Plenarprotokoll 129/2005 rd

PR 129/2005 rd

Justerat 2.0r

129. TORSDAGEN DEN 1 DECEMBER 2005

Förhandlingarna leds av andre vice talman Ilkka Kanerva.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Arja Alho /sd
 • Mikko Elo /sd
 • Heidi Hautala /gröna
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Marjukka Karttunen /saml
 • Jyrki Katainen /saml
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Suvi Lindén /saml
 • Leena Luhtanen /sd
 • Eero Lämsä /cent
 • Olli Nepponen /saml
 • Mikaela Nylander /sv
 • Reino Ojala /sd
 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Iivo Polvi /vänst
 • Kari Rajamäki /sd
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Ilkka Taipale /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Astrid Thors /sv
 • Raija Vahasalo /saml
 • Jukka Vihriälä /cent
 • Jari Vilén /saml
 • Raimo Vistbacka /saf

Efter namnuppropet anmäler sig följande ledamöter:

 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Raija Vahasalo /saml
 • Olli Nepponen /saml

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

1.12 ledamöterna

 • Susanna Huovinen /sd
 • Mauri Pekkarinen /cent

1 och 2.12 ledamöterna

 • Leena Luhtanen /sd
 • Kari Rajamäki /sd

1—3.12 ledamot

 • Liisa Jaakonsaari /sd

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

1.12 ledamöterna

 • Suvi Lindén /saml
 • Sari Sarkomaa /saml

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

1.12 ledamöterna

 • Mikko Elo /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Paula Risikko /saml
 • Raija Vahasalo /saml
 • Jukka Vihriälä /cent

1 och 2.12 ledamöterna

 • Heidi Hautala /gröna
 • Jyrki Katainen /saml
 • Johannes Koskinen /sd

__________

Utskottens medlemmar

Andre vice talmannen:

Med hänvisning till en reglering av utskottsplatserna anhåller ledamot Rosa Meriläinen om befrielse från

uppgiften som ersättare i stora utskottet och grundlagsutskottet samt från

medlemskapet i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Talmanskonferensen förordar anhållan.

Anhållan godkänns.

Andre vice talmannen:

Fyllnadsval till utskotten förrättas i plenum nästa onsdag den 7 december kl. 15. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet skall enligt 13 § i valstadgan lämnas in till centralkansliet senast nämnda onsdag kl. 12.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

2) Val av justitieombudsman

Val

Andre vice talmannen:

2) ärendet på dagordningen är val av riksdagens justitieombudsman. Justitieombudsmannen väljs för en mandatperiod om fyra år som börjar den 1 januari 2006 och löper ut den 31 december 2009.

Till ledamöterna har utdelats ett sammandrag över dem som anmält sig för uppdraget samt ett utdrag ur grundlagsutskottets protokoll med utskottets bedömning av sagda personer. Ansökningarna från dem som anmält sig för uppdraget har hållits framlagda på centralkansliet.

Valet förrättas enligt 16 § 1 mom. i riksdagens arbetsordning på samma sätt som val av talman. Valet förrättas således med slutna sedlar och med iakttagande av 5 och 6 § i riksdagens valstadga. Jag påpekar att på valsedeln får endast finnas den föreslagnas namn så tydligt angivet att oklarhet om vem som avses inte kan uppstå. Annan valsedel förkastas. Valet förrättas med en urna. Ledamöterna lägger sina valsedlar, som skall vara hopvikta så att insidan inte syns, i urnan i den ordning deras namn ropas upp.

Jag ber följande ledamöter biträda vid valförrättningen: Aila Paloniemi, Heli Paasio, Eero Akaan-Penttilä och Martti Korhonen.

Valförrättningen inleds.

Andre vice talmannen:

Valresultatet tillkännages.

Sekreteraren läser:

Vid valet har riksdagens justitieombudsman, juris licentiat Riitta-Leena Paunio erhållit 141 röster och advokaten, vicehäradshövding Heikki Leivonen 1 röst. Dessutom har det lämnats 2 blanka valsedlar samt 1 valsedel med namnet på en person som inte anmält sig för uppdraget, varför denna valsedel har kasserats.

Andre vice talmannen:

Eftersom riksdagens justitieombudsman, juris licentiat Riitta-Leena Paunio vid valet har erhållit fler än hälften av de avgivna, godkända rösterna, har hon valts till riksdagens justitieombudsman för den mandatperiod som börjar den 1 januari 2006 och löper ut den 31 december 2009.

