Plenarprotokoll 127/2006 rd

PR 127/2006 rd

Justerat 2.0r

127. TISDAGEN DEN 5 DECEMBER 2006

Förhandlingarna leds av förste vice talman Sirkka-Liisa Anttila.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Mikko Alatalo /cent
 • Eva Biaudet /sv
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /saf
 • Heidi Hautala /gröna
 • Lasse Hautala /cent
 • Anne Holmlund /saml
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Jyrki Katainen /saml
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Suvi Lindén /saml
 • Leena Luhtanen /sd
 • Olli Nepponen /saml
 • Outi Ojala /vänst
 • Kari Rajamäki /sd
 • Mauri Salo /cent
 • Pertti Salovaara /cent
 • Jouko Skinnari /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Astrid Thors /sv
 • Matti Vanhanen /cent
 • Pia Viitanen /sd
 • Jari Vilén /saml

Efter namnuppropet anmäler sig ledamot

 • Lasse Hautala /cent

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

5.12 ledamöterna

 • Leena Luhtanen /sd
 • Matti Vanhanen /cent

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

5.12 ledamot

 • Satu Taiveaho /sd

5—16.12 ledamot

 • Risto Kuisma /sd

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

5.12 ledamöterna

 • Lasse Hautala /cent
 • Klaus Hellberg /sd
 • Anne Holmlund /saml
 • Anne Huotari /vänst
 • Jyrki Katainen /saml
 • Seppo Lahtela /saml
 • Suvi Lindén /saml
 • Olli Nepponen /saml
 • Heli Paasio /sd
 • Pertti Salovaara /cent
 • Pia Viitanen /sd
 • Lasse Virén /saml

5—7.12 ledamot

 • Anneli Kiljunen /sd

__________

Unionsärenden

Förste vice talmannen meddelar att med statsrådets skrivelse av den 30 november 2006 har till riksdagen inkommit tre sådana ärenden som avses i 96 § 2 mom. i grundlagen, ärendena U 64—66/2006 rd.

 • Förste vice talmannen meddelar att talmannen har sänt dessa ärenden vidare för att behandlas i stora utskottet, som
 • finansutskottet skall lämna utlåtande till om ärendena U 64 och 65 samt
 • kommunikationsutskottet om ärende U 66.

__________

Festgudstjänsten på självständighetsdagen

Förste vice talmannen:

Ceremonimästarens skrivelse av den 6 november 2006 med anledning av en festgudstjänst på självständighetsdagen föredras.

I skrivelsen, som sekreteraren läser upp, framför ceremonimästaren till talmannen, vice talmännen och riksdagsledamöterna statsrådets inbjudan till en ekumenisk festgudstjänst som på självständighetsdagen onsdagen den 6 december 2006 avhålls i Domkyrkan kl. 12.

Förste vice talmannen uppmanar ledamöterna att samlas framför Nationalbiblioteket på självständighetsdagen i morgon onsdag kl. 11.40 för att därifrån gå till Domkyrkan.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Val av styrelse för Forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor

Val

Förste vice talmannen:

1) ärendet på dagordningen är val av styrelse för Forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor.

Inför valet av ledamöter i styrelsen har enligt 2 § i lagen om ett forskningsinstitut för internationella relationer och EU-frågor statsrådets kansli genom ett brev av den 30 augusti 2006, utrikesministeriet genom ett brev av den 31 augusti 2006, Finlands universitetsrektorers råd genom ett brev av den 1 september 2006 och Stiftelsen för utrikespolitisk forskning genom ett brev av den 28 augusti alla meddelat namnen på två och Finlands Akademi genom ett brev av den 30 augusti 2006 namnen på fyra personer till styrelsen.

Eftersom den kandidatlista, som enligt 8 § i valstadgan har lämnats in för valet upptar lika många kandidater som antalet ledamöter som skall väljas till styrelsen för forskningsinstitutet vid valet, konstaterar jag med stöd av 10 § i valstadgan att valet är enhälligt och att riksdagen valt följande uppställda personer till styrelsen:

Sekreteraren läser:

 • Filosofie magister Mirja Ryynänen,
 • minister Pertti Paasio,
 • minister Ilkka Suominen,
 • statssekreterare Risto Volanen på förslag från statsrådets kansli,
 • avdelningschef Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve på förslag från utrikesministeriet,
 • professor Liisa Laakso och minister Antti Tanskanen på förslag från Finlands Akademi,
 • politices doktor Teija Tiilikainen på förslag från Finlands universitetsrektorer samt
 • professor Mikko Viitasalo på förslag från Stiftelsen för utrikespolitisk forskning.

Detta antecknas till protokollet.

