Plenarprotokoll 133/2014 rd

PR 133/2014 rd

Justerat 2.0r

133. TORSDAGEN DEN 18 DECEMBER 2014

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (10.04—11.47 och 16.00—17.21), andre vice talman Anssi Joutsenlahti (17.21—20.46) och förste vice talman Pekka Ravi (20.46—21.43).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 7 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

  • Tuija Brax /gröna
  • Satu Haapanen /gröna (s)
  • Markku Mäntymaa /saml (s)
  • Pentti Oinonen /saf (s)
  • Annika Saarikko /cent (f)
  • Alexander Stubb /saml (r)
  • Pertti Virtanen /saf

Efter namnuppropet anmälde sig ledamot

  • Tuija Brax /gröna (10.27)

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2015
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2015 (RP 131/2014 rd)

Enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 131/2014 rd

Regeringens proposition  RP 247/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 37/2014 rd

Budgetmotion  BM 1—538/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 17.12.2014.

PR 132/1/2014

Nu följer detaljbehandling av huvudtitlarna 24 samt 29—31.

Huvudtitel 24
Utrikesministeriets förvaltningsområde

Talman Eero Heinäluoma:

Den allmänna debatten avslutades i plenum i går. Vi går nu över till detaljbehandling av huvudtiteln. Jag ber ledamöterna framställa ändringsförslag.

Ändringsförslag

Under debatten framställdes följande ändringsförslag till huvudtiteln, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior:

1. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 24.30.66 minskas med 500 000 000 euro från anslaget för egentligt utvecklingssamarbete. (Reservation 1)

2. Johanna Karimäki /gröna med bifall av Outi Alanko-Kahiluoto /gröna: mom. 24.30.66 ökas med 3 000 000 euro för utvecklingssamarbete. (Reservation 4)

3. Kari Uotila /vänst med bifall av Risto Kalliorinne /vänst: mom. 24.30.66 ökas med 53 000 000 euro för egentligt utvecklingssamarbete. (Reservation 3)

4. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under mom. 24.30.66 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen förelägger riksdagen en ny modell baserad på en biståndsfond för att finansiera utvecklingsbiståndet. Modellen ska överföra ansvaret för att finansera utvecklingsbiståndet från staten främst till enskilda medborgare." (Reservation 1)

5. Vesa-Matti Saarakkala /saf med bifall av Olli Immonen /saf: mom. 24.90.50 minskas med 100 000 euro från anslaget för statsbidrag till Finland i Europa rf. (BM 424)

6. Jyrki Yrttiaho /vg med bifall av Markus Mustajärvi /vg: mom. 24.90.50 ökas med 80 000 euro till Informationscentralen Alternativ till EU för informationsverksamhet. (BM 525)

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Pentti Kettunens förslag nr 1, Johanna Karimäkis förslag nr 2 och Kari Uotilas förslag nr 3 gäller samma anslag. Vid omröstningarna ställs först förslag nr 1 mot förslag nr 3, därefter ställs det segrande förslaget mot förslag nr 2 och slutligen det härvid segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 1 mot Kari Uotilas förslag nr 3 godkände riksdagen förslag nr 3 med rösterna

149 ja, 36 nej, 3 avstår; 11 frånvarande.

( Omr. 1 )

Vid 2) omröstningen om Kari Uotilas förslag nr 3 mot Johanna Karimäkis förslag nr 2 godkände riksdagen förslag nr 2 med rösterna

135 ja, 17 nej, 35 avstår; 12 frånvarande.

( Omr. 2 )

Vid 3) omröstningen om Johanna Karimäkis förslag nr 2 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

161 ja, 24 nej, 1 avstår; 13 frånvarande.

( Omr. 3 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 4 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

156 ja, 32 nej; 11 frånvarande.

( Omr. 4 )

Vid omröstningen om Vesa-Matti Saarakkalas förslag nr 5 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

152 ja, 36 nej; 11 frånvarande.

( Omr. 5 )

Vid omröstningen om Jyrki Yrttiahos förslag nr 6 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

171 ja, 17 nej; 11 frånvarande.

( Omr. 6 )

Riksdagen godkände huvudtitel 24 enligt betänkandet.

__________

Huvudtitel 29
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

Talman Eero Heinäluoma:

Den allmänna debatten avslutades i plenum i går. Vi går nu över till detaljbehandling av huvudtiteln. Jag ber ledamöterna framställa ändringsförslag.

Ändringsförslag

Under debatten framställdes följande ändringsförslag till huvudtiteln, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior:

1. Mika Niikko /saf med bifall av Arja Juvonen /saf: mom. 29.01.01 ökas med 500 000 euro för beredning av lagen om barnpedagogik. (BM 288)

2. Kari Uotila /vänst med bifall av Risto Kalliorinne /vänst: mom. 29.01.02 ökas med 1 000 000 euro för Utbildningsstyrelsens omkostnader. (Reservation 3)

3. Kimmo Kivelä /saf med bifall av Reijo Hongisto /saf: mom. 29.01.22 ökas med 2 000 000 euro för utlåningsersättningar. (BM 28)

4. Vesa-Matti Saarakkala /saf med bifall av Olli Immonen /saf: mom. 29.01.50 minskas med 575 000 euro från det föreslagna anslaget till Svenska Finlands folkting. (BM 427)

5. Mika Niikko /saf med bifall av Arja Juvonen /saf: mom. 29.01.51 ökas med 200 000 euro till stöd för registrerade religionssamfund. (BM 289)

6. Vesa-Matti Saarakkala /saf med bifall av Olli Immonen /saf: mom. 29.10.01 minskas med 4 626 000 euro från det föreslagna anslaget för Europeiska skolan i Helsingfors och Europaskolorna. (BM 428)

7. Mika Niikko /saf med bifall av Arja Juvonen /saf: mom. 29.10.30 ökasmed 50 000 euro till Keski-Uudenmaan kristillinen koulu. (BM 290)

8. Eeva-Maria Maijala /cent med bifall av Simo Rundgren /cent: mom. 29.10.30 ökas med 400 000 euro för att främja undervisningen i samiska utanför de samiska områdena. (BM 202)

9. Pirkko Ruohonen-Lerner /saf med bifall av Timo Soini /saf: mom. 29.10.30 ökas med 5 000 000 euro för fler skolgångsbiträden. (BM 407)

10. Johanna Karimäki /gröna med bifall av Osmo Soininvaara /gröna: mom. 29.10.30 ökas med 9 050 000 euro, varav 3 000 000 euro för att minska gruppernas storlek i den grundläggande utbildningen och 6 050 000 euro för att utveckla kvaliteten på den allmänbildande utbildningen. (Reservation 4)

11. Kari Uotila /vänst med bifall av Silvia Modig /vänst: mom. 29.10.30 ökas med 36 050 000 euro, varav 30 000 000 euro för att minska gruppernas storlek i den grundläggande utbildningen och 6 050 000 euro för att utveckla kvaliteten på den allmänbildande utbildningen. (Reservation 3)

12. Pirkko Ruohonen-Lerner /saf med bifall av Timo Soini /saf: mom. 29.10.30 ökas med 10 000 000 euro för att minska gruppernas storlek i den grundläggande utbildningen. (BM 408)

14. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 29.10.30 ökas med 50 000 000 euro för att minska gruppernas storlek i den grundläggande utbildningen. (Reservation 1)

15. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: mom. 29.10.30 ökas med 22 000 000 euro och att momentets beslutsdel kompletteras med omnämnandet att högst 22 000 000 euro av anslaget får användas som understöd för att förbättra kvaliteten på gymnasieutbildningen. (Reservation 2)

16. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under mom. 29.10.30 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen avsätter adekvata ekonomiska resurser för att upprätthålla ett rikstäckande nätverk av skolor." (Reservation 1)

17. Pirkko Ruohonen-Lerner /saf med bifall av Timo Soini /saf: att det under mom. 29.10.30 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen i en tilläggsbudget för nästa år anvisar 10 000 000 euro för underhåll av ett heltäckande skolnät." (BM 409)

18. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 29.10.34 ökas med 25 000 000 euro för understöd till projekt som gäller inomhusluften och fuktskador i allmänbildande läroanstalter och daghem. (Reservation 1)

19. Kari Uotila /vänst med bifall av Risto Kalliorinne /vänst: mom. 29.10.34 ökas med 100 000 000 euro för sanering av skolor som lider av problem med inomhusluften. (Reservation 3)

20. Ritva Elomaa /saf med bifall av Lauri Heikkilä /saf: mom. 29.10.34 ökas med 150 000 euro för saneringsåtgärder i Runosmäen koulu i Åbo för att förbättra inomhusluften. (BM 29)

21. Lauri Heikkilä /saf med bifall av Ritva Elomaa /saf: mom. 29.10.34 ökas med 275 000 euro för att planera och bygga en skola i Kiiru i Somero. (BM 55)

22. Arja Juvonen /saf med bifall av Mika Niikko /saf: mom. 29.20.21 ökas med 200 000 euro för att stärka kompetensen i patientsäker vård inom yrkesutbildningen (BM 92)

23. Ritva Elomaa /saf med bifall av Lauri Heikkilä /saf: mom. 29.20.30 ökas med 150 000 för att säkerställa fortsatt och utvecklad verksamhet för utbildningsprogrammet för dansare vid Åbo konservatorium. (BM 30)

24. Aila Paloniemi /cent med bifall av Anne Kalmari /cent: mom. 29.20.30 ökas med 2 300 000 euro till utbildning på andra stadiet i Mellersta Finland. (BM 304)

25. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under mom. 29.20.30 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar nödvändiga åtgärder för att höja anslagen för yrkesutbildningen för att det ska kunna säkerställas att samhällsgarantin för ungdomar genomförs i planerad omfattning." (Reservation 1)

26. Jari Myllykoski /vänst med bifall av Anna Kontula /vänst: mom. 29.30.21 ökas med 1 000 000 euro för utvecklande av vuxenutbildningen, särskilt den examensinriktade fortbildningen. (BM 261)

27. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 29.30.32 ökas med 25 000 000 euro för läroavtalsutbildning. (Reservation 1)

28. Mika Niikko /saf med bifall av Arja Juvonen /saf: mom. 29.30.51 ökas med 3 000 000 euro för driftskostnaderna för särskilda yrkesläroanstalter. (BM 291)

30. Esko Kiviranta /cent med bifall av Mirja Vehkaperä /cent: mom. 29.30.53 ökas med 400 000 euro till organisationer som bedriver rådgivning i huslig ekonomi. (BM 134)

31. Eila Tiainen /vänst med bifall av Aino-Kaisa Pekonen /vänst: mom. 29.40.50 ökas med 11 189 000 euro för universitetens verksamhet. (BM 462)

32. Hanna Mäntylä /saf med bifall av Johanna Jurva /saf: mom. 29.40.53 ökas med 200 000 euro till institutionen för socialt arbete vid Lapplands universitet för forskning i fattigdom bland barnfamiljer i glesbygden. (BM 277)

33. Kari Uotila /vänst med bifall av Risto Kalliorinne /vänst: mom. 29.40.55 ökas med 30 000 000 euro för yrkeshögskolornas verksamhet. (Reservation 3)

34. Kari Uotila /vänst med bifall av Risto Kalliorinne /vänst: mom. 29.70.57 ökas med 7 000 000 euro för måltidsstödet till högskolestuderande. (Reservation 3)

35. Silvia Modig /vänst med bifall av Risto Kalliorinne /vänst: mom. 29.70.58 ökas med 3 777 000 euro för ersättning av Studenternas hälsovårdsstiftelses hyreskostnader. (BM 213)

37. Reijo Hongisto /saf med bifall av Osmo Kokko /saf: mom. 29.80.16 ökas med 126 000 euro för att betala extra konstnärspensioner. (BM 486)

38. Kari Uotila /vänst med bifall av Risto Kalliorinne /vänst: mom. 29.80.32 ökas med 1 400 000 euro för statsunderstöd för museer. (Reservation 3)

39. Ritva Elomaa /saf med bifall av Osmo Kokko /saf: mom. 29.80.33 ökas med 200 000 euro för att utveckla traditionsarbetet bland krigsinvalider. (BM 31)

40. Vesa-Matti Saarakkala /saf med bifall av Olli Immonen /saf: mom. 29.80.50 ökas med 50 000 euro till Suomalaisuuden liitto ry för namn- och flagginformation. (BM 429)

41. Kari Uotila /vänst med bifall av Risto Kalliorinne /vänst: mom. 29.80.50 ökas med 100 000 euro för understöd för bl.a. medborgarorganisationers verksamhet och fredsarbete. (Reservation 3)

42. Vesa-Matti Saarakkala /saf med bifall av Olli Immonen /saf: mom. 29.80.51 minskas med 2 200 000 euro från det föreslagna anslaget för stipendier till konstnärer, författare och översättare. (BM 430)

43. Eila Tiainen /vänst med bifall av Aino-Kaisa Pekonen /vänst: mom. 29.80.51 ökas med 1 200 000 euro för statens konstnärsstipendier. (BM 463)

44. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: mom. 29.80.52 ökas med 300 000 euro för att trygga Samfundet Finland—Rysslands verksamhet. (BM 225)

