Plenarprotokoll 132/2005 rd

PR 132/2005 rd

Justerat 2.0r

132. ONSDAGEN DEN 7 DECEMBER 2005

Förhandlingarna leds av förste vice talman Markku Koski.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Anne Holmlund /saml
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Tanja Karpela /cent
 • Marjukka Karttunen /saml
 • Rauno Kettunen /cent
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Kalevi Lamminen /saml
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Rosa Meriläinen /gröna
 • Mikaela Nylander /sv
 • Reino Ojala /sd
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Ilkka Taipale /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Pentti Tiusanen /vänst
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Oras Tynkkynen /gröna

Efter namnuppropet anmäler sig ledamot

 • Rauno Kettunen /cent

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

7.12 ledamöterna

 • Tanja Karpela /cent
 • Erkki Tuomioja /sd

7—9.12 ledamöterna

 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Satu Taiveaho /sd
 • Pentti Tiusanen /vänst

Sjukfrånvaro och annan laglig frånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom eller moderskapsledighet:

7.12 ledamöterna

 • Merikukka Forsius /gröna
 • Rauno Kettunen /cent

7—9.12 ledamot

 • Kalevi Lamminen /saml

7.12.2005—31.8.2006 ledamot

 • Rosa Meriläinen /gröna (moderskapsledighet)

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

7.12 ledamöterna

 • Anne Holmlund /saml
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Eero Lankia /cent
 • Osmo Soininvaara /gröna

7—9.12 ledamöterna

 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Oras Tynkkynen /gröna

__________

Unionsärenden

Förste vice talmannen meddelar att med statsrådets skrivelse av den 1 december 2005 har till riksdagen inkommit tre sådana ärenden som avses i 96 § 2 mom. i grundlagen, ärendena U 42—45/2005 rd.

 • Förste vice talmannen meddelar att talmannen har sänt dessa ärenden vidare för att behandlas i stora utskottet, som finansutskottet skall lämna utlåtande till om nämnda ärenden.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Fyllnadsval till utskott

Val

Förste vice talmannen:

1) ärendet på dagordningen är fyllnadsval till utskotten.

Eftersom de kandidatlistor, som enligt 8 och 13 § i valstadgan har lämnats in för fyllnadsval till stora utskottet, grundlagsutskottet samt arbetslivs- och jämställdhetsutskottet upptar lika många kandidater som antalet medlemmar och ersättare som skall väljas vid valet, konstaterar jag med stöd av 10 § i valstadgan att valet är enhälligt och att riksdagen valt de uppställda kandidaterna

ledamot Anni Sinnemäki till ersättare i stora utskottet,

ledamot Ulla Anttila till ersättare i grundlagsutskottet samt

ledamot Tarja Cronberg till medlem i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Ärendet är slutbehandlat.

__________

UTOM DAGORDNINGEN

2) Statsrådets redogörelse om riktlinjer för energi- och klimatpolitiken under den närmaste framtiden — en nationell strategi för verkställandet av Kyotoprotokollet

Votering om utskottet

Statsrådets redogörelse  SRR 5/2005 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att redogörelsen remitteras till ekonomiutskottet, som finansutskottet, kommunikationsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet samt miljöutskottet skall lämna utlåtande till. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens senaste plenum.

Under debatten har ledamot Erkki Pulliainen med bifall av ledamot Anni Sinnemäki föreslagit i strid med talmanskonferensens förslag att redogörelsen skall remitteras till miljöutskottet, som finansutskottet, kommunikationsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet samt ekonomiutskottet skall lämna utlåtande till.

Vid omröstningen mellan talmanskonferensens och ledamot Pulliainens förslag godkänner riksdagen talmanskonferensens förslag med rösterna 133 ja och 45 nej, 21 frånvarande.

( Omr. 1 )

Redogörelsen remitteras till ekonomiutskottet, som finansutskottet, kommunikationsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet samt miljöutskottet skall lämna utlåtande till.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

3) Talmanskonferensens förslag till ändring av riksdagens arbetsordning och 32 § i reglementet för riksdagens kansli

Första behandlingen

Talmanskonferensens förslag  TKF 2/2005 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 8/2005 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger grundlagsutskottets betänkande nr 8. Först förs en allmän debatt om ärendet och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av talmanskonferensens förslag till ändring av riksdagens arbetsordning.

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns talmanskonferensens förslag till ändring av riksdagens arbetsordning med ett innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av talmanskonferensens förslag är avslutad.

4) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 193/2005 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 41/2005 rd

Allmän debatt (PTK 132/4).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

5) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna, lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården, lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt av vissa andra lagar som har samband med dem

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 88/2005 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 24/2005 rd

Lagmotion  LM 91, 98/2005 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande nr 24. Först förs en allmän debatt om ärendet och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 132/5).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 133/5/2005

6) Regeringens proposition med förslag till lagar om penninginsamlingar och om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet samt strafflagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 102/2005 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 25/2005 rd

Allmän debatt (PTK 132/6).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 133/6/2005

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av strafflagen och vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 169/2005 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 15/2005 rd

Lagmotion  LM 93/2003 rd, 60/2004 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande nr 15. Först förs en allmän debatt om ärendet och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av lagförslag 1 och 2 i regeringens proposition.

Allmän debatt (PTK 132/7).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslag 1 och 2 i regeringens proposition med ett innehåll enligt betänkandet.

