Plenarprotokoll 131/2014 rd

PR 131/2014 rd

Justerat 2.0r

131. TISDAGEN DEN 16 DECEMBER 2014

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (10.01—11.59 och 16.02—17.58), förste vice talman Pekka Ravi (11.59—13.59 och 17.58—20.03) och andre vice talman Anssi Joutsenlahti (13.59—16.02 och 20.03—21.43).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 8 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Merja Kuusisto /sd
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Pentti Oinonen /saf (s)
 • Annika Saarikko /cent (f)
 • Juha Sipilä /cent
 • Oras Tynkkynen /gröna
 • Mirja Vehkaperä /cent
 • Pertti Virtanen /saf

Efter namnuppropet anmälde sig ledamöterna

 • Merja Kuusisto /sd (11.55)
 • Oras Tynkkynen /gröna (15.59)
 • Mirja Vehkaperä /cent (19.32)

__________

Omröstningsförfarandet

Talman Eero Heinäluoma:

Gällande omröstningsförfarandet meddelas ledamöterna följande:

Omröstningarna verkställs med omröstningsapparat. Om rösterna faller lika, och det inte rör sig om en omröstning som inte gäller riksdagens slutliga beslut i det aktuella ärendet, går vi över till öppen omröstning med sedlar. Därför är det önskvärt att ledamöterna koncentrerar sig vid omröstningarna med omröstningsapparat på just den omröstningen så att resultatet så väl som möjligt motsvarar riksdagens vilja redan den första gången. Men om rösterna faller lika, och det inte rör sig om en omröstning som inte gäller riksdagens slutliga beslut i det aktuella ärendet, följer en öppen omröstning med sedlar, och dessa kräver ju en aning mer tid.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 133/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 34/2014 rd

Lagmotion  LM 63/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 15.12.2014.

PR 130/9/2013

Under debatten har Katja Hänninen understödd av Vesa-Matti Saarakkala föreslagit att lagförslaget förkastas.

Vesa-Matti Saarakkala har understödd av Pirkko Mattila framställt ett förslag till uttalande enligt reservation 1.

Elsi Katainen har understödd av Timo Korhonen framställt sex förslag till uttalanden enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Först ska riksdagen besluta godkänna eller förkasta lagförslaget.

Den som godkänner lagförslaget, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslaget förkastats.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslaget i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

108 ja, 83 nej; 8 frånvarande.

( Omr. 1 )

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Talman Eero Heinäluoma:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden.

Vid omröstningen om Vesa-Matti Saarakkalas förslag till uttalande mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

141 ja, 50 nej; 8 frånvarande.

( Omr. 2 )

Vid omröstningen om Elsi Katainens förslag till uttalande 1 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

121 ja, 68 nej, 1 avstår; 9 frånvarande.

( Omr. 3 )

Vid omröstningen om Elsi Katainens förslag till uttalande 2 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

108 ja, 82 nej, 1 avstår; 8 frånvarande.

( Omr. 4 )

Vid omröstningen om Elsi Katainens förslag till uttalande 3 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

122 ja, 68 nej, 1 avstår; 8 frånvarande.

( Omr. 5 )

Vid omröstningen om Elsi Katainens förslag till uttalande 4 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

108 ja, 82 nej, 1 avstår; 8 frånvarande.

( Omr. 6 )

Vid omröstningen om Elsi Katainens förslag till uttalande 5 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

108 ja, 82 nej, 1 avstår; 8 frånvarande.

( Omr. 7 )

Vid omröstningen om Elsi Katainens förslag till uttalande 6 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

108 ja, 82 nej; 9 frånvarande.

( Omr. 8 )

Ärendet slutbehandlat.

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket och av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen samt till vissa lagar som har samband med dem

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 140/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 24/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 15.12.2014.

PR 130/16/2014

Under debatten har Pirkko Mattila understödd av Lauri Heikkilä framställt följande förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att de finländska Natura 2000-bestämmelserna när det gäller villkoren i habitatdirektivet läggs på en sådan nivå att Finland till fullo utnyttjar den prövningsmån som direktivet tillåter."

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Talman Eero Heinäluoma:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande som framställdes under debatten.

Vid omröstningen om Pirkko Mattilas förslag till uttalande mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

155 ja, 36 nej; 8 frånvarande.

( Omr. 9 )

Ärendet slutbehandlat.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare och till lagar om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd och av 1 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 177/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 25/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 15.12.2014.

PR 130/17/2014

Under debatten har Lauri Heikkilä understödd av Ritva Elomaa framställt följande förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen kraftfullt går in för att minska både regleringen från EU och jordbrukarnas byråkratiska börda."

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Talman Eero Heinäluoma:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande som framställdes under debatten.

Vid omröstningen om Lauri Heikkiläs förslag till uttalande mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

153 ja, 38 nej; 8 frånvarande.

( Omr. 10 )

Ärendet slutbehandlat.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 258/2014 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 15/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 15.12.2014.

PR 130/21/2014

Under debatten har Ritva Elomaa understödd av Ari Jalonen föreslagit att lagförslagen förkastas.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Den som godkänner lagförslagen, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslagen förkastats.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

108 ja, 83 nej; 8 frånvarande.

( Omr. 11 )

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 240/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 32/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 15.12.2014.

PR 130/24/2013

Under debatten har Katja Hänninen understödd av Eila Tiainen föreslagit att lagförslaget förkastas.

Anu Vehviläinen har understödd av Juha Rehula framställt fyra förslag till uttalanden enligt reservation 1.

Hanna Mäntylä har understödd av Vesa-Matti Saarakkala framställt sex förslag till uttalanden enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Först ska riksdagen besluta godkänna eller förkasta lagförslaget.