45. Vesa-Matti Saarakkala /saf med bifall av Olli Immonen /saf: mom. 29.80.72 minskas med 450 000 euro från det föreslagna anslaget för att utöka Nationalgalleriets samling. (BM 431)

46. Reijo Hongisto /saf med bifall av Osmo Kokko /saf: mom. 29.91.50 ökas med 300 000 euro för ungdomsarbete, utslagningsförebyggande verksamhet och utveckling av friskvården och infrastrukturen vid ridskolan Vasa Hubertus. (BM 487)

47. Kari Uotila /vänst med bifall av Risto Kalliorinne /vänst: mom. 29.91.51 ökas med 2 000 000 euro för ungdomsverkstäder och uppsökande ungdomsarbete. (Reservation 3)

48. Hanna Mäntylä /saf med bifall av Johanna Jurva /saf: mom. 29.91.51 ökas med 300 000 euro för ungdomsverkstäder och uppsökande ungdomsarbete i glesbygden i Lappland. (BM 278)

49. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: att det under huvudtitel 29 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen håller fast vid regeringsprogrammet och förser vänskapsföreningarna med tillräckliga resurser." (BM 224)

50. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 29 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen ser till att de grundlagstryggade kulturella och sociala grundläggande rättigheterna tillgodoses. Riksdagen förutsätter att de projekt som gäller kvaliteten på allmänbildande utbildning måste gå att genomföra som planerat och att regeringen kompenserar nedskärningen på 6,05 miljoner euro genom ett anslag i den första tilläggsbudgeten för 2015." (Reservation 2)

51. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 29 uttalas: "Riksdagen förutsätter att läroanstalterna hålls i skick också i fortsättningen och att tillräckliga resurser anslås för att förebygga hälsoproblem." (Reservation 2)

52. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 29 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen också i fortsättningen sörjer för att nätverket av läroanstalter på andra stadiet täcker hela Finland, att specialgymnasiernas förutsättningar tryggas och att tilläggsfinansieringen av små gymnasier bevaras. Det måste också i framtiden vara möjligt att bo hemma när man studerar vid en skola på andra stadiet." (Reservation 2)

53. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 29 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen helt och hållet frångår sin avsikt att reservera medel för att ge universiteten tre gånger så mycket i kapital som det privata kapital som universiteten samlar in, dock högst 150 miljoner euro." (Reservation 2)

54. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 29 uttalas: "Riksdagen förutsätter att de resurser som reserverats för ungdoms- och utbildningsgarantin riktas till folkhögskolorna varvid vi omedelbart kunde få åtskilliga hundra eller rentav ett tusental nya utbildningsplatser runtom i landet." (Reservation 2)

Beslut

Vid omröstningen om Mika Niikkos förslag nr 1 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

138 ja, 48 nej, 1 avstår; 12 frånvarande.

( Omr. 7 )

Vid omröstningen om Kari Uotilas förslag nr 2 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

167 ja, 18 nej, 1 avstår; 13 frånvarande.

( Omr. 8 )

Vid omröstningen om Kimmo Kiveläs förslag nr 3 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

138 ja, 51 nej, 1 avstår; 9 frånvarande.

( Omr. 9 )

Vid omröstningen om Vesa-Matti Saarakkalas förslag nr 4 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

152 ja, 34 nej; 13 frånvarande.

( Omr. 10 )

Vid omröstningen om Mika Niikkos förslag nr 5 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

153 ja, 34 nej; 12 frånvarande.

( Omr. 11 )

Vid omröstningen om Vesa-Matti Saarakkalas förslag nr 6 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

151 ja, 32 nej; 16 frånvarande.

( Omr. 12 )

Vid omröstningen om Mika Niikkos förslag nr 7 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

154 ja, 36 nej; 9 frånvarande.

( Omr. 13 )

Vid omröstningen om Eeva-Maria Maijalas förslag nr 8 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

146 ja, 41 nej, 1 avstår; 11 frånvarande.

( Omr. 14 )

Vid omröstningen om Pirkko Ruohonen-Lerners förslag nr 9 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

142 ja, 48 nej, 1 avstår; 8 frånvarande.

( Omr. 15 )

Talman Eero Heinäluoma:

Johanna Karimäkis förslag nr 10, Kari Uotilas förslag nr 11, Pirkko Ruohonen-Lerners förslag nr 12 och Pentti Kettunens förslag nr 14 gäller samma anslag. Vid omröstningarna ställs först förslag nr 14 mot förslag nr 11, därefter det segrande förslaget mot förslag nr 12, därefter det segrande förslaget mot förslag nr 10 och slutligen det härvid segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 14 mot Kari Uotilas förslag nr 11 godkände riksdagen förslag nr 11 med rösterna

152 ja, 36 nej, 2 avstår; 9 frånvarande.

( Omr. 16 )

Vid 2) omröstningen om Kari Uotilas förslag nr 11 mot Pirkko Ruohonen-Lerners förslag nr 12 godkände riksdagen förslag nr 12 med rösterna

166 ja, 20 nej, 2 avstår; 11 frånvarande.

( Omr. 17 )

Vid 3) omröstningen om Pirkko Ruohonen-Lerners förslag nr 12 mot Johanna Karimäkis förslag nr 10 godkände riksdagen förslag nr 10 med rösterna

139 ja, 49 nej, 2 avstår; 9 frånvarande.

( Omr. 18 )

Vid 4) omröstningen om Johanna Karimäkis förslag nr 10 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

134 ja, 56 nej, 1 avstår; 8 frånvarande.

( Omr. 19 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 15 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

141 ja, 48 nej, 2 avstår; 8 frånvarande.

( Omr. 20 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 16 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

131 ja, 55 nej; 13 frånvarande.

( Omr. 21 )

Vid omröstningen om Pirkko Ruohonen-Lerners förslag nr 17 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

139 ja, 50 nej; 10 frånvarande.

( Omr. 22 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 18 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

141 ja, 49 nej, 1 avstår; 8 frånvarande.

( Omr. 23 )

Vid omröstningen om Kari Uotilas förslag nr 19 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

171 ja, 18 nej, 1 avstår; 9 frånvarande.

( Omr. 24 )

Vid omröstningen om Ritva Elomaas förslag nr 20 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

150 ja, 37 nej, 2 avstår; 10 frånvarande.

( Omr. 25 )

Vid omröstningen om Lauri Heikkiläs förslag nr 21 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

149 ja, 39 nej, 1 avstår; 10 frånvarande.

( Omr. 26 )

Vid omröstningen om Arja Juvonens förslag nr 22 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

140 ja, 50 nej; 9 frånvarande.

( Omr. 27 )

Vid omröstningen om Ritva Elomaas förslag nr 23 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

149 ja, 39 nej, 2 avstår; 9 frånvarande.

( Omr. 28 )

Vid omröstningen om Aila Paloniemis förslag nr 24 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

172 ja, 17 nej, 1 avstår; 9 frånvarande.

( Omr. 29 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 25 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

134 ja, 57 nej; 8 frånvarande.

( Omr. 30 )

Vid omröstningen om Jari Myllykoskis förslag nr 26 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

170 ja, 16 nej, 2 avstår; 11 frånvarande.

( Omr. 31 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 27 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

147 ja, 42 nej, 1 avstår; 9 frånvarande.

( Omr. 32 )

Vid omröstningen om Mika Niikkos förslag nr 28 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

142 ja, 48 nej, 1 avstår; 8 frånvarande.

( Omr. 33 )

Vid omröstningen om Esko Kivirantas förslag nr 30 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

145 ja, 42 nej, 1 avstår; 11 frånvarande.

( Omr. 34 )

Vid omröstningen om Eila Tiainens förslag nr 31 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

170 ja, 19 nej, 1 avstår; 9 frånvarande.

( Omr. 35 )

Vid omröstningen om Hanna Mäntyläs förslag nr 32 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

141 ja, 46 nej, 1 avstår; 11 frånvarande.

( Omr. 36 )

Vid omröstningen om Kari Uotilas förslag nr 33 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

174 ja, 12 nej, 2 avstår; 11 frånvarande.

( Omr. 37 )

Vid omröstningen om Kari Uotilas förslag nr 34 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

175 ja, 14 nej, 2 avstår; 8 frånvarande.

( Omr. 38 )

Vid omröstningen om Silvia Modigs förslag nr 35 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

165 ja, 25 nej, 1 avstår; 8 frånvarande.

( Omr. 39 )

Vid omröstningen om Reijo Hongistos förslag nr 37 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

144 ja, 46 nej, 1 avstår; 8 frånvarande.

( Omr. 40 )

Vid omröstningen om Kari Uotilas förslag nr 38 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

171 ja, 17 nej, 1 avstår; 10 frånvarande.

( Omr. 41 )

Vid omröstningen om Ritva Elomaas förslag nr 39 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

140 ja, 51 nej; 8 frånvarande.

( Omr. 42 )

Vid omröstningen om Vesa-Matti Saarakkalas förslag nr 40 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

155 ja, 36 nej; 8 frånvarande.

( Omr. 43 )

Vid omröstningen om Kari Uotilas förslag nr 41 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

172 ja, 18 nej, 1 avstår; 8 frånvarande.

( Omr. 44 )

Talman Eero Heinäluoma:

Vesa-Matti Saarakkalas förslag nr 42 och Eila Tiainens förslag nr 43 gäller samma anslag. Vid omröstningarna ställs först förslag nr 42 mot förslag nr 43 och därefter det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om Vesa-Matti Saarakkalas förslag nr 42 mot Eila Tiainens förslag nr 43 godkände riksdagen förslag nr 43 med rösterna

156 ja, 28 nej, 2 avstår; 13 frånvarande.

( Omr. 45 )

Vid 2) omröstningen om Eila Tiainens förslag nr 43 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

157 ja, 29 nej, 2 avstår; 11 frånvarande

( Omr. 46 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 44 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

173 ja, 18 nej; 8 frånvarande.

( Omr. 47 )

Vid omröstningen om Vesa-Matti Saarakkalas förslag nr 45 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

153 ja, 30 nej; 16 frånvarande.

( Omr. 48 )

Vid omröstningen om Reijo Hongistos förslag nr 46 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

151 ja, 37 nej; 11 frånvarande.

( Omr. 49 )

Vid omröstningen om Kari Uotilas förslag nr 47 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

168 ja, 22 nej, 1 avstår; 8 frånvarande.

( Omr. 50 )

Vid omröstningen om Hanna Mäntyläs förslag nr 48 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

146 ja, 41 nej; 12 frånvarande.

( Omr. 51 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 49 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

173 ja, 16 nej; 10 frånvarande.

( Omr. 52 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 50 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

128 ja, 59 nej; 12 frånvarande.

( Omr. 53 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 51 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

104 ja, 85 nej; 10 frånvarande.

( Omr. 54 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 52 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

103 ja, 89 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 55 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 53 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

151 ja, 37 nej; 11 frånvarande.

( Omr. 56 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 54 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

136 ja, 48 nej, 7 avstår; 8 frånvarande.

( Omr. 57 )

__________

Mauri Pekkarinens anmälan att han under punkt 15 röstade "ja" trots att hans avsikt var att rösta "nej" antecknades till protokollet.

__________

Riksdagen godkände huvudtitel 29 enligt betänkandet.

Huvudtitel 30
Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Ändringsförslag

Under debatten framställdes följande ändringsförslag till huvudtiteln, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior:

1. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 30.01.05 ökas med 5 000 000 euro för Naturresursinstitutets omkostnader. (Reservation 1)

2. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: mom. 30.01.05 ökas med 2 000 000 euro för fortsatt verksamhet vid Metlas små enheter (Kolari och Salla). (BM 226)

3. Jari Myllykoski /vänst med bifall av Anna Kontula /vänst: mom. 30.10.41 ökas med 1 000 000 euro för utbetalning av räntegottgörelser för räntestödslån i fråga om jordbruksproducenter som blivit skuldsatta genom investeringar eller generationsväxling. (BM 262)

4. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 30.10.42 ökas med 22 000 000 euro för avträdelsestöd. (Reservation 1)

5. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under mom. 30.10.42 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen dels med större kraft går in för att trygga och utveckla jord- och skogsbrukets villkor i hela landet, dels vidtar behövliga åtgärder för att för att göra det lättare för producenter av närmat och naturenligt odlad mat att få ut produkter på marknaden." (Reservation 1)

6. Eero Reijonen /cent med bifall av Esko Kiviranta /cent: mom. 30.10.50 ökas med 1000 000 euro för utveckling av landsbygdsnäringarna. (BM 347)

8. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 30.10.55 ökas med 1 000 000 euro för statsbidrag för 4H-verksamhet. (Reservation 1)

9. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: mom. 30.20.40 ökas med 37 500 000 euro för nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen. (Reservation 2)

10. Ritva Elomaa /saf med bifall av Lauri Heikkilä /saf: mom. 30.20.47 ökas med 1 000 000 euro för att främja produktion och konsumtion av närproducerade livsmedel. (BM 32)

11. Kimmo Kivelä /saf med bifall av Reijo Hongisto /saf: mom. 30.20.62 ökas med 250 000 euro för specialiseringsutbildning för veterinärer vid Helsingfors universitet. (BM 129)

