Plenarprotokoll 134/2004 rd

PR 134/2004 rd

Justerat 2.0r

134. TISDAGEN DEN 7 DECEMBER 2004

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Tanja Karpela /cent
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Lasse Virén /saml

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

7.12 ledamöterna

 • Eero Akaan-Penttilä /saml
 • Tarja Cronberg /gröna
 • Tarja Filatov /sd
 • Tony Halme /saf
 • Lasse Hautala /cent
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Mikko Immonen /vänst
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Saara Karhu /sd
 • Antero Kekkonen /sd
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Seppo Lahtela /cent
 • Jere Lahti /saml
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kalevi Lamminen /saml
 • Eero Lankia /cent
 • Olli Nepponen /saml
 • Lauri Oinonen /cent
 • Antti Rantakangas /cent
 • Timo Seppälä /saml
 • Jouko Skinnari /sd
 • Erkki Tuomioja /sd

7 och 8.12 ledamot

 • Tanja Karpela /cent

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

7.12 ledamot

 • Heikki A. Ollila /saml

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

7.12 ledamöterna

 • Hanna-Leena Hemming /saml
 • Ilkka Kanerva /saml

7 och 8.12 ledamot

 • Säde Tahvanainen /sd

Talmannen:

Följande ledamot anhåller om befrielse från plenararbetet av annan orsak för tiden

7—14.12. ledamot

 • Lasse Virén /saml

Eftersom det är fråga om frånvaro i mer än en vecka skall riksdagen enligt 48 § 1 mom. i arbetsordningen besluta om frånvarotillståndet. Talmanskonferensen förordar anhållan.

Ledamot Viréns anhållan godkänns.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 6 § i lagen om statsrådet och 5 § i statstjänstemannalagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 142/2004 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 5/2004 rd

Allmän debatt (PTK 134/1, Thors 134/1/28).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 135/1/2004

2) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen om upprättande av organisationen för internationell handelsinformation och samarbete som en mellanstatlig organisation samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 202/2004 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 17/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av bilskattelagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 212/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 35/2004 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande nr 35. Först förs en allmän debatt om ärendet och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av lagförslaget i regeringens proposition samt av ett nytt lagförslag 2 som finansutskottet föreslår i sitt betänkande.

Allmän debatt (PTK 134/3).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 135/2/2004

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av inkomstskattelagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 245/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 36/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 18 § i fordonsskattelagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 246/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 37/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om försök med samarbete inom regioner

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 198/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 22/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 11 § i lagen om försäkringsdomstolen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 239/2004 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 12/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

8) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare och av vissa lagar som gäller tidigare avträdelsesystem

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 192/2004 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 11/2004 rd

Allmän debatt (PTK 134/8).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

9) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare samt vissa andra lagar

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 215/2004 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 12/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

10) Regeringens proposition med förslag till ändringar i den lagstadgade olycksfallsförsäkringens indexsystem

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 250/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 39/2004 rd

Allmän debatt (PTK 134/10).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

11) Regeringens proposition med förslag till temporär ändring av indexsystemet för trafikförsäkringslagstiftningen, patientförsäkringslagstiftningen och miljöskadeförsäkringslagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 249/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 40/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 2 § familjevårdarlagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 252/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 41/2004 rd

Allmän debatt (PTK 134/12).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

13) Regeringens proposition med förslag till lagar om temporär ändring av socialvårdslagen och folkhälsolagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 221/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 42/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och vissa andra lagar

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 223/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 43/2004 rd

Allmän debatt (PTK 134/14).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av elmarknadslagen och marknadsdomstolslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 127/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 27/2004 rd

Allmän debatt (PTK 134/15).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 135/3/2004

16) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av naturgasmarknadslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 128/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 28/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 156/2004 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 15/2004 rd

Allmän debatt (PTK 134/17).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

18) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 16 § i lagen om vattentjänster

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 228/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 20/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

19) Regeringens proposition om godkännande av protokollet om ändring av den europeiska konventionen om bekämpande av terrorism och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 254/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till lagutskottet.

20) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 2 och 5 § i lagen om landsbygdsnäringsregistret samt lagen om växtförädlarrätt

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 258/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

21) Regeringens proposition med förslag till lag om rätt till uppfinningar som görs vid högskolor samt till lag om ändring av lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 259/2004 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kulturutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 134/21).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till kulturutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

22) Regeringens proposition med förslag till ändring av 30 § i lagen om statsandelar till kommunerna, 18 och 45 b § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården, lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt lagen om fritt bildningsarbete

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 181/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 23/2004 rd

Lagmotion  LM 122/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

23) Regeringens proposition med förslag till lag om vattenvårdsförvaltning, lag om ändring av miljöskyddslagen och lag om ändring av vattenlagen samt godkännande av protokollet om vatten och hälsa till 1992 års konvention om skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar och lag om sättande i kraft av dess bestämmelser som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 120/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 21/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 19.48.

​​​​