Plenarprotokoll 128/2014 rd

PR 128/2014 rd

Justerat 2.0r

128. TORSDAGEN DEN 11 DECEMBER 2014

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (16.01—18.00), andre vice talman Anssi Joutsenlahti (18.00—20.27) och förste vice talman Pekka Ravi (20.27—22.50).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 22 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Christina Gestrin /sv (r)
 • Sanni Grahn-Laasonen /saml (r)
 • Pekka Haavisto /gröna
 • Teuvo Hakkarainen /saf (s)
 • Susanna Huovinen /sd (r)
 • Lauri Ihalainen /sd (r)
 • Katri Komi /cent (s)
 • Anna Kontula /vänst
 • Jari Lindström /saf (s)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (s)
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Sari Palm /kd (s)
 • Päivi Räsänen /kd (r)
 • Annika Saarikko /cent (f)
 • Janne Sankelo /saml (s)
 • Kimmo Sasi /saml (r)
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Oras Tynkkynen /gröna (r)
 • Anu Urpalainen /saml
 • Stefan Wallin /sv

Efter namnuppropet anmälde sig ledamöterna

 • Anna Kontula /vänst (16.18)
 • Anu Urpalainen /saml (16.52)

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Muntliga frågor

Talman Eero Heinäluoma:

1) ärendet på dagordningen är en muntlig frågestund under vilken ledamöterna kan ställa frågor till de närvarande ministrarna.

Jag ber de närvarande ministrarna förflytta sig till ministerlogen. Vidare ber jag de ledamöter som vill ställa en fråga till en minister att anmäla sig genom att trycka på knapp P och resa sig upp.

Talman Eero Heinäluoma:

Frågestunden är nu slut.

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till diskrimineringslag och vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition med förslag till diskrimineringslag och vissa lagar som har samband med den (RP 19/2014 rd)

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 19/2014 rd

Regeringens proposition  RP 111/2014 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 11/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 10.12.2014.

PR 127/44/2014

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen.

Beslut

Lagförslag 1 i propositionerna

9 §

Talman Eero Heinäluoma:

Vesa-Matti Saarakkala har understödd av Ville Vähämäki föreslagit att pargrafen godkänns enligt följande:

"Sådan proportionerlig särbehandling som syftar till att främja faktisk likabehandling eller att förhindra eller undanröja olägenheter som beror på diskriminering är inte diskriminering. Särbehandling på grund av ursprung, sexuell läggning eller övertygelse är möjlig bara i syfte att förebygga eller undanröja olägenheter som beror på diskriminering."

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Vesa-Matti Saarakkalas förslag mot betänkandet godkände riksdagen 9 § i lagförslag 1 i propositionerna enligt betänkandet med rösterna

136 ja, 32 nej; 31 frånvarande.

( Omr. 1 )

11 §

Talman Eero Heinäluoma:

Vesa-Matti Saarakkala har understödd av Ville Vähämäki föreslagit att pargrafen godkänns enligt följande:

"Särbehandling är inte diskriminering, om behandlingen föranleds av lag och annars har ett godtagbart syfte och medlen för att uppnå detta syfte är proportionerliga.

Särbehandling är emellertid berättigad också när det inte finns några bestämmelser om legitim grund, om särbehandlingen har ett godtagbart mål med avseende på de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna och medlen för att uppnå målet är proportionerliga när det är fråga om

1) utövande av offentlig makt eller fullgörande av offentliga förvaltningsuppgifter,

2) villkoren för självständig yrkes- eller näringsutövning eller stödjande av näringsverksamhet,

3) erhållande av utbildning, inklusive specialiseringsutbildning och omskolning, och yrkesvägledning,

4) medlemskap eller medverkan i en arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation eller i andra organisationer där medlemmarna utövar ett visst yrke, eller förmåner som sådana organisationer tillhandahåller,

5) särbehandling på grund av etniskt ursprung,

6) särbehandling på grund av sexuell läggning,

7) särbehandling på grund av övertygelse."

