Plenarprotokoll 127/2010 rd

PR 127/2010 rd

Justerat 2.0r

127. ONSDAGEN DEN 8 DECEMBER 2010

Överläggingarna leddes av talman Sauli Niinistö (14.01—15.57), andre vice talman Tarja Filatov (15.57—17.55) och förste vice talman Seppo Kääriäinen (17.55—18.58).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 27 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Christina Gestrin /sv (r)
 • Hannakaisa Heikkinen /cent (f)
 • Anne Holmlund /saml (r)
 • Tuomo Hänninen /cent
 • Antti Kaikkonen /cent (s)
 • Anne Kalmari /cent
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Kyösti Karjula /cent
 • Elsi Katainen /cent (s)
 • Timo Kaunisto /cent (r)
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (r)
 • Paula Lehtomäki /cent (r)
 • Suvi Lindén /saml (r)
 • Mikaela Nylander /sv
 • Heli Paasio /sd (f)
 • Petri Pihlajaniemi /saml
 • Veijo Puhjo /vänst
 • Pertti Salovaara /cent (s)
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Pentti Tiusanen /vänst (r)
 • Oras Tynkkynen /gröna (r)
 • Markku Uusipaavalniemi /saf
 • Raija Vahasalo /saml
 • Ilkka Viljanen /saml
 • Pertti Virtanen /saf (s)

Efter namnuppropet anmälde sig följande 3 ledamöter:

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent (14.26)
 • Kyösti Karjula /cent (14.29)
 • Raija Vahasalo /saml (16.20)

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om främjande av integration och ändring av vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 185/2010 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 26/2010 rd

Talmannen:

Debatten om ärendet avslutades i plenum 7.12.2010.

PR 126/22/2010

Under debatten har ledamot Unto Valpas med bifall av ledamot Veijo Puhjo framställt två förslag till uttalande enligt reservation 1.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande 1, 2 och 4.

Talmannen:

Riksdagen ska nu till sist besluta om förslagen till uttalanden som framställts under debatten.

Vid omröstningarna ställs ledamot Valpas första förslag till uttalande enligt reservation 1 mot betänkandets tredje förslag till uttalande. Ledamot Valpas andra förslag till uttalande enligt reservation 1 ställs vid omröstningarna separat mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Unto Valpas första förslag till uttalande godkände riksdagen betänkandets tredje förslag till uttalande med rösterna

144 ja, 24 nej, 1 avstår; 30 frånvarande

( Omr. 1 )

Vid omröstningen om ledamot Unto Valpas andra förslag till uttalande mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

102 ja, 68 nej; 29 frånvarande

( Omr. 2 )

Ärendet slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om hälso- och sjukvård samt lagar om ändring av folkhälsolagen, lagen om specialiserad sjukvård och lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 90/2010 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 40/2010 rd

Lagmotion  LM 33/2007 rd, 98/2008 rd, 5/2010 rd

Åtgärdsmotion  AM 54/2008 rd, 19, 29/2010 rd

Talmannen:

Debatten om ärendet avslutades i plenum 7.12.2010.

PR 126/32/2010

Under debatten har ledamot Erkki Virtanen med bifall av ledamot Anneli Kiljunen framställt ett förslag till uttalande enligt reservation 1.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen och de nya lagförslagen i betänkandet utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionerna förkastas

Talmannen:

Riksdagen ska nu till sist besluta om förslaget till uttalande.

Vid omröstningen om ledamot Erkki Virtanens förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

102 ja, 68 nej; 29 frånvarande

( Omr. 3 )

Ärendet slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 10 § och temporär ändring av 11 § i lagen om utkomststöd

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 138/2010 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 41/2010 rd

Lagmotion  LM 81/2010 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 7.12.2010.

PR 126/34/2010

Under debatten har ledamot Erkki Virtanen med bifall av ledamot Anneli Kiljunen föreslagit att lagförslaget förkastas.

Ledamot Päivi Räsänen har med bifall av ledamot Toimi Kankaanniemi framställt ett förslag till uttalande enligt reservation 1.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talmannen:

Riksdagen ska först besluta anta eller förkasta lagförslaget.

Den som godkänner lagförslaget, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslaget förkastats.

I protokollet antecknas hur var och en ledamot har röstat.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslaget i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

100 ja, 68 nej, 2 avstår; 29 frånvarande.

( Omr. 4 )

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Talmannen:

Riksdagen ska nu till sist besluta om förslaget till uttalande.

Vid omröstningen om ledamot Päivi Räsänens förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

102 ja, 26 nej; 40 avstår; 31 frånvarande

( Omr. 5 )

Ärendet slutbehandlat.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 1 kap. 3 § i arbetsavtalslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 239/2010 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 12/2010 rd

Lagmotion  LM 85/2007 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 7.12.2010.

PR 126/15/2010

Nu följer detaljbehandling av lagförslaget i propositionen.

Beslut

1 kap. 3 §

Markus Mustajärvi /vänst:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, mikä on vastalauseessa, ja se tarkoittaa, että sana "pysyväksi" muutetaan "vakiintuneeksi", kun määräaikaisten työsopimusten perusteita arvioidaan.

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Mustajärven esitystä.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Markus Mustajärvi har med bifall av ledamot Jukka Gustafsson föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Markus Mustajärvis förslag mot betänkandet godkände riksdagen 1 kap. 3 § enligt betänkandet med rösterna

104 ja, 68 nej; 27 frånvarande.

