Plenarprotokoll 128/2004 rd

PR 128/2004 rd

Justerat 2.0r

128. FREDAGEN DEN 26 NOVEMBER 2004

Förhandlingarna leds av förste vice talman Markku Koski.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Arja Alho /sd
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Tuija Brax /gröna
 • Tarja Cronberg /gröna
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Susanna Haapoja /cent
 • Tuula Haatainen /sd
 • Heidi Hautala /gröna
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Jyri Häkämies /saml
 • Tuomo Hänninen /cent
 • Timo Kalli /cent
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Irina Krohn /gröna
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Suvi Lindén /saml
 • Leena Luhtanen /sd
 • Hannes Manninen /cent
 • Rosa Meriläinen /gröna
 • Mikaela Nylander /sv
 • Kalevi Olin /sd
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Kari Rajamäki /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Markku Rossi /cent
 • Kimmo Sasi /saml
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Harry Wallin /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

26.11 ledamöterna

 • Liisa Hyssälä /cent
 • Hannes Manninen /cent

29.11—4.12 ledamöterna

 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Irina Krohn /gröna
 • Mikko Kuoppa /vänst
 • Markku Laukkanen /cent
 • Suvi Lindén /saml
 • Pirkko Peltomo /sd

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

26.11 ledamöterna

 • Tuija Brax /gröna
 • Susanna Haapoja /cent
 • Irina Krohn /gröna
 • Mikaela Nylander /sv

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

26.11 ledamöterna

 • Arja Alho /sd
 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Heidi Hautala /gröna
 • Jyri Häkämies /saml
 • Tuomo Hänninen /cent
 • Timo Kalli /cent
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Suvi Lindén /saml
 • Kalevi Olin /sd

__________

Nya propositioner

Förste vice talmannen meddelar att republikens president i dag den 26 november 2004 har överlämnat regeringens propositioner RP 244—253/2004 rd till riksdagen. Av dessa propositioner är RP 244 en komplettering av budgetpropositionen för 2005 (RP 151/2004).

 • Förste vice talmannen meddelar ytterligare att budgetmotioner som ledamöterna önskar väcka med anledning av kompletteringen skall lämnas in till centralkansliet senast nästa tisdag den 30 november kl. 12.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition om en tredje tillläggsbudget för 2004
Regeringens proposition om komplettering av den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2004 (RP 207/2004 rd)

Enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 207, 232/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 29/2004 rd

Tilläggsbudgetmotion  TBM 56—58/2004 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande nr 29. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Detaljbehandling av tilläggsbudgetpropositionen:

Föredras utgifterna.

Huvudtitel 21
Riksdagen

Kap. 02 Riksdagens kansli godkänns.

Huvudtitel 22
Republikens president

Kap. 02 Republikens presidents kansli godkänns.

Huvudtitel 23
Statsrådet

Kap. 02 Statsrådets kansli och kap. 99 Statsrådets övriga utgifter godkänns.

Huvudtitel 24
Utrikesministeriets förvaltningsområde

Kap. 01 Utrikesförvaltningen och kap. 30 Internationellt bistånd godkänns.

Kap. 99 Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde

Debatt (PTK 128/1).

Under debatten föreslår ledamot Mikko Kuoppa med bifall av ledamot Mikko Immonen att mom. 24.99.66 minskas med 1 000 000 euro för frivilligfinansieringen av FN:s säkerhetsstyrka i Irak. (Reservation 2)

Vid omröstningen om ledamot Kuoppas förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 146 ja och 20 nej, 33 frånvarande.

( Omr. 1 )

Huvudtitel 25
Justitieministeriets förvaltningsområde

Kap. 01 Ministeriet och myndigheter i samband med det, kap. 10 Domstolsväsendet, kap. 40 Exekutionsväsendet och kap. 50 Verkställighet av straff godkänns.

