Plenarprotokoll 127/2014 rd

PR 127/2014 rd

Justerat 2.0r

127. ONSDAGEN DEN 10 DECEMBER 2014

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (14.00—15.35), andre vice talman Anssi Joutsenlahti (15.35—18.29) och förste vice talman Pekka Ravi (18.29—19.21).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 21 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Markku Eestilä /saml
 • Christina Gestrin /sv (r)
 • Sanni Grahn-Laasonen /saml (r)
 • Teuvo Hakkarainen /saf (s)
 • Anna-Maja Henriksson /sv (r)
 • Susanna Huovinen /sd (r)
 • Olli Immonen /saf (s)
 • Antti Kaikkonen /cent (s)
 • Krista Kiuru /sd (r)
 • Katri Komi /cent (s)
 • Jari Lindström /saf (s)
 • Silvia Modig /vänst
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Pentti Oinonen /saf
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Sari Palm /kd (s)
 • Paula Risikko /saml (r)
 • Annika Saarikko /cent (f)
 • Mikko Savola /cent (r)
 • Jouko Skinnari /sd (s)
 • Oras Tynkkynen /gröna (r)

__________

Regeringens propositioner

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har 10.12.2014 överlämnat regeringens proposition RP 337/2014 rd till riksdagen.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om höjda avskrivningar på produktiva investeringar skatteåren 2013 och 2014

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 269/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 34/2014 rd

Lagmotion  LM 67/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 9.12.2014.

PR 126/37/2014

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen.

Beslut

Lagförslaget i propositionen

1 §

Timo Kalli /cent:

Arvoisa puhemies! Teen keskustan jättämän vastalauseen mukaisen esityksen.

Esko Kiviranta /cent:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Talman Eero Heinäluoma:

Timo Kalli har understödd av Esko Kiviranta föreslagit att 1 § godkänns enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag mot betänkandet godkände riksdagen 1 § i lagförslaget i propositionen enligt betänkandet med rösterna

108 ja, 66 nej; 25 frånvarande.

( Omr. 1 )

2 §

Timo Kalli /cent:

Arvoisa puhemies! Teen myös tähän vastalauseen mukaisen muutosehdotuksen.

Esko Kiviranta /cent:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Talman Eero Heinäluoma:

Timo Kalli har understödd av Esko Kiviranta föreslagit att 2 § godkänns enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag mot betänkandet godkände riksdagen 2 § i lagförslaget i propositionen enligt betänkandet med rösterna

138 ja, 35 nej; 26 frånvarande.

( Omr. 2 )

4 §

Timo Kalli /cent:

Arvoisa puhemies! Ehdotan myös tähän pykälään vastalauseen mukaisen muutosehdotuksen.

Esko Kiviranta /cent:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Talman Eero Heinäluoma:

Timo Kalli har understödd av Esko Kiviranta föreslagit att 4 § godkänns enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag mot betänkandet godkände riksdagen 4 § i lagförslaget i propositionen enligt betänkandet med rösterna

139 ja, 35 nej; 25 frånvarande.

( Omr. 3 )

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i propositionen enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionen förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

2) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konventionen om rätttigheter för personer med funktionsnedsättning och av det fakultativa protokollet till konventionen samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen och dess fakultativa protokoll som hör till området för lagstiftningen och om ändring av lagen om riksdagens justitieombudsman

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 284/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 127/2).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

3) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen mellan Finland och Kroatien om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 283/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

4) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av det fakultativa protokollet om ett klagomålsförfarande till konventionen om barnets rättigheter samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 285/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till grundlagsutskottet.

Debatt (PTK 127/4).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

5) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av protokoll nr 16 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 286/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till grundlagsutskottet.

Debatt (PTK 127/5).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen och till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 288/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

7) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringarna till Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen från översynskonferensen i Kampala 2010 samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen och om ändring av strafflagen och tvångsmedelslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 289/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet, som lagutskottet ska lämna utlåtande till.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 39 § i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten och av lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 317/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.

Debatt (PTK 127/8).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statliga exportgarantier

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 318/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven och lag om ändring av 44 kap. 11 § i strafflagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 319/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen och av strålskyddslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 320/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av museilagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 303/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet.

Debatt (PTK 127/12).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av 25 i och 47 § i upphovsrättslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 305/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 127/13).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av markanvändnings- och bygglagen och av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 334/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till miljöutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 127/14).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

15) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om informationssystemet för byggnaders energicertifikat och lag om ändring av lagen om energicertifikat för byggnader

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 335/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till miljöutskottet.

Debatt (PTK 127/15).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bedömning av den strukturella säkerheten hos byggnader med stor spännvidd och lag om ändring av 117 i och 166 § i markanvändnings- och bygglagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 336/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till miljöutskottet.

Debatt (PTK 127/16).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.

17) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen och av vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 298/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

18) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kommunstrukturlagen samt om upphävande av 5 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring och temporär ändring av kommunindelningslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 299/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 127/18).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ledamot Markus Lohi har föreslagit att ärendet bordläggs. Därmed bordläggs alltså ärendet. Finns det övriga förslag till tidpunkt för bordläggningen? I övriga fall, om inga andra förslag framställs, bordläggs ärendet till nästa plenum.

Debatten om bordläggningen avslutades.

Riksdagen bordlade ärendet till plenum 11.12.2014.

19) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av körkortslagen och vissa andra lagar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 313/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet.

