Plenarprotokoll 132/2014 rd

PR 132/2014 rd

Justerat 2.0r

132. ONSDAGEN DEN 17 DECEMBER 2014

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (10.00—12.39 och 18.15—19.57), förste vice talman Pekka Ravi (14.05—16.00 och 19.57—22.00) och andre vice talman Anssi Joutsenlahti (16.00—18.15 och 22.00—23.16).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 5 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

  • Markku Mäntymaa /saml (s)
  • Pentti Oinonen /saf (s)
  • Aino-Kaisa Pekonen /vänst (s)
  • Annika Saarikko /cent (f)
  • Juha Sipilä /cent

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2015
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2015 (RP 131/2014 rd)

Enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 131/2014 rd

Regeringens proposition  RP 247/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 37/2014 rd

Budgetmotion  BM 1—538/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 16.12.2014.

PR 131/7/2014

PR 133/13/2013

Nu följer detaljbehandling av huvudtitlarna 21, 23, 25—28 och 32.

Huvudtitel 21
Riksdagen

Ändringsförslag

Under debatten framställdes följande ändringsförslag till huvudtiteln, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior:

1. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: mom. 21.30.01 minskas med 1 000 000 euro från det föreslagna anslaget för Utrikespolitiska institutet. (BM 219)

Beslut

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 1 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

182 ja, 3 nej, 1 avstår; 13 frånvarande.

( Omr. 1 )

Riksdagen godkände huvudtitel 21 enligt betänkandet.

Huvudtitel 23
Statsrådets kansli

Ändringsförslag

Under debatten framställdes följande ändringsförslag till huvudtiteln, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior:

1. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Simo Rundgren /cent: att det i kap. 23.10 uttalas: Regeringen ska genom aktiv ägarpolitik från statens sida garantera att flygtrafiken i norra Finland (Lappland och Kuusamo) fungerar och att det nordliga turistområdet är tillgängligt. (BM 220)

2. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 23.20.50 minskas med 3 100 000 euro från anslaget för stöd till partiverksamhet. (Reservation 1)

Beslut

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 1 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

142 ja, 45 nej, 1 avstår; 11 frånvarande.

( Omr. 2 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 2 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

151 ja, 36 nej, 2 avstår; 10 frånvarande.

( Omr. 3 )

Riksdagen godkände huvudtitel 23 enligt betänkandet.

Huvudtitel 25
Justitieministeriets förvaltningsområde

Ändringsförslag

Under debatten framställdes följande ändringsförslag till huvudtiteln, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior:

1. Maria Tolppanen /saf med bifall av Osmo Kokko /saf: mom. 25.01.50 ökas med 500 000 euro för en brottsofferjour i Österbotten. (BM 483)

2. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 25.10.03 ökas med 4 000 000 euro för domstolarnas omkostnader. (Reservation 1)

3. Kari Uotila /vänst med bifall av Risto Kalliorinne /vänst: mom. 25.10.03 ökas med 5 000 000 euro för domstolarnas omkostnader. (Reservation 3)

4. Pirkko Ruohonen-Lerner /saf med bifall av Timo Soini /saf: mom. 25.10.03 ökas med 10 000 000 euro för domstolarnas omkostnader. (BM 396)

6. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 25.30.01 ökas med 1 000 000 euro för åklagarväsendets omkostnader. (Reservation 1)

7. Anna Kontula /vänst med bifall av Jari Myllykoski /vänst: mom. 25.30.01 ökas med 5 000 000 euro för att trygga åklagarväsendets resurser för att bekämpa svart ekonomi. (BM 161)

8. Kari Uotila /vänst med bifall av Risto Kalliorinne /vänst: mom. 25.30.01 ökas med 5 000 000 euro för åklagarväsendets omkostnader. (Reservation 3)

9. Jyrki Yrttiaho /vg med bifall av Markus Mustajärvi /vg: mom. 25.30.01 ökas med 8 000 000 euro till åklagarväsendet för att bekämpa svart ekonomi och ekobrottslighet. (BM 526)

10. Pirkko Ruohonen-Lerner /saf med bifall av Timo Soini /saf: mom. 25.30.01 ökas med 10 000 000 euro för åklagarväsendets omkostnader. (BM 397)

11. Risto Kalliorinne /vänst med bifall av Silvia Modig /vänst: mom. 25.40.01 ökas med 2 000 000 euro för att bevara fängelserna. (BM 309)

12. Kari Uotila /vänst med bifall av Risto Kalliorinne /vänst: mom. 25.40.01 ökas med 2 000 000 euro för Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader. (Reservation 3)

Beslut

Vid omröstningen om Maria Tolppanens förslag nr 1 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

142 ja, 49 nej, 1 avstår; 7 frånvarande.

( Omr. 4 )

Talman Eero Heinäluoma:

Pentti Kettunens förslag nr 2, Kari Uotilas förslag nr 3 och Pirkko Ruohonen-Lerners förslag nr 4 gäller samma anslag. Vid omröstningarna ställs först förslag nr 4 mot förslag nr 3, därefter det segrande mot förslag nr 2 och slutligen det härvid segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om Pirkko Ruohonen-Lerners förslag nr 4 mot Kari Uotilas förslag nr 3 godkände riksdagen förslag nr 3 med rösterna

155 ja, 35 nej, 2 avstår; 7 frånvarande.

( Omr. 5 )

Vid 2) omröstningen om Kari Uotilas förslag nr 3 mot Pentti Kettunens förslag nr 2 godkände riksdagen förslag nr 2 med rösterna

170 ja, 19 nej, 3 avstår; 7 frånvarande.

( Omr. 6 )

Vid 3) omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 2 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

139 ja, 52 nej; 8 frånvarande.

( Omr. 7 )

Talman Eero Heinäluoma:

Pentti Kettunens förslag nr 6, Kari Uotilas förslag nr 8 och Pirkko Ruohonen-Lerners förslag nr 10 gäller samma anslag. Vid omröstningarna ställs först förslag nr 10 mot förslag nr 8, därefter det segrande mot förslag nr 6 och slutligen det härvid segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om Pirkko Ruohonen-Lerners förslag nr 10 mot Kari Uotilas förslag nr 8 godkände riksdagen förslag nr 8 med rösterna

153 ja, 35 nej, 4 avstår; 7 frånvarande.

( Omr. 8 )

Vid 2) omröstningen om Kari Uotilas förslag nr 8 mot Pentti Kettunens förslag nr 6 godkände riksdagen förslag nr 6 med rösterna

171 ja, 18 nej, 3 avstår; 7 frånvarande.

( Omr. 9 )

Vid 3) omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 6 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

138 ja, 52 nej; 9 frånvarande.

( Omr. 10 )

Talman Eero Heinäluoma:

Anna Kontulas förslag nr 7 och Jyrki Yrttiahos förslag nr 9 gäller samma anslag. Vid omröstningarna ställs först förslag nr 9 mot förslag nr 7 och därefter det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om Jyrki Yrttiahos förslag nr 9 mot Anna Kontulas förslag nr 7 godkände riksdagen förslag nr 7 med rösterna

186 ja, 4 nej, 2 avstår; 7 frånvarande.

( Omr. 11 )

Vid 2) omröstningen om Anna Kontulas förslag nr 7 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

169 ja, 21 nej, 2 avstår; 7 frånvarande.

