuppropet anmälde sig ledamot

 • Tapani Mäkinen /saml (14.24)

__________

Unionsärenden

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har 4.12.2014 till riksdagen överlämnat unionsärendena U 43, 44/2014 rd. Talmannen har sänt ärendena vidare för behandling i stora utskottet,

som utrikesutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 43 och

miljöutskottet om ärende U 44.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ordnandet av social- och hälsovården samt till vissa lagar som hänför sig till den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 324/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet, finansutskottet, förvaltningsutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. Förvaltningsutskottet, finansutskottet och ekonomiutskottet ska lämna sina utlåtanden senast 17.2.2015.

Debatt (PTK 126/1).

__________

Det polska parlamentets talman Radoslaw Sikorski besökte riksdagen

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärade ledamöter! En delegation under ledning av det polska parlamentets talman Radoslaw Sikorski är här för att följa plenum. På riksdagens vägnar hälsar jag våra gäster välkomna till riksdagen. (Applåder)

__________

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet, finansutskottet, förvaltningsutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. Förvaltningsutskottet, finansutskottet och ekonomiutskottet ska lämna sina utlåtanden senast 17.2.2015.

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om medling vid brott och i vissa tvister

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 329/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 126/2).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

3) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen mellan Finland och Nordatlantiska fördragsorganisationen om Finlands deltagande i den av Nordatlantiska fördragsorganisationen ledda rådgivnings-, utbildnings- och stödinsatsen i Afghanistan, vilken ingås genom skriftväxling, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 287/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till utrikesutskottet.

Debatt (PTK 126/3).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vallagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 290/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till grundlagsutskottet.

Debatt (PTK 126/4).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 § i lagen om föreläggande av böter och ordningsbot och av 2 a kap. i strafflagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 291/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 126/5).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 292/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om brottsofferavgift och till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 293/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 126/7).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till teckenspråkslag

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 294/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till grundlagsutskottet, som kulturutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 126/8).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som kulturutskottet ska lämna utlåtande till.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 295/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 126/9).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av territorialövervakningslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 296/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till försvarsutskottet, som kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om militär krishantering, lagen om försvarsmakten och lag om ändring av rubriken för lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i samarbetsprotokollet mellan Förenta nationerna och Finland om upplåtande av resurser till Förenta nationernas operation i Libanon (UNIFIL)

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 297/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet, som försvarsutskottet ska lämna utlåtande till.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen och om tillämpning av fördraget samt om kraven på de fleråriga ramarna för de offentliga finanserna

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 300/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 126/12).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

13) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Amerikas förenta stater för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om ändring av lagen om beskattningsförfarande

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 301/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, av lagen om skatteredovisning samt av 30 och 31 § i lagen om Skatteförvaltningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 302/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

15) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 304/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet.

Debatt (PTK 126/15).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av gymnasielagen, lagen om grundläggande yrkesutbildning, lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning och lagen om fritt bildningsarbete

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 306/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet.

Debatt (PTK 126/16).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

17) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning och av 46 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 307/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet.

Debatt (PTK 126/17).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

18) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och av yrkeshögskolelagen (RP 244/2014 rd)

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 308/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 126/18).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

19) Regeringens proposition till riksdag med förslag till lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 309/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet.

Debatt (PTK 126/19).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

20) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om finansiering av utbildning som avses i gymnasielagen, lagen om grundläggande yrkesutbildning och lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning och till lagar om ändring av gymnasielagen, lagen om grundläggande yrkesutbildning, 18 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning samt 7 och 9 § i lagen om antagningsregistret, högskolornas riksomfattande datalager och studentexamensregistret

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 310/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 126/20).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

21) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter, lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket och 11 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 311/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

Debatt (PTK 126/21).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

22) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 33 § i jaktlagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 312/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

Debatt (PTK 126/22).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

23) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om sjömanspensioner och av vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 321/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

24) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen om social trygghet mellan Republiken Finlands regering och Folkrepubliken Kinas regering och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 322/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

25) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa krav på asbestsanering

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 323/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Debatt (PTK 126/25).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

26) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om fartygsapotek

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 325/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

27) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av läkemedelslagen och av 5 kap. 9 § i sjukförsäkringslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 326/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till

Debatt (PTK 126/27).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

28) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av narkotikalagen och strafflagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 327/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

29) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 328/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 126/29).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

30) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och av 57 § i läkemedelslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 330/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 126/30).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

31) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gentekniklagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 331/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

32) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 332/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 126/32).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

33) Regeringen proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 18 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården, 13 § i lagen om patientens ställning och rättigheter, 40 § i lagen om grundläggande utbildning, lagen om grundläggande konstundervisning, 23 § i lagen om elev- och studerandevård, 21 a § i lagen om fritt bildningsarbete, 43 § i lagen om yrkesutbildning, 32 § i gymnasielagen, 90 a § i universitetslagen, 65 § i yrkeshögskolelagen, ungdomslagen, 86 § i räddningslagen och 20 § i lagen om nödcentralsverksamhet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 333/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

34) Statsrådets redogörelse till riksdagen: Försättande av en militär avdelning i hög beredskap som en del av den EU-stridsgrupp som ställs upp av Sverige, Finland, Norge, Estland, Litauen, Lettland och Irland för beredskapsperioden 1.1—30.6.2015

Enda behandlingen

Statsrådets redogörelse  SRR 7/2014 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 17/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Riksdagen beslutar nu utifrån utrikesutskottets betänkande om ett ställningstagande med anledning av redogörelsen.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelsen.

Ärendet slutbehandlat.

35) Regeringens årsberättelse 2013
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2013

Enda behandlingen

Berättelse  B 12/2014 rd

Berättelse  B 16/2014 rd

Revisionsutskottets betänkande  ReUB 7/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger revisionsutskottets betänkande.

I plenum 4.12.2014 bordlade riksdagen ärendet till detta plenum.

PR 124/5/2014

Debatten fortsatte (PTK 124/35).

Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelserna.

Ärendet slutbehandlat.

36) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 20 § i inkomstskattelagen och 8 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 176/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 33/2014 rd

Lagmotion  LM 55/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen i propositionen enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

37) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om höjda avskrivningar på produktiva investeringar skatteåren 2013 och 2014

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 269/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 34/2014 rd

Lagmotion  LM 67/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 127/1/2014

38) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 d § i lagen om skatteredovisning och av 124 och 124 a § i inkomstskattelagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 180/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 36/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

39) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om regionförvaltningsverken och av lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 209/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 33/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

40) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 133/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 34/2014 rd

Lagmotion  LM 63/2012 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 126/40).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i propositionen enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

41) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till faderskapslag och vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 91/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 16/2014 rd

Lagmotion  LM 39/2012 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 126/41).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen i propositionen enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

42) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk samt till lagar om upphävande av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk och lagen om fastighetssamägares deltagande i åtgärder enligt lagstiftningen om skogsbruksfinansieringen samt lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 138/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 21/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 126/42).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

43) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 a och 88 § i lagen om fiske, 8 § i jaktlagen och 2 § i renskötsellagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 194/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 22/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

44) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om systemet med Flegtlicenser

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 178/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 23/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

45) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket och av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen samt till vissa lagar som har samband med dem

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 140/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 24/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 126/45).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

46) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare och till lagar om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd och av 1 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 177/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 25/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 126/46).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

47) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stöd för nyskiften och lag om ändring av fastighetsbildningslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 193/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 26/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 126/47).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

48) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och till vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 258/2014 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 15/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 126/48).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

49) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 189/2014 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 16/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 126/49).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

50) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 202/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 31/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

51) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 240/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 32/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 126/51).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

52) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 238/2014 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 22/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

53) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till energieffektivitetslag och till vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 182/2014 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 23/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 126/53).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

54) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till diskrimineringslag och vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition med förslag till diskrimineringslag och vissa lagar som har samband med den (RP 19/2014 rd)

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 19/2014 rd

Regeringens proposition  RP 111/2014 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 11/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

55) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen och till vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 183/2014 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 12/2014 rd

Åtgärdsmotion  AM 49/2012 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 126/55).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

56) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om godkännande av utbildare för installatörer av vissa energisystem som använder förnybar energi

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 282/2014 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 17/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

57) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (2014/335/EU, Euratom)

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 248/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 35/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2014.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Riksdagens nästa plenum är i dag onsdagen den 10 december 2014 kl. 14.

Plenum avslutades onsdagen den 10 december 2014 kl. 2.05.