Huvudtitel 26
Inrikesministeriets förvaltningsområde

Kap. 07 Häradena, kap. 75 Polisväsendet, kap. 80 Räddningsväsendet, kap. 90 Gränsbevakningsväsendet och kap. 98 Utveckling av regionerna godkänns.

Huvudtitel 27
Försvarsministeriets förvaltningsområde

Kap. 01 Försvarsministeriet, kap. 10 Försvarsmakten och kap. 30 Internationell fredsbevarande verksamhet godkänns.

Kap. 99 Övriga utgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde

Debatt (PTK 128/1).

Under debatten föreslår ledamot Mikko Kuoppa med bifall av ledamot Miko Immonen att andra stycket i motiveringen till mom. 27.99.41 ändras enligt följande: "Anslaget får användas till att betala stöd till VPU Beklädnadsfabrik Ab för att säkerställa och utveckla bolagets verksamhet genom åtgärder som underlättar bolagets finansiella ställning, såsom till att betala amorteringar och andra skulder som förfallit samt till arbetstagarnas löner, till den del bolagets egna tillgångar inte räcker till för att betala dessa utgifter." (Reservation 2)

Vid omröstningen om ledamot Kuoppas förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 133 ja och 32 nej, 34 frånvarande.

( Omr. 2 )

Huvudtitel 28
Finansministeriets förvaltningsområde

Kap. 01 Finansministeriet, kap. 05 Statskontoret, kap. 07 Pensioner och ersättningar som staten betalar ut, kap. 39 Vissa överföringar till landskapet Åland, kap. 40 Tullverket, kap. 52 Statistikcentralen, kap. 80 Förnyande av förvaltningen och vissa stödåtgärder inom personalförvaltningen och kap. 99 Övriga utgifter inom finansministeriets förvaltningsområde godkänns.

Huvudtitel 29
Undervisningsministeriets förvaltningsområde

Kap. 01 Undervisningsministeriet, kap. 08 Internationellt samarbete, kap. 10 Undervisning och forskning vid universitet, kap. 40 Allmänbildande utbildning, kap. 70 Studiestöd samt kap. 90 Konst och kultur godkänns.

Huvudtitel 30
Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Kap. 01 Jord- och skogsbruksministeriet, kap. 03 Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd och veterinärmedicinska skadenämnden, kap. 12 Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och kompletterande åtgärder inom EU:s jordbrukspolitik och kap. 14 Utvecklande av gårdsbrukets struktur och landsbygden godkänns.

Kap. 31 Främjande och övervakning av skogsbruket

Debatt (PTK 128/1).

Under debatten föreslår ledamot Jari Koskinen med bifall av ledamot Olli Nepponen att mom. 30.31.44 ökas med 4 000 000 euro till stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet. (Reservation 1)

Vid omröstningen om ledamot Jari Koskinens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 93 ja och 74 nej, 32 frånvarande.

( Omr. 3 )

Kap. 41 Fiskeri-, vilt- och renhushållning, kap. 51 Nyttjande och vård av vattentillgångarna samt kap. 61 Lantmäteriverket godkänns.

Huvudtitel 31
Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Kap. 01 Kommunikationsministeriet, kap. 24 Vägförvaltningen, kap. 30 Sjöfartsverket, kap. 40 Banförvaltningscentralen, kap. 60 Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik och kap. 99 Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde godkänns.

Huvudtitel 32
Handels- och industriministeriets förvaltningsområde

Kap. 20 Teknologipolitik godkänns.

Kap. 30 Företagspolitik

Debatt (PTK 128/1).

Under debatten föreslår ledamot Erkki Pulliainen med bifall av ledamot Martti Korhonen att mom. 32.30.40 ökas med 500 000 euro för investeringsstöd till detaljhandeln i glesbygden. (TBM 57/2004 rd)

 • Vidare föreslår ledamot Mikko Kuoppa med bifall av ledamot Mikko Immonen att mom. 32.30.45 ökas med 1 500 000 euro för ökad sysselsättning i området Mänttä-Vilppula och för förverkligande av krisområdesplanen. (Reservation 2, TBM 58/2004 rd)

Vid omröstningen om ledamot Pulliainens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 94 ja och 73 nej, 32 frånvarande.

