Plenarprotokoll 132/2004 rd

PR 132/2004 rd

Justerat 2.0r

132. FREDAGEN DEN 3 DECEMBER 2004

Förhandlingarna leds av förste vice talman Markku Koski

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Tarja Cronberg /gröna
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Hanna-Leena Hemming /saml
 • Susanna Huovinen /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Irina Krohn /gröna
 • Mikko Kuoppa /vänst
 • Markku Laukkanen /cent
 • Suvi Lindén /saml
 • Leena Luhtanen /sd
 • Pehr Löv /sv
 • Outi Ojala /vänst
 • Kalevi Olin /sd
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Martin Saarikangas /saml
 • Kimmo Sasi /saml
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Satu Taiveaho /sd

__________

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

3.12 ledamöterna

 • Tarja Filatov /sd
 • Hanna-Leena Hemming /saml

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

3.12 ledamöterna

 • Susanna Huovinen /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Seppo Lahtela /cent
 • Kalevi Olin /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Satu Taiveaho /sd

__________

Nya propositioner

Förste vice talmannen meddelar att republikens president i dag den 3 december 2004 har överlämnat regeringens propositioner RP 254—260/2004 rd till riksdagen. Av dessa propositioner är RP 255 en andra komplettering av budgetpropositionen för 2005 (RP 151/2004).

 • Förste vice talmannen meddelar ytterligare att budgetmotioner som ledamöterna önskar väcka med anledning av kompletteringen skall lämnas in till centralkansliet senast nästa tisdag den 7 december kl. 12.

__________

Återtagande av regeringens proposition nr 145

Förste vice talmannen:

Republikens president har den 3 december 2004 återtagit regeringens proposition RP 145/2004 rd med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2005, som den 14 september 2004 överlämnats till riksdagen.

Enligt 19 § arbetsordningen skall behandlingen av en proposition avslutas om den återtas, alltså avslutas behandlingen av nämnda proposition.

Riksdagen föreslås besluta meddela finansutskottet, som har sagda proposition för behandling, om att denna återtagits.

Förslaget godkänns.

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 703, 706, 708, 727, 731—735, 737—740, 743—760, 762—779, 781, 782, 784, 786—790, 792—797, 801, 804/2004 rd antecknas ha anlänt.

__________

Festgudstjänsten på självständighetsdagen

Förste vice talmannen:

Ceremonimästarens skrivelse av den 11 november 2004 med anledning av en ekumenisk festgudstjänst på självständighetsdagen föredras.

I skrivelsen, som sekreteraren läser upp, framför ceremonimästaren till talmannen, vice talmännen och riksdagsledamöterna statsrådets inbjudan till en ekumenisk festgudstjänst som på självständighetsdagen den 6 december 2004 avhålls i Domkyrkan kl. 12.

Förste vice talmannen uppmanar ledamöterna att på självständighetsdagen nästa måndag samlas framför Universitetsbiblioteket kl. 11.40 för att därifrån gå till Domkyrkan.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 114 § i mervärdesskattelagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 189/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 32/2004 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande nr 32. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid plenum i går.

Detaljbehandling:

114 §

Debatt (PTK 132/1).

Under debatten föreslår ledamot Jari Koskinen med bifall av ledamot Bjarne Kallis att paragrafen skall godkännas enligt reservationen.

Vid omröstningen om ledamot Jari Koskinens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 107 ja och 68 nej, 24 frånvarande.

( Omr. 1 )

Ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken godkänns.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

2) Regeringens proposition med förslag till ändring av 11 och 69 § i fordonsskattelagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 190/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 33/2004 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande nr 33. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid plenum i går.

Detaljbehandling:

11 §

Debatt (PTK 132/2).

Under debatten föreslår ledamot Jari Koskinen med bifall av ledamot Bjarne Kallis att paragrafen skall få den ordalydelse den har i reservationen.

Vid omröstningen om ledamot Jari Koskinens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 111 ja och 63 nej, 25 frånvarande.

( Omr. 2 )

69 §, ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken godkänns.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

3) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 6 § i lagen om statsrådet och 5 § i statstjänstemannalagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 142/2004 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 5/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum nästa tisdag.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av bilskattelagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 212/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 35/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum nästa tisdag.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om försök med samarbete inom regioner

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 198/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 22/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum nästa tisdag.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 11 § i lagen om försäkringsdomstolen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 239/2004 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 12/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum nästa tisdag.

7) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare och av vissa lagar som gäller tidigare avträdelsesystem

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 192/2004 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 11/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum nästa tisdag.

8) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare samt vissa andra lagar

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 215/2004 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 12/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum nästa tisdag.

9) Regeringens proposition med förslag till ändringar i den lagstadgade olycksfallsförsäkringens indexsystem

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 250/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 39/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum nästa tisdag.

10) Regeringens proposition med förslag till temporär ändring av indexsystemet för trafikförsäkringslagstiftningen, patientförsäkringslagstiftningen och miljöskadeförsäkringslagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 249/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 40/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum nästa tisdag.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 2 § familjevårdarlagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 252/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 41/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum nästa tisdag.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av elmarknadslagen och marknadsdomstolslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 127/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 27/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum nästa tisdag.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av naturgasmarknadslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 128/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 28/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum nästa tisdag.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 156/2004 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 15/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum nästa tisdag.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 16 § i lagen om vattentjänster

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 228/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 20/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum nästa tisdag.

Plenum avslutas kl. 13.11.

​​​​