Plenarprotokoll 130/2014 rd

PR 130/2014 rd

Justerat 2.0r

130. MÅNDAGEN DEN 15 DECEMBER 2014

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (12.01—15.16 och 21.09—22.31), förste vice talman Pekka Ravi (15.16—17.59 och 22.31—0.02) och andre vice talman Anssi Joutsenlahti (17.59—21.09).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 65 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Jouni Backman /sd
 • Sanni Grahn-Laasonen /saml (r)
 • Maria Guzenina /sd
 • Lars Erik Gästgivars /sv
 • Satu Haapanen /gröna
 • Lasse Hautala /cent
 • Lauri Heikkilä /saf
 • Anna-Maja Henriksson /sv (r)
 • Anne Holmlund /saml
 • Susanna Huovinen /sd
 • Harri Jaskari /saml
 • Johanna Jurva /saf (s)
 • Risto Kalliorinne /vänst
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Saara Karhu /sd
 • Mika Kari /sd
 • Elsi Katainen /cent
 • Sampsa Kataja /saml
 • Inkeri Kerola /cent
 • Krista Kiuru /sd (r)
 • Kimmo Kivelä /saf
 • Esko Kiviranta /cent
 • Jukka Kopra /saml
 • Martti Korhonen /vänst
 • Timo V. Korhonen /cent
 • Johannes Koskinen /sd
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Elina Lepomäki /saml (s)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Ville Niinistö /gröna
 • Pentti Oinonen /saf (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Petteri Orpo /saml
 • Sirpa Paatero /sd
 • Sari Palm /kd (s)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Arto Pirttilahti /cent
 • Kari Rajamäki /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /saml
 • Markku Rossi /cent
 • Annika Saarikko /cent (f)
 • Janne Sankelo /saml
 • Arto Satonen /saml
 • Mikko Savola /cent
 • Juha Sipilä /cent
 • Timo Soini /saf
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Katja Taimela /sd
 • Ari Torniainen /cent
 • Erkki Tuomioja /sd (r)
 • Tytti Tuppurainen /sd
 • Tapani Tölli /cent
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Stefan Wallin /sv
 • Jan Vapaavuori /saml
 • Ulla-Maj Wideroos /sv
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Sofia Vikman /saml
 • Anne-Mari Virolainen /saml (s)
 • Erkki Virtanen /vänst
 • Pertti Virtanen /saf (s)
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Jyrki Yrttiaho /vg

Efter namnuppropet anmälde sig följande 24 ledamöter:

 • Jyrki Yrttiaho /vg (12.16)
 • Maria Guzenina /sd (12.19)
 • Pauliina Viitamies /sd (12.54)
 • Mika Kari /sd (12.54)
 • Juha Sipilä /cent (12.56)
 • Inkeri Kerola /cent (12.57)
 • Leena Rauhala /kd (13.11)
 • Ville Niinistö /gröna (13.12)
 • Esko Kiviranta /cent (13.46)
 • Harri Jaskari /saml (14.07)
 • Osmo Soininvaara /gröna (14.09)
 • Tapani Tölli /cent (16.22)
 • Seppo Kääriäinen /cent (16.39)
 • Lauri Heikkilä /saf (16.40)
 • Katja Taimela /sd (17.47)
 • Elsi Katainen /cent (17.49)
 • Ari Torniainen /cent (18.08)
 • Jukka Kopra /saml (18.13)
 • Timo V. Korhonen /cent (18.15)
 • Mikko Savola /cent (19.07)
 • Sofia Vikman /saml (20.03)
 • Janne Sankelo /saml (20.05)
 • Kimmo Kivelä /saf (21.14)
 • Sampsa Kataja /saml (23.55)

__________

Unionsärenden

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har 11.12.2014 till riksdagen överlämnat unionsärendet U 45/2014 rd. Talmannen har sänt ärendet vidare för behandling i stora utskottet, som utrikesutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2015
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2015 (RP 131/2014 rd)

Enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 131/2014 rd

Regeringens proposition  RP 247/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 37/2014 rd

Budgetmotion  BM 1—538/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Proceduren för behandlingen av statsbudgeten för 2015 godkändes i plenum fredag 12.12.2014 och betänkandet bordlades till plenum i dag.

Nu följer allmän debatt. Efter finansutskottets ordförandes presentation av betänkandet följer gruppanförandena, som får ta högst 7 minuter i anspråk. Därefter följer en snabb allmän debatt där på förhand anmälda inlägg får vara högst 5 minuter långa.

Allmän debatt (PTK 130/1, Nylund 130/1/8, Blomqvist 130/1/120).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Den allmänna debatten avbryts nu och fortsätter i slutet av detta plenum. Vi går nu över till detaljbehandling.