( Omr. 12 )

Vid omröstningen om Risto Kalliorinnes förslag godkände riksdagen betänkandet med rösterna

177 ja, 15 nej, 1 avstår; 6 frånvarande.

( Omr. 13 )

Vid omröstningen om Kari Uotilas förslag nr 12 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

177 ja, 15 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 14 )

Riksdagen godkände huvudtitel 25 enligt betänkandet.

Huvudtitel 26
Inrikesministeriets förvaltningsområde

Ändringsförslag

Under debatten framställdes följande ändringsförslag till huvudtiteln, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior:

1. Kari Uotila /vänst med bifall av Risto Kalliorinne /vänst: mom. 26.10.01 ökas med 2 000 000 euro för att bekämpa svart ekonomi. (Reservation 3)

3. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 26.10.01 ökas med 25 000 000 euro för polisens omkostnader. (Reservation 1)

5. Maria Tolppanen /saf med bifall av Osmo Kokko /saf: mom. 26.10.01 ökas med 160 000 euro för anskaffning och underhåll av drog- och penninghundar till polisen. (BM 484)

6. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: mom. 26.10.01 ökas med 2 000 000 euro för säkerställande av polisens resurser i glesbygden. (BM 221)

7. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 26.20.01 ökas med 5 000 000 euro för Gränsbevakningsväsendets omkostnader. (Reservation 1)

9. Ari Torniainen /cent med bifall av Jari Leppä /cent: mom. 26.20.01 ökas med 5 000 000 euro för Gränsbevakningsväsendets omkostnader för att utveckla gränsövergångsställen och göra trafiken smidigare. (BM 494)

10. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: mom. 26.20.01 ökas med 200 000 euro för betalning av hyror för gränsstationen i Raja-Jooseppi. (BM 222)

11. Kaj Turunen /saf med bifall av Ismo Soukola /saf: att det under mom. 26.20.01 uttalas: "Det internationella gränsövergångsstället i Parikkala permanentas från ingången av 2016 och de nödvändiga åtgärderna vidtas 2015." (BM 504)

12. Pirkko Ruohonen-Lerner /saf med bifall av Timo Soini /saf: mom. 26.30.01 ökas med 100 000 euro för utredning av möjligheterna att sänka brandmännens pensionsålder. (BM 400)

13. Kari Uotila /vänst med bifall av Risto Kalliorinne /vänst: mom. 26.30.02 ökas med 2 000 000 euro för Nödcentralsverkets omkostnader för att trygga medborgarnas säkerhet. (Reservation 3)

14. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 26.40.21 minskas med 10 000 000 euro från det anvisade anslaget för mottagning av asylsökande. (Reservation 1)

15. Kari Uotila /vänst med bifall av Risto Kalliorinne /vänst: mom. 26.40.21 ökas med 1 000 000 euro för mottagande av flyktingar och asylsökande. (Reservation 3)

16. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 26 uttalas: "Riksdagen förutsätter att antalet patrullerande poliser tryggas på en nivå på minst 7 500 årsverken." (Reservation 2)

17. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 26 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att säkerställa att statistikföringen av polisuppdragen blir enhetlig och insynsvänlig i hela landet." (Reservation 2)

18. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 26 uttalas: "Riksdagen förutsätter att det för varje valperiod utarbetas ett program för den inre säkerheten samt en redogörelse om den inre säkerheten." (Reservation 2)

19. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 26 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen inleder ett projekt som ska kartlägga möjligheterna att förnya polisens tjänsteuppgifter." (Reservation 2)

20. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 26 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen ser till att hela landet förblir tryggt och garanterar polisen, Tullen, räddningsväsendet och gränsbevakningsväsendet tillräckliga resurser." (Reservation 2)

Beslut

Vid omröstningen om Kari Uotilas förslag nr 1 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

170 ja, 21 nej, 1 avstår; 7 frånvarande.

( Omr. 15 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 3 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

154 ja, 39 nej; 6 frånvarande.

( Omr. 16 )

Vid omröstningen om Maria Tolppanens förslag nr 5 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

144 ja, 49 nej; 6 frånvarande.

( Omr. 17 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 6 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

165 ja, 27 nej, 1 avstår; 6 frånvarande.

( Omr. 18 )

Talman Eero Heinäluoma:

Pentti Kettunens förslag nr 7 och Ari Torniainens förslag nr 9 har samma innehåll. Vid omröstningarna ställs förslagen samtidigt mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 7 och Ari Torniainens nr 9 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

111 ja, 82 nej; 6 frånvarande.

( Omr. 19 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 10 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

171 ja, 21 nej, 1 avstår; 6 frånvarande.

( Omr. 20 )

Vid omröstningen om Kaj Turunens förslag nr 11 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

146 ja, 44 nej; 9 frånvarande.

( Omr. 21 )

Vid omröstningen om Pirkko Ruohonen-Lerners förslag nr 12 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

147 ja, 45 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 22 )

Vid omröstningen om Kari Uotilas förslag nr 13 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

165 ja, 25 nej; 9 frånvarande.

( Omr. 23 )

Talman Eero Heinäluoma:

Pentti Kettunens förslag nr 14 och Kari Uotilas förslag nr 15 gäller samma anslag. Vid omröstningarna ställs först förslag nr 15 mot förslag nr 14 och därefter det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 14 mot Kari Uotilas förslag nr 15 godkände riksdagen förslag nr 15 med rösterna

156 ja, 36 nej, 1 avstår; 6 frånvarande.

( Omr. 24 )

Vid 2) omröstningen om Kari Uotilas förslag nr 15 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

173 ja, 20 nej; 6 frånvarande.

( Omr. 25 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 16 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

138 ja, 53 nej; 8 frånvarande.

( Omr. 26 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 17 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

123 ja, 67 nej; 9 frånvarande.

( Omr. 27 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 18 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

127 ja, 66 nej; 6 frånvarande.

( Omr. 28 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 19 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

134 ja, 58 nej, 1 avstår; 6 frånvarande.

( Omr. 29 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 20 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

121 ja, 71 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 30 )

Riksdagen godkände huvudtitel 26 enligt betänkandet.

Huvudtitel 27
Försvarsministeriets förvaltningsområde

Ändringsförslag

Under debatten framställdes följande ändringsförslag till huvudtiteln, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior:

1. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 27.10.01 ökas med 38 400 000 euro till omkostnader för militärt försvar. (Reservation 1)

2. Jyrki Yrttiaho /vg med bifall av Markus Mustajärvi /vg: att det under mom. 27.10.18 uttalas: "Försvarsmakten avstår från att köpa in artillerirobotar för långdistans till det tunga MLRS-raketartillerisystemet." (BM 527)

3. Jussi Niinistö /saf med bifall av Juho Eerola /saf: mom. 27.10.50 ökas med 150 000 euro för stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet. (BM 298)

5. Esko Kiviranta /cent med bifall av Eero Reijonen /cent: mom. 27.10.50 ökas med 500 000 euro för stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet. (BM 133)

6. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 27 uttalas: "Riksdagen förutsätter att anslagen till försvaret efter 2015 höjs till den nivå som den parlamentariska utredningsgruppen föreslår." (Reservation 2)

Beslut

[Omröstning 31 ogiltigförklarades.]

