Plenarprotokoll 132/2013 rd

PR 132/2013 rd

Justerat 2.0r

132. MÅNDAGEN DEN 16 DECEMBER 2013

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (12.00—15.01 och 19.04—20.59), andre vice talman Anssi Joutsenlahti (15.01—16.59 och 20.59—22.35) och förste vice talman Pekka Ravi (16.59—19.04).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 61 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Mikko Alatalo /cent (s)
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Juho Eerola /saf
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Lars Erik Gästgivars /sv
 • Lauri Heikkilä /saf
 • Anna-Maja Henriksson /sv (r)
 • Anne Holmlund /saml
 • Susanna Huovinen /sd (r)
 • Lauri Ihalainen /sd (r)
 • Harri Jaskari /saml
 • Risto Kalliorinne /vänst
 • Saara Karhu /sd (s)
 • Mika Kari /sd
 • Elsi Katainen /cent
 • Sampsa Kataja /saml
 • Kimmo Kivelä /saf
 • Jukka Kopra /saml
 • Johannes Koskinen /sd
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Markus Lohi /cent
 • Eeva-Maria Maijala /cent
 • Riitta Myller /sd
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Lasse Männistö /saml
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Mats Nylund /sv (f)
 • Pentti Oinonen /saf (s)
 • Petteri Orpo /saml
 • Sirpa Paatero /sd
 • Sari Palm /kd
 • Aila Paloniemi /cent
 • Tuula Peltonen /sd
 • Arto Pirttilahti /cent
 • Tuomo Puumala /cent
 • Kari Rajamäki /sd
 • Juha Rehula /cent
 • Eero Reijonen /cent
 • Markku Rossi /cent
 • Simo Rundgren /cent
 • Janne Sankelo /saml
 • Arto Satonen /saml
 • Mikko Savola /cent
 • Jouko Skinnari /sd (s)
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Ismo Soukola /saf
 • Katja Taimela /sd (s)
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Lenita Toivakka /saml
 • Jani Toivola /gröna
 • Erkki Tuomioja /sd (r)
 • Tytti Tuppurainen /sd
 • Mirja Vehkaperä /cent
 • Ulla-Maj Wideroos /sv
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Sofia Vikman /saml
 • Henna Virkkunen /saml
 • Anne-Mari Virolainen /saml
 • Erkki Virtanen /vänst
 • Tuula Väätäinen /sd

Efter namnuppropet anmälde sig följande 20 ledamöter:

 • Juha Rehula /cent (12.15)
 • Sari Palm /kd (12.18)
 • Pauliina Viitamies /sd (12.21)
 • Jukka Kopra /saml (12.26)
 • Lasse Männistö /saml (12.31)
 • Sofia Vikman /saml (13.02)
 • Lenita Toivakka /saml (13.08)
 • Petteri Orpo /saml (13.11)
 • Mika Kari /sd (13.29)
 • Lauri Heikkilä /saf (13.31)
 • Osmo Soininvaara /gröna (13.58)
 • Sirpa Paatero /sd (14.00)
 • Elsi Katainen /cent (14.10)
 • Juho Eerola /saf (14.30)
 • Sampsa Kataja /saml (14.42)
 • Harri Jaskari /saml (15.11)
 • Anne-Mari Virolainen /saml (15.32)
 • Seppo Kääriäinen /cent (18.16)
 • Kimmo Kivelä /saf (19.34)
 • Mirja Vehkaperä /cent (20.42)

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2014 Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2014 (RP 112/2013 rd)

Enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 112/2013 rd

Regeringens proposition  RP 193/2013 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 34/2013 rd

Budgetmotion  BM 1—423, 425—428, 430—576/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Proceduren för behandlingen av 2014 års budget godkändes i plenum fredag 13.12.2013 och betänkandet bordlades till plenum i dag.

Nu följer allmän debatt. Efter finansutskottets ordförandes presentation av betänkandet följer gruppanförandena, som får ta högst 7 minuter i anspråk. Därefter följer en snabb allmän debatt där på förhand anmälda inlägg får vara högst 5 minuter långa.

Allmän debatt (PTK 132/1, Nylander 132/1/8, 132/1/15, Östman 132/1/127).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Den allmänna debatten om statsbudgeten för 2014 avbryts nu och fortsätter vid en i det här skedet obestämd tidpunkt ännu under detta plenum.

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om sammanslagning av berättelsen om regeringens åtgärder och statens bokslutsberättelse Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 32 § i riksdagens arbetsordning

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 62/2013 rd

Talmanskonferensens förslag  TKF 1/2013 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 5/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen i propositionen och förslaget till beslut i talmanskonferensens förslag kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen och förslaget till beslut i talmanskonferensens förslag utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen och förslaget till beslut avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 18 § i vallagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 192/2013 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 6/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 132/3).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 133/1/2013

4) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och lag om provisorisk tillämpning av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 163/2013 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 6/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från utrikesutskottets betänkande beslut om avtalet och sedan vid andra behandlingen om lagförslagen.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände avtalet.

