Plenarprotokoll 133/2005 rd

PR 133/2005 rd

Justerat 2.0r

133. TORSDAGEN DEN 8 DECEMBER 2005

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Tarja Filatov /sd
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Matti Kangas /vänst
 • Saara Karhu /sd
 • Marjukka Karttunen /saml
 • Rauno Kettunen /cent
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Kalevi Lamminen /saml
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Mikaela Nylander /sv
 • Outi Ojala /vänst
 • Reino Ojala /sd
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Maija Perho /saml
 • Eero Reijonen /cent
 • Pertti Salovaara /cent
 • Timo Seppälä /saml
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Ilkka Taipale /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Pentti Tiusanen /vänst
 • Oras Tynkkynen /gröna
 • Matti Vanhanen /cent
 • Jari Vilén /saml

Efter namnuppropet anmäler sig ledamot

 • Osmo Soininvaara /gröna

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

8.12 ledamöterna

 • Pehr Löv /sv
 • Outi Ojala /vänst
 • Martin Saarikangas /saml
 • Matti Vanhanen /cent

8 och 9.12 ledamöterna

 • Tarja Filatov /sd
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Matti Kangas /vänst
 • Saara Karhu /sd
 • Timo Seppälä /saml

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

8.12 ledamöterna

 • Heidi Hautala /gröna
 • Hannu Hoskonen /cent

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

8.12 ledamöterna

 • Susanna Haapoja /cent
 • Mikko Immonen /vänst
 • Rauno Kettunen /cent
 • Jere Lahti /saml
 • Jari Leppä /cent
 • Klaus Pentti /cent
 • Maija Perho /saml
 • Virpa Puisto /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Eero Reijonen /cent
 • Jukka Roos /sd
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Pia Viitanen /sd
 • Jari Vilén /saml

8 och 9.12 ledamot

 • Pertti Salovaara /cent

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

2) Regeringens proposition med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2006

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 116/2005 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 33/2005 rd

Lagmotion  LM 104/2005 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslaget i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens senaste plenum.

Under debatten har ledamot Iivo Polvi föreslagit med bifall av ledamot Erkki Virtanen att riksdagen godkänner ett uttalande enligt reservation 2.

Lagförslagen

Lagförslaget som godkänts vid första behandlingen antas.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslaget till uttalande

Vid omröstningen om ledamot Polvis förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 127 ja och 35 nej, 37 frånvarande.

( Omr. 1 )

Ärendet är slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till vissa ändringar i inkomstskattegrunderna

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 117/2005 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 34/2005 rd

Lagmotion  LM 104, 148/2004 rd, 22, 29, 32, 59, 105, 119, 138/2005 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslagen i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens senaste plenum.

Under debatten har ledamot Iivo Polvi föreslagit med bifall av ledamot Erkki Virtanen att riksdagen godkänner ett uttalande enligt reservation 2.

Lagförslagen

Lagförslagen som godkänts vid första behandlingen antas.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslaget till uttalande

Vid omröstningen om ledamot Polvis förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 131 ja och 37 nej, 31 frånvarande.

( Omr. 2 )

Ärendet är slutbehandlat.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om allmän dyrortsklassificering av kommunerna

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 120/2005 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 23/2005 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens senaste plenum.

Under debatten har ledamot Esko Kurvinen föreslagit med bifall av ledamot Sirpa Asko-Seljavaara att lagförslaget skall förkastas.

Vid omröstningen om att anta eller förkasta lagförslaget beslutar riksdagen med rösterna 95 ja och 70 nej, 1 blank och 33 frånvarande anta sagda lagförslag.

( Omr. 3 )

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Förslaget till uttalande i förvaltningsutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

5) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna, lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården, lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt av vissa andra lagar som har samband med dem

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 88/2005 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 24/2005 rd

Lagmotion  LM 91, 98/2005 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande nr 24. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens senaste plenum.

Under allmänna debatten har ledamot Virpa Puisto föreslagit med bifall av ledamot Anne Huotari att till grund för behandlingen skall läggas lagförslagen i lagmotion nr 91.