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 1 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

156 ja, 37 nej; 6 frånvarande.

( Omr. 32 )

Vid omröstningen om Jyrki Yrttiahos förslag nr 2 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

176 ja, 5 nej, 9 avstår; 9 frånvarande.

( Omr. 33 )

Talman Eero Heinäluoma:

Jussi Niinistös förslag nr 3 och Esko Kivirantas förslag nr 5 gäller samma anslag. Vid omröstningarna ställs först förslag nr 5 mot förslag nr 3 och därefter det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om Esko Kivirantas förslag nr 5 mot Jussi Niinistös förslag nr 3 godkände riksdagen förslag nr 3 med rösterna

149 ja, 35 nej, 8 avstår; 7 frånvarande.

( Omr. 34 )

Vid 2) omröstningen om Jussi Niinistös förslag nr 3 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

123 ja, 70 nej; 6 frånvarande.

( Omr. 35 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 6 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

123 ja, 69 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 36 )

Riksdagen godkände huvudtitel 27 enligt betänkandet.

Huvudtitel 28
Finansministeriets förvaltningsområde

Ändringsförslag

Under debatten framställdes följande ändringsförslag till huvudtiteln, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior:

1. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under mom. 28.01.69 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen omedelbart vidtar de åtgärder som behövs för att sluta överföra placeringsintäkter till grekiska staten." (Reservation 1)

2. Anna Kontula /vänst med bifall av Jari Myllykoski /vänst: mom. 28.10.01 ökas med 5 000 000 euro för att trygga skatteförvaltningens resurser för att bekämpa svart ekonomi. (BM 162)

4. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 28.10.01 ökas med 15 000 000 euro för skatteförvaltningens omkostnader. (Reservation 1)

5. Kari Uotila /vänst med bifall av Risto Kalliorinne /vänst: mom. 28.10.02 ökas med 3 000 000 euro för Tullens bekämpning av svart ekonomi samt stävjande av den illegala importen av alkohol och tobak. (Reservation 3)

6. Jari Myllykoski /vänst med bifall av Anna Kontula /vänst: mom. 28.10.02 ökas med 3 000 000 euro för Tullens bekämpning av svart ekonomi samt stävjande av den illegala importen av alkohol och tobak. (BM 260)

7. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 28.10.02 ökas med 5 000 000 euro för Tullens omkostnader. (Reservation 1)

9. Pirkko Ruohonen-Lerner /saf med bifall av Timo Soini /saf: mom. 28.10.02 ökas med 5 000 000 euro för Tullens ekobrottsutredningar, tullövervakning och beskattning. (BM 403)

10. Simo Rundgren /cent med bifall av Markus Lohi /cent: mom. 28.10.02 ökas med 2 200 000 euro för att förnya infrastrukturen vid gränsövergångsstället i Kilpisjärvi. (BM 372)

12. Markus Lohi /cent med bifall av Simo Rundgren /cent: mom. 28.10.02 ökas med 8 550 000 euro för en nybyggnad och teknik vid gränsövergångsstället i Raja-Jooseppi. (BM 193)

13. Timo Korhonen /cent med bifall av Pentti Kettunen /saf: mom. 28.20.88 ökas med 7 000 000 euro för ombyggnad av Pelso fängelse. (BM 165)

14. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 28.40.01 ökas med 3 000 000 euro för regionförvaltningsverkens omkostnader. (Reservation 1)

15. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under mom. 28.40.01 uttalas: "Riksdagen är ytterst bekymrad över att investeringar för miljarder euro sitter fast i tillståndsprocesserna. Riksdagen förutsätter därför att regeringen vidtar omedelbara åtgärder för att förenkla och påskynda tillståndsbyråkratin." (Reservation 1)

16. Vesa-Matti Saarakkala /saf med bifall av Olli Immonen /saf: mom. 28.80.40 minskas med 13 000 000 euro från det föreslagna anslaget för återbäring av avkastningen på lotteriskatten till Åland. (BM 425)

17. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under mom. 28.90.30 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen förstärker kommunernas finansiella ställning för att göra basservicen tillgänglig för alla på lika villkor." (Reservation 1)

18. Maria Tolppanen /saf med bifall av Osmo Kokko /saf: att det under mom. 28.90.30 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen i en tillläggsbudget för nästa år anvisar 400 000 euro för ökning av antalet skolpsykologtjänster vid skolorna i Österbotten i västra Finland." (BM 485)

19. Pirkko Ruohonen-Lerner /saf med bifall av Timo Soini /saf: att det under mom. 28.90.30 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen i en tilläggsbudget för nästa år anvisar 3 000 000 euro för ombyggnad av läroanstalter i östra Nyland." (BM 404)

20. Pirkko Ruohonen-Lerner /saf med bifall av Timo Soini /saf: att det under mom. 28.90.30 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen i en tilläggsbudget för nästa år anvisar 5 000 000 euro för hemservice till barnfamiljer." (BM 405)

21. Pirkko Ruohonen-Lerner /saf med bifall av Timo Soini /saf: att det under mom. 28.90.30 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen i en tilläggsbudget för nästa år anvisar 25 000 000 euro för att stödja närståendevårdarnas funktionsförmåga och höja stödet för närståendevård." (BM 406)

22. Jyrki Yrttiaho /vg med bifall av Markus Mustajärvi /vg: att det under mom. 28.90.30 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen i en tillläggsbudget för nästa år anvisar 40 000 000 euro för höjning av stödet för närståendevård och stödtjänster till närståendevårdare." (BM 528)

23. Risto Kalliorinne /vänst med bifall av Kari Uotila /vänst: att det under mom. 28.90.30 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen i en tillläggsbudget för nästa år anvisar 20 000 000 euro höjning av statsandel enligt prövning till kommunerna." (BM 110) 24 Ledamot Jyrki Yrttiaho /vg med bifall av *: att det under mom. 28.90.30 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen i en tilläggsbudget för nästa år anvisar 300 000 000 euro för systemet med statsandel enligt prövning till kommunerna." (BM 529)

24. Jyrki Yrttiaho /vg med bifall av Markus Mustajärvi /vg: att det under mom. 28.90.30 uttalas:

"Riksdagen förutsätter att regeringen i en tilläggsbudget för nästa år anvisar 300 000 000 euro för systemet med statsandel enligt prövning till kommunerna." (BM 529)

25. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under mom. 28.92.69 uttalas: "Riksdagen påpekar att förhandlingarna för halvtidsöversikten över EU:s budget snart börjar. Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar behövliga åtgärder för att Finlands EU-medlemsavgiftsandel, som har stigit till vansinniga höjder, då ska sänkas." (Reservation 1)

26. Vesa-Matti Saarakkala /saf med bifall av Olli Immonen /saf: mom. 28.99.96 ökas med 5 000 000 euro för anslag till kommunerna för oförutsedda utgifter för att stödja att utlänningar frivilligt emigrerar. (BM 426)

27. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 28 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen åtgärdar den bristande balansen mellan kommunernas uppgifter och de anvisade medlen bl.a. genom att minska på kommunernas uppgifter med motsvarande en miljard euro." (Reservation 2)

28. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 28 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att minska på de ekonomiska skillnaderna mellan kommunerna och hela regioner." (Reservation 2)

29. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 28 uttalas: "Riksdagen förutsätter att eventuella kommande nedskärningar av kommunernas statsandelar kopplas till åtgärder som faktiskt minskar kommunernas uppgifter och andra åligganden." (Reservation 2)

30. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 28 uttalas: "Riksdagen förutsätter att när kommunernas nya statsandelssystem och den sänkta statsandelsprocenten träder i kraft i början av 2015 kommer kommunernas ekonomiska verksamhetsförutsättningar faktiskt att säkerställas i fråga om samtliga kommuner." (Reservation 1)

31. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 28 uttalas: "Riksdagen förutsätter att kommunerna i fortsättningen inte i form av ändringar i statsandelarna fråntas höjningar av klientavgifterna eller av de övre och nedre fastighetsskattegränserna eller utsätts för annat motsvarande, såsom mindre intäkter från avfallsskatten." (Reservation 2)

32. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 28 uttalas: "Riksdagen förutsätter att i fråga om stöd för hemvård av barn beaktas vid dimensioneringen av anslaget de anslagsbehov som den gällande lagstiftningen förutsätter och att den tvångsmässiga kvoteringen i lika delar för bägge föräldrarna inte genomförs. Genom att trygga familjernas valfrihet sparas 100 miljoner euro på årsnivå in jämfört med regeringens planer." (Reservation 2)

33. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 28 uttalas: "Riksdagen förutsätter att 10 miljoner euro för 2015 anvisas för systemet för behovsprövade statsandelar till kommunerna." (Reservation 2)

34. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: att det under huvudtitel 28 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen omedelbart inleder en utredning i syfte att avföra finansieringen av Förenade kungarikets avgiftsnedsättningar ur statsbudgeten." (BM 223)

Beslut

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 1 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

153 ja, 38 nej; 8 frånvarande.

( Omr. 37 )

Vid omröstningen om Anna Kontulas förslag nr 2 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

169 ja, 17 nej, 2 avstår; 11 frånvarande.

( Omr. 38 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 4 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

153 ja, 38 nej, 1 avstår; 7 frånvarande.

( Omr. 39 )

Talman Eero Heinäluoma:

Kari Uotilas förslag nr 5 och Jari Myllykoskis förslag nr 6 har samma innehåll. Vid omröstningarna ställs förslagen samtidigt mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid omröstningen om Kari Uotilas förslag nr 5 och Jari Myllykoskis förslag nr 6 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

167 ja, 19 nej, 1 avstår; 12 frånvarande.

( Omr. 40 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 7 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

146 ja, 45 nej, 1 avstår; 7 frånvarande.

( Omr. 41 )

Vid omröstningen om Pirkko Ruohonen-Lerners förslag nr 9 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

141 ja, 50 nej; 8 frånvarande.

( Omr. 42 )

Vid omröstningen om Simo Rundgrens förslag nr 10 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

165 ja, 27 nej, 1 avstår; 6 frånvarande.

( Omr. 43 )

Vid omröstningen om Markus Lohis förslag nr 12 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

167 ja, 22 nej, 1 avstår; 9 frånvarande.

( Omr. 44 )

Vid omröstningen om Timo Korhonens förslag nr 13 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

144 ja, 47 nej; 8 frånvarande.

( Omr. 45 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 14 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

146 ja, 46 nej, 1 avstår; 6 frånvarande.

( Omr. 46 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 15 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

149 ja, 43 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 47 )

Vid omröstningen om Vesa-Matti Saarakkalas förslag nr 16 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

157 ja, 35 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 48 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 17 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

135 ja, 54 nej, 3 avstår; 7 frånvarande.

( Omr. 49 )

Vid omröstningen om Maria Tolppanens förslag nr 18 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

150 ja, 42 nej, 1 avstår; 6 frånvarande.

( Omr. 50 )

Vid omröstningen om Pirkko Ruohonen-Lerners förslag nr 19 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

149 ja, 42 nej, 1 avstår; 7 frånvarande.

( Omr. 51 )

Vid omröstningen om Pirkko Ruohonen-Lerners förslag nr 20 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

137 ja, 55 nej, 1 avstår; 6 frånvarande.

( Omr. 52 )

Talman Eero Heinäluoma:

Pirkko Ruohonen-Lerners förslag nr 21 och Jyrki Yrttiahos förslag nr 22 gäller samma anslag. Vid omröstningarna ställs först förslag nr 22 mot förslag nr 21 och därefter det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om Jyrki Yrttiahos förslag nr 22 mot Pirkko Ruohonen-Lerners förslag nr 21 godkände riksdagen förslag nr 21 med rösterna

176 ja, 14 nej, 3 avstår; 6 frånvarande.

( Omr. 53 )

Vid 2) omröstningen om Pirkko Ruohonen-Lerners förslag nr 21 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

137 ja, 54 nej; 8 frånvarande.

( Omr. 54 )

Talman Eero Heinäluoma:

Risto Kalliorinnes förslag nr 23, Jyrki Yrttiahos förslag nr 24 och Timo Kallis förslag nr 33 gäller samma anslag. Vid omröstningarna ställs först förslag nr 24 mot förslag nr 23, därefter det segrande mot förslag nr 33 och slutligen det härvid segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om Jyrki Yrttiahos förslag nr 24 mot Risto Kalliorinnes förslag nr 23 godkände riksdagen förslag nr 23 med rösterna

180 ja, 10 nej, 3 avstår; 6 frånvarande.

( Omr. 55 )

Vid 2) omröstningen om Risto Kalliorinnes förslag nr 23 mot Timo Kallis förslag nr 33 godkände riksdagen förslag nr 33 med rösterna

174 ja, 18 nej, 1 avstår; 6 frånvarande.

( Omr. 56 )

Vid 3) omröstningen om Timo Kallis förslag nr 33 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

139 ja, 53 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 57 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 25 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

154 ja, 38 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 58 )

Vid omröstningen om Vesa-Matti Saarakkalas förslag nr 26 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

157 ja, 35 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 59 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 27 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

148 ja, 45 nej; 6 frånvarande.

( Omr. 60 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 28 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

136 ja, 56 nej, 1 avstår; 6 frånvarande.

( Omr. 61 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 29 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

138 ja, 54 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 62 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 30 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

135 ja, 56 nej; 8 frånvarande.

( Omr. 63 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 31 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

132 ja, 61 nej; 6 frånvarande.

( Omr. 64 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 32 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

134 ja, 53 nej, 3 avstår; 9 frånvarande.

( Omr. 65 )

[Omröstning 66 ogiltigförklarades.]

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 34 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

152 ja, 37 nej, 1 avstår; 9 frånvarande.

( Omr. 67 )

Riksdagen godkände huvudtitel 28 enligt betänkandet.

