Plenarprotokoll 13/2005 rd

PR 13/2005 rd

Justerat 2.0r

13. TISDAGEN DEN 22 FEBRUARI 2005

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Arja Alho /sd
 • Janina Andersson /gröna
 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Sari Essayah /kd
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Heidi Hautala /gröna
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Matti Kangas /vänst
 • Mari Kiviniemi /cent
 • Katri Komi /cent
 • Risto Kuisma /sd
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Mikko Kuoppa /vänst
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Reijo Laitinen /sd
 • Lauri Oinonen /cent
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Jukka Roos /sd
 • Martin Saarikangas /saml
 • Kimmo Sasi /saml
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Satu Taiveaho /sd
 • Pentti Tiusanen /vänst
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Oras Tynkkynen /gröna
 • Unto Valpas /vänst
 • Matti Vanhanen /cent

Efter namnuppropet anmäler sig ledamot

 • Matti Kangas /vänst

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

22.2 ledamöterna

 • Antti Kalliomäki /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /cent

22 och 23.2 ledamöterna

 • Sari Essayah /kd
 • Katri Komi /cent
 • Risto Kuisma /sd
 • Lauri Oinonen /cent
 • Martin Saarikangas /saml
 • Kimmo Sasi /saml

22—24.2 ledamöterna

 • Hanna-Leena Hemming /saml
 • Tatja Karvonen /cent

22—25.2 ledamot

 • Jan-Erik Enestam /sv

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

22.2 ledamöterna

 • Tarja Cronberg /gröna
 • Tarja Filatov /sd
 • Lasse Hautala /cent
 • Bjarne Kallis /kd
 • Matti Kangas /vänst
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Pia Viitanen /sd

22 och 23.2 ledamot

 • Eero Heinäluoma /sd

22—25.2 ledamöterna

 • Arja Alho /sd
 • Janina Andersson /gröna
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Reijo Laitinen /sd
 • Anni Sinnemäki /gröna

__________

Unionsärenden

Talmannen meddelar att med statsrådets skrivelse av den 17 februari 2005 har till riksdagen inkommit fyra sådana ärenden som avses i 96 § 2 mom. i grundlagen, ärendena U 5—8/2005 rd.

 • Talmannen meddelar att han har sänt dessa ärenden vidare för att behandlas i stora utskottet, som
 • utrikesutskottet och finansutskottet skall lämna utlåtande till om ärende U 5,
 • ekonomiutskottet om ärende U 6,
 • finansutskottet och förvaltningsutskottet om ärende U 7 och
 • ekonomiutskottet om ärende U 8.

__________

Medlemmarna i Riksdagsbibliotekets styrelse

Talmannen:

Med hänvisning till en reglering av utskottsplatserna anhåller ledamot Aila Paloniemi om befrielse från medlemskapet i Riksdagsbibliotekets styrelse. Talmanskonferensen förordar anhållan.

Anhållan godkänns.

Talmannen:

Fyllnadsval till Riksdagsbibliotekets styrelse förrättas vid plenum i morgon onsdagen den 23 februari kl. 15. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet skall enligt 13 § i valstadgan lämnas in till centralkansliet senast i morgon onsdag kl. 12.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av universitetslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 12/2005 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kulturutskottet.

I anslutning till detta ärende tillåts dessutom debatt om ärendena 2), 15) och 16) på dagordningen.

Debatt (PTK 13/1, Thors 13/1/9).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till kulturutskottet.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd och till de ändringar i skattelagstiftningen som införandet av ett studielånsavdrag förutsätter

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 11/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till kulturutskottet.

3) Regeringens proposition om godkännande av protokollet om privilegier och immuniteter för den europeiska organisationen för kärnforskning och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 269/2004 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 3/2005 rd

Andre vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen i utrikesutskottets betänkande, som gäller godkännande av protokollet som avses i klämmen. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslaget, som nu kan antas eller förkastas.

Debatt (PTK 13/3).

Förslaget i första klämmen i betänkandet godkänns.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

4) Lagmotion med förslag till lag om ändring av 14 och 24 § i lagen om riksdagens tjänstemän

Andra behandlingen

Lagmotion  LM 133/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 2/2005 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

5) Regeringens proposition om godkännande av ändringsinstrumentet till konventionen om inrättandet av ett europeiskt radiokommunikationskontor (ERO) och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 275/2004 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 1/2005 rd

Andre vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen i kommunikationsutskottets betänkande, som gäller godkännande av konventionen. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslaget, som nu kan antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Konventionen godkänns.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om posttjänster

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 241/2004 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 2/2005 rd

Debatt (PTK 13/6).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 14/2/2005

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 4/2005 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 2/2005 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om ädelmetallarbeten

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 236/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 1/2005 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 7 kap. 6 och 8 § i lagen om aktiebolag

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 282/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 2/2005 rd

Lagmotion  LM 130/2004 rd

Talmannen:

Lagförslaget i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Det lagförslag som godkänts vid första behandlingen antas.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen skall förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om samarbete inom företag

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 201/2004 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 1/2005 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

11) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om bedömning av miljökonsekvenserna av planer och program samt lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om strategiska miljöbedömningar

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 243/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 1/2005 rd

Andre vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen i miljöutskottets betänkande, som gäller godkännande av protokollet som avses i klämmen. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslagen, som nu kan antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Förslaget i första klämmen i betänkandet godkänns.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

12) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen, 15 § i hälsoskyddslagen och lagen om miljötillståndsverken

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 227/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 2/2005 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

13) Regeringens proposition om godkännande av 1997 års ändringsprotokoll till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringsprotokollet och om ändring av lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 175/2004 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 3/2005 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 10/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

15) Lag om ändring av lagen om studiestöd

Remissdebatt

Lagmotion  LM 8/2005 rd (Unto Valpas /vänst m.fl.)

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till kulturutskottet.

16) Lag om ändring av lagen om studiestöd och inkomstskattelagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 9/2005 rd (Suvi Lindén /saml m.fl.)

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till kulturutskottet.

17) Regeringens proposition med förslag till blodtjänstlag

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 251/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 3/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 20.59.

​​​​​​​