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Vesa-Matti Saarakkalas förslag mot betänkandet godkände riksdagen 11 § i lagförslag 1 i propositionerna enligt betänkandet med rösterna

136 ja, 32 nej; 31 frånvarande.

( Omr. 2 )

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen i propositionerna enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

3) Statsrådets redogörelse till riksdagen om läget i Afghanistan, om Finlands stöd i sin helhet och om Finlands deltagande i den militära krishanteringsoperationen "Resolute Support"

Enda behandlingen

Statsrådets redogörelse  SRR 8/2014 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 18/2014 rd

Åtgärdsmotion  AM 14/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagen beslutar nu utifrån utrikesutskottets betänkande om ett ställningstagande med anledning av redogörelsen.

Efter utskottets ordförandes presentation av betänkandet följer utrikesminister Tuomiojas anförande. Därpå följer en snabbdebatt i fråga om de anföranden som ledamöterna anmält sig för på förhand. Inga gruppanföranden hålls.

De anföranden som ledamöterna anmält sig för på förhand får vara högst 5 minuter långa. Talmanskonferensen rekommenderar att även de anföranden som hålls efter snabbdebatten är högst 5 minuter långa.

I anslutning till detta ärende tillåts även debatt om ärende 5) på dagordningen.

Debatt (PTK 128/3, Nauclér 128/3/8).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 129/1/2014

4) Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2014 års riksdag

Enda behandlingen

Berättelse  B 18/2014 rd

Revisionsutskottets betänkande  ReUB 9/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger revisionsutskottets betänkande.

Debatt (PTK 128/4).

Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelsen.

Ärendet slutbehandlat.

5) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen mellan Finland och Nordatlantiska fördragsorganisationen om Finlands deltagande i den av Nordatlantiska fördragsorganisationen ledda rådgivnings-, utbildnings- och stödinsatsen i Afghanistan, vilken ingås genom skriftväxling, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 287/2014 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 19/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger utrikesutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 128/5).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 168/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 36/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 128/6).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

7) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringarna i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och av den tvingande delen med undantag av bilaga 1 i den till konventionen hörande internationella koden för fasta bulklaster (IMSBC-koden) och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i dem som hör till området för lagstiftningen och om tillämpningen av IMSBC-koden

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 273/2014 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 27/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Finlands skogscentral och lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 191/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 27/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 128/8).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter, lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket och 11 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 311/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 28/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 128/9).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 227/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 33/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 128/10).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av narkotikalagen och strafflagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 327/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 34/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kommunstrukturlagen samt om upphävande av 5 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring och temporär ändring av kommunindelningslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 299/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

I plenum 10.12.2014 bordlade riksdagen ärendet till detta plenum.

PR 127/18/2014

Debatten fortsatte (PTK 128/12).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 337/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet.

I plenum 10.12.2014 bordlade riksdagen ärendet till detta plenum.

PR 127/51/2014

Debatt (PTK 128/13).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

14) Lag om ändring av 13 § i lagen om elektroniska recept

Remissdebatt

Lagmotion  LM 55/2014 rd (Mirja Vehkaperä /cent)

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 128/14).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

15) Lag om ändring av 7 kap. 10 § och 13 kap. 4 § i arbetsavtalslagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 96/2014 rd (Paavo Arhinmäki /vänst m.fl.)

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Debatt (PTK 128/15).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

16) Lag om ändring av 4 f och 16 c § i lagen om bostadsrättsbostäder

Remissdebatt

Lagmotion  LM 102/2014 rd (Paavo Arhinmäki /vänst m.fl.)

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till miljöutskottet.

Debatt (PTK 128/16).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.

17) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät och lag om ändring av 2 § i kommunikationsmarknadslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 54/2013 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 35/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2014.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Riksdagens nästa plenum är i morgon fredag 12.12.2014 kl. 13.

Plenum avslutades kl. 22.50.

​​​​