Grunden för behandlingen:

Vid omröstningen om ledamot Puistos förslag godkänner riksdagen förvaltningsutskottets betänkande till grund för behandlingen med rösterna 88 ja och 75 nej, 2 blanka och 34 frånvarande.

( Omr. 4 )

Detaljbehandling:

Lagförslag 1 i regeringens proposition

3 §

Debatt (PTK 133/5).

Under debatten föreslår ledamot Esko Kurvinen med bifall av ledamot Sirpa Asko-Seljavaara att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

Vid omröstningen om ledamot Kurvinens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 96 ja och 71 nej, 32 frånvarande.

( Omr. 5 )

4 § godkänns.

6 §

Debatt (PTK 133/5).

Under debatten föreslår ledamot Esko Kurvinen med bifall av ledamot Veijo Puhjo att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

Vid omröstningen om ledamot Kurvinens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 95 ja och 71 nej, 33 frånvarande.

( Omr. 6 )

8—10 § godkänns.

11 §

Debatt (PTK 133/5).

Under debatten föreslår ledamot Esko Kurvinen med bifall av ledamot Veijo Puhjo att paragrafen stryks.

Vid omröstningen om ledamot Kurvinens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 95 ja och 72 nej, 32 frånvarande.

( Omr. 7 )

12 a §

Debatt (PTK 133/5).

Under debatten föreslår ledamot Jyrki Kasvi med bifall av ledamot Rosa Meriläinen att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Vid omröstningen om ledamot Kasvis förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 138 ja och 28 nej, 33 frånvarande.

( Omr. 8 )

13, 16 och 27 §, ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken godkänns.

Lagförslag 2 i regeringens proposition

11, 12, 15 och 15 a § godkänns.

15 b §

Debatt (PTK 133/5).

Under debatten föreslår ledamot Esko Kurvinen med bifall av ledamot Veijo Puhjo att paragrafen stryks.

Vid omröstningen om ledamot Kurvinens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 95 ja och 72 nej, 32 frånvarande.

( Omr. 9 )

16, 16 a, 16 b, 18 och 18 a §, ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken godkänns.

Lagförslag 3 i regeringens proposition

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Lagförslag 4 i regeringens proposition

1, 9—11, 14 och 16 § godkänns.

17 §

Debatt (PTK 133/5).

Under debatten föreslår ledamot Esko Kurvinen med bifall av ledamot Veijo Puhjo att paragrafen stryks.

Vid omröstningen om ledamot Kurvinens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 93 ja och 74 nej, 32 frånvarande.

( Omr. 10 )

18 §

Debatt (PTK 133/5).

Under debatten föreslår ledamot Esko Kurvinen med bifall av ledamot Veijo Puhjo att paragrafen stryks.

Vid omröstningen om ledamot Kurvinens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 96 ja och 72 nej, 31 frånvarande.

( Omr. 11 )

19 §

Debatt (PTK 133/5).

Under debatten föreslår ledamot Esko Kurvinen med bifall av ledamot Veijo Puhjo att paragrafen stryks.

Vid omröstningen om ledamot Kurvinens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 96 ja och 72 nej, 31 frånvarande.

( Omr. 12 )

20 §

Debatt (PTK 133/5).

Under debatten föreslår ledamot Esko Kurvinen med bifall av ledamot Veijo Puhjo att paragrafen stryks.

Vid omröstningen om ledamot Kurvinens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 95 ja och 70 nej, 34 frånvarande.

( Omr. 13 )

21 §

Debatt (PTK 133/5).

Under debatten föreslår ledamot Esko Kurvinen med bifall av ledamot Veijo Puhjo att paragrafen stryks.

Vid omröstningen om ledamot Kurvinens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 97 ja och 72 nej, 30 frånvarande.

( Omr. 14 )

23, 23 b, 24, 24 a, 28, 31 och 43 § godkänns.

44 §

Debatt (PTK 133/5).

Under debatten föreslår ledamot Esko Kurvinen med bifall av ledamot Veijo Puhjo att paragrafen stryks.

Vid omröstningen om ledamot Kurvinens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 96 ja och 72 nej, 31 frånvarande.