12. Johanna Karimäki /gröna med bifall av Osmo Soininvaara /gröna: mom. 30.20.62 ökas med 650 000 euro till FICAM, centrum för alternativa metoder som ersätter djurförsök, för att finansiera myndighetsverksamhet enligt den nya lagen om djurförsök. (Reservation 4, BM 117)

13. Arto Pirttilahti /cent med bifall av Mikko Alatalo /cent: mom. 30.20.62 ökas med 650 000 euro för myndighetsverksamhet vid FICAM, centrumet för alternativa metoder till djurförsök. (BM 312)

14. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: mom. 30.40.21 ökas med 500 000 euro för att restaurera sjön Pöyliöjärvi i Kemijärvi. (BM 227)

15. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: mom. 30.40.22 ökas med 2 000 000 euro för fiskeriekonomisk restaurering av små vattendrag i Lappland. (BM 228)

16. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 30.40.31 ökas med 5 000 000 euro för stöd till vattenförsörjning och skydd mot översvämningar. (Reservation 1)

17. Eero Reijonen /cent med bifall av Osmo Kokko /saf: mom. 30.40.31 ökas med 500 000 euro för vattenförsörjningsprojekt i norra Karelen. (BM 349)

18. Ismo Soukola /saf med bifall av Ari Jalonen /saf: mom. 30.40.31 ökas med 1 100 000 euro för förbättring av vatten- och avloppssystemen i Forssaregionen. (BM 460)

19. Eeva-Maria Maijala /cent med bifall av Markus Lohi /cent: mom. 30.40.42 ökas med 400 000 euro för att minska rovdjursskadegörelse i renskötselområdet. (BM 203)

20. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: mom. 30.40.42 ökas med 1 000 000 euro för att ersätta skador orsakade av rovdjur. (BM 229)

21. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 30.40.42 ökas med 4 000 000 euro för att ersätta skador orsakade av rovdjur. (Reservation 1)

22. Eeva-Maria Maijala /cent med bifall av Markus Lohi /cent: mom. 30.40.42 ökas med 4 200 000 euro för att ersätta skador orsakade av stora landrovdjur. (BM 204)

23. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 30.40.44 ökas med 8 000 000 euro för tryggande av virkesproduktionens uthållighet. (Reservation 1)

24. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 30.40.47 ökas med 5 000 000 euro för energistöd för klenträd. (Reservation 1)

25. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: att det under kap. 30.63 uttalas: "Riksdagen förutsätter att Forststyrelsen i alla sina entreprenader följer principerna i lagen om beställaransvar och ser till att behöriga anställningsvillkor följs och att det i entreprenadavtalen krävs att anställningsvillkoren följs och att det läggs fram bevis för det." (BM 230)

26. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: att det under kap. 30.63 uttalas: "Forststyrelsens affärsverksamhetskoncerns intäktsföring i statsbudgeten är 100 000 000 euro." (BM 231)

27. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: att det under kap. 30.63 uttalas: "Riksdagen förutsätter att Forststyrelsen ovillkorligt uppfyller sina samhälleliga och sysselsättningsmässiga förpliktelser i övre Lappland." (BM 232)

28. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 30 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen omedelbart vidtar konkreta åtgärder för att genomföra skrivningarna i regeringsprogrammet om att verkställa en livsmedelsstrategi och att utnyttja tillväxtutsikterna inom livsmedelsbranschen." (Reservation 2)

29. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 30 uttalas: "Riksdagen förutsätter att jordbrukets investeringsförutsättningar tryggas genom att bevara Makerafonden som den primära källan för att finansiera utvecklingen av jordbruksstrukturen." (Reservation 2)

30. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 30 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att slopa boskapsgårdarnas krav på dubbel bokföring av märkningen och registreringen av djur samt göra räkningen av produktionsdjur registerbaserad." (Reservation 2)

31. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 30 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att göra systemet med tillstånd för jordbruket mer förnuftigt samt gallra bort onödig byråkrati." (Reservation 2)

32. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 30 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att minska byråkratin kring produktionsstöd, förbättra jordbrukarnas rättssäkerhet, göra stödkontrollerna lättare samt göra kontrollsanktionerna skäligare." (Reservation 2)

33. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 30 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen ställer om sitt linjeval och börjar följa riksdagens enhälliga beslut att en bedömning av konsekvenserna för landsbygden ska göras i fråga om alla betydande åtgärder och beslut som gäller landsbygden." (Reservation 2)

34. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 30 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen fullföljer sina mål i sitt program att förbättra våra skogsbaserade näringars konkurrenskraft och lönsamhet utifrån det nationella skogsprogrammet." (Reservation 2)

35. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 30 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att ge bioekonomi status av nationellt spetsprojekt." (Reservation 2)

Beslut

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 1 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

137 ja, 48 nej; 14 frånvarande.

( Omr. 58 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 2 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

176 ja, 11 nej; 12 frånvarande.

( Omr. 59 )

Vid omröstningen om Jari Myllykoskis förslag nr 3 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

171 ja, 15 nej, 1 avstår; 12 frånvarande.

( Omr. 60 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 4 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

150 ja, 35 nej; 14 frånvarande.

( Omr. 61 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 5 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

126 ja, 59 nej; 14 frånvarande.

( Omr. 62 )

Vid omröstningen om Eero Reijonens förslag nr 6 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

131 ja, 53 nej; 15 frånvarande.

( Omr. 63 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 8 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

129 ja, 58 nej; 12 frånvarande.

( Omr. 64 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 9 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

147 ja, 36 nej; 16 frånvarande.

( Omr. 65 )

Vid omröstningen om Ritva Elomaas förslag nr 10 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

135 ja, 54 nej; 10 frånvarande.

( Omr. 66 )

Vid omröstningen om Kimmo Kiveläs förslag nr 11 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

139 ja, 47 nej, 1 avstår; 12 frånvarande.

( Omr. 67 )

Talman Eero Heinäluoma:

Johanna Karimäkis förslag nr 12 och Arto Pirttilahtis förslag nr 13 har samma innehåll. Vid omröstningarna ställs förslagen samtidigt mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid omröstningen om Johanna Karimäkis förslag nr 12 och Arto Pirttilahtis förslag nr 13 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

140 ja, 49 nej; 10 frånvarande.

( Omr. 68 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 14 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

174 ja, 14 nej; 11 frånvarande.

( Omr. 69 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 15 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

171 ja, 18 nej; 10 frånvarande.

( Omr. 70 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 16 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

148 ja, 38 nej; 13 frånvarande.

( Omr. 71 )

Vid omröstningen om Eero Reijonens förslag nr 17 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

165 ja, 22 nej; 12 frånvarande.

( Omr. 72 )

Vid omröstningen om Ismo Soukolas förslag nr 18 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

149 ja, 40 nej; 10 frånvarande.

( Omr. 73 )

Vid omröstningen om Eeva-Maria Maijalas förslag nr 19 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

144 ja, 42 nej, 1 avstår; 12 frånvarande.

( Omr. 74 )

Talman Eero Heinäluoma:

Markus Mustajärvis förslag nr 20, Pentti Kettunens förslag nr 21 och Eeva-Maria Maijalas förslag nr 22 gäller samma anslag. Vid omröstningarna ställs först förslag nr 22 mot förslag nr 21, därefter ställs det segrande förslaget mot förslag nr 20 och slutligen det härvid segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om Eeva-Maria Maijalas förslag nr 22 mot Pentti Kettunens förslag nr 21 godkände riksdagen förslag nr 21 med rösterna

148 ja, 37 nej, 2 avstår; 12 frånvarande.

( Omr. 75 )

Vid 2) omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 21 mot Markus Mustajärvis förslag nr 20 godkände riksdagen förslag nr 20 med rösterna

139 ja, 45 nej, 2 avstår; 13 frånvarande.

( Omr. 76 )

Vid 3) omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 20 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

125 ja, 62 nej; 12 frånvarande.

( Omr. 77 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 23 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

150 ja, 37 nej; 12 frånvarande.

( Omr. 78 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 24 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

138 ja, 47 nej; 14 frånvarande.

( Omr. 79 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 25 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

163 ja, 25 nej; 11 frånvarande.

( Omr. 80 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 26 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

163 ja, 21 nej, 1 avstår; 14 frånvarande.

( Omr. 81 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 27 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

166 ja, 22 nej; 11 frånvarande.

( Omr. 82 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 28 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

131 ja, 56 nej; 12 frånvarande.

( Omr. 83 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 29 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

130 ja, 56 nej, 2 avstår; 11 frånvarande.

( Omr. 84 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 30 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

140 ja, 45 nej; 14 frånvarande.

( Omr. 85 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 31 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

115 ja, 68 nej; 16 frånvarande.

( Omr. 86 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 32 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

132 ja, 51 nej; 16 frånvarande.

( Omr. 87 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 33 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

117 ja, 72 nej; 10 frånvarande.

( Omr. 88 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 34 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

130 ja, 59 nej; 10 frånvarande.

( Omr. 89 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 35 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

101 ja, 86 nej; 12 frånvarande.

( Omr. 90 )

Riksdagen godkände huvudtitel 30 enligt betänkandet.

Huvudtitel 31
Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Ändringsförslag

Under debatten framställdes följande ändringsförslag till huvudtiteln, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior:

1. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: mom. 31.10.20 ökas med 50 000 000 euro för bastrafikledshållning. (Reservation 2)

2. Kari Uotila /vänst med bifall av Risto Kalliorinne /vänst: mom. 31.10.20 ökas med 150 000 000 euro för bastrafikledshållning. (Reservation 3)

3. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 31.10.20 ökas med 300 000 000 euro för bastrafikledshållning. (Reservation 1)

4. Kimmo Kivelä /saf med bifall av Elsi Katainen /cent: mom. 31.10.20 ökas med 100 000 000 euro för basbanhållning. (BM 132)

5. Vesa-Matti Saarakkala /saf med bifall av Olli Immonen /saf: mom. 31.10.20 ökas med 5 000 000 euro för basväghållning i Vasa valkrets. (BM 437)

6. Arto Pirttilahti /cent med bifall av Mikko Alatalo /cent: mom. 31.10.20 ökas med 8 000 000 euro för att trygga servicenivån på vägarna i Birkaland. (BM 321)

7. Mikko Alatalo /cent med bifall av Arto Pirttilahti /cent: mom. 31.10.20 ökas med 650 000 euro för anslutningsvägar i Sastamala. (BM 7)

8. Mikko Alatalo /cent med bifall av Arto Pirttilahti /cent: mom. 31.10.20 ökas med 1 200 000 euro för förbättring av anslutningen vid Kyllö i Pälkäne. (BM 9)

9. Mikko Alatalo /cent med bifall av Arto Pirttilahti /cent: mom. 31.10.20 ökas med 10 000 000 euro för omkörningsfiler vid Ruokola på riksväg 9 och för en planskild korsning i Urjala. (BM 18)

10. Mikko Alatalo /cent med bifall av Arto Pirttilahti /cent: mom. 31.10.20 ökas med 10 000 000 euro för en omkörningsfil på riksväg 9 på sträckan Suinula—Käpykangas i Kangasala. (BM 19)

11. Ritva Elomaa /saf med bifall av Lauri Heikkilä /saf: mom. 31.10.20 ökas med 100 000 euro för reparation av Postitie på sträckan Himoinen—Tövsala (BM 33)

12. Lauri Heikkilä /saf med bifall av Ritva Elomaa /saf: mom. 31.10.20 ökas med 245 000 euro för att planera ombyggnaden av Palolaistentie i Virmo. (BM 56)

13. Lauri Heikkilä /saf med bifall av Ritva Elomaa /saf: mom. 31.10.20 ökas med 245 000 euro för att planera ombyggnaden av Majanojantie i Loimaa. (BM 57)

14. Lauri Heikkilä /saf med bifall av Ritva Elomaa /saf: mom. 31.10.20 ökas med 385 000 euro för bättre trafiksäkerhet på bygdeväg 12287 i Lundo. (BM 58)

15. Lauri Heikkilä /saf med bifall av Ritva Elomaa /saf: mom. 31.10.20 ökas med 400 000 euro för att planera och bygga en bro vid Jaatilanjoki i Somero. (BM 59)

16. Lauri Heikkilä /saf med bifall av Ritva Elomaa /saf: mom. 31.10.20 ökas med 600 000 euro för ombyggnad av broar inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland. (BM 60)

17. Ari Jalonen /saf med bifall av Ismo Soukola /saf: mom. 31.10.20 ökas med 500 000 euro för beläggning av väg 13253 mellan Jämi och Jylli i Jämijärvi. (BM 87)

18. Ari Jalonen /saf med bifall av Ismo Soukola /saf: mom. 31.10.20 ökas med 700 000 euro för att reparera väg 6700 mellan Kauhajoki och Karvia. (BM 88)

19. Reijo Hongisto /saf med bifall av Kimmo Kivelä /saf: mom. 31.10.20 ökas med 100 000 euro för en väg för gång-, cykel- och mopedtrafik vid Koskenvarrentie 7115 på sträckan Alajärvi centrum—Väärämäentie. (BM 64)

20. Reijo Hongisto /saf med bifall av Kimmo Kivelä /saf: mom. 31.10.20 ökas med 100 000 euro för att starta ombyggnaden av Vintturi bygdeväg i Kaustby. (BM 65)

