Plenarprotokoll 133/2004 rd

PR 133/2004 rd

Justerat 2.0r

133. FREDAGEN DEN 3 DECEMBER 2004

Förhandlingarna leds av förste vice talman Markku Koski.

Namnupprop

I stället för namnupprop antecknas de ledamöter som deltog i föregående plenum samt följande ledamot som närvarande:

 • Satu Taiveaho /sd
 • __________

  ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

  1) Regeringens proposition om en andra komplettering av budgetpropositionen för 2005 (RP 151/2004 rd)

  Remissdebatt

  Regeringens proposition  RP 255/2004 rd

  Förste vice talmannen:

  1) ärendet på dagordningen är regeringens proposition nr 255/2004 rd om en andra komplettering av budgetpropositionen för 2005 (RP 151/2004 rd), som med stöd av 31 § i riksdagens arbetsordning remitteras till finansutskottet som bereder den ursprungliga propositionen.

  I anslutning till detta ärende tillåts dessutom debatt om ärendena 2)—4) samt 10) och 11) på dagordningen.

  Debatt (PTK 133/1, Thors 133/1/43).

  Ärendet remitteras till finansutskottet.

  2) Regeringens proposition med förslag till lag om användning av indexvillkor i arbets- och tjänstekollektivavtalen för 2005—2007

  Remissdebatt

  Regeringens proposition  RP 256/2004 rd

  På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

  3) Regeringens proposition med förslag till lag om inkomstskatteskala för 2005 och till lagar om ändring av 105 a och 124 § i inkomstskattelagen samt 12 § i lagen om skatteredovisning

  Remissdebatt

  Regeringens proposition  RP 257/2004 rd

  På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

  4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 45 a § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

  Remissdebatt

  Regeringens proposition  RP 260/2004 rd

  På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

  5) Regeringens proposition med förslag till lag om tillämpning av rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar och till vissa lagar som har samband med den

  Andra behandlingen

  Regeringens proposition  RP 186/2004 rd

  Lagutskottets betänkande  LaUB 10/2004 rd

  Ingen debatt.

  Lagförslagen antas.

  Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

  Ärendet är slutbehandlat.

  6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral

  Andra behandlingen

  Regeringens proposition  RP 193/2004 rd

  Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 10/2004 rd

  Ingen debatt.

  Lagförslaget antas.

  Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

  Ärendet är slutbehandlat.

  7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 38 § i lagen om studiestöd

  Andra behandlingen

  Regeringens proposition  RP 234/2004 rd

  Kulturutskottets betänkande  KuUB 14/2004 rd

  Ingen debatt.

  Lagförslaget antas.

  Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

  Ärendet är slutbehandlat.

  8) Regeringens proposition med förslag till lag om barnombudsmannen

  Andra behandlingen

  Regeringens proposition  RP 163/2004 rd

  Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 32/2004 rd

  Lagmotion  LM 105/2003 rd

  Andre vice talmannen:

  Lagförslaget i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

  Ingen debatt.

  Lagförslaget antas.

  Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

  Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

  Förslaget till uttalande i social- och hälsovårdsutskottets betänkande godkänns.

  Ärendet är slutbehandlat.

  9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling

  Andra behandlingen

  Regeringens proposition  RP 237/2004 vp

  Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 25/2004 rd

  Ingen debatt.

  Lagförslaget antas.

  Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

  Ärendet är slutbehandlat.

  10) Lag om inkomstskatteskalorna för 2005

  Remissdebatt

  Lagmotion  LM 138/2004 rd (Anni Sinnemäki /gröna m.fl.)

  På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

  11) Lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen

  Remissdebatt

  Lagmotion  LM 139/2004 rd (Anni Sinnemäki /gröna m.fl.)

  På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

  12) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen om upprättande av organisationen för internationell handelsinformation och samarbete som en mellanstatlig organisation samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

  Bordläggning av betänkanden

  Regeringens proposition  RP 202/2004 rd

  Utrikesutskottets betänkande  UtUB 17/2004 rd

  På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

  13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av inkomstskattelagen

  Bordläggning av betänkanden

  Regeringens proposition  RP 245/2004 rd

  Finansutskottets betänkande  FiUB 36/2004 rd

  På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

  14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 18 § i fordonsskattelagen

  Bordläggning av betänkanden

  Regeringens proposition  RP 246/2004 rd

  Finansutskottets betänkande  FiUB 37/2004 rd

  På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

  15) Regeringens proposition med förslag till lagar om temporär ändring av socialvårdslagen och folkhälsolagen

  Bordläggning av betänkanden

  Regeringens proposition  RP 221/2004 rd

  Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 42/2004 rd

  På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

  16) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och vissa andra lagar

  Bordläggning av betänkanden

  Regeringens proposition  RP 223/2004 rd

  Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 43/2004 rd

  På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

  Plenum avslutas kl. 17.35.

  ​​​​