Andre vice talmannen:

Riksdagen föreslås besluta sända resultatet av det nu förrättade valet till statsrådet för kännedom.

Förslaget godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2006

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 116/2005 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 33/2005 rd

Lagmotion  LM 104/2005 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande nr 33. Först förs en allmän debatt om ärendet och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av lagförslaget i regeringens proposition.

Allmän debatt (PTK 129/3).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 130/1/2005

4) Regeringens proposition med förslag till vissa ändringar i inkomstskattegrunderna

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 117/2005 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 34/2005 rd

Lagmotion  LM 104, 148/2004 rd, 22, 29, 32, 59, 105, 119, 138/2005 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande nr 34. Först förs en allmän debatt om ärendet och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av lagförslagen i regeringens proposition.

Allmän debatt (PTK 129/4).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 130/2/2005

5) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 31 a § i handelsregisterlagen samt om upphävande av 7 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 186/2005 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 35/2005 rd

Allmän debatt (PTK 129/5).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 130/3/2005

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av bilskattelagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 194/2005 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 37/2005 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och temporär ändring av lagens 19 §

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 202/2005 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 38/2005 rd

Allmän debatt (PTK 129/7).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av fastighetsskattelagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 145/2005 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 39/2005 rd

Lagmotion  LM 128/2003 rd, 9, 16, 92/2004 rd, 70/2005 rd

Åtgärdsmotion  AM 71/2004 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande nr 39. Först förs en allmän debatt om ärendet och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av lagförslaget i regeringens proposition.

Allmän debatt (PTK 129/8).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 130/4/2005

9) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 16 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och 7 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 187/2005 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 40/2005 rd

Allmän debatt (PTK 129/9).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 130/5/2005

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 78/2005 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 21/2005 rd

Allmän debatt (PTK 129/10).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i vissa kommuner 2003—2005

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 170/2005 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 22/2005 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om allmän dyrortsklassificering av kommunerna

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 120/2005 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 23/2005 rd

Allmän debatt (PTK 129/12).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 130/6/2005

13) Regeringens proposition med förslag till lag om fartygs isklasser och isbrytarassistans

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 149/2005 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 23/2005 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande nr 23. Först förs en allmän debatt om ärendet och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av lagförslaget.

I anslutning till detta ärende tillåts dessutom debatt om ärende 14) på dagordningen.

Allmän debatt (PTK 129/13).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om farledsavgift

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 150/2005 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 24/2005 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

15) Regeringens proposition med förslag till lagar om Luftfartsverket, Luftfartsförvaltningen och avgift för övervakning av flygtrafiken samt om ändring av vissa lagar som har samband med dem

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 138/2005 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 25/2005 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande nr 25. Först förs en allmän debatt om ärendet och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av lagförslagen.

I anslutning till detta ärende tillåts dessutom debatt om ärende 16) på dagordningen.

Allmän debatt (PTK 129/13).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

16) Regeringens proposition med förslag till luftfartslag

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 139/2005 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 26/2005 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om televisions- och radioverksamhet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 82/2005 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 27/2005 rd

Allmän debatt (PTK 129/17).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

18) Regeringens proposition med förslag till lagar om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning samt om ändring av 14 och 19 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 147/2005 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 6/2005 rd

Allmän debatt (PTK 129/18).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

19) Regeringens proposition med förslag till lag om livsmedelssäkerhetsverket

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 54/2005 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 7/2005 rd

Allmän debatt (PTK 129/19).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

20) Regeringens proposition med förslag till lag om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen och till vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 94/2005 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 7/2005 rd

Allmän debatt (PTK 129/20).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

21) Regeringens proposition om utveckling av bostadsrättssystemet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 98/2005 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 16/2005 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

22) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av kemikalielagen, miljöskyddslagen och 48 kap. 1 § i strafflagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 184/2005 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 17/2005 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

23) Lag om ändring av 7 § i lagen om parkeringsbot

Remissdebatt

Lagmotion  LM 154/2005 rd (Anni Sinnemäki /gröna m.fl.)

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till kommunikationsutskottet.

24) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna, lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården, lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt av vissa andra lagar som har samband med dem

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 88/2005 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 24/2005 rd

Lagmotion  LM 91, 98/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum nästa onsdag.

25) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av strafflagen och vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 169/2005 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 15/2005 rd

Lagmotion  LM 93/2003 rd, 60/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum nästa onsdag.

26) Regeringens proposition med förslag till brottsskadelag och till ändring av vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 192/2005 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 16/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum nästa onsdag.

Plenum avslutas kl. 22.54.

​​​​