Plenarprotokoll 133/2013 rd

PR 133/2013 rd

Justerat 2.0r

133. TISDAGEN DEN 17 DECEMBER 2013

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (10.00—11.44, 18.15—20.25 och 23.59—0.36), förste vice talman Pekka Ravi (12.50—14.00, 15.57—18.15 och 22.00—23.59) och andre vice talman Anssi Joutsenlahti (14.00—15.57 och 20.25—22.00).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 26 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Mikko Alatalo /cent (s)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Tarja Filatov /sd (s)
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Antti Kaikkonen /cent (r)
 • Mika Kari /sd
 • Pia Kauma /saml (r)
 • Osmo Kokko /saf
 • Jukka Kärnä /sd (s)
 • Eero Lehti /saml (s)
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Riitta Myller /sd
 • Markku Mäntymaa /saml
 • Mats Nylund /sv (f)
 • Pentti Oinonen /saf (s)
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Kari Rajamäki /sd (s)
 • Eero Reijonen /cent
 • Markku Rossi /cent
 • Mikko Savola /cent
 • Juha Sipilä /cent
 • Alexander Stubb /saml (r)
 • Eero Suutari /saml
 • Katja Taimela /sd (s)
 • Jani Toivola /gröna
 • Pia Viitanen /sd (r)

Efter namnuppropet anmälde sig följande 6 ledamöter:

 • Paula Lehtomäki /cent (10.16)
 • Eero Suutari /saml (10.33)
 • Markku Rossi /cent (11.41)
 • Eero Reijonen /cent (12.47)
 • Mika Kari /sd (12.56)
 • Mikko Savola /cent (15.01)

__________

Medlemmar i olika organ

Talman Eero Heinäluoma:

Med hänvisning till en reglering av utskottsplatserna anhåller

Johanna Jurva om befrielse från uppgiften som ersättare i lagutskottet och

Mika Niikko om befrielse från uppgiften som ersättare i framtidsutskottet.

Talmanskonferensen förordar ledamöternas anhållan.

Riksdagen godkände anhållan.

Talman Eero Heinäluoma:

Fyllnadsval förrättas i plenum i morgon onsdag 18.12.2013 kl. 10. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet ska lämnas in till centralkansliet senast i morgon onsdag 18.12.2013 kl. 7.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 18 § i vallagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 192/2013 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 6/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 16.12.2013.

PR 132/3/2013

Under debatten har Tom Packalén understödd av Jari Lindström föreslagit att lagförslaget förkastas.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Den som godkänner lagförslaget, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslaget förkastats.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

119 ja, 36 nej; 44 frånvarande.

( Omr. 1 )

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kraftverksskatt och lagar om ändring av 16 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och 1 § i skattekontolagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 140/2013 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 31/2013 rd

Lagmotion  LM 40/2011 rd, 58/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 16.12.2013.

PR 132/6/2013

Under debatten har Mika Lintilä understödd av Ville Vähämäki föreslagit att lagförslagen förkastas.

Mika Lintilä har understödd av Elsi Katainen framställt ett förslag till uttalande enligt den första reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Först ska riksdagen besluta godkänna eller förkasta lagförslagen.

Den som godkänner lagförslagen, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslagen förkastats.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslagen i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

95 ja, 68 nej; 36 frånvarande.

( Omr. 2 )

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Talman Eero Heinäluoma:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande.

Vid omröstningen om Mika Lintiläs förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

127 ja, 38 nej, 1 avstår; 33 frånvarande.

( Omr. 3 )

Ärendet slutbehandlat.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet samt av vissa andra skattelagar

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 185/2013 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 32/2013 rd

Lagmotion  LM 50/2012 rd, 56, 69/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Debatten om ärendet avslutades i plenum 16.12.2013.

PR 132/7/2013

Under debatten har Mika Lintilä understödd av Elsi Katainen framställt ett förslag till uttalande enligt den andra reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Talman Eero Heinäluoma:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande som framställdes under debatten.

Vid omröstningen om Mika Lintiläs förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

104 ja, 68 nej; 27 frånvarande.

( Omr. 4 )

Ärendet slutbehandlat.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 113/2013 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 17/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Debatten om ärendet avslutades i plenum 16.12.2013.