( Omr.15 )

45 §

Debatt (PTK 133/5).

Under debatten föreslår ledamot Esko Kurvinen med bifall av ledamot Veijo Puhjo att paragrafen stryks.

Vid omröstningen om ledamot Kurvinens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 97 ja och 72 nej, 30 frånvarande.

( Omr. 16 )

46, 47 a, 49, 54 och 57 b §, ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken godkänns.

Lagförslag 5—10 i regeringens proposition

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Riksdagen omfattar förvaltningsutskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna skall förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

6) Regeringens proposition med förslag till lagar om penninginsamlingar och om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet samt strafflagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 102/2005 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 25/2005 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande nr 25. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens senaste plenum.

Detaljbehandling:

Lagförslag 1

1—6 § godkänns.

7 §

Debatt (PTK 133/6).

Under debatten föreslår ledamot Kari Kärkkäinen med bifall av ledamot Leena Rauhala att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Vid omröstningen om ledamot Kärkkäinens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 141 ja och 25 nej, 33 frånvarande.

( Omr. 17 )

8—33 §, ingressen och rubriken godkänns.

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslag 2 och 3 med ett innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

7) Regeringens proposition med förslag till brottsskadelag och till ändring av vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 192/2005 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 16/2005 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande nr 16. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens senaste plenum.

Under allmänna debatten har ledamot Minna Sirnö föreslagit med bifall av ledamot Anne Huotari att till grund för behandlingen skall läggas lagförslagen i reservationen.

Grunden för behandlingen:

Vid omröstningen om ledamot Sirnös förslag godkänner riksdagen lagutskottets betänkande till grund för behandlingen med rösterna 108 ja och 61 nej, 30 frånvarande.

( Omr. 18 )

Detaljbehandling:

Lagförslag 1

1—3 § och 1 kap. rubrik, 4—12 § och mellanrubriken före 4 §, 13—17 § och mellanrubriken före 13 §, 18 § och mellanrubriken före den, 2 kap. rubrik samt 19 § godkänns.

20 §

Debatt (PTK 133/7).

Under debatten föreslår ledamot Minna Sirnö med bifall av ledamot Erkki Virtanen att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Vid omröstningen om ledamot Sirnös förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 108 ja och 61 nej, 30 frånvarande.

( Omr. 19 )

21—23 § och 3 kap rubrik, 24—30 § och 4 kap. rubrik, 31 och 32 § och 5 kap. rubrik, 33—37 § och 6 kap. rubrik, 38—43 § och 7 kap. rubrik samt 44—48 § godkänns.

49 §

Under debatten föreslår ledamot Minna Sirnö med bifall av ledamot Petri Salo att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Vid omröstningen om ledamot Sirnös förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 107 ja och 60 nej, 32 frånvarande.

( Omr. 20 )

50 § och 8 kap. rubrik, ingressen och rubriken godkänns.

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslag 2 och 3 med ett innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 112/2005 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 14/2005 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande nr 14. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens senaste plenum.

Detaljbehandling:

2, 9 och 10 § godkänns.

11 §

Debatt (PTK 133/8).

Under debatten föreslår ledamot Kaarina Dromberg med bifall av ledamot Unto Valpas att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Vid omröstningen om ledamot Drombergs förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 98 ja och 71 nej, 30 frånvarande.

( Omr. 21 )

11 a §

Debatt (PTK 133/8).

Under debatten föreslår ledamot Kaarina Dromberg med bifall av ledamot Unto Valpas att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Vid omröstningen om ledamot Drombergs förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 97 ja och 71 nej, 31 frånvarande.

( Omr. 22 )

12, 13, 13 a och 18 a § godkänns.

21 §

Debatt (PTK 133/8).

Under debatten föreslår ledamot Raija Vahasalo med bifall av ledamot Marja Tiura att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Vid omröstningen om ledamot Vahasalos förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 113 ja och 53 nej, 33 frånvarande.

( Omr. 23 )

21 a, 21 b § och 6 kap. rubrik, ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken godkänns.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av läkemedelslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 107/2005 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 32/2005 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande nr 32. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens senaste plenum.

