Plenarprotokoll 131/2004 rd

PR 131/2004 rd

Justerat 2.0r

131. TORSDAGEN DEN 2 DECEMBER 2004

Förhandlingarna leds av förste vice talman Markku Koski.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Arja Alho /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Hanna-Leena Hemming /saml
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Mikko Immonen /vänst
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Tanja Karpela /cent
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Irina Krohn /gröna
 • Mikko Kuoppa /vänst
 • Reijo Laitinen /sd
 • Markku Laukkanen /cent
 • Suvi Lindén /saml
 • Leena Luhtanen /sd
 • Pehr Löv /sv
 • Petri Neittaanmäki /cent
 • Outi Ojala /vänst
 • Aila Paloniemi /cent
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Martin Saarikangas /saml
 • Kimmo Sasi /saml

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

2.12 ledamöterna

 • Arja Alho /sd
 • Johannes Koskinen /sd

2 och 3.12 ledamöterna

 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Pehr Löv /sv
 • Outi Ojala /vänst
 • Martin Saarikangas /saml
 • Kimmo Sasi /saml

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

2.12 ledamot

 • Hanna-Leena Hemming /saml

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

2.12 ledamöterna

 • Mikko Immonen /vänst
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Inkeri Kerola /cent
 • Reijo Laitinen /sd
 • Petri Neittaanmäki /cent
 • Aila Paloniemi /cent
 • Terhi Peltokorpi /cent
 • Raija Vahasalo /saml
 • Unto Valpas /vänst

2 och 3.12 ledamot

 • Virpa Puisto /sd

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om permanent och temporär ändring av lagen om utkomststöd

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 167/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 35/2004 rd

Lagmotion  LM 38, 130/2003 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande nr 35. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Detaljbehandling:

Lagförslaget i regeringens proposition

11 §

Debatt (PTK 131/1).

Under debatten föreslår ledamot Marjaana Koskinen med bifall av ledamot Esa Lahtela att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Vid omröstningen om ledamot Marjaana Koskinens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 139 ja och 29 nej, 1 blank och 30 frånvarande.

( Omr. 1 )

15 och 17 §, ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken godkänns.

Övriga lagförslag

Riksdagen instämmer i social- och hälsovårdsutskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna skall förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

__________

3) Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet: given 7.9.2004

Enda behandlingen

Berättelse  B 12/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 28/2004 rd

Betänkandet godkänns.

Förslaget i klämmen om att sända detta till Statens revisionsverk och regeringen för kännedom godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 114 § i mervärdesskattelagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 189/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 32/2004 rd

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 132/1/2004

5) Regeringens proposition med förslag till ändring av 11 och 69 § i fordonsskattelagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 190/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 33/2004 rd

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 132/2/2004

6) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 3 och 4 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning, 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet samt ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 210/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 34/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

7) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen med Arabrepubliken Egypten om främjande av och skydd för investeringar samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 101/2004 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 16/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om upphävande av lagen om reglering av personalens ställning då kommunal anstalt eller uppgift inom socialvården eller hälsovården övertages av annan kommun eller annat kommunalförbund

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 197/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 20/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

9) Regeringens proposition om godkännande av protokollet om ändring av konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 231/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 21/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ungdomsstraff och till vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 102/2004 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 11/2004 rd

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan och lagen om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska kyrkan

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 214/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 36/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om kommunala pensioner

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 205/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 37/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

13) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om militärpensionssystemet i lagstiftningen om statens pensioner

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 211/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 38/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om understöd för främjande av bostadsförhållandena för specialgrupper samt till lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 170/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 18/2004 rd

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

15) Regeringens proposition med förslag till lagar om Pyhä-Luosto nationalpark och om upphävande av 1 § 1 mom. B-punkten och 9 § i lagen om inrättande av vissa naturskydssområden å staten tillhörig mark

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 89/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 19/2004 rd

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Plenum avslutas kl. 20.21.