Plenarprotokoll 128/2006 rd

PR 128/2006 rd

Justerat 2.0r

128. TORSDAGEN DEN 7 DECEMBER 2006

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • Arto Bryggare /sd
 • Tarja Cronberg /gröna
 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Tony Halme /saf
 • Leena Harkimo /saml
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Matti Kangas /vänst
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Sirpa Paatero /sd
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Jukka Roos /sd
 • Mauri Salo /cent
 • Ilkka Taipale /sd
 • Satu Taiveaho /sd

Efter namnuppropet anmäler sig ledamöterna

 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Satu Taiveaho /sd

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

7.12 ledamot

 • Mauri Pekkarinen /cent

7 och 8.12 ledamöterna

 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Seppo Kääriäinen /cent

7—11.12 ledamot

 • Sinikka Hurskainen /sd

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

7.12 ledamöterna

 • Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • Leena Harkimo /saml
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Matti Kangas /vänst
 • Minna Lintonen /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Satu Taiveaho /sd

7 och 8.12 ledamöterna

 • Arto Bryggare /sd
 • Tarja Cronberg /gröna
 • Johannes Koskinen /sd
 • Sirpa Paatero /sd

__________

UTOM DAGORDNINGEN

2) Försättande av en finländsk militär avdelning i hög beredskap med anledning av beredskapsturen 1.1—30.6.2007 för EU:s stridsgrupp bestående av Tyskland, Nederländerna och Finland

Responsdebatt

Statsrådets redogörelse  SRR 8/2006 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 14/2006 rd

Förste vice talmannen:

Utom dagordningen föredras utrikesutskottets betänkande nr 14 om statsrådets redogörelse om försättande av en finländsk militär avdelning i hög beredskap med anledning av beredskapsturen 1.1—30.6.2007 för EU:s stridsgrupp bestående av Tyskland, Nederländerna och Finland.

Till grund för behandlingen ligger det förslag till ställningstagande med anledning av redogörelsen som utrikesutskottet lägger fram i sitt betänkande. De, som önskar framställa förslag till riksdagens ställningstagande som avviker från utskottets formulering, skall komma med sina förslag under debattens gång.

Efter en presentation av utskottets ordförande följer en snabbdebatt utifrån på förhand anmälda anföranden. Inläggen i snabbdebatten får räcka högst 5 minuter.

Debatt (PTK 128/2).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 129/1/2006

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 4 och 7 § i lagen om televisions- och radioverksamhet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 98/2006 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 28/2006 rd

Allmän debatt (PTK 128/3).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 18 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 216/2006 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 16/2006 rd

Allmän debatt (PTK 128/4).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om anordnande av studentexamen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 248/2006 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 17/2006 rd

Allmän debatt (PTK 128/5).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

6) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 6 § i folkhälsolagen, 6 § i socialvårdslagen och lagen om barndagvård samt om upphävande av lagen om temporär ändring av 16 § lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 235/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 48/2006 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om sjömanspensioner, lag om införande av lagen om sjömanspensioner och lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 251/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 49/2006 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

8) Regeringens proposition om upphävande av överenskommelsen mellan Finland och Litauen om social trygghet och med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 233/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 50/2006 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

9) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om vuxenutbildningsstöd och lagen om alterneringsledighet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 195/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 51/2006 rd

Allmän debatt (PTK 128/9).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 129/3/2006

10) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av polisförvaltningslagen och vissa andra lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 72/2006 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 24/2006 rd

Debatt (PTK 128/10).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 129/2/2006

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 3 § i inkomstskattelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 266/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 39/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 19 § i upphovsrättslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 126/2006 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 15/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Förslaget till uttalande i kulturutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

13) Regeringens proposition med förslag till lagar om registrering av fartygsbesättning och om ändring av 4 och 77 § i sjömanslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 239/2006 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 13/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av bilskattelagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 210/2006 rd

Åtgärdsmotion  AM 62/2005 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 40/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om anordningar inom räddningsväsendet

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 157/2006 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 29/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 268/2006 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 29/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

17) Regeringens proposition med förslag till banlag och till vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 222/2006 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 30/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 20.50.