Huvudtitel 32
Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Ändringsförslag

Under debatten framställdes följande ändringsförslag till huvudtiteln, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior:

1. Kari Uotila /vänst med bifall av Risto Kalliorinne /vänst: mom. 32.01.02 ökas med 5 000 000 euro för att säkerställa närings-, trafik- och miljöcentralernas tjänster. (Reservation 3)

2. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 32.20.40 minskas med 200 000 000 euro från det föreslagna anslaget för stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. (Reservation 1)

3. Kari Uotila /vänst med bifall av Risto Kalliorinne /vänst: mom. 32.20.40 ökas med 50 000 000 euro från det föreslagna anslaget för stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. (Reservation 3)

4. Kimmo Kivelä /saf med bifall av Ville Vähämäki /saf: mom. 32.20.40 ökas med 1 000 000 euro för att utveckla forskningen vid Oulun Eteläisen Instituutti för att projektet LAGUNA ska kunna genomföras i Finland. (BM 210)

5. Kari Uotila /vänst med bifall av Risto Kalliorinne /vänst: mom. 32.20.41 ökas med 6 000 000 euro för att främja företagen internationalisering. (Reservation 3)

6. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: mom. 32.20.41 ökas med 4 800 000 för ett demonstrerationsprojekt för ett rikstäckande program för film-, televisions- och besöksbranschen. (BM 241)

7. Mirja Vehkaperä /cent med bifall av Inkeri Kerola /cent: mom. 32.20.42 ökas med 800 000 euro för programmet Innovativa städer. (BM 522)

8. Kari Uotila /vänst med bifall av Risto Kalliorinne /vänst: mom. 32.20.49 ökas med 7 000 000 euro för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet. (Reservation 3)

9. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 32.20.87 ökas med 10 000 000 euro för ett kapitallån till Finnvera Abp. (Reservation 1)

10. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 32.20.88 ökas med 90 000 000 euro för en kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab. (Reservation 1)

11. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 32.20.89 ökas med 50 000 000 euro till kapitalplaceringar för nya företags kapitalplaceringar. (Reservation 1)

12. Jari Myllykoski /vänst med bifall av Anna Kontula /vänst: under ett nytt mom. i kap. 32.20 50 000 000 euro för att inrätta en fond för hållbar gruvdrift. (BM 267)

13. Kari Uotila /vänst med bifall av Risto Kalliorinne /vänst: att det under kap. 32.20 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen skyndsamt bereder inrättandet av en fond för hållbar gruvdrift." (Reservation 3)

15. Mika Niikko /saf med bifall av Arja Juvonen /saf: mom. 32.30.01 ökas med 3 000 000 euro för att öka den individuella handledningen för arbetslösa unga på arbets- och näringsbyråerna i Nyland (BM 293)

16. Kari Uotila /vänst med bifall av Risto Kalliorinne /vänst: mom. 32.30.44 ökas med 2 000 000 euro för regionalt transportstöd. (Reservation 3)

17. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: mom. 32.30.44 ökas med 10 000 000 euro för regionalt transportstöd. (BM 243)

18. Lauri Heikkilä /saf med bifall av Ritva Elomaa /saf: mom. 32.30.45 ökas med 700 000 euro för den akuta strukturomvandlingen i Salos ekonomiska region. (BM 61)

19. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 32.30.51 ökas med 100 000 000 euro, varav 75 000 000 euro för en aktiv arbetskraftspolitik, 15 000 000 euro för att utveckla mästare-gesällmodeller och 10 000 000 euro för lönesubventioner till personer över 55 år som byter bransch. (Reservation 1)

20. Kari Uotila /vänst med bifall av Risto Kalliorinne /vänst: mom. 32.30.51 ökas med 100 000 000 euro för offentlig arbetskraftsservice. (Reservation 3)

21. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: mom. 32.30.51 ökas med 50 000 000 euro för sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder. (BM 245)

22. Kaj Turunen /saf med bifall av Ismo Soukola /saf: mom. 32.30.51 ökas med 150 000 euro för utredningsprogrammet "Väliaikainen yrittäjyys". (BM 511)

23. Kaj Turunen /saf med bifall av Ismo Soukola /saf: mom. 32.30.51 ökas med 300 000 euro för att sysselsätta personer över 50 år i landskapet Södra Savolax. (BM 512)

24. Kaj Turunen /saf med bifall av Ismo Soukola /saf: mom. 32.30.51 ökas med 300 000 euro för att sysselsätta unga i landskapet Södra Savolax. (BM 513)

25. Pietari Jääskeläinen /saf med bifall av Reijo Tossavainen /saf: mom. 32.30.51 ökas med 500 000 euro för att sysselsätta arbetslösa för att hjälpa äldre med måltider och utomhusvistelse. (BM 101)

26. Pietari Jääskeläinen /saf med bifall av Reijo Tossavainen /saf: mom. 32.30.51 ökas med 500 000 euro för lönesubvention till den privata och den tredje sektorn. (BM 102)

27. Hanna Mäntylä /saf med bifall av Johanna Jurva /saf: mom. 32.30.51 ökas med 500 000 euro till tjänster för äldre i glesbygden i Lappland. (BM 281)

28. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: mom. 32.30.51 ökas med 2 000 000 euro till tredje sektorn särskilt för att stödja arbetslösas föreningar. (BM 244)

29. Anne Louhelainen /saf med bifall av Jari Lindström /saf: mom. 32.30.51 ökas med 4 000 000 euro för att främja programmet för sysselsättning och livskraft i Lahtis. (BM 199)

30. Pirkko Ruohonen-Lerner /saf med bifall av Timo Soini /saf: mom. 32.30.51 ökas med 8 000 000 euro för sysselsättning av partiellt arbetsföra och funktionshindrade (BM 417)

31. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under mom. 32.30.51 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar behövliga åtgärder för att gradera arbetsgivarens pensionsavgifter utifrån den anställdes ålder." (Reservation 1)

32. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under mom. 32.30.51 uttalas: "Anslaget får användas till betalning av lönesubventioner för en första utomstående arbetstagare till ett belopp av högst 10 miljoner euro." (Reservation 2)

33. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: att det under mom. 32.30.51 uttalas: "Av anslaget för sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt särskilda åtgärder får 20 000 000 euro användas för att genomföra en faktisk samhällsgaranti för unga på så sätt att alla unga under 25 år som tar yrkesexamen garanteras heltidsarbete för viss tid, minst tio månader, om de efter att ha varit arbetslösa i sex månader inte hittar jobb på annat sätt." (BM 246)

34. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: att det under mom. 32.30.51 uttalas: "Anslaget får användas för sysselsättning av arbetslösa enligt 7 kap. 4 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice vid statliga ämbetsverk och inrättningar så att personal motsvarande högst 2 500 årsverken kan anställas med löner motsvarande en månadslön på högst 2 500 euro, samt för de kostnader som föranleds av att arbete ordnas. Anslaget ska särskilt gå till regioner med svår arbetslöshet (kommuner som omfattas av regional garanti) och till orter med strukturomvandlingar." (BM 247)

35. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: att det under mom. 32.30.51 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen ser till att sysselsättningsanslagen används fullt ut under det år för vilket de ursprungligen har beviljats." (BM 248)

36. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: mom. 32.30.64 ökas med 5 000 000 euro för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte. (BM 249)

37. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: att det i kap. 32.30 uttalas: "Arbets- och näringsministeriet börjar 2015 förbereda en ändring i gruvlagen, så att gruvbolagen utifrån brytningsvolymen måste betala en brytningsavgift eller skatt till den eller de kommuner där gruvan är belägen." (BM 242)

38. Pirkko Ruohonen-Lerner /saf med bifall av Timo Soini /saf: mom. 32.40.03 ökas med 100 000 euro för övervakning av stiftelsernas medelsanvändning. (BM 418)

