Plenarprotokoll 130/2006 rd

PR 130/2006 rd

Justerat 2.0r

130. TISDAGEN DEN 12 DECEMBER 2006

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Mikko Elo /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /saf
 • Susanna Huovinen /sd
 • Tuomo Hänninen /cent
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Suvi Lindén /saml
 • Pehr Löv /sv
 • Riikka Moilanen-Savolainen /cent
 • Tuija Nurmi /saml
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Juha Rehula /cent
 • Tanja Saarela /cent
 • Satu Taiveaho /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

Efter namnuppropet anmäler sig ledamöterna

 • Juha Rehula /cent
 • Riikka Moilanen-Savolainen /cent
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Pehr Löv /sv
 • Tuija Nurmi /saml
 • Satu Taiveaho /sd
 • Tuomo Hänninen /cent

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

12.12 ledamöterna

 • Tuula Haatainen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Erkki Tuomioja /sd

12 och 13.12 ledamöterna

 • Paula Lehtomäki /cent
 • Mauri Pekkarinen /cent

12—14.12 ledamot

 • Ulla-Maj Wideroos /sv

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

12.12 ledamöterna

 • Tuomo Hänninen /cent
 • Mikko Immonen /vänst
 • Timo Kalli /cent
 • Eero Lankia /cent
 • Suvi Lindén /saml
 • Pehr Löv /sv
 • Riikka Moilanen-Savolainen /cent
 • Tuija Nurmi /saml
 • Juha Rehula /cent
 • Tanja Saarela /cent
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Tuula Väätäinen /sd

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 253/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 47/2006 rd

Talmannen:

Lagförslagen som godkänts vid första behandlingen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens senaste plenum.

Under debatten har ledamot Osmo Soininvaara med bifall av ledamot Anne Huotari föreslagit att riksdagen godkänner ett uttalande enligt reservationen.

Redogörelsen godkänns.

Lagförslagen

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslaget till uttalande

Vid omröstningen om ledamot Soininvaaras förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 124 ja och 41 nej, 34 frånvarande.

( Omr. 1 )

Ärendet är slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av bilskattelagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 210/2006 rd

Åtgärdsmotion  AM 62/2005 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 40/2006 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande nr 40. Allmänna debatten avslutades vid riksdagens senaste plenum.

Detaljbehandling:

6—8 § och 10 a § godkänns.

11 b §

Debatt (PTK 130/2).

Under debatten föreslår ledamot Bjarne Kallis med bifall av ledamot Jari Koskinen att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Vid omröstningen om ledamot Kallis förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 104 ja och 66 nej, 29 frånvarande.

( Omr. 2 )

11 g, 23, 34 c, 35 a, 43 och 61 §, ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken godkänns.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

3) Regeringens proposition om statsbudgeten för 2007
Regeringens proposition om komplettering av budgetpropositionen för 2007 (RP 122/2006 rd)

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 122/2006 rd

Regeringens proposition  RP 265/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 41/2006 rd

Budgetmotion  BM 1—1580/2006 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum i morgon.

Ingen debatt.

Talmanskonferensens förslag godkänns och betänkandet bordläggs till plenum i morgon.

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att riksdagen vid detta plenum beslutar om förfaringssättet som skall iakttas vid enda behandlingen av ärendet.

Talmanskonferensens förslag godkänns.

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att följande förfaringssätt som baserar sig på 59 § i arbetsordningen iakttas vid behandlingen av budgetpropositionen:

Först förs en allmän debatt om budgetpropositionen. Vid detaljbehandlingen föredras först utgifterna enligt huvudtitel och kapitel med motsvarande motiveringar. Därefter föredras inkomsterna enligt avdelning och kapitel med motsvarande motiveringar. När utgifterna och inkomsterna har behandlats föredras den allmänna delen i detaljmotiveringen. Till sist föredras den allmänna motiveringen och klämmarna i slutet av betänkandet.

En ledamot som har för avsikt att föreslå ändringar i finansutskottets betänkande skall lämna in ändringsförslagen till centralkansliet. Så skall förfaras också när ändringsförslagen ingår i en reservation. Jag ber ledamöterna i sina ändringsförslag ange numret på den budgetmotion eller reservation som ändringsförslaget eventuellt hänför sig till. Om ändringsförslaget har samma lydelse som en budgetmotion, räcker det att som användningsändamål ange budgetmotionens rubrik.

Ändringsförslagen gällande huvudtitlar och andra punkter i budgetpropositionen skall lämnas in till centralkansliet senast i morgon onsdag kl. 14.

Kopior av förslagen sammanställs till häften som delas ut till ledamöterna. Förslagen numreras i löpande ordning från nr 1 inom varje huvudtitel och avdelning, likaså i detaljmotiveringens allmänna del och den allmänna motiveringen.