Utgifterna föredrogs.

Huvudtitel 21
Riksdagen

Allmän debatt.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av huvudtiteln avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 132/1/2013

Huvudtitel 22
Republikens president

Allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände huvudtitel 22 enligt betänkandet.

Huvudtitel 23
Statsrådets kansli

Allmän debatt.

Talman Eero Heinäluoma:

Behandlingen av huvudtiteln avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 132/1/2013

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 337/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 38/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 130/2).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät och lag om ändring av 2 § i kommunikationsmarknadslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 54/2013 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 35/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 130/3).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslag 2 förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

4) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen mellan Finland och Nordatlantiska fördragsorganisationen om Finlands deltagande i den av Nordatlantiska fördragsorganisationen ledda rådgivnings-, utbildnings- och stödinsatsen i Afghanistan, vilken ingås genom skriftväxling, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 287/2014 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 19/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från utrikesutskottets betänkande beslut om överenskommelsen och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände överenskommelsen.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 20 § i inkomstskattelagen och 8 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 176/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 33/2014 rd

Lagmotion  LM 55/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 130/5).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om höjda avskrivningar på produktiva investeringar skatteåren 2013 och 2014

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 269/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 34/2014 rd

Lagmotion  LM 67/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 130/6).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 d § i lagen om skatteredovisning och av 124 och 124 a § i inkomstskattelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 180/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 36/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om regionförvaltningsverken och av lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 209/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 33/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 133/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 34/2014 rd

Lagmotion  LM 63/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 130/9).

Talman Eero Heinäluoma:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 131/1/2014

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 168/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 36/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till faderskapslag och vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 91/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 16/2014 rd

Lagmotion  LM 39/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 130/11).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.

Ärendet slutbehandlat.

12) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringarna i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och av den tvingande delen med undantag av bilaga 1 i den till konventionen hörande internationella koden för fasta bulklaster (IMSBC-koden) och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i dem som hör till området för lagstiftningen och om tillämpningen av IMSBC-koden

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 273/2014 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 27/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från kommunikationsutskottets betänkande beslut om bilagan till konventionen och den internationella koden till konventionen sedan vid andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände bilagan till konventionen.

Riksdagen godkände den tvingande delen i den internationella koden till konventionen, med undantag av bilaga 1 till koden.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk samt till lagar om upphävande av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk och lagen om fastighetssamägares deltagande i åtgärder enligt lagstiftningen om skogsbruksfinansieringen samt lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 138/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 21/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 130/13).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 a och 88 § i lagen om fiske, 8 § i jaktlagen och 2 § i renskötsellagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 194/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 22/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 130/14).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

15) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om systemet med Flegtlicenser

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 178/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 23/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket och av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen samt till vissa lagar som har samband med dem

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 140/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 24/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 130/16).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 131/2/2014

17) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare och till lagar om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd och av 1 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 177/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 25/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 130/17).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 131/3/2014

18) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stöd för nyskiften och lag om ändring av fastighetsbildningslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 193/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 26/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

19) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Finlands skogscentral och lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 191/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 27/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

20) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter, lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket och 11 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 311/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 28/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

21) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 258/2014 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 15/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 130/21).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 131/4/2014

22) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 189/2014 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 16/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

23) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 202/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 31/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

24) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 240/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 32/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 130/24).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 131/5/2014

25) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 227/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 33/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

26) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av narkotikalagen och strafflagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 327/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 34/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

27) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 238/2014 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 22/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

28) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till energieffektivitetslag och till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 182/2014 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 23/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 130/28).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

29) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till diskrimineringslag och vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition med förslag till diskrimineringslag och vissa lagar som har samband med den (RP 19/2014 rd)

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 19/2014 rd

Regeringens proposition  RP 111/2014 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 11/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 130/29).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 131/6/2014

30) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen och till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 183/2014 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 12/2014 rd

Åtgärdsmotion  AM 49/2012 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu i andra behandlingen antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionen.

Förfaringssättet godkändes.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.

Ärendet slutbehandlat.

31) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om godkännande av utbildare för installatörer av vissa energisystem som använder förnybar energi

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 282/2014 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 17/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

__________

1) Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2015
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2015 (RP 131/2014 rd)

Enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 131/2014 rd

Regeringens proposition  RP 247/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 37/2014 rd

Budgetmotion  BM 1—538/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Nu fortsätter den allmänna debatten om statsbudgeten för 2015 som avbröts tidigare i detta plenum.

Allmänna debatten fortsatte.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 131/7/2014

Förste vice talman Pekka Ravi:

Riksdagens nästa plenum är i dag tisdag 16.12.2014 kl. 10.

Plenum avslutades tisdagen den 16 december 2014 kl. 0.02.