Den som godkänner lagförslaget, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslaget förkastats.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

171 ja, 20 nej; 8 frånvarande.

( Omr. 12 )

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Talman Eero Heinäluoma:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden.

Anu Vehviläinens förslag till uttalande 1 och Hanna Mäntyläs förslag till uttalande 1 är motstående. Vid omröstningarna ställs de först mot varandra och slutligen ställs det segrande förslaget mot betänkandet. De övriga förslagen ställs vart för sig separat mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om Anu Vehviläinens förslag 1 mot Hanna Mäntyläs förslag 1 godkände riksdagen Anu Vehviläinens förslag till uttalande 1 med rösterna

139 ja, 50 nej, 2 avstår; 8 frånvarande.

( Omr. 13 )

Vid 2) omröstningen om Anu Vehviläinens förslag till uttalande 1 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

101 ja, 89 nej; 9 frånvarande.

( Omr. 14 )

Vid omröstningen om Anu Vehviläinens förslag till uttalande 2 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

104 ja, 86 nej; 9 frånvarande.

( Omr. 15 )

Vid omröstningen om Anu Vehviläinens förslag till uttalande 3 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

102 ja, 88 nej; 9 frånvarande.

( Omr. 16 )

Vid omröstningen om Anu Vehviläinens förslag till uttalande 4 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

111 ja, 79 nej; 9 frånvarande.

( Omr. 17 )

Vid omröstningen om Hanna Mäntyläs förslag till uttalande 2 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

142 ja, 49 nej; 8 frånvarande.

( Omr. 18 )

Vid omröstningen om Hanna Mäntyläs förslag till uttalande 3 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

142 ja, 49 nej; 8 frånvarande.

( Omr. 19 )

Vid omröstningen om Hanna Mäntyläs förslag till uttalande 4 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

140 ja, 50 nej; 9 frånvarande.

( Omr. 20 )

Vid omröstningen om Hanna Mäntyläs förslag till uttalande 5 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

140 ja, 50 nej; 9 frånvarande.

( Omr. 21 )

Vid omröstningen om Hanna Mäntyläs förslag till uttalande 6 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

141 ja, 50 nej; 8 frånvarande.

( Omr. 22 )

Ärendet slutbehandlat.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till diskrimineringslag och vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition med förslag till diskrimineringslag och vissa lagar som har samband med den (RP 19/2014 rd)

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 19/2014 rd

Regeringens proposition  RP 111/2014 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 11/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 15.12.2014.

PR 130/29/2014

Under debatten har Vesa-Matti Saarakkala understödd av Olli Immonen föreslagit att lagförslagen förkastas.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Den som godkänner lagförslagen, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslagen förkastats.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

164 ja, 21 nej; 14 frånvarande.

( Omr. 23 )

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

7) Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2015
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2015 (RP 131/2014 rd)

Enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 131/2014 rd

Regeringens proposition  RP 247/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 37/2014 rd

Budgetmotion  BM 1—538/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 15.12.2014.

PR 130/1/2014

Huvudtitel 25
Justitieministeriets förvaltningsområde

Allmän debatt (PTK 131/7, min. Henriksson 131/7/2, Stefan Wallin 131/7/30).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av denna huvudtitel avbryts nu.

__________

Huvudtitel 27
Försvarsministeriets förvaltningsområde

Förste vice talman Pekka Ravi:

Vi går nu över till behandling av huvudtitel 27.

Allmän debatt (Blomqvist).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av huvudtitel 27 avbryts nu.

__________

Huvudtitel 26
Inrikesministeriets förvaltningsområde

Allmän debatt (Nauclér).

Talman Eero Heinäluoma:

Den allmänna debatten avbryts och samtidigt avbryts också behandlingen av huvudtiteln.

__________

Huvudtitel 32
Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Talman Eero Heinäluoma:

Vi går över till huvudtitel 32.

Allmän debatt.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Den allmänna debatten om och behandlingen av huvudtiteln avbryts nu.

Jag meddelar nu i det här skedet att vi återkommer till de allmänna debatterna om de huvudtitlar som blivit på hälft under dagen efter att huvudtitel 28 har presenterats och debatterats klart. Därefter går vi alltså tillbaka till början av dagens dagordning.

__________

Huvudtitel 28
Finansministeriets förvaltningsområde

Förste vice talman Pekka Ravi:

Vi inleder med allmän debatt om huvudtitel 28.

Allmän debatt.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av huvudtitel 28 avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 132/1/2014

__________

Huvudtitel 25
Justitieministeriets förvaltningsområde

Förste vice talman Pekka Ravi:

Vi går över till behandling av huvudtitel 25.

Allmänna debatten fortsatte.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av huvudtitel 25 avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 132/1/2014

__________

Huvudtitel 27
Försvarsministeriets förvaltningsområde

Förste vice talman Pekka Ravi:

Nu går vi över till behandlingen av och den allmänna debatten om huvudtitel 27 som blev på hälft tidigare i dag.

Allmänna debatten fortsatte (Blomqvist).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av huvudtitel 27 avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 132/1/2014

__________

Huvudtitel 26
Inrikesministeriets förvaltningsområde

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till följande går vi över till behandling av huvudtitel 26.

Allmänna debatten fortsatte.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av huvudtitel 26 avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 132/1/2014

__________

Huvudtitel 32
Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Vi går över till behandling av huvudtitel 32 som avbröts tidigare.

Allmänna debatten fortsatte.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av huvudtitel 32 och ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 132/1/2014

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag 17.12.2014 kl. 10.

Plenum avslutades kl. 21.43.

​​​​