För detaljbehandlingen av utgifterna föreslår talmanskonferensen ett sådant förfarande att en allmän debatt först tillåts om respektive huvudtitel. Därefter framställs förslagen i nummerordning under respektive huvudtitel. Eftersom förslagen tas in i protokollet i den form de har i kopiorna räcker det med en hänvisning till numret på förslaget. När förslaget har framställts ges ordet omedelbart för bifall. Sedan alla förslag under huvudtiteln har framställts verkställs omröstningar.

Allmän debatt tillåts inte om avdelningarna på inkomstsidan, detaljmotiveringens allmänna del och den allmänna motiveringen. Även beträffande dem framställs förslag och verkställs omröstningar i nummerordning.

Om inga ändringsförslag har framställts i fråga om en huvudtitel, en avdelning eller ett kapitel i dem, detaljmotiveringens allmänna del eller den allmänna motiveringen, anses de ha blivit enhälligt godkända.

Den allmänna debatten om budgetpropositionen förs som snabbdebatt och i gruppanförandeordning. Gruppanförandena får räcka längst 15 minuter och övriga inlägg, som ledamöterna anmält sig för på förhand, längst 5 minuter. För den allmänna debatten skall ledamöterna anmäla sig för inlägg i gruppkanslierna.

Ledamöterna får anmäla sig för inlägg i den allmänna debatten om varje huvudtitel på centralkansliet från och med onsdagen 13.12.2006 kl. 9.00. Debatten är en snabbdebatt och ordförandena för finansutskottets delegationer får presentera sina respektive områden med inlägg som får räcka längst 7 minuter. Övriga inlägg i snabbdebatten får ta längst 5 minuter.

Förfaringssättet godkänns.

4) Regeringens proposition om en tredje tillläggsbudget för 2006

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 270/2006 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 130/4).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

5) Regeringens proposition om befrielse från inkomstskatt för Finnvera Abp

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 271/2006 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 130/5).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 23 a och 28 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 272/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till kulturutskottet.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om användning av mänskliga organ och vävnader för medicinska ändamål

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 273/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om granskning av bildprogram

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 176/2006 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 18/2006 rd

Allmän debatt (PTK 130/8).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

__________

Talmannen:

Plenum avbryts nu och fortsätter kl. 16.45.

Plenum avbryts kl. 16.01.

Plenum fortsätter

kl. 16.45

Förhandlingarna leds av andre vice talman Ilkka Kanerva.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av universitetslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 256/2006 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 19/2006 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om anordningar inom räddningsväsendet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 157/2006 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 29/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 4 och 7 § i lagen om televisions- och radioverksamhet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 98/2006 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 28/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Förslaget till uttalande i kommunikationsutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 268/2006 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 29/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

13) Regeringens proposition med förslag till banlag och till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 222/2006 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 30/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 18 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 216/2006 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 16/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om anordnande av studentexamen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 248/2006 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 17/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

16) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 6 § i folkhälsolagen, 6 § i socialvårdslagen och lagen om barndagvård samt om upphävande av lagen om temporär ändring av 16 § lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 235/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 48/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om sjömanspensioner, lag om införande av lagen om sjömanspensioner och lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 251/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 49/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

18) Regeringens proposition om upphävande av överenskommelsen mellan Finland och Litauen om social trygghet och med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 233/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 50/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

19) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om vuxenutbildningsstöd och lagen om alterneringsledighet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 195/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 51/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

20) Lag om Sibbo storskogs nationalpark

Remissdebatt

Lagmotion  LM 162/2006 rd (Heidi Hautala /gröna m.fl.)

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till miljöutskottet.

21) Lag om ändring av 70 § i lagen om försäkringsavtal

Remissdebatt

Lagmotion  LM 163/2006 rd (Pertti Hemmilä /saml)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till ekonomiutskottet.

Debatt (PTK 130/21).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till ekonomiutskottet.

22) Lag om ändring av 1 § i lagen om utövning av tandteknikeryrket

Remissdebatt

Lagmotion  LM 164/2006 rd (Pertti Hemmilä /saml)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 130/22).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

__________

Andre vice talmannen:

Plenum avbryts här och fortsätter kl. 19.

Plenum avbryts kl. 17.07.

Plenum fortsätter

kl. 19

Förhandlingarna leds av förste vice talman Sirkka-Liisa Anttila.

23) Regeringens proposition med förslag till vissa ändringar i skattelagstiftningen beträffande företagsomstruktureringar

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 247/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 42/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet på grund av arbetssituationen i riksdagen med stöd av 57 § 2 mom. i arbetsordningen till nästa plenum i dag.

24) Regeringens proposition med förslag till strukturfondslag och till lagar om ändring av vissa bestämmelser om regionutveckling

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 242/2006 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 30/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet på grund av arbetssituationen i riksdagen med stöd av 57 § 2 mom. i arbetsordningen till nästa plenum i dag.

Plenum avslutas kl. 19.03.