21. Reijo Hongisto /saf med bifall av Kimmo Kivelä /saf: mom. 31.10.20 ökas med 200 000 för ombyggnad av landsväg 6942 mellan stationsområdet i Alavo och tätorten i Peräseinäjoki (BM 66)

22. Reijo Hongisto /saf med bifall av Kimmo Kivelä /saf: mom. 31.10.20 ökas med 200 000 euro för att reparera beläggningen på Ammesmäentie i Lappajärvi. (BM 67)

23. Reijo Hongisto /saf med bifall av Kimmo Kivelä /saf: mom. 31.10.20 ökas med 200 000 euro för bättre trafiksäkerhet i korsningen mellan stamväg 63 och stamväg 68 i Evijärvi. (BM 68)

24. Reijo Hongisto /saf med bifall av Kimmo Kivelä /saf: mom. 31.10.20 ökas med 200 000 euro för att påbörja ombyggnaden av landsväg 7520 på sträckan Perho—Kinnula. (BM 69)

25. Reijo Hongisto /saf med bifall av Kimmo Kivelä /saf: mom. 31.10.20 ökas med 200 000 euro för ombyggnad och beläggning av bygdevägen mellan byarna Puuronen och Polso i Vetil. (BM 70)

26. Reijo Hongisto /saf med bifall av Kimmo Kivelä /saf: mom. 31.10.20 ökas med 300 000 euro för ombyggnad av bygdeväg 16853 mellan Soini och Karstula på sträckan Kangasaho—Lehtomäki—Autio. (BM 71)

27. Reijo Hongisto /saf med bifall av Kimmo Kivelä /saf: mom. 31.10.20 ökas med 300 000 euro för ombyggnad av väg 751 mellan Sillanpää och Lestijärvi i Vetil. (BM 72)

28. Reijo Hongisto /saf med bifall av Kimmo Kivelä /saf: mom. 31.10.20 ökas med 300 000 euro för ny beläggning på väg 750 mellan byarna Sääksjärvi i Vindala och Röringe i Vetil. (BM 73)

29. Reijo Hongisto /saf med bifall av Kimmo Kivelä /saf: mom. 31.10.20 ökas med 300 000 euro för att påbörja ombyggnaden av bygdevägen mellan byarna Koskela och Koivumäki i Alajärvi. (BM 74)

30. Reijo Hongisto /saf med bifall av Kimmo Kivelä /saf: mom. 31.10.20 ökas med 350 000 euro för två cirkulationsplatser vid stamväg 68 i Vindala kyrkby. (BM 75)

31. Reijo Hongisto /saf med bifall av Kimmo Kivelä /saf: mom. 31.10.20 en ökning med 400 000 euro för ombyggnad och beläggning av Kaartusentie i Alajärvi. (BM 76)

32. Reijo Hongisto /saf med bifall av Kimmo Kivelä /saf: mom. 31.10.20 ökas med 500 000 euro för att påbörja ombyggnaden och beläggningen av Multiantie i Soini. (BM 77)

33. Reijo Hongisto /saf med bifall av Kimmo Kivelä /saf: mom. 31.10.20 ökas med 500 000 euro för ombyggnad och beläggning av Karvosentie i Evijärvi. (BM 78)

34. Anne Kalmari /cent med bifall av Aila Paloneimi /cent: mom. 31.10.20 ökas med 900 000 euro för ombyggnad av vägen på sträckan Mämmenkylä—Karvalahti—Liimattala i Äänekoski. (BM 112)

35. Anne Kalmari /cent med bifall av Aila Paloneimi /cent: mom. 31.10.20 ökas med 5 000 000 euro för att förbättra det sekundära vägnät i Mellersta Finland som fabriken för bioprodukter i Äänekoski använder för transport av råvaror. (BM 38)

36. Anne Kalmari /cent med bifall av Aila Paloneimi /cent: mom. 31.10.20 ökas med 2 000 000 euro för ombyggnad av vägen mellan Uurainen och Kintaus. (BM 113)

37. Anne Kalmari /cent med bifall av Aila Paloneimi /cent: mom. 31.10.20 ökas med 5 000 000 euro för ombyggnad av riksväg 13 på sträckan Huutomäki—Kyyjärvi. (BM 114)

38. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 31.10.20 ökas med 500 000 euro för ombyggnad och permanent beläggning av Vuoreslahdentie i Kajana stad. (BM 122)

39. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 31.10.20 ökas med 600 000 euro för att planera och börja bygga en landsväg till Mustavaara gruva i Taivalkoski. (BM 123)

40. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 31.10.20 ökas med 700 000 euro för att bygga om järnvägen på sträckan Kontiomäki—Taivalkoski och planera och börja bygga en järnväg på sträckan Taivalkoski—Mustavaara gruva. (BM 124)

41. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 31.10.20 ökas med 700 000 euro för att planera och starta arbeten för att rusta upp dåliga grusvägar i Kajanaland. (BM 125)

42. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 31.10.20 ökas med 1 000 000 euro för planering av en järnväg till Ishavet. (BM 126)

43. Kimmo Kivelä /saf med bifall av Reijo Hongisto /saf: mom. 31.10.20 ökas med 500 000 euro för att påbörja planeringen av en ombyggnad av förbindelseväg 16407 (inkl. ett avsnitt på väg 16402) och för reparation av ställen i Vehmersalmi i Kuopio som kräver omedelbara åtgärder. (BM 130)

44. Kimmo Kivelä /saf med bifall av Reijo Hongisto /saf: mom. 31.10.20 ökas med 500 000 euro för att påbörja planeringen av en ombyggnad av Jonsantie i Varpaisjärvi i Lapinlahti och för tvingande reparationer. (BM 131)

45. Osmo Kokko /saf med bifall av Maria Tolppanen /saf: mom. 31.10.20 ökas med 100 000 euro för att starta ombyggnaden av Laikanlahdentie i Outokumpu. (BM 145)

46. Osmo Kokko /saf med bifall av Maria Tolppanen /saf: mom. 31.10.20 ökas med 300 000 euro för att starta ombyggnaden av Siikakoskentie i Libelits. (BM 147)

47. Osmo Kokko /saf med bifall av Maria Tolppanen /saf: mom. 31.10.20 ökas med 400 000 euro för en väg för gång-, cykel- och mopedtrafik på sträckan Heinävedentie—Siikasalmi i Libelits. (BM 148)

48. Osmo Kokko /saf med bifall av Maria Tolppanen /saf: mom. 31.10.20 ökas med 500 000 euro för att starta ombyggnaden av Varosentie i Polvijärvi. (BM 149)

49. Osmo Kokko /saf med bifall av Maria Tolppanen /saf: mom. 31.10.20 ökas med 600 000 euro för ombyggnad av Rasikummuntie i Joensuu. (BM 150)

50. Osmo Kokko /saf med bifall av Maria Tolppanen /saf mom. 31.10.20 ökas med 600 000 euro för att bygga en cirkulationsplats i korsningen mellan Ahvenisentie och Romppalantie i Joensuu. (BM 151)

51. Osmo Kokko /saf med bifall av Maria Tolppanen /saf: mom. 31.10.20 ökas med 5 000 000 euro för en planskild anslutning i Raatekangas i Joensuu. (BM 152)

52. Osmo Kokko /saf med bifall av Maria Tolppanen /saf: mom. 31.10.20 ökas med 5 000 000 euro för ombyggnad av landsvägen mellan Polvijärvi och Maarianvaara. (BM 153)

53. Jari Leppä /cent med bifall av Kaj Turunen /saf: mom. 31.10.20 ökas med 1 670 000 euro för snabbare trafik på Savolaxbanan. (BM 157)

54. Markus Lohi /cent med bifall av Eeva-Maria Maijala /cent: mom. 31.10.20 ökas med 2 200 000 euro för en väg till gränsövergången i Raja-Jooseppi. (BM 194)

55. Eeva-Maria Maijala /cent med bifall av Markus Lohi /cent: mom. 31.10.20 ökas med 1 000 000 euro för reparation av de farligaste ställena på vägen mellan Ivalo och Nellim i Enare. (BM 205)

57. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: mom. 31.10.20 ökas med 200 000 euro för att förbättra trafikmiljön vid banan i Kolari. (BM 234)

58. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: mom. 31.10.20 ökas med 200 000 euro för bansträckan Salla—Kantalahti. (BM 235)

59. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: mom. 31.10.20 ökas med 3 000 000 euro för ombyggnad av Tanhuantie i Savukoski. (BM 237)

60. Lea Mäkipää /saf med bifall av Pentti Kettunen /saf: mom. 31.10.20 ökas med 100 000 euro för att anlägga en gästhamn vid sjön Kyrösjärvi i Ikalis, Tavastkyro och Ylöjärvi. (BM 270)

61. Lea Mäkipää /saf med bifall av Pentti Kettunen /saf: mom. 31.10.20 ökas med 1 000 000 euro för ombyggnad av Nerkoontie på sträckan Järvi-Suomentie—Kuruntie i Kihniö. (BM 272)

62. Lea Mäkipää /saf med bifall av Pentti Kettunen /saf: mom. 31.10.20 en ökning med 500 000 euro för belysning och anläggning av en led för gång-, cykel- och mopedtrafik längs Uudenasemantie på sträckan Vaasantie—Parkano järnvägsstation. (BM 271)

63. Martti Mölsä /saf med bifall av Kauko Tuupainen /saf: mom. 31.10.20 ökas med 500 000 euro för förbättring av beläggningen på väg 12743 (Myllytie). (BM 285)

64. Martti Mölsä /saf med bifall av Kauko Tuupainen /saf: mom. 31.10.20 ökas med 500 000 euro för förbättring av beläggningen på regionalväg 230 på sträckan Urjala—Punkalaidun. (BM 286)

65. Martti Mölsä /saf med bifall av Kauko Tuupainen /saf: mom. 31.10.20 ökas med 1 000 000 euro för att planera förbättringen av regionalväg 252. (BM 287)

66. Jussi Niinistö /saf med bifall av Juho Eerola /saf: mom. 31.10.20 ökas med 600 000 euro för reparation och beläggning av bygdeväg 11099 på sträckan Leppäkorpi—Kiikala, som är i dåligt skick. (BM 300)

67. Arto Pirttilahti /cent med bifall av Mikko Alatalo /cent: mom. 31.10.20 ökas med 300 000 euro för en gång- och cykelväg längs Takamaantie i Ylöjärvi. (BM 313)

68. Arto Pirttilahti /cent med bifall av Mikko Alatalo /cent: mom. 31.10.20 ökas med 450 000 euro för en gång- och cykelväg mellan Poukantie och Syväojantie i Ruovesi. (BM 314)

69. Arto Pirttilahti /cent med bifall av Mikko Alatalo /cent: mom. 31.10.20 ökas med 600 000 euro för en cirkulationsplats vid stamväg 58 i Orivesi industriområde. (BM 315)

70. Arto Pirttilahti /cent med bifall av Mikko Alatalo /cent: mom. 31.10.20 ökas med 700 000 euro för en led för gång-, cykel- och mopedtrafik längs landsväg 276 Litukantie i Viljakkala i Birkaland. (BM 318)

71. Arto Pirttilahti /cent med bifall av Mikko Alatalo /cent: mom. 31.10.20 ökas med 800 000 euro för en cirkulationsplats i korsningen mellan stamväg 66 och regional väg 337 i Ruovesi. (BM 316)

72. Arto Pirttilahti /cent med bifall av Mikko Alatalo /cent: mom. 31.10.20 ökas med 1 000 000 euro för att planera och anlägga en cirkulationsplats i korsningen mellan stamväg 56 och 58 på sträckan Mänttä—Vilppula. (BM 317)

73. Arto Pirttilahti /cent med bifall av Mikko Alatalo /cent: mom. 31.10.20 ökas med 1 000 000 euro för att planera utvecklingsprojektet för riksväg 9 på sträckan Tammerfors—Orivesi. (BM 323)

74. Arto Pirttilahti /cent med bifall av Mikko Alatalo /cent: mom. 31.10.20 ökas med 2 200 000 euro för att förbättra landsväg 346 på sträckan Kotala—Innala, Virdois och Mänttä—Vilppula. (BM 319)

75. Arto Pirttilahti /cent med bifall av Mikko Alatalo /cent: mom. 31.10.20 ökas med 4 000 000 euro för att planera och genomföra förbättringen av Hauhuuntie och Siekkisentie i Virdois. (BM 320)

76. Mika Raatikainen /saf med bifall av Jussi Niinistö /saf: mom. 31.10.20 ökas med 775 000 euro för bullerhinder i Botby i Helsingfors. (BM 329)

77. Mika Raatikainen /saf med bifall av Jussi Niinistö /saf: mom. 31.10.20 ökas med 927 500 euro för bullerhinder i Rönnbacka i Helsingfors. (BM 330)

78. Mika Raatikainen /saf med bifall av Jussi Niinistö /saf: mom. 31.10.20 ökas med 2 241 500 euro för bullerhinder i Haga i Helsingfors. (BM 331)

79. Eero Reijonen /cent med bifall av Osmo Kokko /saf: mom. 31.10.20 ökas med 3 000 000 euro för att ersätta Hirvisalmi färja med en bro i Juuka. (BM 352)

80. Markku Rossi /cent med bifall av Seppo Kääriäinen /cent: mom. 31.10.20 ökas med 2 000 000 euro för planering och byggande av bullerskydd vid riksväg 5 på sträckan Kellolahdentie—Päiväranta i Kuopio. (BM 367)