Debatt (PTK 127/19).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

20) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Ryska federationens regering om samarbete och växelverkan i fråga om isbrytarsassistans på Östersjön samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 314/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet.

Debatt (PTK 127/20).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

21) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kollektivtrafiklagen och till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 315/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet.

Debatt (PTK 127/21).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

22) Regeringens proposition till riksdagen med förslag om godkännande av luftfartsavtalet mellan Kanada och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av avtalet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 316/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

23) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (2014/335/EU, Euratom)

Enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 248/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 35/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Riksdagen beslutar nu utifrån finansutskottets betänkande om godkännande av rådets beslut.

Debatt (PTK 127/23).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 129/2/2014

24) Medborgarinitiativ till riksdagen med förslag till lagar om ändring av äktenskapslagen, lagen om registrerat partnerskap och lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet (MI 3/2013 rd)

Andra behandlingen

Övrigt ärende  Ö 10/2013 rd

Stora utskottets betänkande  StoUB 2/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 14/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslag 1 i medborgarinitiativet kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 127/24, Wallin 127/24/4).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 129/6/2014

25) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 217/2014 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 5/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Det lagförslag, vars innehåll godkändes i första behandlingen, ska behandlas i gundlagsordning. Lagförslaget kan nu, ifall det inte med fem sjättedelars majoritet förklaras brådskande, godkännas att vila till det första riksmötet som hålls efter följande riksdagsval eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget, vars innehåll godkändes i första behandlingen, att vila till det första riksmötet som hålls efter följande riksdagsval.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

26) Regeringens proposition till riksdagen om ändring av bestämmelserna om beskattning av överskott som andelslag delar ut

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 130/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 32/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

27) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försök som gäller minskning av kommunernas förpliktelser och styrning samt stöd för sektorsövergripande verksamhetsmodeller

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 117/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 31/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

28) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 2 § i lagen om statsrådet och av 1 § i arkivlagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 187/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 32/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 127/28).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 129/3/2014

29) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om privata allmänna hamnar och lagen om kommunala hamnordningar och trafikavgifter

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 236/2014 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 25/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

30) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försök med skrotningspremie för fordon

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 251/2014 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 26/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

31) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 196/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 19/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

32) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 195/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 20/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

33) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av universitetslagen och yrkeshögskolelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 242/2014 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 12/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 127/33).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 129/4/2014

34) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och yrkeshögskolelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 241/2014 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 13/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 127/34).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

35) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av upphovsrättslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 249/2014 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 14/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

36) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till socialvårdslag och vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 164/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 27/2014 rd

Lagmotion  LM 46/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 127/36).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 129/5/2014

37) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om extra pension för idrottsutövare och om ändring av 9 § i lagen om garantipension

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 137/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 28/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 127/37).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

38) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 186/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 29/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 127/38).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

39) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om handikappförmåner

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 255/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 30/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

40) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice samt lagen om främjande av integration

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 162/2014 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 9/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

41) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, temporär ändring av 13 kap. 6 § i arbetsavtalslagen och upphävande av 7 kap. 3 § 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 198/2014 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 10/2014 rd

Lagmotion  LM 66, 78/2014 rd

Åtgärdsmotion  AM 36/2012 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu i andra behandlingen antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionen.

Förfaringssättet godkändes.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.

Ärendet slutbehandlat.

42) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 280/2014 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 15/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

43) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 281/2014 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 16/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

44) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till diskrimineringslag och vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition med förslag till diskrimineringslag och vissa lagar som har samband med den (RP 19/2014 rd)

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 19/2014 rd

Regeringens proposition  RP 111/2014 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 11/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 127/44).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 129/2/2014

45) Statsrådets redogörelse till riksdagen om läget i Afghanistan, om Finlands stöd i sin helhet och om Finlands deltagande i den militära krishanteringsoperationen "Resolute Support"

Bordläggning av betänkanden

Statsrådets redogörelse  SRR 8/2014 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 18/2014 rd

Åtgärdsmotion  AM 14/2011 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.12.2014.

46) Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2014 års riksdag

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 18/2014 rd

Revisionsutskottets betänkande  ReUB 9/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.12.2014.

47) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 168/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 36/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.12.2014.

48) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringarna i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och av den tvingande delen med undantag av bilaga 1 i den till konventionen hörande internationella koden för fasta bulklaster (IMSBC-koden) och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i dem som hör till området för lagstiftningen och om tillämpningen av IMSBC-koden

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 273/2014 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 27/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.12.2014.

49) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Finlands skogscentral och lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 191/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 27/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.12.2014.

50) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 227/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 33/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.12.2014.

51) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 337/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 127/51).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ledamot Kaj Turunen har föreslagit att ärendet bordläggs till plenum 11.12.2014. Därmed bordläggs ärendet. Finns det övriga förslag till tidpunkt för bordläggningen?

Debatten om bordläggningen avslutades.

Riksdagen bordlade ärendet till plenum 11.12.2014.

52) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen mellan Finland och Nordatlantiska fördragsorganisationen om Finlands deltagande i den av Nordatlantiska fördragsorganisationen ledda rådgivnings-, utbildnings- och stödinsatsen i Afghanistan, vilken ingås genom skriftväxling, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 287/2014 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 19/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.12.2014.

53) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter, lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket och 11 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 311/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 28/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.12.2014.

54) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av narkotikalagen och strafflagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 327/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 34/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.12.2014.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Riksdagens nästa plenum är i morgon torsdag 11.12.2014 kl. 16.

Plenum avslutades kl. 19.21.

​​​​