Detaljbehandling:

19 § godkänns.

37 a §

Debatt (PTK 133/9).

Under debatten föreslår ledamot Sirpa Asko-Seljavaara med bifall av ledamot Paula Risikko att paragrafen stryks.

Vid omröstningen om ledamot Asko-Seljavaaras förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 128 ja och 36 nej, 35 frånvarande.

( Omr. 24 )

5 kap. rubrik, 41, 43, 45 och 52 § godkänns.

54 a §

Debatt (PTK 133/9).

Under debatten föreslår ledamot Sirpa Asko-Seljavaara med bifall av ledamot Paula Risikko att paragrafen stryks.

Vid omröstningen om ledamot Asko-Seljavaaras förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 119 ja och 43 nej, 37 frånvarande.

( Omr. 25 )

54 b §

Debatt (PTK 133/9).

Under debatten föreslår ledamot Sirpa Asko-Seljavaara med bifall av ledamot Osmo Soininvaara att paragrafen stryks.

Vid omröstningen om ledamot Asko-Seljavaaras förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 121 ja och 45 nej, 33 frånvarande.

( Omr. 26 )

54 c §

Debatt (PTK 133/9).

Under debatten föreslår ledamot Sirpa Asko-Seljavaara med bifall av ledamot Osmo Soininvaara att paragrafen stryks.

Vid omröstningen om ledamot Asko-Seljavaaras förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 119 ja och 45 nej, 35 frånvarande.

( Omr. 27 )

54 d §

Debatt (PTK 133/9).

Under debatten föreslår ledamot Sirpa Asko-Seljavaara med bifall av ledamot Osmo Soininvaara att paragrafen stryks.

Vid omröstningen om ledamot Asko-Seljavaaras förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 121 ja och 45 nej, 33 frånvarande.

( Omr. 28 )

54 e §

Debatt (PTK 133/9).

Under debatten föreslår ledamot Sirpa Asko-Seljavaara med bifall av ledamot Osmo Soininvaara att paragrafen stryks.

Vid omröstningen om ledamot Asko-Seljavaaras förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 122 ja och 44 nej, 33 frånvarande.

( Omr. 29 )

Mellanrubriken före 54 a § och 56 § godkänns.

57 b §

Debatt (PTK 133/9).

Under debatten föreslår ledamot Erkki Virtanen med bifall av ledamot Osmo Soininvaara att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

Vid omröstningen om ledamot Virtanens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 132 ja och 35 nej, 32 frånvarande.

( Omr. 30 )

57 c §

Debatt (PTK 133/9).

Under debatten föreslår ledamot Erkki Virtanen med bifall av ledamot Osmo Soininvaara att paragrafen stryks.

Vid omröstningen om ledamot Virtanens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 132 ja och 34 nej, 33 frånvarande.

( Omr. 31 )

57 d §

Debatt (PTK 133/9).

Under debatten föreslår ledamot Erkki Virtanen med bifall av ledamot Osmo Soininvaara att paragrafen stryks.

Vid omröstningen om ledamot Virtanens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 133 ja och 34 nej, 32 frånvarande.

( Omr. 32 )

58, 60, 62, 64, 67, 88 a och 102 §, ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken godkänns.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

10) Regeringens proposition om en tredje tilläggsbudget för 2005

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 206/2005 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 42/2005 rd

Tilläggsbudgetmotion  TBM 68, 69/2005 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum i morgon fredag.

Ingen debatt.

Talmanskonferensens förslag godkänns och betänkandet bordläggs till plenum i morgon.

Andre vice talmannen:

På grund av arbetssituationen i riksdagen föreslår talmanskonferensen att beslutet om proceduren vid enda behandlingen av ärendet fattas redan vid detta plenum.

Talmanskonferensens förslag att besluta om proceduren godkänns.

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att behandlingen av ärendet inleds med en allmän debatt. Vid detaljbehandlingen föredras först utgifterna enligt huvudtitel och kapitel. Sedan föredras inkomsterna enligt avdelning och kapitel samt allmänna motiveringen. Till sist föredras betänkandets andra kläm som gäller förkastande av tilläggsbudgetmotionerna samt den tredje klämmen som gäller tillämpningen av tillläggsbudgeten.