PR 132/26/2013

Under debatten har Timo Korhonen understödd av Elsi Katainen framställt följande förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att den nya styrmekanismen för den kommunala ekonomin och principen om s.k. fullständigt finansieringsansvar för nya uppgifter införs genast. Finansministeriet måste följa upp vilka faktiska konsekvenser för kommunernas situation och kommuninvånarnas tillgång till tjänster de ändringar som gjorts i statsandelslagen den här valperioden har. I förekommande fall ska regeringen lägga fram förslag om att bl.a. återinföra fastighetsskatten i systemet för utjämning av skatteinkomster för att rätta till allvarliga snedvridningar i den regionala jämställdheten."

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Talman Eero Heinäluoma:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande.

Vid omröstningen om Timo Korhonens förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

104 ja, 68 nej; 27 frånvarande.

( Omr. 5 )

Ärendet slutbehandlat.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och av vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 134/2013 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 19/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 16.12.2013.

PR 132/9/2013

Under debatten har Jussi Halla-aho understödd av Juho Eerola föreslagit att lagförslag 3 och 4 förkastas.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 utifrån beslutet i första behandlingen.

Talman Eero Heinäluoma:

Nu ska riksdagen besluta om lagförslag 3 och 4. Den som godkänner lagförslagen, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslagen förkastats.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslag 3 och 4 utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

132 ja, 39 nej; 28 frånvarande

( Omr. 6 )

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen och till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 139/2013 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 21/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 16.12.2013.

PR 132/11/2013

Under debatten har Hanna Mäntylä understödd av Juho Eerola föreslagit att lagförslagen förkastas.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Den som godkänner lagförslagen, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslagen förkastats.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

132 ja, 37 nej; 30 frånvarande.

( Omr. 7 )

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten och lag om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 190/2013 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 22/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Debatten om ärendet avslutades i plenum 16.12.2013.

PR 132/12/2013

Under debatten har Timo Korhonen understödd av Elsi Katainen framställt ett förslag till uttalande enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Talman Eero Heinäluoma:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande.

Vid omröstningen om Timo Korhonens förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

102 ja, 67 nej; 30 frånvarande.

( Omr. 8 )

Ärendet slutbehandlat.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Polisyrkeshögskolan samt vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 64/2013 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 23/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 16.12.2013.

PR 132/13/2013

Under debatten har Lauri Heikkilä understödd av Juho Eerola föreslagit att lagförslag 3 förkastas.

Lauri Heikkilä har understödd av Juho Eerola framställt följande förslag till uttalande: "Nu när polisutbildningen ska lyftas upp på yrkeshögskolenivå, föreslår jag att riksdagen förutsätter att utbildningsanordnaren ser till att de studerande för grundexamen som polis får betydligt mer undervisning i första hjälpen för att de i sin tjänstgöring ska ha bättre kompetens att agera till exempel vid trafikolyckor och i andra krissituationer samt i förekommande fall kunna ge livräddande första hjälpen."

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslag 1, 2 och 4 utifrån beslutet i första behandlingen.

Talman Eero Heinäluoma:

Till följande ska riksdagen besluta godkänna eller förkasta lagförslag 3.

Den som godkänner lagförslag 3, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslaget förkastats.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslag 3 utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

133 ja, 39 nej; 27 frånvarande.

( Omr. 9 )

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Talman Eero Heinäluoma:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande.

Vid omröstningen om Lauri Heikkiläs förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

134 ja, 39 nej; 26 frånvarande.

( Omr. 10 )

Ärendet slutbehandlat.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ersättande av skördeskador, om upphävande av lagen om ersättande av skördeskador och om administrering av ersättandet av skador som orsakats av exceptionella översvämningar

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 143/2013 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 19/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 16.12.2013.

PR 132/19/2013

Under debatten har Lauri Heikkilä understödd av Reijo Hongisto föreslagit att lagförslag 1 förkastas.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Först ska riksdagen besluta godkänna eller förkasta lagförslag 1. Den som godkänner lagförslaget, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslaget förkastats.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslag 1 utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

134 ja, 37 nej; 28 frånvarande.

( Omr. 11 )

Riksdagen godkände lagförslag 2 och 3 utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Nationella centret för utbildningsutvärdering och vissa lagar i samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 117/2013 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 12/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Debatten om ärendet avslutades i plenum 16.12.2013.