Dessutom antecknas till protokollet att mandatperioden för medlemmarna i forskningsinstitutets styrelse börjar i och med att detta val förrättats och går ut enligt 14 § 2 mom. i lagen om ett forskningsinstitut för internationella relationer och EU-frågor den 31 december 2011, dock så att mandatperioden för de ledamöter som valts till styrelsen på förslag från statsrådets kansli, utrikesministeriet, Finlands Akademi, Finlands universitetsrektorer och Stiftelsen för utrikespolitisk forskning går ut den 31 december 2009.

Ärendet är slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag om godkännande av Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 67/2006 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 13/2006 rd

Förste vice talmannen:

Det i Rom den 29 oktober 2004 undertecknade fördraget om upprättande av en konstitution för Europa och förslaget till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Under debatten har ledamot Esko-Juhani Tennilä med bifall av ledamot Annika Lapintie föreslagit att riksdagen inte godkänner varken fördraget eller lagförslaget.

Ledamot Ulla Anttila har med bifall av ledamot Osmo Soininvaara framställt följande förslag:

1) att förslaget till uttalande i reservation 2 godkänns.

Ledamot Annika Lapintie har med bifall av ledamot Erkki Virtanen framställt följande förslag till uttalande: "Riksdagen konstaterar att fördraget om upprättande av en konstitution för Europa sannolikt aldrig träder i kraft i sin nuvarande form. Riksdagen förutsätter därför att regeringen i samverkan med de övriga medlemsländernas regeringar vidtar åtgärder för att få till stånd ett fördrag som medlemsländerna kan godkänna samt att regeringen agerar för att det framförhandlade nya avtalet underställs folkomröstning i alla medlemsländer samtidigt."

Ledamot Pertti Hemmilä har med bifall av ledamot Seppo Lahtela framställt följande förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att kontinuiteten i de bestämmelser som ingår i Finlands anslutningsfördrag tryggas i det konstitutionella fördraget. Bestämmelserna i det konstitutionella fördraget måste trygga den fortsatta rättsliga giltigheten i jordbruksbestämmelserna i anslutningsfördraget från 1994 även i fråga om artiklarna 141 och 142 i enlighet med Finlands målsättningar, för att jordbruk skall kunna bedrivas också inom EU:s svagare produktionsområden såsom Finland."

Ledamot Ulla Anttila har med bifall av ledamot Osmo Soininvaara framställt följande förslag:

2) att i motiveringen till betänkandet godkänns de ändringar som ingår i reservation 2.

Redogörelsen godkänns.

Förste vice talmannen:

Beslutet om att godkänna fördraget skall fattas med iakttagande av bestämmelserna i 94 § 2 mom. i grundlagen. Eftersom ärendet rör en grundlag kan fördraget godkännas genom ett beslut som omfattats av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. När fördraget och lagförslaget enligt det godkända förfaringssättet bildar en helhet innebär det beslut som fattas om fördraget motsvarande beslut även för lagförslagets vidkommande.

Slutligen förrättas omröstning om förslagen till uttalanden och förslaget som rör motiveringen. Ledamot Lapinties förslag är motstående till ledamot U. Anttilas 1) förslag till uttalande. Omröstning förrättas först mellan dessa förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet. Ledamot Hemmiläs förslag och ledamot U. Anttilas 2) förslag är fristående och förslagen ställs vid omröstningarna separat mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkänns.

Fördraget och lagförslaget

Förste vice talmannen:

Först förrättas omröstning om att godkänna eller förkasta fördraget. Om minst två tredjedelar av de avgivna rösterna är ja-röster har fördraget godkänts, i annat fall har det förkastats. I protokollet antecknas hur var och en ledamot har röstat.

Vid omröstningen om att godkänna eller förkasta fördraget beslutar riksdagen med rösterna 125 ja och 39 nej, 4 blanka och 31 frånvarande godkänna fördraget.

( Omr. 1 )

Förste vice talmannen:

När fördraget nu har blivit godkänt anses även lagförslaget enligt det godkända förfaringssättet ha blivit godkänt i den ordning som 95 § 2 mom. i grundlagen föreskriver att skall iakttas när förslaget rör en grundlag.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Förslagen till uttalanden

De två förslagen till uttalanden i utrikesutskottets betänkande godkänns.

Vid 1) omröstningen mellan ledamot Ulla Anttilas 1) och ledamot Lapinties förslag godkänner riksdagen ledamot Ulla Anttilas 1) förslag med rösterna 140 ja och 26 nej, 3 blanka och 30 frånvarande.

( Omr. 2 )

Vid 2) omröstningen mellan betänkandet och ledamot Ulla Anttilas 1) förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 130 ja och 39 nej, 1 blank och 29 frånvarande.

( Omr. 3 )

Vid omröstningen om ledamot Hemmiläs förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 96 ja och 72 nej, 31 frånvarande.