Allmän debatt om huvudtitlar, avdelningar eller allmänna motiveringen tillåts inte längre, utan endast förslag med kort motivering får framställas.

För detaljbehandlingen av utgifterna föreslår talmanskonferensen ett sådant förfarande att ändringsförslagen framställs då respektive huvudtitel föredras och behandlas under detta kapitel eller denna huvudtitel. Om ändringsförslag inte har framställts vid en huvudtitel eller ett kapitel inom huvudtiteln anses huvudtiteln eller kapitlet ha blivit godkänt enligt finansutskottets betänkande.

Förslag som gäller avdelning 11 framställs och omröstning verkställs på samma sätt som i fråga om huvudtitlarna för utgifterna.

En ledamot som har för avsikt att föreslå ändringar i finansutskottets betänkande skall lämna in sitt ändringsförslag skriftligen till centralkansliet senast i morgon fredag kl. 10. Ändringsförslag som inte lämnats in till centralkansliet inom den utsatta tiden tas inte upp till behandling om inte talmannen av särskild orsak anser det nödvändigt.

Förfaringssättet godkänns.

11) Regeringens proposition med förslag till ändring av skattelagstiftningen till följd av att övergångsskedet för skogsbeskattningen upphör

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 212/2005 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 43/2005 rd

Lagmotion  LM 86, 87/2004 rd, 6, 21, 38, 67/2005 rd

Åtgärdsmotion  AM 27, 37/2004 rd, 12/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet på grund av arbetssituationen i riksdagen med stöd av 57 § 2 mom. i arbetsordningen till nästa plenum i dag.

12) Regeringens proposition med förslag till lagar om upphävande av förmögenhetsskattelagen och om värdering av tillgångar vid beskattningen samt till vissa lagar som har samband med dem

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 144/2005 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 44/2005 rd

Lagmotion  LM 91/2004 rd, 117/2005 rd

Åtgärdsmotion  AM 5, 80, 101/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet på grund av arbetssituationen i riksdagen med stöd av 57 § 2 mom. i arbetsordningen till nästa plenum i dag.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 166/2005 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 26/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum i morgon fredag.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen och om temporär ändring av 70 § i kommunikationsmarknadslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 81/2005 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 31/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum i morgon fredag.

15) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice och av vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 164/2005 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 34/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet på grund av arbetssituationen i riksdagen med stöd av 57 § 2 mom. i arbetsordningen till nästa plenum i dag.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om utkomststöd

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 155/2005 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 35/2005 rd

Lagmotion  LM 44, 51/2003 rd, 28, 89, 131/2005 rd

Åtgärdsmotion  AM 12/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet på grund av arbetssituationen i riksdagen med stöd av 57 § 2 mom. i arbetsordningen till nästa plenum i dag.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 30 § i lagen om försök med obrutna servicekedjor inom social- och hälsovården

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 190/2005 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 36/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum i morgon fredag.

18) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 204/2005 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 37/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet på grund av arbetssituationen i riksdagen med stöd av 57 § 2 mom. i arbetsordningen till nästa plenum i dag.

19) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 213/2005 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 38/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet på grund av arbetssituationen i riksdagen med stöd av 57 § 2 mom. i arbetsordningen till nästa plenum i dag.

20) Regeringens proposition med förslag till ändring av indexsystemet för trafikförsäkringslagstiftningen, patientförsäkringslagstiftningen och miljöskadeförsäkringslagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 178/2005 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 39/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum i morgon fredag.

21) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av strålskyddslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 180/2005 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 10/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum i morgon fredag.

22) Regeringens proposition med anledning av den rekommendation om utveckling av mänskliga resurser som antagits av 92 Internationella arbetskonferensen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 165/2005 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 11/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum i morgon fredag.

23) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av arbetarskyddslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 143/2005 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 12/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum i morgon fredag.

Plenum avslutas kl. 18.14.

​​​​