PR 132/23/2013

Under debatten har Anne Kalmari understödd av Ritva Elomaa framställt ett förslag som gäller motiveringen enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Talman Eero Heinäluoma:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget gällande motiveringen.

Vid omröstningen om Anne Kalmaris förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

105 ja, 68 nej; 26 frånvarande.

( Omr. 12 )

Ärendet slutbehandlat.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 161/2013 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 25/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 16.12.2013.

PR 132/27/2013

Under debatten har Hanna Mäntylä understödd av Johanna Jurva föreslagit att lagförslaget förkastas.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Den som godkänner lagförslaget, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslaget förkastats.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

135 ja, 37 nej; 27 frånvarande.

( Omr. 13 )

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet och sjukförsäkringslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 198/2013 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 26/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 16.12.2013.

PR 132/28/2013

Under debatten har Hanna Mäntylä understödd av Johanna Jurva föreslagit att lagförslagen förkastas.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Den som godkänner lagförslagen, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslagen förkastats.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

135 ja, 37 nej; 27 frånvarande.

( Omr. 14 )

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

13) Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2014 Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2014 (RP 112/2013 rd)

Enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 112/2013 rd

Regeringens proposition  RP 193/2013 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 34/2013 rd

Budgetmotion  BM 1—423, 425—428, 430—576/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 16.12.2013.

PR 132/1/2013

Huvudtitel 27
Försvarsministeriets förvaltningsområde

Allmän debatt (PTK 133/13, Blomqvist 133/13/8, Nauclér 133/13/36, min. Haglund 133/13/56).

Talman Eero Heinäluoma:

Den allmänna debatten om huvudtitel 27 avbryts nu och fortsätter senare i dag.

Plenum avbryts nu för stora utskottets sammanträde och fortsätter lite senare i dag än vad som meddelats. Plenum fortsätter kl. 12.45.

Plenum avbröts kl. 11.44.

Plenum fortsatte

kl. 12.50.

Överläggningarna leddes av förste vice talman Pekka Ravi.

Huvudtitel 25
Justitieministeriets förvaltningsområde

Allmän debatt (min. Henriksson).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av huvudtitel 25 avbryts nu.

__________

Huvudtitel 28
Finansministeriets förvaltningsområde

Allmän debatt.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Den allmänna debatten och behandlingen av huvudtitel 28 avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 133/2/2012

__________

Huvudtitel 26
Inrikesministeriets förvaltningsområde

Allmän debatt.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Den allmänna debatten och behandlingen av huvudtitel 26 avbryts.

__________

Huvudtitel 29
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

Allmän debatt (Nauclér).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av huvudtitel 29 avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 134/2/2013

__________

Huvudtitel 27
Försvarsministeriets förvaltningsområde

Förste vice talman Pekka Ravi:

Nu går vi över till behandlingen av huvudtitel 27, vars behandling avbröts vid något skede under detta dygn.

Allmänna debatten fortsatte.

Talman Eero Heinäluoma:

Behandlingen av huvudtitel 27 avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 134/2/2013

__________

Huvudtitel 25
Justitieministeriets förvaltningsområde

Talman Eero Heinäluoma:

Vi går över till behandling av huvudtitel 25.

Allmänna debatten fortsatte.

Talman Eero Heinäluoma:

Behandlingen av huvudtitel 25 avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 134/2/2013

__________

Huvudtitel 28
Finansministeriets förvaltningsområde

Talman Eero Heinäluoma:

Vi går över till behandling av huvudtitel 28.

Allmänna debatten fortsatte.

Talman Eero Heinäluoma:

Behandlingen av huvudtitel 28 avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 134/2/2013

__________

Huvudtitel 26
Inrikesministeriets förvaltningsområde

Talman Eero Heinäluoma:

Vi går över till behandling av huvudtitel 26.

Ingen fortsättning på den allmänna debatten.

Talman Eero Heinäluoma:

Behandlingen av huvudtitel 26 och ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 134/2/2013

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagens nästa plenum är i dag onsdagen den 18 december 2013 kl. 10.

Plenum avslutades onsdagen den 18 december 2013 kl. 0.36.