( Omr. 4 )

Vid omröstningen om ledamot Ulla Anttilas 2) förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 129 ja och 38 nej, 2 blanka och 30 frånvarande.

( Omr. 5 )

Ärendet är slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen och av vissa andra skattelagar samt till ändringar i lagstiftningen som föranleds av justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 144/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 37/2006 rd

Lagmotion  LM 114/2004 rd, 81, 107, 122, 146/2005 rd, 27, 40, 56, 59, 81, 82, 93, 109, 110, 121, 123, 148/2006 rd

Åtgärdsmotion  AM 29, 52, 105, 116/2005 rd, 68/2006 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslagen i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Därefter beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionerna. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Under debatten har ledamot Kari Uotila med bifall av ledamot Jari Koskinen föreslagit att lagförslag 5, som godkänts vid första behandlingen, skall förkastas.

Ledamot Jari Koskinen har med bifall av ledamot Kimmo Sasi föreslagit att även lagförslag 4, som godkänts vid första behandlingen, skall förkastas.

Redogörelsen godkänns.

Lagförslagen

Lagförslag 1—3 godkänns utifrån beslutet i första behandlingen.

Förste vice talmannen:

Omröstningarna om förslagen att förkasta två lagförslag förrättas så att först förrättas omröstning om lagförslag 4 och därefter om lagförslag 5. I protokollet antecknas hur var och en ledamot har röstat.

Omröstningsordningen godkänns.

Vid omröstningen om att anta eller förkasta lagförslag 4 beslutar riksdagen anta sagda lagförslag med rösterna 126 ja och 45 nej, 28 frånvarande.

( Omr. 6 )

Vid omröstningen om att anta eller förkasta lagförslag 5 beslutar riksdagen anta sagda lagförslag med rösterna 95 ja och 76 nej, 28 frånvarande.

( Omr. 7 )

Riksdagen vidhåller sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Åtgärdsmotionerna

Riksdagen instämmer i finansutskottets förslag att åtgärdsmotionerna skall förkastas.

Ärendet är slutbehandlat.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 a kap. 6 § i strafflagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 203/2006 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 21/2006 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Under debatten har ledamot Timo Soini med bifall av ledamot Raimo Vistbacka föreslagit att lagförslaget skall förkastas.

Redogörelsen godkänns.

Vid omröstningen om att anta eller förkasta lagförslaget beslutar riksdagen med rösterna 161 ja och 9 nej, 29 frånvarande anta sagda lagförslag.

( Omr. 8 )

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 133/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 41/2006 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i fredags.

Under debatten har ledamot Erkki Virtanen med bifall av ledamot Veijo Puhjo föreslagit att lagförslaget skall förkastas.

Redogörelsen godkänns.

Vid omröstningen om att anta eller förkasta lagförslaget beslutar riksdagen med rösterna 143 ja och 28 nej, 28 frånvarande anta sagda lagförslag.

( Omr. 9 )

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

6) Regeringens proposition med förslag till ändring av lagstiftningen om föräldradagpenningar och ersättning för arbetsgivarkostnader

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 112/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 45/2006 rd

Lagmotion  LM 11/2004 rd, 52, 95, 99, 115/2005 rd, 74, 100, 112, 133, 138/2006 rd

Åtgärdsmotion  AM 72, 88, 90/2003 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslagen i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Därefter beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionerna. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Under debatten har ledamot Raija Vahasalo med bifall av ledamot Sirpa Asko-Seljavaara föreslagit att riksdagen godkänner förslaget till uttalande i reservation 1.

Ledamot Leena Rauhala har med bifall av ledamot Toimi Kankaanniemi föreslagit att riksdagen godkänner två förslag till uttalanden i reservation 3.

Ledamot Erkki Virtanen har med bifall av ledamot Minna Sirnö framställt följande två förslag till uttalanden, som baserar på reservation 2:

1) "Riksdagen förutsätter att regeringen bereder behövliga ändringar av sjukförsäkringslagen varmed minimibeloppet av moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningen höjs till 22,31 euro per dag."

2) "Riksdagen förutsätter att regeringen bereder behövliga ändringar varmed föräldrapenningsperioden för adoptivföräldrar utsträcks att gälla barn under 10 år."

Redogörelsen godkänns.

Lagförslagen

Lagförslagen som godkänts vid första behandlingen antas.

Riksdagen vidhåller sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslagen till uttalanden

Förste vice talmannen:

Ledamot Rauhalas 2) förslag är motstående till ledamot Virtanens 2) förslag. Omröstningarna förrättas först mellan dessa förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet. De övriga förslagen är fristående och ställs vart för sig separat mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkänns.