81. Simo Rundgren /cent med bifall av Markus Lohi /cent: mom. 31.10.20 ökas med 500 000 euro för en gång-, cykel- och mopedväg i Kersilö i Sodankylä. (BM 375)

82. Simo Rundgren /cent med bifall av Markus Lohi /cent: mom. 31.10.20 ökas med 500 000 euro för bättre säkerhet på riksväg 4 på sträckorna Kuivaniemi—Simo och Viantie—Maksniemi. (BM 376)

83. Simo Rundgren /cent med bifall av Markus Lohi /cent: mom. 31.10.20 ökas med 500 000 euro för ombyggnad av bygdevägarna Vaattojärvi—Poikkijärvi och Venejärvi—Venetti i Kolari kommun. (BM 390)

84. Simo Rundgren /cent med bifall av Markus Lohi /cent: mom. 31.10.20 ökas med 500 000 euro till en gång-, cykel- och mopedväg på sträckan Nuorgam—Rajala i Utsjoki kommun. (BM 377)

85. Simo Rundgren /cent med bifall av Markus Lohi /cent: mom. 31.10.20 ökas med 1 000 000 euro för att bygga en väg på sträckan Venejärvi—Kurtakko i Kolari kommun. (BM 380)

86. Simo Rundgren /cent med bifall av Markus Lohi /cent: mom. 31.10.20 ökas med 1 000 000 euro för förbättring av riksväg 21 på sträckan Muonio—Ylimuonio. (BM 378)

87. Simo Rundgren /cent med bifall av Markus Lohi /cent: mom. 31.10.20 ökas med 1 000 000 euro för trafikmiljön i Tervola centrum. (BM 379)

88. Simo Rundgren /cent med bifall av Markus Lohi /cent: mom. 31.10.20 ökas med 2 000 000 euro för ombyggnad av vägavsnitten Kuloharju—Kuolio och Inget—Kynsilä—Sukkasuo i Posio. (BM 381)

89. Simo Rundgren /cent med bifall av Markus Lohi /cent: mom. 31.10.20 ökas med 2 000 000 euro för ombyggnad av Tolvantie i Posio kommun. (BM 382)

90. Simo Rundgren /cent med bifall av Markus Lohi /cent: mom. 31.10.20 ökas med 5 000 000 euro för en gång-, cykel- och mopedväg på sträckan Nuotioranta—Kainuunkylä—Pekanpää i Övertorneå kommun. (BM 384)

91. Simo Rundgren /cent med bifall av Markus Lohi /cent: mom. 31.10.20 ökas med 5 000 000 euro till en gång-, cykel- och mopedväg på sträckan Lehmivaara—Mämmilä—Korpikoski i Pello kommun. (BM 383)

92. Hanna Mäntylä /saf med bifall av Johanna Jurva /saf: mom. 31.10.77 ökas med 10 000 000 euro för att starta Sokli banprojekt. (BM 280)

93. Simo Rundgren /cent med bifall av Markus Lohi /cent: mom. 31.10.20 ökas med 1 000 000 000 euro för att bygga Soklibanan. (BM 387)

94. Pirkko Ruohonen-Lerner /saf med bifall av Timo Soini /saf: mom. 31.10.20 ökas med 100 000 euro för en väg för gång-, cykel- och mopedtrafik på vägarna 1551 och 1552 på sträckan Tarkkis—Volax korsning i Borgå. (BM 411)

95. Pirkko Ruohonen-Lerner /saf med bifall av Timo Soini /saf: mom. 31.10.20 ökas med 100 000 euro för att förbättra väg 1605 på sträckan Borgå—Mörskom. (BM 412)

96. Pirkko Ruohonen-Lerner /saf med bifall av Timo Soini /saf: mom. 31.10.20 ökas med 100 000 euro för att reparera bygdeväg 143 med hjälp av en cirkulationsplats mellan bygdeväg 143 och 2850 i Hyvinge. (BM 413)

97. Pirkko Ruohonen-Lerner /saf med bifall av Timo Soini /saf: mom. 31.10.20 ökas med 100 000 euro för en cirkulationsplats och infartsparkering i korsningen mellan Nickbyvägen och Mårtensbyvägen i Sibbo. (BM 414)

98. Pirkko Ruohonen-Lerner /saf med bifall av Timo Soini /saf: mom. 31.10.20 ökas med 100 000 euro för en led för gång-, cykel- och mopedtrafik vid Valkovägen från korsningen Petasvägen till Valko i Lovisa (BM 415)

99. Pirkko Ruohonen-Lerner /saf med bifall av Timo Soini /saf: mom. 31.10.20 ökas med 200 000 euro för en väg för gång-, cykel- och mopedtrafik på sträckan Kullo—Ernestas. (BM 416)

100. Vesa-Matti Saarakkala /saf med bifall av Olli Immonen /saf: mom. 31.10.20 ökas med 200 000 euro för ombyggnad av Pappilantie 17339 i Kurikka. (BM 432)

101. Vesa-Matti Saarakkala /saf med bifall av Olli Immonen /saf: mom. 31.10.20 ökas med 350 000 euro för att bygga om förbindelseväg 17685 på sträckan Vasavägen—Ala-Hella i Lappo. (BM 433)

102. Vesa-Matti Saarakkala /saf med bifall av Olli Immonen /saf: mom. 31.10.20 ökas med 400 000 euro för en väg för gång-, cykel- och mopedtrafik vid riksväg 6900 i Jyllintaival i Kurikka. (BM 434)

103. Vesa-Matti Saarakkala /saf med bifall av Olli Immonen /saf: mom. 31.10.20 ökas med 1 000 000 euro för en väg för gång-, cykel- och mopedtrafik till Mieto skola i Kurikka. (BM 435)

104. Vesa-Matti Saarakkala /saf med bifall av Olli Immonen /saf: mom. 31.10.20 ökas med 1 500 000 euro för att planera och påbörja effektiviserat underhåll av tågbanan mellan Seinäjoki och Kaskö. (BM 436)

105. Maria Tolppanen /saf med bifall av Osmo Kokko /saf: mom. 31.10.20 ökas med 1 000 000 euro för förbättring av regionalväg 661 på sträckan Kauhajoki—Storå. (BM 488)

106. Maria Tolppanen /saf med bifall av Osmo Kokko /saf: mom. 31.10.20 ökas med 1 700 000 euro för en väg för gång-, cykel- och mopedtrafik längs landsväg 717 i stadsdelen Lillkyro i Vasa. (BM 489)

107. Ari Torniainen /cent med bifall av Arto Pirttilahti /cent: mom. 31.10.20 ökas med 1 200 000 euro för en väg för gång-, cykel- och mopedtrafik längs stamväg 13 på sträckan Kuukanniemi—Iitiä. (BM 495)

108. Ari Torniainen /cent med bifall av Arto Pirttilahti /cent: mom. 31.10.20 ökas med 1 500 000 euro för en planskild korsning mellan stamväg 6 och 12 i Keltti. (BM 496)

109. Ari Torniainen /cent med bifall av Arto Pirttilahti /cent: mom. 31.10.20 ökas med 2 500 000 euro för att reparera väg 3864, Ylämaantie, på sträckan Sipari—Pulsa. (BM 497)

110. Kaj Turunen /saf med bifall av Ismo Soukola /saf: mom. 31.10.20 ökas med 400 000 euro för planering, utveckling och akut reparation av infrastrukturen vid gränsövergångsstället i Parikkala—Syväoro. (BM 505)

111. Kaj Turunen /saf med bifall av Ismo Soukola /saf: mom. 31.10.20 ökas med 1 450 000 euro för att kartlägga och rusta upp vägsträckor som behöver akut ombyggnad i landskapet Södra Savolax. (BM 506)

112. Kauko Tuupainen /saf med bifall av Martti Mölsä /saf: mom. 31.10.20 ökas med 1 000 000 euro för planering av dubbelspår på bansträckan Orivesi—Jämsä. (BM 514)

113. Kauko Tuupainen /saf med bifall av Martti Mölsä /saf: mom. 31.10.20 ökas med 1 200 000 euro för att bygga om förbindelseväg 16691 i Nyrölä i Jyväskylä. (BM 515)

114. Osmo Soininvaara /gröna med bifall av Johanna Karimäki /gröna: mom. 31.10.20 ökas med 7 000 000 euro för ombyggnad av riksväg 23 på sträckan Varkaus—Viinijärvi. (Reservation 4)

115. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under mom. 31.10.20 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar behövliga åtgärder för att höja anslagen för bastrafikledshållning och underhåll av enskilda vägar så att nedkörningen av våra nationella tillgångar kan stoppas." (Reservation 1)

116. Jari Leppä /cent med bifall av Kaj Turunen /saf: att det under mom. 31.10.41 uttalas: "Riksdagen fogar till motiven för mom. 31.10.41 i statsbudgeten för 2015 ett omnämnande av att det anslag som avsetts för stödjande av flygstationerna i Seinäjoki och S:t Michel viktas så att 70 procent anslås för S:t Michel och 30 procent för Seinäjoki under 2015, varefter fördelningen blir 50 procent för vardera flygstationen." (BM 180)

117. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: mom. 31.10.50 ökas med 3 000 000 euro för underhåll av enskilda vägar. (Reservation 2)

118. Eila Tiainen /vänst med bifall av Markus Mustajärvi /vg: mom. 31.10.50 ökas med 5 000 000 euro för underhåll och förbättring av enskilda vägar. (BM 464)

120. Eeva-Maria Maijala /cent med bifall av Markus Lohi /cent: mom. 31.10.50 ökas med 300 000 euro för ombyggnad av enskilda vägar som används av försvarsmakten vid skjutområdet i Rovajärvi. (BM 206)

121. Kaj Turunen /saf med bifall av Ismo Soukola /saf: mom. 31.10.50 ökas med 300 000 euro för underhåll, förbättring och byggkostnader för enskilda vägar i landskapet Södra Savolax. (BM 507)

122. Arto Pirttilahti /cent med bifall av Mikko Alatalo /cent: mom. 31.10.50 ökas med 1 500 000 euro för att trygga servicenivån på de enskilda vägarna i Birkaland. (BM 322)

123. Pietari Jääskeläinen /saf med bifall av Reijo Tossavainen /saf: mom. 31.10.50 ökas med 1 000 000 euro för underhåll av enskilda vägar i Nyland. (BM 99)

124. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: mom. 31.10.70 minskas med 55 000 000 euro genom att avstå från upphandlingen av den isbrytare som planeras för Trafikverket. (Reservation 2)

125. Kari Uotila /vänst med bifall av Risto Kalliorinne /vänst: mom. 31.10.77 ökas med 130 000 000 euro för att utveckla trafikledsnätet. (Reservation 3)

126. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: mom. 31.10.77 minskas med 2 000 000 genom att avbryta planeringsarbetet för att bygga Centrumslingan, som är schemalagd för nästa år. (Reservation 2)

127. Maria Tolppanen /saf med bifall av Osmo Kokko /saf: mom. 31.10.77 ökas med 400 000 euro för att påbörja banprojektet Seinäjoki—Kaskö. (BM 490)

128. Pietari Jääskeläinen /saf med bifall av Reijo Tossavainen /saf: mom. 31.10.77 ökas med 500 000 euro för främjande av byggarbetena längs Ring III. (BM 100)

129. Hanna Mäntylä /saf med bifall av Johanna Jurva /saf: mom. 31.10.77 ökas med 1 000 000 euro för elektrifiering av bansträckan Kemi—Torneå—Haparanda. (BM 279)

130. Jari Myllykoski /vänst med bifall av Anna Kontula /vänst: mom. 31.10.77 ökas med 1 000 000 euro för ombyggnad av regionalväg 204 på sträckan Eura—Säkylä. (BM 264)

131. Ari Torniainen /cent med bifall av Arto Pirttilahti /cent: mom. 31.10.77 ökas med 1 000 000 euro för att starta en ombyggnad av riksväg 26. (BM 498)

132. Ari Torniainen /cent med bifall av Arto Pirttilahti /cent: mom. 31.10.77 ökas med 1 000 000 euro för att påbörja ombyggnaden av väg 387 på sträckan Raippo—Vaalimaa. (BM 499)

133. Jari Myllykoski /vänst med bifall av Anna Kontula /vänst: mom. 31.10.77 ökas med 1 000 000 euro för att starta planeringen av närtågstrafiken i Björneborg stadsregion. (BM 265)

134. Markku Rossi /cent med bifall av Seppo Kääriäinen /cent: mom. 31.10.77 ökas med 1 200 000 euro för att utarbeta väg- och byggplan för Jännevirta bro på riksväg 9. (BM 370)

135. Mikko Alatalo /cent med bifall av Arto Pirttilahti /cent: mom. 31.10.77 ökas med 2 000 000 euro för att börja bygga en omfartsväg i Tavastkyro vid riksväg 3. (BM 22)

136. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: mom. 31.10.77 ökas med 2 000 000 euro för att börja bygga vägsträckan Martti—Tulppio i Savukoski. (BM 239)

137. Vesa-Matti Saarakkala /saf med bifall av Olli Immonen /saf: mom. 31.10.77 ökas med 3 000 000 för reglering av anslutningarna mellan riksväg 3 och stamväg 67 i Kurikka. (BM 438)