( Omr. 4 )

Vid omröstningen om ledamot Kuoppas förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 121 ja och 46 nej, 32 frånvarande.

( Omr. 5 )

Huvudtitel 33
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Kap. 01 Social- och hälsovårdsministeriet, kap. 07 Institutet för arbetshygien, kap. 08 Folkhälsoinstitutet, kap. 15 Utjämning av familjekostnader, kap. 17 Utkomstskydd för arbetslösa, kap. 19 Pensionsförsäkring, kap. 28 Annat utkomstskydd, kap. 32 Av kommunerna anordnad social- och hälsovård, kap. 53 Hälsofrämjande verksamhet och hälsoövervakning samt kap. 57 Semesterverksamhet godkänns.

Huvudtitel 34
Arbetsministeriets förvaltningsområde

Kap. 05 Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program, kap. 06 Arbetskraftspolitiken, kap. 07 Flykting- och migrationsärenden samt kap. 99 Övriga utgifter inom arbetsministeriets förvaltningsområde godkänns.

Huvudtitel 35
Miljöministeriets förvaltningsområde

Kap. 40 De regionala miljöcentralerna, kap. 70 Statens bostadsfond och kap. 99 Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde godkänns.

Huvudtitel 36
Räntor på statsskulden

Kap. 01 Ränta på skulden i euro godkänns.

Föredras inkomsterna.

Avdelning 11
Skatter och inkomster av skattenatur

Kap. 01 Skatter på grund av inkomst och förmögenhet, kap. 04 Skatter och avgifter på grund av omsättning, kap. 08 Acciser, kap. 10 Övriga skatter och kap. 19 Övriga inkomster av skattenatur godkänns.

Avdelning 12
Inkomster av blandad natur

Kap. 24 Utrikesministeriets förvaltningsområde, kap. 27 Försvarsministeriets förvaltningsområde, kap. 28 Finansministeriets förvaltningsområde, kap. 31 Kommunikationsministeriets förvaltningsområde och kap. 39 Övriga inkomster av blandad natur godkänns.

Avdelning 13
Ränteinkomster och intäktsföring av vinst

Kap. 03 Dividendinkomster godkänns.

Avdelning 15
Lån

Kap. 03 Statens nettoupplåning och skuldhantering godkänns.

Allmänna motiveringen godkänns.

Antecknas till protokollet att förslaget i andra klämmen i finansutskottets betänkande om att godkänna tilläggsbudgetmotion 56/2004 rd har godkänts i samband med kap. 30.51.

Riksdagen instämmer i förslaget i tredje klämmen till betänkandet om att tilläggsbudgetmotionerna nr 57 och 58/2004 rd förkastas.

Förslaget i fjärde klämmen till betänkandet om tillämpningen av budgeten godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

2) Regeringens proposition om godkännande av beslutet av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om privilegier och immunitet för Athena samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i beslutet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 204/2004 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 15/2004 rd

Förste vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen i utrikesutskottets betänkande, som gäller godkännande av beslutet. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslaget, som nu kan antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslutet godkänns.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om bekämpningsmedel

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 194/2004 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 9/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 193/2004 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 10/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om barnombudsmannen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 163/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 32/2004 rd

Lagmotion  LM 105/2003 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 165/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 33/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 237/2004 vp

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 25/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om tillämpning av rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar och till vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 186/2004 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 10/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 38 § i lagen om studiestöd

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 234/2004 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 14/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

10) Regeringens proposition med förslag till lagar om Pallas-Yllästunturi nationalpark och om ändring av lagen om inrättande av vissa naturskyddsområden å staten tillhörig mark

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 169/2003 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 17/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 13.15.

​​​​