Plenarprotokoll 127/2004 rd

PR 127/2004 rd

Justerat 2.0r

127. TORSDAGEN DEN 27 NOVEMBER 2004

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Eva Biaudet /sv
 • Tarja Cronberg /gröna
 • Mikko Elo /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Susanna Haapoja /cent
 • Leena Harkimo /saml
 • Heidi Hautala /gröna
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Jyri Häkämies /saml
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Bjarne Kallis /kd
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Matti Kangas /vänst
 • Antero Kekkonen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Jari Koskinen /saml
 • Johannes Koskinen /sd
 • Kalevi Lamminen /saml
 • Annika Lapintie /vänst
 • Leena Luhtanen /sd
 • Rosa Meriläinen /gröna
 • Olli Nepponen /saml
 • Mikaela Nylander /sv
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Maija Perho /saml
 • Kari Rajamäki /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Markku Rossi /cent
 • Simo Rundgren /cent
 • Kimmo Sasi /saml
 • Arto Satonen /saml
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Pekka Vilkuna /cent
 • Harry Wallin /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

Efter namnuppropet anmäler sig ledamöterna

 • Maija Perho /saml
 • Leena Harkimo /saml
 • Jari Koskinen /saml
 • Heidi Hautala /gröna
 • Annika Lapintie /vänst
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Bjarne Kallis /kd

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

25.11 ledamöterna

 • Tuula Haatainen /sd
 • Olli Nepponen /saml

25 och 26.11 ledamöterna

 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Kari Rajamäki /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

25.11 ledamöterna

 • Susanna Haapoja /cent
 • Kalevi Lamminen /saml
 • Mikaela Nylander /sv

25 och 26.11 ledamot

 • Hannu Hoskonen /cent

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

25.11 ledamöterna

 • Jouni Backman /sd
 • Mikko Elo /sd
 • Jyri Häkämies /saml
 • Matti Kangas /vänst
 • Minna Lintonen /sd
 • Riikka Moilanen-Savolainen /cent
 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • Klaus Pentti /cent
 • Arto Satonen /saml
 • Pentti Tiusanen /vänst
 • Erkki Virtanen /vänst

25 och 26.11 ledamöterna

 • Leena Luhtanen /sd
 • Markku Rossi /cent

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

2) Regeringens proposition om en tredje tillläggsbudget för 2004
Regeringens proposition om komplettering av den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2004 (RP 207/2004 rd)

Enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 207, 232/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 29/2004 rd

Tilläggsbudgetmotion  TBM 56—58/2004 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande nr 29. Vid behandlingen av ärendet tillämpas det förfaringssätt som riksdagen godkände vid gårdagens plenum.

Allmän debatt (PTK 127/2).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 128/1/2004

3) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om överlåtelseskatt samt om ändring av 1 § i lagen om bostadshusreservering vid beskattningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 117/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 25/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 149 a § i mervärdesskattelagen
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 147/2004 rd

Lagmotion  LM 124/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 26/2004 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande nr 26. Först förs en allmän debatt om ärendet och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av lagförslag 1 som ingår i regeringens proposition 147 och lagförslag 2 som grundar på lagmotion 124.

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 3 a § i lagen om statsbudgeten

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 152/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 27/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

6) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om Finlands Banks tjänstemän och 34 § i lagen om Finansinspektionen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 208/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 19/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

7) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning angående införande av fullt kostnadsansvar för sjukvårdskostnader inom den lagstadgade olycksfallsförsäkringen och trafikförsäkringen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 158/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 28/2004 rd

Allmän debatt (PTK 127/7).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 15 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 222/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 29/2004 rd

Allmän debatt (PTK 127/8).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av socialvårdslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 168/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 30/2004 rd

Allmän debatt (PTK 127/9).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 177/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 31/2004 rd

Allmän debatt (PTK 127/10).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statsgarantier för företag som idkar skeppsbyggnads- eller rederirörelse

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 217/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 22/2004 rd

Allmän debatt (PTK 127/11).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

12) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet samt 2 § i lagen om statens specialfinansieringsbolag

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 218/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 23/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av varumärkeslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 219/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 24/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om oljeskyddsfonden och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om oljeskyddsfonden och till vissa lagar som har samband med den (RP 119/2004 rd)

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 119, 141/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 16/2004 rd

Allmän debatt (PTK 127/14).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Plenum avslutas kl. 20.00.