39. Mika Niikko /saf med bifall av Arja Juvonen /saf: mom. 32.40.31 ökas med 280 000 euro för ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning. (BM 294)

40. Kari Uotila /vänst med bifall av Risto Kalliorinne /vänst: mom. 32.40.31 ökas med 500 000 euro för skuldrådgivning. (Reservation 3)

41. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: mom. 32.40.31 ökas med 1 500 000 euro till att trygga ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning. (BM 250)

42. Mika Niikko /saf med bifall av Arja Juvonen /saf: mom. 32.40.50 ökas med 50 000 euro till konsumentorganisationer. (BM 295)

43. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: mom. 32.50.43 ökas med 5 000 000 euro till landskapsutvecklingspengar. (BM 251)

45. Kari Uotila /vänst med bifall av Risto Kalliorinne /vänst: mom. 32.50.43 ökas med 10 000 000 euro till landskapsutvecklingspengar. (Reservation 3)

47. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: mom. 32.50.43 ökas med 16 000 000 euro till landskapsutvecklingspengar. (Reservation 2)

48. Kari Uotila /vänst med bifall av Risto Kalliorinne /vänst: mom. 32.50.62 ökas med 500 000 euro för stöd till byaverksamhet. (Reservation 3)

49. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: mom. 32.50.62 ökas med 1 000 000 euro för utveckling av landsbygden, särskilt stöd till byaverksamhet. (BM 252)

50. Sirkka-Liisa Anttila /cent med bifall av Juha Rehula /cent: mom. 32.60.40 ökas med 5 000 000 euro för beviljande av investeringsstöd för att inleda ett bioenergiprojekt i Egentliga Tavastland. (BM 27)

51. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under kap. 32.60 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen följer upp hur 13 § i den nya miljöskyddslagen fungerar och vidtar behövliga åtgärder utan dröjsmål för att upphäva paragrafen om den blir ett hinder för att ta i bruk nya torvmossar." (Reservation 1)

52. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under kap. 32.60 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar behövliga åtgärder för att inrätta en statlig fond för självförsörjningen på energiområdet. Den skulle genom lån och borgensförbindelser stödja särskilt den offentliga sektorns energieffektivitetsinvesteringar och olika demonstrations- och pilotprojekt inom cleantechsektorn i syfte att öka självförsörjningsgraden." (Reservation 1)

53. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under kap. 32.60 uttalas: "Riksdagen konstaterar att regeringens misslyckade energipolitik lett till att den inhemska bioenergins konkurrenskraft i förhållande till stenkol försvagats på ett avgörande sätt. För att vända denna utveckling förutsätter riksdagen att regeringen skyndsamt vidtar åtgärder för att produktionsstödet för torv- och skogsflisgenererad elektricitet återställs till 2012 års nivå." (Reservation 1)

54. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 32.70.30 minskas med 40 000 000 euro från anslaget för statlig ersättning till kommunerna för invandring. (Reservation 1)

55. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 32 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att på ett övertygande sätt utveckla ungdomsgarantin så att den tar till vara gemenskapens resurser, främjar ungas aktivitet och motverkar marginalisering." (Reservation 2)

56. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 32 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar omedelbara åtgärder för att utreda problempunkterna i läroavtalsutbildningen och reformera den enligt behoven hos studerande och näringsliv." (Reservation 2)

57. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 32 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att inrätta en ny tillväxtfond." (Reservation 2)

58. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 32 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen sänker beskattningen av torv till 1,9 euro/MWh och höjer utsläppspriset till producenterna på skogsflisbaserad el och det på torvskatten baserade rörliga produktionsstödets maximibelopp till högst 18 euro/MWh då det genomsnittliga marknadspriset för tre månaders utsläppsrätt är högst 10 euro per ton." (Reservation 2)

59. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 32 uttalas: "Riksdagen förutsätter att nya angreppssätt för att kombinera sociala trygghetsförmåner, löner och skatter. Målet måste vara att skapa en enkel socialförsäkring som motiverar till arbete. Riksdagen uppmuntrar regeringen att utveckla basinkomsten med ett innovativt grepp." (Reservation 2)

60. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 32 uttalas: "Riksdagen förutsätter att kvaliteten i arbetslivet utvecklas så att arbetshälsan förbättras. Rehabiliteringssystemet måste reformeras så att arbetsoförmågan kan förebyggas. Också den resurs som de partiellt arbetsföra utgör bör tas bättre till vara. Det måste också bli enklare att samordna företagande, olika familjeförhållanden och lönearbete." (Reservation 2) 61 Ledamot Timo Kalli /cent med bifall av *: att det under huvudtitel 32 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att se till att unga människor inleder sina studier så fort som möjligt och tar plats i arbetslivet så snart de blir färdiga med studierna." (Reservation 2)

61. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 32 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att se till att unga människor inleder sina studier så fort som möjligt och tar plats i arbetslivet så snart de blir färdiga med studierna." (Reservation 2)

62. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 32 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen ser till att den lagstiftning som den nya pensionslösning som arbetsmarknadsparterna har kommit överens om tillkommer skyndsamt." (Reservation 2)

63. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 32 uttalas: "Riksdagen förutsätter att unga människors möjligheter till utbildning inte försämras genom nya nedskärningar och att sysselsättningsprojekt som inletts för att skapa jobb för unga noga följs upp. Ungdomsgarantin måste förbättras och problemen med Sanssi-kortet lösas snabbt samt läroavtalsutbildningen förnyas i en riktning mot utbildningsavtal." (Reservation 2)

64. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 32 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att rätta till de problem som regeringen själv skapade genom sin reform av systemet med arbets- och näringsbyråer." (Reservation 2)

65. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 32 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen bereder en industristrategi som tar fasta på våra industriella möjligheter och våra styrkor i fråga om såväl råvaror som kompetens. För att genomföra strategin måste vi fastställa vilka åtgärder som krävs för att inrikta bland annat innovationspolitiken, företagsfinansieringen, logistiken, exporten och internationaliseringen." (Reservation 2)

66. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 32 uttalas: "Riksdagen förutsätter att de stora skillnaderna i förutsättningar för företagsverksamhet i de olika delarna av landet minskas genom att man med nationella medel ser till att de regionala företagsstöden räcker till och riksdagen kritiserar det att den regionala utvecklingen under denna period på ett groteskt sätt ställts på huvud. Centraliseringen har stärkts på många sätt samtidigt som regionernas livskraft har försvagats." (Reservation 2)

67. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 32 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar omfattande åtgärder för att förbättra sysselsättningen. Den utdragna arbetslösheten måste åtgärdas så att arbetslösheten inte blir strukturell. Finland behöver 200 000 nya jobb under de kommande tio åren." (Reservation 2)

68. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 32 uttalas: "Riksdagen förutsätter att staten snabbt och med tillräckligt omfattande åtgärder kompenserar för flaskhalsarna i finansieringen och marknadsbristerna i utbudet på finansiering." (Reservation 2)

69. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 32 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att förbättra företagarnas allmänna villkor och lätta deras administrativa börda och att regeringen tar allvarligt på frågan om att minska byråkrati och onödig reglering." (Reservation 2)

70. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 32 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen under de kommande åren vidtar åtgärder för att stärka i synnerhet yrkeskompetensen, påskynda och kommersialisera innovationer och göra det att lättare få ut dem på marknaden. Riksdagen framhåller betydelsen av Tekes understöd till företagen i ett läge där de också annars har en tunn balansräkning som tvingat dem att gallra bland egna FoU-satsningar." (Reservation 2)

71. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 32 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att de finländska naturresurserna utnyttjas bättre, användningen av inhemsk energi utökas och den tekniska utvecklingen inom sektorn drivs på." (Reservation 2)

72. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 32 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att åstadkomma ett brett samhällsavtal för att lyfta upp nationen och hitta tillbaka till den ekonomiska tillväxtens väg. I avtalet måste vi besluta om åtgärder för att återställa landets konkurrenskraft, skapa flexibilitet på arbetsmarknaden, höja sysselsättningsnivån betydligt och förbättra produktiviteten i arbetet. Det kräver kompromisser av alla parter i arbetslivet." (Reservation 2)

Beslut

Vid omröstningen om Kari Uotilas förslag nr 1 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

173 ja, 15 nej, 1 avstår; 10 frånvarande.

( Omr. 68 )

Talman Eero Heinäluoma:

Pentti Kettunens förslag nr 2 och Kari Uotilas förslag nr 3 gäller samma anslag. Vid omröstningarna ställs först förslag nr 2 mot förslag nr 3 och därefter det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 2 mot Kari Uotilas förslag nr 3 godkände riksdagen förslag nr 3 med rösterna

156 ja, 34 nej, 1 avstår; 8 frånvarande.

( Omr. 69 )

Vid 2) omröstningen om Kari Uotilas förslag nr 3 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

173 ja, 18 nej, 1 avstår; 7 frånvarande.

( Omr. 70 )

Vid omröstningen om Kimmo Kiveläs förslag nr 4 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

132 ja, 56 nej, 1 avstår; 10 frånvarande.

( Omr. 71 )

Vid omröstningen om Kari Uotilas förslag nr 5 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

175 ja, 15 nej, 1 avstår; 8 frånvarande.

( Omr. 72 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 6 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

175 ja, 16 nej, 1 avstår; 7 frånvarande.

( Omr. 73 )

Vid omröstningen om Mirja Vehkaperäs förslag nr 7 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

154 ja, 37 nej, 1 avstår; 7 frånvarande.

( Omr. 74 )

Vid omröstningen om Kari Uotilas förslag nr 8 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

175 ja, 16 nej, 1 avstår; 7 frånvarande.

( Omr. 75 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 9 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

154 ja, 35 nej; 10 frånvarande.

( Omr. 76 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 10 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

154 ja, 34 nej, 1 avstår; 10 frånvarande.

( Omr. 77 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 11 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

153 ja, 34 nej, 1 avstår; 11 frånvarande.

( Omr. 78 )

Vid omröstningen om Jari Myllykoskis förslag nr 12 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

173 ja, 16 nej, 2 avstår; 8 frånvarande.

( Omr. 79 )

Vid omröstningen om Kari Uotilas förslag nr 13 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

153 ja, 36 nej, 2 avstår; 8 frånvarande.

( Omr. 80 )

Vid omröstningen om Mika Niikkos förslag nr 15 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

150 ja, 42 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 81 )

Talman Eero Heinäluoma:

Kari Uotilas förslag nr 16 och Markus Mustajärvis förslag nr 17 gäller samma anslag. Vid omröstningarna ställs först förslag nr 17 mot förslag nr 16 och därefter det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 17 mot Kari Uotilas förslag nr 16 godkände riksdagen förslag nr 16 med rösterna

169 ja, 22 nej, 1 avstår; 7 frånvarande.

( Omr. 82 )

Vid 2) omröstningen om Kari Uotilas förslag nr 16 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

138 ja, 50 nej, 1 avstår; 10 frånvarande.

( Omr. 83 )

Vid omröstningen om Lauri Heikkiläs förslag nr 18 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

150 ja, 40 nej, 1 avstår; 8 frånvarande.

( Omr. 84 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 19 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

154 ja, 38 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 85 )

Vid omröstningen om Kari Uotilas förslag nr 20 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

173 ja, 17 nej, 1 avstår; 8 frånvarande.

( Omr. 86 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 21 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

168 ja, 20 nej, 1 avstår; 10 frånvarande.

( Omr. 87 )

Vid omröstningen om Kaj Turunens förslag nr 22 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

153 ja, 36 nej, 1 avstår; 9 frånvarande.

( Omr. 88 )

Vid omröstningen om Kaj Turunens förslag nr 23 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

149 ja, 39 nej, 1 avstår; 10 frånvarande.

( Omr. 89 )

Vid omröstningen om Kaj Turunens förslag nr 24 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

148 ja, 41 nej, 1 avstår; 9 frånvarande.

( Omr. 90 )

Vid omröstningen om Pietari Jääskeläinens förslag nr 25 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

148 ja, 43 nej; 8 frånvarande.

( Omr. 91 )

Vid omröstningen om Pietari Jääskeläinens förslag nr 26 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

147 ja, 45 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 92 )

Vid omröstningen om Hanna Mäntyläs förslag nr 27 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

141 ja, 50 nej, 1 avstår; 7 frånvarande.

( Omr. 93 )

Vid omröstningen om Markus Mustäjärvis förslag nr 28 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

159 ja, 31 nej, 1 avstår; 8 frånvarande.

( Omr. 94 )

Vid omröstningen om Anne Louhelainens förslag nr 29 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

155 ja, 37 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 95 )

Vid omröstningen om Pirkko Ruohonen-Lerners förslag nr 30 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

143 ja, 48 nej, 1 avstår; 7 frånvarande

( Omr. 96 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 31 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

156 ja, 36 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 97 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 32 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

138 ja, 52 nej, 1 avstår; 8 frånvarande.

( Omr. 98 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 33 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

164 ja, 26 nej, 2 avstår; 7 frånvarande.

( Omr. 99 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 34 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

164 ja, 24 nej, 3 avstår; 8 frånvarande.

( Omr. 100 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 35 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

164 ja, 27 nej; 8 frånvarande.

( Omr. 101 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 36 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

165 ja, 24 nej, 3 avstår; 7 frånvarande.

( Omr. 102 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 37 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

157 ja, 31 nej, 2 avstår; 9 frånvarande.

( Omr. 103 )

Vid omröstningen om Pirkko Ruohonen-Lerners förslag nr 38 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

150 ja, 40 nej; 9 frånvarande.

( Omr. 104 )

Talman Eero Heinäluoma:

Mika Niikkos förslag nr 39, Kari Uotilas förslag nr 40 och Markus Mustajärvis förslag nr 41 gäller samma anslag. Vid omröstningarna ställs först förslag nr 41 mot förslag nr 40, därefter det segrande mot förslag nr 39 och slutligen det härvid segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 41 mot Kari Uotilas förslag nr 40 godkände riksdagen förslag nr 40 med rösterna

172 ja, 17 nej, 2 avstår; 8 frånvarande.

( Omr. 105 )

Vid 2) omröstningen om Kari Uotilas förslag nr 40 mot Mika Niikkos förslag nr 39 godkände riksdagen förslag nr 39 med rösterna

175 ja, 16 nej, 1 avstår; 7 frånvarande.

