Plenarprotokoll 131/2013 rd

PR 131/2013 rd

Justerat 2.0r

131. FREDAGEN DEN 13 DECEMBER 2013

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (15.02—15.29).

I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsbolaget Finlands Industriinvestering Ab

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 207/2013 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 37/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 131/1).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

2) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och lag om provisorisk tillämpning av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 163/2013 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 6/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger utrikesutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

3) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ett vapenhandelsfördrag samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget och till lag om provisorisk tillämpning av artiklarna 6 och 7 i fördraget

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 148/2013 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 8/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger utrikesutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och inkomstskattelagen för gårdsbruk

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 95/2013 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 30/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Behandlingen av ärendet avbröts vid första plenum i dag 13.12.2013.

PR 130/3/2013

Debatten fortsatte (PTK 131/4).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster, upphävande av 11 § och 13 § 2 mom. i lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen samt upphävande av 2 § 4 mom. i lagen om statskontoret

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 150/2013 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 18/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om indragning av landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd och om överföring av besvär till förvaltningsdomstolarna

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 121/2013 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 17/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 131/6).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om veterinärmedicinska skadenämnden

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 120/2013 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 18/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vattenlagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 87/2013 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 20/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om studiestöd och av 2 § i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 och 11 § i lagen om studiestöd

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 116/2013 rd

Regeringens proposition  RP 197/2013 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 11/2013 rd

Lagmotion  LM 56/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslag 1 i propositionerna RP 116/2013 rd och RP 197/2013 rd och lagförslag 2 i proposition RP 116/2013 rd utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 196/2013 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 13/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 § i lagen om Folkpensionsanstalten

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 184/2013 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 27/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till nedläggning av systemet med registrerade APL-tilläggspensioner och till vissa andra ändringar som gäller tilläggspension

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 162/2013 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 28/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utsläppshandel

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 169/2013 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 36/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader och till vissa andra lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 146/2013 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 9/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

15) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen och till vissa andra lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 99/2013 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 10/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

16) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringen av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang och med förslag till lag om sättande i kraft av den bestämmelse i ändringen som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 202/2013 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 8/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från miljöutskottets betänkande beslut om konventionen och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände konventionen.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

17) Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2014 Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2014 (RP 112/2013 rd)

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 112/2013 rd

Regeringens proposition  RP 193/2013 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 34/2013 rd

Budgetmotion  BM 1—423, 425—428, 430—576/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 16.12.2013.

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och bordlade betänkandet till plenum 16.12.2013.

Talman Eero Heinäluoma:

På grund av arbetssituation i riksdagen föreslår talmanskonferensen att riksdagen redan vid detta plenum beslutar om förfaringssättet som ska iakttas vid enda behandlingen av ärendet.

Talmanskonferensens förslag till beslut om förfaringssätt godkändes.

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att följande förfaringssätt iakttas vid enda behandlingen av budgetpropositionen:

En ledamot som har för avsikt att föreslå ändringar i finansutskottets betänkande ska lämna in ändringsförslagen till centralkansliet. Så ska förfaras också när ändringsförslagen ingår i en reservation. Jag ber ledamöterna i sina ändringsförslag ange numret på den budgetmotion eller reservation som ändringsförslaget eventuellt hänför sig till.

Ändringsförslagen gällande huvudtitlarna 21—31 ska lämnas in till centralkansliet senast måndag 16.12.2013 kl. 14 och övriga ändringsförslag senast tisdag 17.12.2013 kl. 12.

Förslagen sammanställs till häften som delas ut till ledamöterna. Förslagen numreras i löpande ordning från nr 1 inom varje huvudtitel och avdelning, likaså i fråga om de allmänna föreskrifterna i detaljmotiveringen och allmänna motiveringen.

Behandlingen av ärendet inleds med en allmän debatt om hela budgetpropositionen.

Vid detaljbehandlingen föredras först utgifterna, sedan inkomsterna, därefter de allmänna föreskrifterna i detaljmotiveringen, allmänna motiveringen och slutligen förslaget till tillämpning av budgeten.

Om respektive huvudtitel tillåts först allmän debatt, därefter framställs förslagen under huvudtiteln i nummerordning. Eftersom förslagen tas in i protokollet i den form de har i kopiorna räcker det med en hänvisning till numret på förslaget. Efter att förslaget har framställts ges ordet omedelbart för understöd. När alla förslag har framställts verkställs omröstningar. Om inga ändringsförslag har framställts i fråga om ett kapitel eller övriga punkter under huvudtiteln, anses de ha blivit godkända enligt finansutskottets betänkande.

Allmän debatt tillåts inte om avdelningarna på inkomstsidan, de allmänna föreskrifterna i detaljmotiveringen och allmänna motiveringen. I övrigt är förfaringssättet det samma som vid behandlingen av huvudtitlarna.

Förfaringssättet godkändes.

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagens nästa plenum är på måndag 16.12.2013 kl. 12.

Plenum avslutades kl. 15.29.