Vid 1) omröstningen mellan ledamot Rauhalas 2) förslag och ledamot Virtanens 2) förslag godkänner riksdagen ledamot Rauhalas 2) förslag med rösterna 115 ja och 52 nej, 4 blanka och 28 frånvarande.

( Omr. 10 )

Vid 2) omröstningen mellan betänkandet och ledamot Rauhalas 2) förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 95 ja och 76 nej, 28 frånvarande.

( Omr. 11 )

Vid omröstningen om ledamot Vahasalos förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 118 ja och 52 nej, 1 blank och 28 frånvarande.

( Omr. 12 )

Vid omröstningen om ledamot Rauhalas 1) förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 102 ja och 65 nej, 32 frånvarande.

( Omr. 13 )

Vid omröstningen om ledamot Virtanens 1) förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 129 ja och 40 nej, 30 frånvarande.

( Omr. 14 )

Åtgärdsmotionerna

Riksdagen instämmer i social- och hälsovårdsutskottets förslag att åtgärdsmotionerna skall förkastas.

Ärendet är slutbehandlat.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om premieprocentsatsen för sjukförsäkringens sjukvårdspremie och arbetsgivares folkpensionsavgift samt till lagar om ändring av 4 och 13 § i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift och sjukförsäkringslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 131/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 46/2006 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslagen har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 219/2006 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 15/2006 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande nr 15. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid plenum i går.

Detaljbehandling:

1, 2, 2 a, 3 och 6 § godkänns.

7 §

Debatt (PTK 127/8).

Under debatten föreslår ledamot Pertti Hemmilä med bifall av ledamot Reijo Paajanen att paragrafen skall godkännas enligt reservationen.

Vid omröstningen om ledamot Hemmiläs förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 106 ja och 61 nej, 1 blank och 31 frånvarande.

( Omr. 15 )

9, 10, 10 a, 16, 16 a, 17, 19 och 24 a §, ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken godkänns.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

9) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 253/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 47/2006 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande nr 15. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid plenum i går.

Detaljbehandling:

Lagförslag 1

1—3 § och 1 kap. rubrik samt 4—9 § och 2 kap. rubrik godkänns.

10 §

Debatt (PTK 127/9).

Under debatten föreslår ledamot Osmo Soininvaara med bifall av ledamot Erkki Virtanen att paragrafen skall godkännas enligt reservationen.

Vid omröstningen om ledamot Soininvaaras förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 124 ja och 42 nej, 33 frånvarande.

( Omr. 16 )

11—13 § och 3 kap. rubrik, 14—16 § och 4 kap. rubrik, 17—19 § och 5 kap. rubrik, 20—23 § och 6 kap. rubrik samt 24 och 25 § och 7 kap. rubrik, ingressen och rubriken godkänns.

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslag 2 med ett innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

10) Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av riksdagens arbetsordning
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om Finlands delegation i Europarådet

Första behandlingen

Talmanskonferensens förslag  TKF 1/2006 rd

Lagmotion  LM 66/2006 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 11/2006 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger grundlagsutskottets betänkande nr 11. Först förs en allmän debatt om ärendet och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av riksdagens arbetsordning och lagmotionens förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om Finlands delegation i Europarådet.

Allmän debatt (PTK 127/10).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns förslaget till ändring av arbetsordningen och lagförslaget med ett innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av förslaget till ändring av arbetsordningen och lagförslaget är avslutad.

11) Lagar om ändring av vallagen och 25 § i Finlands grundlag

Remissdebatt

Lagmotion  LM 158/2006 rd (Annika Lapintie /vänst m.fl.)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till grundlagsutskottet.

Debatt (PTK 127/11).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till grundlagsutskottet.

12) Lag om service och vård för äldre

Remissdebatt

Lagmotion  LM 159/2006 rd (Sari Essayah /kd m.fl.)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 127/12).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

13) Lag om ändring av 17 § i lagen om studiestöd

Remissdebatt

Lagmotion  LM 161/2006 rd (Hannu Hoskonen /cent m.fl.)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kulturutskottet.

Debatt (PTK 127/13).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till kulturutskottet.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 4 och 7 § i lagen om televisions- och radioverksamhet

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 98/2006 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 28/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 18 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 216/2006 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 16/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om anordnande av studentexamen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 248/2006 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 17/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

17) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 6 § i folkhälsolagen, 6 § i socialvårdslagen och lagen om barndagvård samt om upphävande av lagen om temporär ändring av 16 § lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 235/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 48/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

18) Regeringens proposition med förslag till lag om sjömanspensioner, lag om införande av lagen om sjömanspensioner och lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 251/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 49/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

19) Regeringens proposition om upphävande av överenskommelsen mellan Finland och Litauen om social trygghet och med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 233/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 50/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

20) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om vuxenutbildningsstöd och lagen om alterneringsledighet

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 195/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 51/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 16.12.