( Omr. 106 )

Vid 3) omröstningen om Mika Niikkos förslag nr 39 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

139 ja, 53 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 107 )

Vid omröstningen om Mika Niikkos förslag nr 42 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

144 ja, 46 nej, 1 avstår; 8 frånvarande.

( Omr. 108 )

Talman Eero Heinäluoma:

Markus Mustajärvis förslag nr 43, Kari Uotilas förslag nr 45 och Timo Kallis förslag nr 47 gäller samma anslag. Vid omröstningarna ställs först förslag nr 47 mot förslag nr 45, därefter det segrande mot förslag nr 43 och slutligen det härvid segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om Timo Kallis förslag nr 47 mot Kari Uotilas förslag nr 45 godkände riksdagen förslag nr 45 med rösterna

142 ja, 45 nej, 3 avstår; 9 frånvarande.

( Omr. 109 )

Vid 2) omröstningen om Kari Uotilas förslag nr 45 mot Markus Mustajärvis förslag nr 43 godkände riksdagen förslag nr 43 med rösterna

165 ja, 24 nej, 1 avstår; 9 frånvarande.

( Omr. 110 )

Vid 3) omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 43 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

127 ja, 65 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 111 )

Talman Eero Heinäluoma:

Kari Uotilas förslag nr 48 och Markus Mustajärvis förslag nr 49 gäller samma anslag. Vid omröstningarna ställs först förslag nr 49 mot förslag nr 48 och därefter det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 49 mot Kari Uotilas förslag nr 48 godkände riksdagen förslag nr 48 med rösterna

170 ja, 19 nej, 3 avstår; 7 frånvarande.

( Omr. 112 )

Vid 2) omröstningen om Kari Uotilas förslag nr 48 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

132 ja, 53 nej, 2 avstår; 12 frånvarande.

( Omr. 113 )

Vid omröstningen om Sirkka-Liisa Anttilas förslag nr 50 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

166 ja, 25 nej, 1 avstår; 7 frånvarande.

( Omr. 114 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 51 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

149 ja, 39 nej, 1 avstår; 10 frånvarande.

( Omr. 115 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 52 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

139 ja, 49 nej, 1 avstår; 10 frånvarande.

( Omr. 116 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 53 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

139 ja, 52 nej, 1 avstår; 7 frånvarande.

( Omr. 117 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 54 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

157 ja, 34 nej; 8 frånvarande.

( Omr. 118 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 55 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

111 ja, 78 nej, 1 avstår; 9 frånvarande.

( Omr. 119 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 56 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

111 ja, 81 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 120 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 57 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

144 ja, 39 nej, 2 avstår; 14 frånvarande.

( Omr. 121 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 58 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

134 ja, 53 nej, 1 avstår; 11 frånvarande.

( Omr. 122 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 59 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

118 ja, 56 nej, 2 avstår; 23 frånvarande.

( Omr. 123 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 60 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

113 ja, 77 nej, 1 avstår; 8 frånvarande.

( Omr. 124 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 61 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

114 ja, 76 nej; 9 frånvarande.

( Omr. 125 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 62 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

133 ja, 54 nej, 2 avstår; 10 frånvarande.

( Omr. 126 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 63 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

119 ja, 70 nej; 10 frånvarande.

( Omr. 127 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 64 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

126 ja, 65 nej; 8 frånvarande.

( Omr. 128 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 65 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

122 ja, 65 nej, 2 avstår; 10 frånvarande.

( Omr. 129 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 66 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

132 ja, 55 nej, 4 avstår; 8 frånvarande.

( Omr. 130 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 67 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

114 ja, 78 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 131 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 68 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

118 ja, 70 nej, 1 avstår; 10 frånvarande.

( Omr. 132 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 69 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

127 ja, 62 nej; 10 frånvarande.

( Omr. 133 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 70 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

129 ja, 61 nej, 2 avstår; 7 frånvarande.

( Omr. 134 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 71 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

122 ja, 69 nej; 8 frånvarande.

( Omr. 135 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 72 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

139 ja, 47 nej, 4 avstår; 9 frånvarande.

( Omr. 136 )

Riksdagen godkände huvudtitel 32 enligt betänkandet.

__________

Följande anmälningar antecknades till protokollet: Jari Myllykoski avsåg rösta "ja" vid omröstning 2 under huvudtitel 23, Jyrki Yrttiaho avsåg rösta "ja" vid omröstningen om förslag nr 6 under huvudtitel 27, likaså avsåg Markus Mustajärvi rösta "ja" vid omröstningen om förslag nr 6 under huvudtitel 27.

__________

Huvudtitel 24
Utrikesministeriets förvaltningsområde

Talman Eero Heinäluoma:

Till följande föredras huvudtitel 24.

Allmän debatt (PTK 132/1, Gestrin 132/1/13, Nauclér 132/1/32).

Talman Eero Heinäluoma:

Den allmänna debatten om och behandlingen av denna huvudtitel avbryts nu.

__________

Talman Eero Heinäluoma:

Samtidigt avbryts också plenum för stora utskottets och utrikesutskottets sammanträden. — Generalsekreteraren meddelar att plenum fortsätter i dag kl. 14.

Plenum avbröts kl. 12.39.

Plenum fortsatte

kl. 14.05.

Överläggningarna leddes av förste vice talman Pekka Ravi.

Huvudtitel 30
Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Förste vice talman Pekka Ravi:

Riksdagens plenum som avbröts tidigare i dag fortsätter nu. Vi behandlar det första ärendet på dagordningen. Nu inleder vi behandlingen av huvudtitel 30, och den inleds med en presentation av sektionens ordförande ledamot Reijonen.

Allmän debatt.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Den allmänna debatten om och behandlingen av huvudtiteln avbryts.

__________

Huvudtitel 31
Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Vi går nu över till huvudtitel 31.

Allmän debatt.

Talman Eero Heinäluoma:

Behandlingen av huvudtitel 31 avbryts nu.

__________

Huvudtitel 29
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

Talman Eero Heinäluoma:

Till följande behandlar vi huvudtitel 29, undervisinings- och kulturministeriet.

Allmän debatt.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av denna huvudtitel avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 133/1/2014

__________

Huvudtitel 24
Utrikesministeriets förvaltningsområde

Förste vice talman Pekka Ravi:

Nu fortsätter vi den allmänna debatten om huvudtitel 24 som avbröts i plenum tidigare i dag. Utan desto mer debatt går vi direkt till talarlistan.

Allmänna debatten fortsatte.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av denna huvudtitel avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 133/1/2014

__________

Huvudtitel 30
Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Förste vice talman Pekka Ravi:

Vi går nu över till behandlingen av huvudtitel 30 som avbröts i plenum tidigare i dag. Vi börjar beta av talarlistan.

Allmänna debatten fortsatte.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av huvudtiteln avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 133/1/2014

__________

Huvudtitel 31
Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Vi går över till huvudtitel 31.

Allmänna debatten fortsatte.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av huvudtiteln och ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 133/1/2014

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Riksdagens nästa plenum är i morgon torsdag 18.12.2014 kl. 10.

Plenum avslutades kl. 23.16.

​​​​