138. Jari Leppä /cent med bifall av Kaj Turunen /saf: mom. 31.10.77 ökas med 4 000 000 euro för ombyggnad av riksväg 5 på sträckan Hurus—Hietanen i Mäntyharju. (BM 181)

139. Ari Torniainen /cent med bifall av Arto Pirttilahti /cent: mom. 31.10.77 ökas med 4 000 000 euro för ombyggnad av stamväg 62 mellan Käyhkää i Ruokolahti och Huuhkala i Puumala. (BM 500)

140. Katja Hänninen /vänst med bifall av Eila Tiainen /vänst: mom. 31.10.77 ökas med 5 800 000 euro för förbättring av riksväg 22 på sträckan Uleåborg—Kajana—Vartius. (BM 79)

141. Mirja Vehkaperä /cent med bifall av Inkeri Kerola /cent: mom. 31.10.77 ökas med 30 000 000 euro för utveckling av riksväg 22 på sträckan Uleåborg—Kajana. (BM 520)

142. Eero Reijonen /cent med bifall av Osmo Kokko /saf: mom. 31.10.77 ökas med 6 500 000 euro för trafikledsinvesteringar i Kylylahti gruvprojekt i Polvijärvi. (BM 353)

143. Ari Torniainen /cent med bifall av Arto Pirttilahti /cent: mom. 31.10.77 ökas med 6 500 000 euro för ombyggnad av riksvägen vid Myttiömäki i Savitaipale. (BM 501)

144. Annika Lapintie /vänst med bifall av Kari Uotila /vänst: mom. 31.10.77 ökas med 7 500 000 euro för att rusta upp järnvägarna i Egentliga Finland så att de lämpar sig för lokaltågstrafik. (Reservation 3, BM 174)

145. Ari Torniainen /cent med bifall av Arto Pirttilahti /cent: mom. 31.10.77 ökas med 9 800 000 euro för att slutföra projektet för att förbättra riksväg 6 i Koria. (BM 502)

146. Anna Kontula /vänst med bifall av Jari Myllykoski /vänst: mom. 31.10.77 ökas med 10 000 000 euro för att förbättra riksväg 9 mellan Suinula och Käpykangas. (BM 163)

147. Arto Pirttilahti /cent med bifall av Eeva-Maria Maijala /cent: mom. 31.10.77 ökas med 10 000 000 euro för byggande av omkörningsfiler på riksväg 9 mellan Suinula och Käpykangas. (BM 324)

148. Simo Rundgren /cent med bifall av Markus Lohi /cent: mom. 31.10.77 ökas med 11 700 000 euro för förbättring av väg 82 mellan Kalliosalmi och Kemijärvi. (BM 386)

149. Sirkka-Liisa Anttila /cent med bifall av Timo Kalli /cent: mom. 31.10.77 ökas med 12 000 000 euro för att förbättra riksväg 2 på sträckan Loukku—Häiviä och i Humppila. (BM 26)

150. Kaj Turunen /saf med bifall av Ismo Soukola /saf: mom. 31.10.77 ökas med 12 000 000 euro för fullmakt att ingå förbindelse om förflyttning av Nyslotts djupfarled. (BM 508)

151. Mirja Vehkaperä /cent med bifall av Inkeri Kerola /cent: mom. 31.10.77 ökas med 12 000 000 euro för att fördjupa farleden in till hamnen i Uleåborg från 10 till 12 meters djup. (BM 519)

152. Pirkko Mattila /saf med bifall av Reijo Tossavainen /saf: mom. 31.10.77 ökas med 15 000 000 euro för att förbättra riksväg 22 och bygga omkörningsfiler och underfarter. (BM 209)

153. Markus Lohi /cent med bifall av Simo Rundgren /cent: mom. 31.10.77 ökas med 20 000 000 euro för en omkörningsfil på riksväg 4 mellan Simo och Maksniemi. (BM 195)

154. Jari Myllykoski /vänst med bifall av Anna Kontula /vänst: mom. 31.10.77 ökas med 20 000 000 euro för förbättring av riksväg 12 på sträckan Raumo—Vittis. (BM 266)

155. Eila Tiainen /vänst med bifall av Aino-Kaisa Pekonen /vänst: mom. 31.10.77 ökas med 25 000 000 euro för att förbättra bansträckan Jyväskylä—Äänekoski—Haapajärvi. (BM 465)

156. Risto Kalliorinne /vänst med bifall av Martti Korhonen /vänst: mom. 31.10.77 ökas med 30 000 000 euro för att utveckla trafikledsnätet på riksväg 4 mellan Uleåborg och Kemi. (BM 111)

157. Inkeri Kerola /cent med bifall av Mirja Vehkaperä /cent: mom. 31.10.77 ökas med 30 000 000 euro för reparation av väg E8 på sträckan Limingo—Kalajoki. (BM 121)

158. Timo Korhonen /cent med bifall av Pentti Kettunen /saf: mom. 31.10.77 ökas med 30 000 000 euro för förbättring av riksväg 22 på sträckan Uleåborg—Kajana. (BM 167)

159. Mauri Pekkarinen /cent med bifall av Kauko Tuupainen /saf: mom. 31.10.77 ökas med 40 000 000 euro för att förbättra riksväg 4 på sträckan Jyväskylä—Uleåborg. (BM 305)

160. Jyrki Yrttiaho /vg med bifall av Markus Mustajärvi /vg: mom. 31.10.77 ökas med 40 000 000 euro för att förbättra riksväg 8 på sträckan Åbo—Björneborg. (BM 530)

161. Seppo Kääriäinen /cent med bifall av Markku Rossi /cent: mom. 31.10.77 ökas med 53 000 000 euro för att elektrifiera bansträckan Ylivieska-Idensalmi, bygga triangelbanan i Idensalmi och elektrifiera det kommande avsnittet mellan Yara gruva och Savolaxbanan. (BM 171)

162. Mirja Vehkaperä /cent med bifall av Inkeri Kerola /cent: mom. 31.10.77 ökas med 69 000 000 euro för att förbättra riksväg 4 vid Uleåborg och på sträckan Ijo—Simo. (BM 521)

163. Jari Leppä /cent med bifall av Kaj Turunen /cent: mom. 31.10.77 ökas med 80 000 000 euro för ombyggnad av riksväg 5 på sträckan St.Michel—Juva. (BM 182)

164. Timo Korhonen /cent med bifall av Pentti Kettunen /saf: mom. 31.10.77 ökas med 90 000 000 euro för att förbättra bansträckan Ylivieska—Idensalm—Kontiomäki. (BM 168)

165. Simo Rundgren /cent med bifall av Eeva-Maria Maijala /cent: mom. 31.10.77 ökas med 100 000 000 euro för elektrifiering av bansträckan Laurila—Torneå—Kolari. (BM 388)

166. Kari Uotila /vänst med bifall av Risto Kalliorinne /vänst: att det under mom. 31.10.77 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen utan dröjsmål inleder den av riksdagen många gånger tidigare förutsatta elektrifieringen av banavsnittet Hangö—Hyvinge och skapar förutsättningar också för en start på elektrifieringen av banavsnittet Ylivieska—Idensalm—Kontiomäki." (Reservation 3)

167. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: att det under kap. 31.10 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen ser till att det finns tillräckliga finansiella resurser för att utveckla transportnätet, så att trafiklederna hålls i skick och det kapital som finns uppbundet i transportnätet inte mister sitt värde." (BM 233)

168. Osmo Soininvaara /gröna med bifall av Johanna Karimäki /gröna: mom. 31.30.63 minskas med 700 000 euro från det anslag som föreslagits för tryggandet av flygtrafiken till Nyslott och Varkaus och vid behov för stöd till andra inhemska flygförbindelser. (Reservation 4)

169. Kaj Turunen /saf med bifall av Ismo Soukola /saf: mom. 31.30.63 ökas med 1 000 000 euro för att införa persontrafik på bansträckan Nyslott—Pieksämäki. (BM 509)

170. Maria Tolppanen /saf med bifall av Osmo Kokko /saf: mom. 31.30.63 ökas med 1 500 000 euro för att utveckla sjötrafiken mellan Vasa och Umeå. (BM 491)

171. Kaj Turunen /saf med bifall av Ismo Soukola /saf: mom. 31.30.63 ökas med 2 000 000 euro för utveckling av flygtrafiken till Nyslott och att det till motiveringen fogas att staten ska betala hela stödet. (BM 510)

172. Arto Pirttilahti /cent med bifall av Mikko Alatalo /cent: mom. 31.30.63 ökas med 2 000 000 euro för att förbättra persontransporten på banavsnittet Tammerfors—Vilppula/Keuruu och öppna banavsnittet Vilppula station—Mänttä centrum. (BM 325)

173. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jykki Yrttiaho /vg: mom. 31.30.63 ökas med 5 000 000 euro för stöd till kollektivtrafiken i glesbygden. (BM 240)

174. Eila Tiainen /vänst med bifall av Aino-Kaisa Pekonen /vänst: mom. 31.30.63 ökas med 10 000 000 euro för att köpa och utveckla kollektivtrafiktjänster. (BM 466)

175. Arto Pirttilahti /cent med bifall av Mikko Alatalo /cent: mom. 31.40.50 ökas med 5 000 000 euro för bredband och optiska fiberkablar. (BM 326)

176. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 31 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar omedelbara åtgärder för att inrätta en trafikfond och för att inleda bolagets verksamhet under 2015." (Reservation 2)

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Timo Kallis förslag nr 1, Kari Uotilas förslag nr 2 och Pentti Kettunens förslag nr 3 gäller samma anslag. Vid omröstningarna ställs först förslag nr 3 mot förslag nr 2, därefter det segrande förslaget mot förslag nr 1 och slutligen det härvid segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 3 mot Kari Uotilas förslag nr 2 godkände riksdagen förslag nr 2 med rösterna

148 ja, 37 nej, 1 avstår; 13 frånvarande.

( Omr. 91 )

Vid 2) omröstningen om Kari Uotilas förslag nr 2 mot Timo Kallis förslag nr 1 godkände riksdagen förslag nr 1 med rösterna

137 ja, 50 nej, 1 avstår; 11 frånvarande.

( Omr. 92 )

Vid 3) omröstningen om Timo Kallis förslag nr 1 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

106 ja, 81 nej; 12 frånvarande.

( Omr. 93 )

Vid omröstningen om Kimmo Kiveläs förslag nr 4 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

133 ja, 50 nej; 16 frånvarande.

( Omr. 94 )

Vid omröstningen om Vesa-Matti Saarakkalas förslag nr 5 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

148 ja, 39 nej; 12 frånvarande.

( Omr. 95 )

Vid omröstningen om Arto Pirttilahtis förslag nr 6 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

171 ja, 15 nej; 13 frånvarande.

( Omr. 96 )

Vid omröstningen om Mikko Alatalos förslag nr 7 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

175 ja, 11 nej; 13 frånvarande.

( Omr. 97 )

Vid omröstningen om Mikko Alatalos förslag nr 8 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

179 ja, 8 nej; 12 frånvarande.

( Omr. 98 )

Vid omröstningen om Mikko Alatalos förslag nr 9 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

175 ja, 12 nej; 12 frånvarande.

( Omr. 99 )

Talman Eero Heinäluoma:

Mikko Alatalos förslag nr 10, Anna Kontulas förslag nr 146 och Arto Pirttilahtis förslag nr 147 har samma innehåll. Vid omröstningarna ställs förslagen samtidigt mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid omröstningen om Mikko Alatalos förslag nr 10, Anna Kontulas förslag nr 146 och Arto Pirttilahtis förslag nr 147 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

166 ja, 19 nej; 14 frånvarande.

( Omr. 100 )

Vid omröstningen om Ritva Elomaas förslag nr 11 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

149 ja, 38 nej; 12 frånvarande.

( Omr. 101 )

Vid omröstningen om Lauri Heikkiläs förslag nr 12 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

149 ja, 36 nej; 14 frånvarande.

( Omr. 102 )

Vid omröstningen om Lauri Heikkiläs förslag nr 13 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

147 ja, 40 nej; 12 frånvarande.

( Omr. 103 )

Vid omröstningen om Lauri Heikkiläs förslag nr 14 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

147 ja, 38 nej; 14 frånvarande.

( Omr. 104 )

Vid omröstningen om Lauri Heikkiläs förslag nr 15 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

143 ja, 40 nej; 16 frånvarande.

( Omr. 105 )

Vid omröstningen om Lauri Heikkiläs förslag nr 16 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

149 ja, 38 nej; 12 frånvarande.

( Omr. 106 )

Vid omröstningen om Ari Jalonens förslag nr 17 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

146 ja, 39 nej; 14 frånvarande.

( Omr. 107 )

Vid omröstningen om Ari Jalonens förslag nr 18 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

146 ja, 41 nej; 12 frånvarande.

( Omr. 108 )

Vid omröstningen om Reijo Hogistos förslag nr 19 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

147 ja, 40 nej; 12 frånvarande.

( Omr. 109 )

Vid omröstningen om Reijo Hogistos förslag nr 20 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

147 ja, 39 nej; 13 frånvarande.

