Plenarprotokoll 130/2004 rd

PR 130/2004 rd

Justerat 2.0r

130. ONSDAGEN DEN 1 DECEMBER 2004

Förhandlingarna leds av förste vice talman Markku Koski.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Ulla Anttila /gröna
 • Mikko Elo /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tanja Karpela /cent
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Irina Krohn /gröna
 • Mikko Kuoppa /vänst
 • Reijo Laitinen /sd
 • Markku Laukkanen /cent
 • Suvi Lindén /saml
 • Leena Luhtanen /sd
 • Rosa Meriläinen /gröna
 • Outi Ojala /vänst
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Lyly Rajala /saml
 • Kari Rajamäki /sd
 • Kimmo Sasi /saml
 • Jari Vilén /saml

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

1.12 ledamot

 • Mauri Pekkarinen /cent

1 och 2.12 ledamöterna

 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tanja Karpela /cent
 • Kari Rajamäki /sd

1—3.12 ledamot

 • Jyrki Kasvi /gröna

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

1.12 ledamot

 • Ulla Anttila /gröna

1 och 2.12 ledamot

 • Tarja Filatov /sd

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

1.12 ledamöterna

 • Jouni Backman /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Outi Ojala /vänst
 • Lyly Rajala /saml
 • Kimmo Sasi /saml

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 177/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 31/2004 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Under debatten har ledamot Sirpa Asko-Seljavaara föreslagit med bifall av ledamot Leena Rauhala ett uttalande enligt resevationen.

Lagförslaget

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Förslaget till uttalande

Vid omröstningen om ledamot Asko-Seljavaaras förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 101 ja och 69 nej, 29 frånvarande.

( Omr. 1 )

Ärendet är slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till ändring av fullmakt för statsrådet att uppta lån

Enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 233/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 31/2004 rd

Ingen debatt.

Lånefullmakterna godkänns enligt betänkandet.

Ärendet är slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 3 § i fastighetsskattelagen, 10 och 34 § i förmögenhetsskattelagen samt 3 § i lagen om källskatt på ränteinkomst

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 213/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 30/2004 rd

Allmän debatt (PTK 130/3, Gestrin 130/3/1).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av luftfartslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 216/2004 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 23/2004 rd

Allmän debatt (PTK 130/4).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om storleken av den försäkrades sjukförsäkringspremie, arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och arbetsgivares folkpensionsavgift

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 184/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 34/2004 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande nr 34. Först förs en allmän debatt och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av lagförslaget i regeringens proposition och av ett nytt lagförslag 2, som social- och hälsovårdsutskottet föreslår i sitt betänkande.

Allmän debatt (PTK 130/5).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om permanent och temporär ändring av lagen om utkomststöd

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 167/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 35/2004 rd

Lagmotion  LM 38, 130/2003 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande nr 35. Först förs en allmän debatt och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av lagförslaget i regeringens proposition.

Allmän debatt (PTK 130/6).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 131/1/2004

7) Regeringens proposition med förslag till lag om tillsynsavgift till Finansinspektionen och till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 199/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 26/2004 rd

Allmän debatt (PTK 130/7).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

8) Lag om ändring av 22 § i lagen om studiestöd

Remissdebatt

Lagmotion  LM 131/2004 rd (Heikki A. Ollila /saml m.fl.)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kulturutskottet.

Debatt (PTK 130/8).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till kulturutskottet.

9) Lag om ändring av 11 och 14 § i lagen om skatt på arv och gåva

Remissdebatt

Lagmotion  LM 132/2004 rd (Lauri Oinonen /cent)

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

10) Lag om ändring av 14 och 24 § i lagen om riksdagens tjänstemän

Remissdebatt

Lagmotion  LM 133/2004 rd (Tuula Väätäinen /sd m.fl.)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till förvaltningsutskottet.

Debatt (PTK 130/10).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.

11) Lag om ändring av 12 § i Finlands grundlag

Remissdebatt

Lagmotion  LM 135/2004 rd (Päivi Räsänen /kd)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till grundlagsutskottet.

Debatt (PTK 130/11).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till grundlagsutskottet.

12) Lag om ändring av 7 § i lagen angående införande av lagen om faderskap

Remissdebatt

Lagmotion  LM 136/2004 rd (Päivi Räsänen /kd)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 130/12).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till lagutskottet.

13) Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet: given 7.9.2004

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 12/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 28/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 114 § i mervärdesskattelagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 189/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 32/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

15) Regeringens proposition med förslag till ändring av 11 och 69 § i fordonsskattelagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 190/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 33/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

16) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 3 och 4 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning, 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet samt ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 210/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 34/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om upphävande av lagen om reglering av personalens ställning då kommunal anstalt eller uppgift inom socialvården eller hälsovården övertages av annan kommun eller annat kommunalförbund

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 197/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 20/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

18) Regeringens proposition med förslag till lag om ungdomsstraff och till vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 102/2004 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 11/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

19) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan och lagen om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska kyrkan

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 214/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 36/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

20) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om kommunala pensioner

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 205/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 37/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

21) Regeringens proposition med förslag till lag om understöd för främjande av bostadsförhållandena för specialgrupper samt till lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 170/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 18/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

22) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen med Arabrepubliken Egypten om främjande av och skydd för investeringar samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 101/2004 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 16/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

23) Regeringens proposition om godkännande av protokollet om ändring av konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 231/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 21/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

24) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om militärpensionssystemet i lagstiftningen om statens pensioner

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 211/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 38/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

25) Regeringens proposition med förslag till lagar om Pyhä-Luosto nationalpark och om upphävande av 1 § 1 mom. B-punkten och 9 § i lagen om inrättande av vissa naturskydssområden å staten tillhörig mark

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 89/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 19/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 17.00.