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

5) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ett vapenhandelsfördrag samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget och till lag om provisorisk tillämpning av artiklarna 6 och 7 i fördraget

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 148/2013 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 8/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från utrikesutskottets betänkande beslut om fördraget och sedan vid andra behandlingen om lagförslagen.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände fördraget.

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kraftverksskatt och lagar om ändring av 16 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och 1 § i skattekontolagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 140/2013 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 31/2013 rd

Lagmotion  LM 40/2011 rd, 58/2012 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 132/6).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 133/2/2013

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet samt av vissa andra skattelagar

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 185/2013 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 32/2013 rd

Lagmotion  LM 50/2012 rd, 56, 69/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 132/7).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 133/3/2013

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om skatteredovisning och av 124 och 124 a § i inkomstskattelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 194/2013 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 33/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och av vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 134/2013 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 19/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 132/9).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 133/5/2013

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av polislagen och vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 16/2013 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 20/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen och till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 139/2013 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 21/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 132/11).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 133/6/2013

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten och lag om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 190/2013 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 22/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 132/12).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 133/7/2013

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Polisyrkeshögskolan samt vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 64/2013 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 23/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 132/13).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 133/8/2013

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning och lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet samt vissa lagar som har samband med dem

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 92/2013 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 24/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

15) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av tulllagen, 2 kap. 9 § i tvångsmedelslagen och 181 § i utlänningslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 180/2013 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 25/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 3 utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 2 förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet och lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet samt av vissa lagar som har samband med dem

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 66/2012 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 26/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen och de nya lagförslagen i betänkandet utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

17) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn, lag om ändring av straffregisterlagen och lag om ändring av lagen om lagring av straffregisteruppgifter och om utlämnande av sådana uppgifter mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 149/2013 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 16/2013 rd

Lagmotion  LM 46/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

18) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av förundersökningslagen och tvångsmedelslagen samt av vissa lagar som har samband med dem

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 14/2013 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 17/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen och de nya lagförslagen i betänkandet utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

19) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ersättande av skördeskador, om upphävande av lagen om ersättande av skördeskador och om administrering av ersättandet av skador som orsakats av exceptionella översvämningar

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 143/2013 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 19/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 132/19).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 133/9/2013

20) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter och lag om upphävande av 2 § 3 mom. i livsmedelslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 145/2013 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 21/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

21) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om förvaltning av utvecklingsprogrammen för landsbygden och om stödjande av landsbygdens utveckling samt om ändring av vissa lagar som har samband med dessa lagar

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 142/2013 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 22/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

22) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, lagen om yrkesutbildning, lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning och 41 och 45 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 66/2013 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 10/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

23) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Nationella centret för utbildningsutvärdering och vissa lagar i samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 117/2013 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 12/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 132/23).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 133/10/2013

24) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elev- och studerandevård och till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 67/2013 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 14/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 132/24).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

25) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om antagningsregistret, högskolornas riksomfattande datalager och studentexamensregistret och av vissa utbildningslagar

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 166/2013 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 15/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

26) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 113/2013 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 17/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 132/26).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 133/4/2013

27) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 161/2013 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 25/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 132/27).

Talman Eero Heinäluoma:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 133/11/2013

28) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet och sjukförsäkringslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 198/2013 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 26/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 132/28).

Talman Eero Heinäluoma:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 133/12/2013

29) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 33 och 40 § i alkohollagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 70/2013 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 29/2013 rd

Lagmotion  LM 10, 90/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 132/29).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

30) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av läkemedelslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 183/2013 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 30/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 132/30).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

31) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsbolaget Finlands Industriinvestering Ab

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 207/2013 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 37/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

32) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar och till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 152/2013 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 11/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i propositionen och det nya lagförslaget 5 i betänkandet utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 4 i propositionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

33) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av markanvändnings- och bygglagen och av 7 kap. 7 § i lagen om bostadsköp

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 147/2013 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 9/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 132/33).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

34) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 127 och 152 § i avfallslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 201/2013 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 10/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 132/34).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

35) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av statstjänstemannalagen och 1 § i räntelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 209/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

36) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 210/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 132/36).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

__________

1) Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2014 Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2014 (RP 112/2013 rd)

Enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 112/2013 rd

Regeringens proposition  RP 193/2013 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 34/2013 rd

Budgetmotion  BM 1—423, 425—428, 430—576/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till följande går vi över till behandling av ärende 1) på dagordningen, det vill säga statsbudgeten för 2014, som avbröts tidigare.

Allmänna debatten fortsatte.

Riksdagen avslutade den allmänna debatten.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 133/13/2013

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Nu följer detaljbehandling av budgetpropositionen.

Utgifterna föredrogs.

Huvudtitel 21
Riksdagen

Ingen allmän debatt.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av huvudtiteln avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 133/13/2013

Huvudtitel 22
Republikens president

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände huvudtitel 22 enligt betänkandet.

Huvudtitel 23
Statsrådet

Allmän debatt.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av huvudtiteln och ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 133/13/2013

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Riksdagens nästa plenum är i morgon tisdag 17.12.2013 kl. 10.

Plenum avslutades kl. 22.35.