Plenarprotokoll 130/2013 rd

PR 130/2013 rd

Justerat 2.0r

130. FREDAGEN DEN 13 DECEMBER 2013

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (13.07—13.30).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 27 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Heikki Autto /saml (f)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Olli Immonen /saf
 • Harri Jaskari /saml (r)
 • Mikael Jungner /sd (r)
 • Johanna Jurva /saf (s)
 • Timo V. Korhonen /cent
 • Merja Kyllönen /vänst (r)
 • Sanna Lauslahti /saml
 • Päivi Lipponen /sd (r)
 • Tapani Mäkinen /saml
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Elisabeth Nauclér /sv (r)
 • Ville Niinistö /gröna (r)
 • Mats Nylund /sv (f)
 • Pentti Oinonen /saf (s)
 • Heli Paasio /sd
 • Päivi Räsänen /kd (r)
 • Alexander Stubb /saml
 • Katja Taimela /sd (s)
 • Jani Toivola /gröna
 • Tytti Tuppurainen /sd (r)
 • Tapani Tölli /cent
 • Sinuhe Wallinheimo /saml (r)
 • Ville Vähämäki /saf (r)

Efter namnuppropet anmälde sig ledamot

 • Alexander Stubb /saml (13.23)

__________

Medborgarinitiativ

Talman Eero Heinäluoma:

Till riksdagen har 13.12.2013 överlämnats ett medborgarinitiativ om en jämlik äktenskapslag (Ö 10/2013 rd).

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 921, 1003, 1014, 1028, 1033, 1038, 1040, 1043—1050, 1053, 1058—1060, 1064, 1102/2013 rd antecknades ha anlänt.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Statsrådets meddelande till riksdagen om genomförande av det strukturpolitiska programmet

Enda behandlingen

Statsrådets meddelande  SRM 2/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Debatten om ärendet avslutades i plenum 11.12.2013.

PR 127/7/2013

Under debatten har följande förslag om misstroende mot statsrådet framställts:

Timo Soini understödd av Jari Lindström: "Eftersom regeringen inte har lyckats föra fram behövliga åtgärder i sitt strukturpaket för att få den kommunala ekonomin i skick och för att genomföra reformer har den inte riksdagens förtroende."

Juha Sipilä understödd av Anne Kalmari: "Det strukturpaket som Katainens regering lägger fram är halvfärdigt och fragmentariskt. Regeringen har inte lyckats nå sina vitala ekonomiska och sysselsättningspolitiska mål. Valperiodens viktigaste reformer, dvs. kommun- och strukturreformen är i en återvändsgränd. Strukturpaketet saknar åtgärder för tillväxt och nya arbetstillfällen. Följaktligen konstaterar riksdagen att regeringen inte har riksdagens förtroende."

Jyrki Yrttiaho understödd av Markus Mustajärvi: "De förslag till nedskärning som ingår i det strukturpolitiska programmet grundar sig på en grov uppskattning av den ekonomiska situationen i Finland och hållbarhetsgapets omfattning. Nedskärningarna drabbar på ett orättvist sätt den äldre befolkningen, barn, unga och arbetslösa och medför ökade klyftor i fråga om välfärd och utbildning. Programmet äventyrar harmonin i samhället. Därför har regeringen inte riksdagens förtroende."

Redogörelsen godkändes.

Talman Eero Heinäluoma:

Vi omröstningarna ställs först Jyrki Yrttiahos förslag mot Juha Sipiläs förslag, därefter det segrande förslaget mot Timo Soinis förslag och slutligen verkställs omröstning om huruvida statsrådet har riksdagens förtroende.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om Jyrki Yrttiahos förslag mot Juha Sipiläs förslag godkände riksdagen Juha Sipiläs förslag med rösterna

129 ja, 39 nej, 4 avstår; 27 frånvarande.

( Omr. 1 )

Vid 2) omröstningen om Juha Sipiläs förslag mot Timo Soinis förslag godkände riksdagen Timo Soinis förslag med rösterna

135 ja, 35 nej, 1 avstår; 28 frånvarande.

( Omr. 2 )

Talman Eero Heinäluoma:

Den som anser att statsrådet har riksdagens förtroende röstar "ja", om "nej" vinner har ledamot Soinis förslag godkänts och riksdagen avgett misstroendeförklaring mot statsrådet.

Vid 3) omröstningen om Timo Soinis förslag beslutade riksdagen att statsrådet har riksdagens förtroende med rösterna

102 ja, 70 nej; 27 frånvarande.

( Omr. 3 )

Ärendet slutbehandlat.

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Polisyrkeshögskolan samt vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 64/2013 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 23/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 12.12.2013.

PR 129/7/2013

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen.

Beslut

Lagförslag 1

2 §

Talman Eero Heinäluoma:

Reijo Hongisto har understödd av Jussi Halla-aho föreslagit att 2 § godkänns enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Reijo Hongistos förslag mot betänkandet godkände riksdagen 2 § i lagförslag 1 enligt betänkandet med rösterna

127 ja, 39 nej; 33 frånvarande.

( Omr. 4 )

19 §

Talman Eero Heinäluoma:

Reijo Hongisto har understödd av Jussi Halla-aho föreslagit att 19 § godkänns enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Reijo Hongistos förslag mot betänkandet godkände riksdagen 19 § i lagförslag 1 enligt betänkandet med rösterna

132 ja, 38 nej; 29 frånvarande.

( Omr. 5 )

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och inkomstskattelagen för gårdsbruk

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 95/2013 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 30/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 130/3).

Talman Eero Heinäluoma:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 131/4/2013

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster, upphävande av 11 § och 13 § 2 mom. i lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen samt upphävande av 2 § 4 mom. i lagen om statskontoret

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 150/2013 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 18/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om indragning av landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd och om överföring av besvär till förvaltningsdomstolarna

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 121/2013 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 17/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om veterinärmedicinska skadenämnden

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 120/2013 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 18/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vattenlagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 87/2013 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 20/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om studiestöd och av 2 § i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 och 11 § i lagen om studiestöd

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 116/2013 rd

Regeringens proposition  RP 197/2013 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 11/2013 rd

Lagmotion  LM 56/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 196/2013 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 13/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 § i lagen om Folkpensionsanstalten

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 184/2013 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 27/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till nedläggning av systemet med registrerade APL-tilläggspensioner och till vissa andra ändringar som gäller tilläggspension

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 162/2013 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 28/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utsläppshandel

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 169/2013 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 36/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader och till vissa andra lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 146/2013 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 9/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen och till vissa andra lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 99/2013 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 10/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

15) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringen av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang och med förslag till lag om sättande i kraft av den bestämmelse i ändringen som hör till området för lagstiftningen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 202/2013 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 8/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

16) Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2014 Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2014 (RP 112/2013 rd)

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 112/2013 rd

Regeringens proposition  RP 193/2013 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 34/2013 rd

Budgetmotion  BM 1—423, 425—428, 430—576/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

17) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och lag om provisorisk tillämpning av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 163/2013 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 6/2013 rd

På grund av arbetssituationen i riksdagen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 13.12.2013.

18) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ett vapenhandelsfördrag samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget och till lag om provisorisk tillämpning av artiklarna 6 och 7 i fördraget

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 148/2013 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 8/2013 rd

På grund av arbetssituationen i riksdagen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 13.12.2013.

19) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsbolaget Finlands Industriinvestering Ab

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 207/2013 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 37/2013 rd

På grund av arbetssituationen i riksdagen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 13.12.2013.

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagens nästa plenum är i dag kl. 15.

Plenum avslutades kl. 13.30.

​​​​