Plenarprotokoll 129/2004 rd

PR 129/2004 rd

Justerat 2.0r

129. TISDAGEN DEN 30 NOVEMBER 2004

Förhandlingarna leds av förste vice talman Markku Koski.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Janina Andersson /gröna
 • Tarja Cronberg /gröna
 • Mikko Elo /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Irina Krohn /gröna
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Mikko Kuoppa /vänst
 • Markku Laukkanen /cent
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Maija-Liisa Lindqvist /cent
 • Suvi Lindén /saml
 • Leena Luhtanen /sd
 • Hannes Manninen /cent
 • Rosa Meriläinen /gröna
 • Terhi Peltokorpi /cent
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jari Vilén /saml

Efter namnuppropet anmäler sig ledamöterna

 • Paula Lehtomäki /cent
 • Miapetra Kumpula /sd

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

30.11 ledamöterna

 • Liisa Hyssälä /cent
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Maija-Liisa Lindqvist /cent
 • Hannes Manninen /cent
 • Simo Rundgren /cent
 • Erkki Tuomioja /sd

30.11 och 1.12 ledamöterna

 • Mikko Elo /sd
 • Jari Vilén /saml

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

30.11 ledamot

 • Terhi Peltokorpi /cent

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

30.11 ledamöterna

 • Janina Andersson /gröna
 • Tarja Cronberg /gröna
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Eero Reijonen /cent

30.11 och 1.12 ledamöterna

 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Rosa Meriläinen /gröna

30.11—3.12 ledamot

 • Leena Luhtanen /sd

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lagar om Pallas-Yllästunturi nationalpark och om ändring av lagen om inrättande av vissa naturskyddsområden å staten tillhörig mark

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 169/2003 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 17/2004 rd

Allmän debatt (PTK 129/1).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om tillämpning av rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar och till vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 186/2004 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 10/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 193/2004 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 10/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 38 § i lagen om studiestöd

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 234/2004 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 14/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om barnombudsmannen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 163/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 32/2004 rd

Lagmotion  LM 105/2003 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande nr 32. Först förs en allmän debatt och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av lagförslaget i regeringens proposition.

Allmän debatt (PTK 129/5).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslaget i regeringens proposition med ett innehåll enligt betänkandet.

Riksdagen omfattar social- och hälsovårdsutskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen skall förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 165/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 33/2004 rd

Allmän debatt (PTK 129/6).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 237/2004 vp

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 25/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

8) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om överlåtelseskatt samt om ändring av 1 § i lagen om bostadshusreservering vid beskattningen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 117/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 25/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslaget till uttalande i finansutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 149 a § i mervärdesskattelagen
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 147/2004 rd

Lagmotion  LM 124/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 26/2004 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslag 1, som grundar på regeringens proposition och lagförslag 2, som grundar på lagmotion 124, har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 3 a § i lagen om statsbudgeten

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 152/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 27/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

11) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om Finlands Banks tjänstemän och 34 § i lagen om Finansinspektionen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 208/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 19/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

12) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning angående införande av fullt kostnadsansvar för sjukvårdskostnader inom den lagstadgade olycksfallsförsäkringen och trafikförsäkringen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 158/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 28/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslaget till uttalande i social- och hälsovårdsutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 15 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 222/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 29/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av socialvårdslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 168/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 30/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 177/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 31/2004 rd

Debatt (PTK 129/15).

Behandligen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 130/1/2004

16) Regeringens proposition med förslag till lag om kosmetiska produkter

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 105/2004 rd

Stora utskottets betänkande  StoUB 5/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 19/2004 rd

Lagmotion  LM 77/2004 rd

Förste vice talmannen:

Det lagförslag, som vid fortsatt första behandling godkänts på basis av stora utskottets betänkande, kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Lagförslaget som godkänts vid fortsatt första behandling antas.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statsgarantier för företag som idkar skeppsbyggnads- eller rederirörelse

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 217/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 22/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

18) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet samt 2 § i lagen om statens specialfinansieringsbolag

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 218/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 23/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

19) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av varumärkeslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 219/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 24/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

20) Regeringens proposition med förslag till lag om oljeskyddsfonden och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om oljeskyddsfonden och till vissa lagar som har samband med den (RP 119/2004 rd)

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 119, 141/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 16/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslaget till uttalande i miljöutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

21) Regeringens proposition om komplettering av budgetpropositionen för 2005 (RP 151/2004 rd)

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 244/2004 rd

Förste vice talmannen:

Regeringens proposition 244/2004 rd med komplettering av budgetpropositionen för 2005 skall med stöd av 31 § i riksdagens arbetsordning remitteras till finansutskottet som bereder den ursprungliga propositionen.

Debatt (PTK 129/21).

Ärendet remitteras till finansutskottet.

22) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av inkomstskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 245/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

23) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 18 § i fordonsskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 246/2004 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen förslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 129/23).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

24) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 1 och 3 § i lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 247/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till kulturutskottet.

25) Regeringens proposition med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om Forststyrelsen (RP 154/2004 rd)

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 248/2004 rd

Andre vice talmannen:

Regeringens proposition 248/2004 rd med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om Forststyrelsen skall med stöd av 31 § i riksdagens arbetsordning remitteras till jord- och skogsbruksutskottet som bereder den ursprungliga propositionen.

Talmanskonferensen föreslår ytterligare att grundlagsutskottet skall lämna utlåtande i ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Debatt (PTK 129/25).

Ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet på förslag av talmanskonferensen skall lämna utlåtande till.

26) Regeringens proposition med förslag till temporär ändring av indexsystemet för trafikförsäkringslagstiftningen, patientförsäkringslagstiftningen och miljöskadeförsäkringslagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 249/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

27) Regeringens proposition med förslag till ändringar i den lagstadgade olycksfallsförsäkringens indexsystem

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 250/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

28) Regeringens proposition med förslag till blodtjänstlag

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 251/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

29) Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 2 § familjevårdarlagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 252/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

30) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om alterneringsledighet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 253/2004 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Debatt (PTK 129/30).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

31) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 3 § i fastighetsskattelagen, 10 och 34 § i förmögenhetsskattelagen samt 3 § i lagen om källskatt på ränteinkomst

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 213/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 30/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

32) Regeringens proposition med förslag till ändring av fullmakt för statsrådet att uppta lån

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 233/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 31/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

33) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av luftfartslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 216/2004 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 23/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

34) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om storleken av den försäkrades sjukförsäkringspremie, arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och arbetsgivares folkpensionsavgift

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 184/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 34/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

35) Regeringens proposition med förslag till lag om permanent och temporär ändring av lagen om utkomststöd

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 167/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 35/2004 rd

Lagmotion  LM 38, 130/2003 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

36) Regeringens proposition med förslag till lag om tillsynsavgift till Finansinspektionen och till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 199/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 26/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 17.30.