( Omr. 110 )

Vid omröstningen om Reijo Hogistos förslag nr 21 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

147 ja, 40 nej; 12 frånvarande.

( Omr. 111 )

Vid omröstningen om eijo Hogistos förslag nr 22 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

147 ja, 40 nej; 12 frånvarande.

( Omr. 112 )

Vid omröstningen om Reijo Hogistos förslag nr 23 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

144 ja, 40 nej; 15 frånvarande.

( Omr. 113 )

Vid omröstningen om Reijo Hogistos förslag nr 24 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

144 ja, 43 nej; 12 frånvarande.

( Omr. 114 )

Vid omröstningen om Reijo Hogistos förslag nr 25 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

147 ja, 40 nej; 12 frånvarande.

( Omr. 115 )

Vid omröstningen om Reijo Hogistos förslag nr 26 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

141 ja, 45 nej; 13 frånvarande.

( Omr. 116 )

Vid omröstningen om Reijo Hogistos förslag nr 27 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

146 ja, 40 nej; 13 frånvarande.

( Omr. 117 )

Vid omröstningen om Reijo Hogistos förslag nr 28 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

146 ja, 39 nej; 14 frånvarande.

( Omr. 118 )

Vid omröstningen om Reijo Hogistos förslag nr 29 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

146 ja, 40 nej; 13 frånvarande.

( Omr. 119 )

Vid omröstningen om Reijo Hogistos förslag nr 30 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

147 ja, 39 nej; 13 frånvarande.

( Omr. 120 )

Vid omröstningen om Reijo Hogistos förslag nr 31 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

146 ja, 40 nej; 13 frånvarande.

( Omr. 121 )

Vid omröstningen om Reijo Hogistos förslag nr 32 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

146 ja, 40 nej; 13 frånvarande.

( Omr. 122 )

Vid omröstningen om Reijo Hogistos förslag nr 33 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

148 ja, 39 nej; 12 frånvarande.

( Omr. 123 )

Vid omröstningen om Anne Kalmaris förslag nr 34 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

168 ja, 18 nej; 13 frånvarande.

( Omr. 124 )

Vid omröstningen om Anne Kalmaris förslag nr 35 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

162 ja, 21 nej, 1 avstår; 15 frånvarande.

( Omr. 125 )

Vid omröstningen om Anne Kalmaris förslag nr 36 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

174 ja, 12 nej; 13 frånvarande.

( Omr. 126 )

Vid omröstningen om Anne Kalmaris förslag nr 37 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

173 ja, 12 nej, 1 avstår; 13 frånvarande.

( Omr. 127 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 38 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

138 ja, 41 nej; 20 frånvarande.

( Omr. 128 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 39 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

139 ja, 45 nej; 15 frånvarande.

( Omr. 129 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 40 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

142 ja, 43 nej; 14 frånvarande.

( Omr. 130 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 41 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

144 ja, 43 nej; 12 frånvarande.

( Omr. 131 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 42 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

145 ja, 42 nej; 12 frånvarande.

( Omr. 132 )

Vid omröstningen om Kimmo Kiveläs förslag nr 43 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

145 ja, 40 nej; 14 frånvarande.

( Omr. 133 )

Vid omröstningen om Kimmo Kiveläs förslag nr 44 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

145 ja, 42 nej; 12 frånvarande.

( Omr. 134 )

Vid omröstningen om Osmo Kokkos förslag nr 45 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

145 ja, 39 nej; 15 frånvarande.

( Omr. 135 )

Vid omröstningen om Osmo Kokkos förslag nr 46 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

147 ja, 40 nej; 12 frånvarande.

( Omr. 136 )

Vid omröstningen om Osmo Kokkos förslag nr 47 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

142 ja, 43 nej; 14 frånvarande.

( Omr. 137 )

Vid omröstningen om Osmo Kokkos förslag nr 48 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

142 ja, 41 nej; 16 frånvarande.

( Omr. 138 )

Vid omröstningen om Osmo Kokkos förslag nr 49 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

145 ja, 42 nej; 12 frånvarande.

( Omr. 139 )

Vid omröstningen om Osmo Kokkos förslag nr 50 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

146 ja, 42 nej; 11 frånvarande.

( Omr. 140 )

[Omröstningarna 141 och 142 ogiltigförklarades.]

Vid omröstningen om Osmo Kokkos förslag nr 51 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

145 ja, 42 nej; 12 frånvarande.

( Omr. 143 )

Vid omröstningen om Osmo Kokkos förslag nr 52 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

145 ja, 42 nej; 12 frånvarande.

( Omr. 144 )

Vid omröstningen om Jari Leppäs förslag nr 53 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

156 ja, 30 nej; 13 frånvarande.

( Omr. 145 )

Vid omröstningen om Markus Lohis förslag nr 54 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

168 ja, 17 nej, 1 avstår; 13 frånvarande.

( Omr. 146 )

Vid omröstningen om Eeva-Maria Maijalas förslag nr 55 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

162 ja, 25 nej; 12 frånvarande.

( Omr. 147 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 57 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

172 ja, 16 nej; 11 frånvarande.

( Omr. 148 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 58 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

174 ja, 14 nej; 11 frånvarande.

( Omr. 149 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 59 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

173 ja, 13 nej; 13 frånvarande.

( Omr. 150 )

Vid omröstningen om Lea Mäkipääs förslag nr 60 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

146 ja, 38 nej; 15 frånvarande.

( Omr. 151 )

Vid omröstningen om Lea Mäkipääs förslag nr 61 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

145 ja, 41 nej; 13 frånvarande.

( Omr. 152 )

Vid omröstningen om Lea Mäkipääs förslag nr 62 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

146 ja, 42 nej; 11 frånvarande.

( Omr. 153 )

Vid omröstningen om Martti Mölsäs förslag nr 63 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

148 ja, 40 nej; 11 frånvarande.

( Omr. 154 )

Vid omröstningen om Martti Mölsäs förslag nr 64 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

148 ja, 40 nej; 11 frånvarande.

( Omr. 155 )

Vid omröstningen om Martti Mölsäs förslag nr 65 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

147 ja, 38 nej; 14 frånvarande.

( Omr. 156 )

Vid omröstningen om Jussi Niinistös förslag nr 66 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

147 ja, 39 nej; 13 frånvarande.

( Omr. 157 )

Vid omröstningen om Arto Pirttilahtis förslag nr 67 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

174 ja, 12 nej, 1 avstår; 12 frånvarande.

( Omr. 158 )

Vid omröstningen om Arto Pirttilahtis förslag nr 68 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

173 ja, 13 nej, 1 avstår; 12 frånvarande.

( Omr. 159 )

Vid omröstningen om Arto Pirttilahtis förslag nr 69 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

172 ja, 15 nej; 12 frånvarande.

( Omr. 160 )

Vid omröstningen om Arto Pirttilahtis förslag nr 70 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

174 ja, 12 nej, 1 avstår; 12 frånvarande.

( Omr. 161 )

Vid omröstningen om Arto Pirttilahtis förslag nr 71 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

173 ja, 14 nej; 12 frånvarande.

( Omr. 162 )

Vid omröstningen om Arto Pirttilahtis förslag nr 72 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

170 ja, 17 nej; 12 frånvarande.

( Omr. 163 )

Vid omröstningen om Arto Pirttilahtis förslag nr 73 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

167 ja, 21 nej; 11 frånvarande.

( Omr. 164 )

Vid omröstningen om Arto Pirttilahtis förslag nr 74 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

171 ja, 13 nej; 15 frånvarande.

( Omr. 165 )

Vid omröstningen om Arto Pirttilahtis förslag nr 75 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

175 ja, 12 nej; 12 frånvarande.

( Omr. 166 )

Vid omröstningen om Mika Raatikainens förslag nr 76 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

150 ja, 37 nej; 12 frånvarande.

( Omr. 167 )

Vid omröstningen om Mika Raatikainens förslag nr 77 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

151 ja, 37 nej; 11 frånvarande.

( Omr. 168 )

Vid omröstningen om Mika Raatikainens förslag nr 78 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

150 ja, 36 nej; 13 frånvarande.

( Omr. 169 )

Vid omröstningen om Eero Reijonens förslag nr 79 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

159 ja, 22 nej; 18 frånvarande.

( Omr. 170 )

Vid omröstningen om Markku Rossis förslag nr 80 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

176 ja, 11 nej, 1 avstår; 11 frånvarande.

( Omr. 171 )

Vid omröstningen om Simo Rundgrens förslag nr 81 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

174 ja, 12 nej; 13 frånvarande.

( Omr. 172 )

Vid omröstningen om Simo Rundgrens förslag nr 82 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

174 ja, 13 nej; 12 frånvarande.

( Omr. 173 )

Vid omröstningen om Simo Rundgrens förslag nr 83 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

178 ja, 9 nej; 12 frånvarande.

( Omr. 174 )

Vid omröstningen om Simo Rundgrens förslag nr 84 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

173 ja, 10 nej, 1 avstår; 15 frånvarande.

( Omr. 175 )

Vid omröstningen om Simo Rundgrens förslag nr 85 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

173 ja, 10 nej; 16 frånvarande.

( Omr. 176 )

Vid omröstningen om Simo Rundgrens förslag nr 86 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

174 ja, 12 nej; 13 frånvarande.

( Omr. 177 )

Vid omröstningen om Simo Rundgrens förslag nr 87 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

176 ja, 11 nej; 12 frånvarande.

( Omr. 178 )

Vid omröstningen om Simo Rundgrens förslag nr 88 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

175 ja, 11 nej; 13 frånvarande.

( Omr. 179 )

Vid omröstningen om Simo Rundgrens förslag nr 89 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

175 ja, 10 nej; 14 frånvarande.

( Omr. 180 )

Vid omröstningen om Simo Rundgrens förslag nr 90 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

173 ja, 11 nej, 1 avstår; 14 frånvarande.

( Omr. 181 )

Vid omröstningen om Simo Rundgrens förslag nr 91 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

171 ja, 12 nej, 1 avstår; 15 frånvarande.

( Omr. 182 )

Talman Eero Heinäluoma:

Hanna Mäntyläs förslag nr 92 och Simo Rundgrens förslag nr 93 gäller samma anslag. Vid omröstningarna ställs först förslag nr 93 mot förslag nr 92 och därefter det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om Simo Rundgrens förslag nr 93 mot Hanna Mäntyläs förslag nr 92 godkände riksdagen förslag nr 92 med rösterna

154 ja, 25 nej, 5 avstår; 15 frånvarande.

( Omr. 183 )

Vid 2) omröstningen om Hanna Mäntyläs förslag nr 92 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

130 ja, 52 nej, 1 avstår; 16 frånvarande.

( Omr. 184 )

Vid omröstningen om Pirkko Ruohonen-Lerners förslag nr 94 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

148 ja, 37 nej; 14 frånvarande.

( Omr. 185 )

Vid omröstningen om Pirkko Ruohonen-Lerners förslag nr 95 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

145 ja, 36 nej; 18 frånvarande.

( Omr. 186 )

Vid omröstningen om Pirkko Ruohonen-Lerners förslag nr 96 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

148 ja, 36 nej; 15 frånvarande.

( Omr. 187 )

Vid omröstningen om Pirkko Ruohonen-Lerners förslag nr 97 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

148 ja, 38 nej; 13 frånvarande.

( Omr. 188 )

Vid omröstningen om Pirkko Ruohonen-Lerners förslag nr 98 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

144 ja, 39 nej; 16 frånvarande.

( Omr. 189 )

Vid omröstningen om Pirkko Ruohonen-Lerners förslag nr 99 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

145 ja, 37 nej; 17 frånvarande.

( Omr. 190 )

Vid omröstningen om Vesa-Matti Saarakkalas förslag nr 100 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

148 ja, 36 nej; 15 frånvarande.

( Omr. 191 )

Vid omröstningen om Vesa-Matti Saarakkalas förslag nr 101 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

146 ja, 39 nej; 14 frånvarande.

( Omr. 192 )

Vid omröstningen om Vesa-Matti Saarakkalas förslag nr 102 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

146 ja, 38 nej; 15 frånvarande.

( Omr. 193 )

Vid omröstningen om Vesa-Matti Saarakkalas förslag nr 103 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

148 ja, 38 nej; 13 frånvarande.

( Omr. 194 )

Vid omröstningen om Vesa-Matti Saarakkalas förslag nr 104 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

142 ja, 38 nej; 19 frånvarande.

( Omr. 195 )

Vid omröstningen om Maria Tolppanens förslag nr 105 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

149 ja, 37 nej; 13 frånvarande.

( Omr. 196 )

Vid omröstningen om Maria Tolppanens förslag nr 106 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

146 ja, 40 nej; 13 frånvarande.

( Omr. 197 )

Vid omröstningen om Ari Torniainens förslag nr 107 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

169 ja, 16 nej; 14 frånvarande.

( Omr. 198 )

Vid omröstningen om Ari Torniainens förslag nr 108 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

171 ja, 13 nej, 1 avstår; 14 frånvarande.

( Omr. 199 )

Vid omröstningen om Ari Torniainens förslag nr 109 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

173 ja, 12 nej; 14 frånvarande.

( Omr. 200 )

Vid omröstningen om Kaj Turunens förslag nr 110 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

142 ja, 43 nej; 14 frånvarande.