( Omr. 6 )

Riksdagen godkände ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om försök med förenklade bygg- och planbestämmelser

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 184/2010 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 12/2010 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 7.12.2010.

PR 126/16/2010

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

__________

UTOM DAGORDNINGEN

6) Statsrådets naturresursredogörelse till riksdagen: Smart och ansvarsfull naturresursekonomi

Remissdebatt

Statsrådets redogörelse  SRR 11/2010 rd

Talmannen:

Utom dagordningen föredras statsrådets redogörelse 11.

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet, som jord- och skogsbruksutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

Efter näringsminister Mauri Pekkarinens presentation förs en snabbdebatt, där gruppanförandena får vara högst 5 minuter långa och de övriga anförandena som ledamöterna anmält sig för på förhand högst 5 minuter långa.

Talmanskonferensen rekommenderar att även de inlägg som hålls efter avsnittet med snabbdebatt är högst 5 minuter långa.

Debatt (PTK 127/6, Nylund 127/6/7).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som jord- och skogsbruksutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 275/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

8) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen mellan Internationella brottmålsdomstolen och Finland om verkställighet av domstolens domar och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 276/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till utrikesutskottet.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 287/2010 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet.

Debatt (PTK 127/9).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

10) Regeringens proposition om godkännande av avtalet med Liberia om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 288/2010 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 127/10).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till finansutskottet.

11) Regeringens proposition om godkännande av avtalet med Montserrat om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 289/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till finansutskottet.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av bilskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 290/2010 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 127/12).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till finansutskottet.

13) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen med Kosovo om samarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor och med förslag till lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 291/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till förvaltningsutskottet.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av kyrkolagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 292/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till förvaltningsutskottet.

15) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av livsmedelslagen och av 15 och 23 § i veterinärvårdslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 293/2010 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

Debatt (PTK 127/15).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

16) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket och av 6 § i lagen om offentlig upphandling

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 294/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om upphävande av lagen om ersättande av skador som orsakats av exceptionella översvämningar och vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 295/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

18) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av djurskyddslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 296/2010 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

Debatt (PTK 127/18).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

19) Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av atomansvarighetslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 297/2010 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 127/19).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

20) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statsgarantier och exportgarantier för investeringar som främjar miljövård

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 298/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till ekonomiutskottet.

21) Regeringens proposition med förslag till lag om en effektreserv som säkerställer balansen mellan elproduktion och elförbrukning

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 299/2010 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet.

Debatt (PTK 127/21).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

22) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av kärnenergilagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 300/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till ekonomiutskottet.

23) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Tekes — utvecklingscentralen för teknologi och innovationer

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 301/2010 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet.

Debatt (PTK 127/23).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

24) Regeringens proposition med förslag till revidering av lagstiftningen om privat socialservice

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 302/2010 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 127/24).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

25) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av narkotikalagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 303/2010 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 127/25).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

26) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 17 § i lagen om besvärsnämnden för social trygghet och 21 § i lagen om försäkringsdomstolen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 305/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

27) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av terrängtrafiklagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 306/2010 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till miljöutskottet, som jord- och skogsbruksutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 127/27).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till miljöutskottet, som jord- och skogsbruksutskottet ska lämna utlåtande till.

28) Regeringens proposition med förslag till lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 307/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till miljöutskottet.

29) Regeringens proposition med förslag till lag om frivilligt deltagande i miljölednings- och miljörevisionsordningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 308/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till miljöutskottet.

30) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 309/2010 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till miljöutskottet.

Debatt (PTK 127/30).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till miljöutskottet.

31) Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av riksdagens arbetsordning

Bordläggning av betänkanden

Talmanskonferensens förslag  TKF 2/2010 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 7/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 9.12.2010.

32) Statsrådets redogörelse till riksdagen: Försättande av en militär avdelning i hög beredskap som en del av EU-stridsgruppen som ställs upp av Sverige, Finland, Estland, Irland och Norge för beredskapsturen 1.1—30.6.2011 samt försättande av en militär avdelning i hög beredskap som en del av EU-stridsgruppen som ställs upp av Nederländerna, Finland, Tyskland, Österrike och Litauen för beredskapsturen 1.1—30.6.2011

Bordläggning av betänkanden

Statsrådets redogörelse  SRR 8/2010 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 9/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 9.12.2010.

33) Regeringens proposition om godkännande av avtalet med Belize om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 231/2010 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 48/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 9.12.2010.

34) Regeringens proposition om godkännande av avtalet med Marshallöarna om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 232/2010 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 49/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 9.12.2010.

35) Regeringens proposition om godkännande av avtalet med Vanuatu om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 233/2010 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 50/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 9.12.2010.

36) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om hemkommun och av socialvårdslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 101/2010 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 27/2010 rd

Lagmotion  LM 18/2010 rd

Åtgärdsmotion  AM 39/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 9.12.2010.

37) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om fastighetsköp, pantsättning och inskrivningsförfarande på elektronisk väg

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 146/2010 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 27/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 9.12.2010.

38) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om förmyndarverksamhet och av 5 § i lagen om ordnande av intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 203/2010 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 28/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 9.12.2010.

39) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i en lag om temporär ändring av socialvårdslagen och i en lag om temporär ändring av folkhälsolagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 304/2010 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 46/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 9.12.2010.

40) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 197/2010 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 34/2010 rd

Lagmotion  LM 56/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 9.12.2010.

Förste vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon torsdag 9.12.2010 kl. 16.

Plenum avslutades kl. 18.58.