Riksdagen instämmer i lagutskottets förslag att lagförslag 3 i regeringens proposition samt lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

8) Regeringens proposition med förslag till brottsskadelag och till ändring av vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 192/2005 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 16/2005 rd

Allmän debatt (PTK 132/8, Thors 132/8/6).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 133/7/2005

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om förarexamensverksamhet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 176/2005 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 28/2005 rd

Allmän debatt (PTK 132/9).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om försöksdjursverksamhet och lag om ändring av djurskyddslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 32/2005 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 8/2005 rd

Lagmotion  LM 55/2005 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande nr 8. Först förs en allmän debatt om ärendet och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av lagförslagen i regeringens proposition.

Allmän debatt (PTK 132/10).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagen i regeringens proposition med ett innehåll enligt betänkandet.

Riksdagen instämmer i jord- och skogsbruksutskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

11) Regeringens proposition med förslag till livsmedelslag samt lag om ändring av hälsoskyddslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 53/2005 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 9/2005 rd

Allmän debatt (PTK 132/11).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 175/2005 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 10/2005 rd

Allmän debatt (PTK 132/12).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om försvarsmakten

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 199/2005 rd

Försvarsutskottets betänkande  FsUB 1/2005 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 112/2005 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 14/2005 rd

Allmän debatt (PTK 132/14).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 133/8/2005

15) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av läkemedelslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 107/2005 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 32/2005 rd

Allmän debatt (PTK 132/15).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 133/9/2005

16) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 1 a och 2 § i lagen om apoteksavgift

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 126/2005 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 33/2005 rd

Allmän debatt (PTK 132/16).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 27 § i lagen om tryckbärande anordningar

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 196/2005 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 20/2005 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

18) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utstationerade arbetstagare

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 142/2005 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 8/2005 rd

Allmän debatt (PTK 132/18).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

19) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 181/2005 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 9/2005 rd

Allmän debatt (PTK 132/19).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

20) Regeringens proposition med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2006

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 116/2005 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 33/2005 rd

Lagmotion  LM 104/2005 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslaget i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 132/20).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 133/2/2005

21) Regeringens proposition med förslag till vissa ändringar i inkomstskattegrunderna

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 117/2005 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 34/2005 rd

Lagmotion  LM 104, 148/2004 rd, 22, 29, 32, 59, 105, 119, 138/2005 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslagen i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 132/21).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 133/3/2005

22) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 31 a § i handelsregisterlagen samt om upphävande av 7 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 186/2005 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 35/2005 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

23) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av bilskattelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 194/2005 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 37/2005 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

24) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och temporär ändring av lagens 19 §

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 202/2005 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 38/2005 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

25) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av fastighetsskattelagen

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 145/2005 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 39/2005 rd

Lagmotion  LM 128/2003 rd, 9, 16, 92/2004 rd, 70/2005 rd

Åtgärdsmotion  AM 71/2004 rd

Förste vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid andra behandlingen beslut om lagförslagen. Lagförslaget i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionen.

Debatt (PTK 132/25).

Lagförslagen

Lagförslaget som godkänts vid första behandlingen antas.

Förslaget till uttalande i finansutskottets betänkande godkänns.

Riksdagen vidhåller sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Åtgärdsmotionen

Riksdagen instämmer i finansutskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.

Ärendet är slutbehandlat.

26) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 16 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och 7 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 187/2005 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 40/2005 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

27) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 78/2005 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 21/2005 rd

Debatt (PTK 132/27).

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

28) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i vissa kommuner 2003—2005

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 170/2005 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 22/2005 rd

Debatt (PTK 132/28).

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

29) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om allmän dyrortsklassificering av kommunerna

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 120/2005 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 23/2005 rd

Debatt (PTK 132/29).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 133/4/2005

30) Regeringens proposition med förslag till lag om fartygs isklasser och isbrytarassistans

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 149/2005 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 23/2005 rd

Debatt (PTK 132/30).

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Förslaget till uttalande i kommunikationsutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

31) Regeringens proposition med förslag till lag om farledsavgift

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 150/2005 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 24/2005 rd

Debatt (PTK 132/31).

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

32) Regeringens proposition med förslag till lagar om Luftfartsverket, Luftfartsförvaltningen och avgift för övervakning av flygtrafiken samt om ändring av vissa lagar som har samband med dem

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 138/2005 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 25/2005 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslaget till uttalande i kommunikationsutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

33) Regeringens proposition med förslag till luftfartslag

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 139/2005 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 26/2005 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

34) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om televisions- och radioverksamhet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 82/2005 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 27/2005 rd

Debatt (PTK 132/34).

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Förslaget till uttalande i kommunikationsutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

35) Regeringens proposition med förslag till lagar om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning samt om ändring av 14 och 19 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 147/2005 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 6/2005 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

36) Regeringens proposition med förslag till lag om livsmedelssäkerhetsverket

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 54/2005 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 7/2005 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

37) Regeringens proposition med förslag till lag om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen och till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 94/2005 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 7/2005 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

38) Regeringens proposition om utveckling av bostadsrättssystemet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 98/2005 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 16/2005 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslaget till uttalande i miljöutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

39) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av kemikalielagen, miljöskyddslagen och 48 kap. 1 § i strafflagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 184/2005 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 17/2005 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

40) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om parkeringsbot
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 9 § lagen om parkeringsbot

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 168/2005 rd

Lagmotion  LM 119/2003 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 29/2005 rd

Lagmotion  LM 151/2004 rd, 154/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till andra plenum i morgon.

41) Regeringens proposition om godkännande av ändringarna av bilaga IV till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 188/2005 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 30/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till andra plenum i morgon.

Plenum avslutas kl. 23.36.

​​​​