( Omr. 201 )

Vid omröstningen om Kaj Turunens förslag nr 111 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

141 ja, 41 nej; 17 frånvarande.

( Omr. 202 )

Vid omröstningen om Kauko Tuupainens förslag nr 112 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

135 ja, 49 nej; 15 frånvarande.

( Omr. 203 )

Vid omröstningen om Kauko Tuupainens förslag nr 113 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

146 ja, 38 nej; 15 frånvarande.

( Omr. 204 )

Vid omröstningen om Osmo Soininvaaras förslag nr 114 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

174 ja, 12 nej; 13 frånvarande.

( Omr. 205 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 115 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

135 ja, 51 nej; 13 frånvarande.

( Omr. 206 )

Vid omröstningen om Jari Leppäs förslag nr 116 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

160 ja, 18 nej, 2 avstår; 19 frånvarande.

( Omr. 207 )

Talman Eero Heinäluoma:

Timo Kallis förslag nr 117 och Eila Tiainens förslag nr 118 gäller samma anslag. Vid omröstningarna ställs först förslag nr 118 mot förslag nr 117 och därefter det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om Eila Tiainens förslag nr 118 mot Timo Kallis förslag nr 117 godkände riksdagen förslag nr 117 med rösterna

168 ja, 15 nej, 3 avstår; 13 frånvarande.

( Omr. 208 )

Vid 2) omröstningen om Timo Kallis förslag nr 117 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

135 ja, 49 nej; 15 frånvarande.

( Omr. 209 )

Vid omröstningen om Eeva-Maria Maijalas förslag nr 120 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

175 ja, 11 nej; 13 frånvarande.

( Omr. 210 )

Vid omröstningen om Kaj Turunens förslag nr 121 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

143 ja, 41 nej; 15 frånvarande.

( Omr. 211 )

Vid omröstningen om Arto Pirttilahtis förslag nr 122 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

174 ja, 10 nej; 15 frånvarande.

( Omr. 212 )

Vid omröstningen om Pietari Jääskeläinens förslag nr 123 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

147 ja, 37 nej; 15 frånvarande.

( Omr. 213 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 124 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

147 ja, 33 nej, 1 avstår; 18 frånvarande.

( Omr. 214 )

Vid omröstningen om Kari Uotilas förslag nr 125 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

172 ja, 13 nej, 1 avstår; 13 frånvarande.

( Omr. 215 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 126 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

145 ja, 38 nej; 16 frånvarande.

( Omr. 216 )

Vid omröstningen om Maria Tolppanens förslag nr 127 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

145 ja, 40 nej; 14 frånvarande.

( Omr. 217 )

Vid omröstningen om Pietari Jääskeläinens förslag nr 128 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

144 ja, 40 nej; 15 frånvarande.

( Omr. 218 )

Vid omröstningen om Hanna Mäntyläs förslag nr 129 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

133 ja, 52 nej; 14 frånvarande.

( Omr. 219 )

Vid omröstningen om Jari Myllykoskis förslag nr 130 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

169 ja, 15 nej; 15 frånvarande.

( Omr. 220 )

Vid omröstningen om Ari Torniainens förslag nr 131 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

169 ja, 12 nej, 1 avstår; 17 frånvarande.

( Omr. 221 )

Vid omröstningen om Ari Torniainens förslag nr 132 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

170 ja, 14 nej, 1 avstår; 14 frånvarande.

( Omr. 222 )

Vid omröstningen om Jari Myllykoskis förslag nr 133 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

170 ja, 15 nej; 14 frånvarande.

( Omr. 223 )

Vid omröstningen om Markku Rossis förslag nr 134 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

172 ja, 13 nej; 14 frånvarande.

( Omr. 224 )

Vid omröstningen om Mikko Alatalos förslag nr 135 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

175 ja, 11 nej; 13 frånvarande.

( Omr. 225 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 136 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

166 ja, 19 nej; 14 frånvarande.

( Omr. 226 )

Vid omröstningen om Vesa-Matti Saarakkalas förslag nr 137 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

145 ja, 38 nej; 16 frånvarande.

( Omr. 227 )

Vid omröstningen om Jari Leppäs förslag nr 138 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

166 ja, 18 nej; 15 frånvarande.

( Omr. 228 )

Vid omröstningen om Ari Torniainens förslag nr 139 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

165 ja, 13 nej; 21 frånvarande.

( Omr. 229 )

Vid omröstningen om Katja Hänninens förslag nr 140 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

162 ja, 24 nej; 13 frånvarande.

( Omr. 230 )

Vid omröstningen om Mirja Vehkaperäs förslag nr 141 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

156 ja, 27 nej; 16 frånvarande.

( Omr. 231 )

Vid omröstningen om Eero Reijonens förslag nr 142 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

165 ja, 19 nej; 15 frånvarande.

( Omr. 232 )

Vid omröstningen om Ari Torniainens förslag nr 143 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

173 ja, 11 nej, 1 avstår; 14 frånvarande.

( Omr. 233 )

Vid omröstningen om Annika Lapinties förslag nr 144 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

163 ja, 22 nej; 14 frånvarande.

( Omr. 234 )

Vid omröstningen om Ari Torniainens förslag nr 145 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

171 ja, 13 nej; 15 frånvarande.

( Omr. 235 )

Vid omröstningen om Simo Rundgrens förslag nr 148 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

175 ja, 11 nej; 13 frånvarande.

( Omr. 236 )

Vid omröstningen om Sirkka-Liisa Anttilas förslag nr 149 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

169 ja, 14 nej; 16 frånvarande.

( Omr. 237 )

Vid omröstningen om Kaj Turunens förslag nr 150 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

145 ja, 41 nej; 13 frånvarande.

( Omr. 238 )

Vid omröstningen om Mirja Vehkaperäs förslag nr 151 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

166 ja, 20 nej; 13 frånvarande.

( Omr. 239 )

Vid omröstningen om Pirkko Mattilas förslag nr 152 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

140 ja, 46 nej; 13 frånvarande.

( Omr. 240 )

Vid omröstningen om Markus Lohis förslag nr 153 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

171 ja, 13 nej; 15 frånvarande.

( Omr. 241 )

Vid omröstningen om Jari Myllykoskis förslag nr 154 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

168 ja, 17 nej; 14 frånvarande.

( Omr. 242 )

Vid omröstningen om Eila Tiainens förslag nr 155 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

163 ja, 20 nej; 16 frånvarande.

( Omr. 243 )

Vid omröstningen om Risto Kalliorinnes förslag nr 156 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

162 ja, 24 nej; 13 frånvarande.

( Omr. 244 )

Vid omröstningen om Inkeri Kerolas förslag nr 157 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

173 ja, 13 nej; 13 frånvarande.

( Omr. 245 )

Vid omröstningen om Timo Korhonens förslag nr 158 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

159 ja, 24 nej; 16 frånvarande.

( Omr. 246 )

Vid omröstningen om Mauri Pekkarinens förslag nr 159 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

151 ja, 32 nej; 16 frånvarande.

( Omr. 247 )

Vid omröstningen om Jyrki Yrttiahos förslag nr 160 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

170 ja, 15 nej; 14 frånvarande.

( Omr. 248 )

Vid omröstningen om Seppo Kääriäinens förslag nr 161 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

151 ja, 28 nej, 1 avstår; 19 frånvarande.

( Omr. 249 )

Vid omröstningen om Mirja Vehkaperäs förslag nr 162 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

165 ja, 20 nej; 14 frånvarande.

( Omr. 250 )

Vid omröstningen om Jari Leppäs förslag nr 163 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

170 ja, 16 nej; 13 frånvarande.

( Omr. 251 )

Vid omröstningen om Timo Korhonens förslag nr 164 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

156 ja, 29 nej; 14 frånvarande.

( Omr. 252 )

Vid omröstningen om Simo Rundgrens förslag nr 165 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

172 ja, 13 nej; 14 frånvarande.

( Omr. 253 )

Vid omröstningen om Kari Uotilas förslag nr 166 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

153 ja, 27 nej, 2 avstår; 17 frånvarande.

( Omr. 254 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 167 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

132 ja, 53 nej; 14 frånvarande.

( Omr. 255 )

Vid omröstningen om Osmo Soininvaaras förslag nr 168 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

175 ja, 10 nej; 14 frånvarande.

( Omr. 256 )

Vid omröstningen om Kaj Turunens förslag nr 169 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

144 ja, 42 nej; 13 frånvarande.

( Omr. 257 )

Vid omröstningen om Maria Tolppanens förslag nr 170 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

146 ja, 40 nej; 13 frånvarande.

( Omr. 258 )

Vid omröstningen om Kaj Turunens förslag nr 171 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

148 ja, 38 nej; 13 frånvarande.

( Omr. 259 )

Vid omröstningen om Arto Pirttilahtis förslag nr 172 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

166 ja, 18 nej, 1 avstår; 14 frånvarande.

( Omr. 260 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 173 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

150 ja, 35 nej; 14 frånvarande.

( Omr. 261 )

Vid omröstningen om Eila Tiainens förslag nr 174 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

156 ja, 28 nej; 15 frånvarande.

( Omr. 262 )

Vid omröstningen om Arto Pirttilahtis förslag nr 175 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

148 ja, 37 nej; 14 frånvarande.

( Omr. 263 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 176 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

149 ja, 33 nej, 2 avstår; 15 frånvarande.

( Omr. 264 )

__________

Följande anmälningar antecknades till protokollet: Kimmo Kivelä avsåg rösta "nej" vid punkt 53, Kaj Turunen avsåg rösta "ja" vid punkt 144, Osmo Kokko avsåg rösta "nej" vid punkt 167, Arja Juvonen avsåg rösta "ja" vid den första omröstningen vid punkt 93, Hanna Mäntylä avsåg rösta "nej" vid punkt 120 och 156, Anne Louhelainen avsåg rösta "nej" vid punkt 149, Paavo Arhinmäki avsåg rösta "nej" vid punkt 33 under huvudtitel 29, Erkki Virtanen avsåg rösta "ja" vid punkt 114, Jari Myllykoski avsåg rösta "ja" vid omröstning 45 under huvudtitel 29, Risto Kalliorinne avsåg rösta "nej" vid omröstning 151 under huvudtitel 31, Jari Myllykoski avsåg rösta "nej" vid punkt 115, Jyrki Yrttiaho avsåg rösta "ja" vid punkt 45 under huvudtitel 29, Markus Mustajärvi avsåg rösta "ja" vid punkt 45 under huvudtitel 29, Anne Kalmari avsåg rösta "nej" vid punkt 112 och 113, Tapani Mäkinen avsåg rösta "ja" vid punkt 157 under huvudtitel 31.

__________

Riksdagen godkände huvudtitel 31 enligt betänkandet.

__________

Talman Eero Heinäluoma:

Plenum avbryts nu och fortsätter i dag kl. 16.

Plenum avbröts kl. 11.47.

Plenum fortsatte

kl. 16.00.

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma.

2) Muntliga frågor

Talman Eero Heinäluoma:

2) ärendet på dagordningen är en muntlig frågestund under vilken ledamöterna kan ställa frågor till ministrarna.

Jag ber de närvarande ministrarna förflytta sig till ministerlogen. Vidare ber jag de ledamöter som vill ställa en fråga till en närvarande minister att anmäla sig genom att trycka på knapp P och resa sig upp.

Talman Eero Heinäluoma:

Frågestunden är nu slut.

1) Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2015
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2015 (RP 131/2014 rd)

Enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 131/2014 rd

Regeringens proposition  RP 247/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 37/2014 rd

Budgetmotion  BM 1—538/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till följande behandlar vi huvudtitel 33 i statsbudgeten för 2015.

Huvudtitel 33
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Allmän debatt (PTK 133/1, Nauclér 133/1/17).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Den allmänna debatten om denna huvudtitel avbryts och vi går över till huvudtitel 35.

__________

Huvudtitel 35
Miljöministeriets förvaltningsområde

Allmän debatt.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av huvudtiteln avbryts och enligt överenskommelse går vi nu över till ärende 3) och 4) på dagordningen.

__________

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 337/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 38/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 133/3).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 134/1/2014

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät och lag om ändring av 2 § i kommunikationsmarknadslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 54/2013 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 35/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 133/4).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 134/2/2014

__________

1) Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2015
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2015 (RP 131/2014 rd)

Enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 131/2014 rd

Regeringens proposition  RP 247/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 37/2014 rd

Budgetmotion  BM 1—538/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Nu fortsätter den den allmänna debatten om huvudtitel 33.

Huvudtitel 33
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Allmänna debatten fortsatte.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av huvudtiteln avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 134/3/2014

__________

Huvudtitel 35
Miljöministeriets förvaltningsområde

Förste vice talman Pekka Ravi:

Nu fortsätter den allmänna debatten om huvudtitel 35 som avbröts tidigare i dag.

Allmänna debatten fortsatte.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av huvudtiteln avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 134/3/2014

Huvudtitel 36
Räntor på statsskulden

Beslut

Riksdagen godkände huvudtitel 36 enligt betänkandet.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet, det vill säga statsbudgeten för 2015 avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 134/3/2014

Förste vice talman Pekka Ravi:

Riksdagens nästa plenum är i morgon fredag 19.12.2014 kl. 10.

Plenum avslutades kl. 21.43.

​​​​