Plenarprotokoll 134/2013 rd

PR 134/2013 rd

Justerat 2.0r

134. ONSDAGEN DEN 18 DECEMBER 2013

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (10.00—12.30, 18.01—19.17 och 23.13—1.33), förste vice talman Pekka Ravi (14.08—16.03 och 20.59—23.13) och andre vice talman Anssi Joutsenlahti (16.03—18.01 och 19.17—20.59).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 19 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Tuija Brax /gröna
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Christina Gestrin /sv (r)
 • Olli Immonen /saf
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Jukka Kärnä /sd (s)
 • Eero Lehti /saml (s)
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Silvia Modig /vänst
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Mats Nylund /sv (f)
 • Pentti Oinonen /saf (s)
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Juha Sipilä /cent
 • Katja Taimela /sd (s)
 • Jani Toivola /gröna
 • Jutta Urpilainen /sd (r)
 • Pia Viitanen /sd (s)
 • Pertti Virtanen /saf

Efter namnuppropet anmälde sig följande 4 ledamöter:

 • Paula Lehtomäki /cent (10.16)
 • Silvia Modig /vänst (11.59)
 • Pertti Virtanen /saf (14.06)
 • Suna Kymäläinen /sd (16.40)

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Fyllnadsval till utskott

Val

Talman Eero Heinäluoma:

Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen väljer de uppställda kandidaterna

Mika Niikko till ersättare i lagutskottet och

Johanna Jurva till ersättare i framtidsutskottet.

2) Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2014 Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2014 (RP 112/2013 rd)

Enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 112/2013 rd

Regeringens proposition  RP 193/2013 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 34/2013 rd

Budgetmotion  BM 1—423, 425—428, 430—576/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 17.12.2013.

Den allmänna debatten om huvudtitlarna 21 och 23 avslutades i plenum 16.12.2012.

PR 132/1/2013

Den allmänna debatten om huvudtitlarna 25—29 avslutades i plenum 17.12.2012.

PR 133/13/2013

Nu följer detaljbehandling av dessa huvudtitlar.

Huvudtitel 21
Riksdagen

Ändringsförslag

Under debatten framställdes följande ändringsförslag till huvudtiteln, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior:

1. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 21.90.50 minskas med 600 750 euro från anslaget för stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier. (Reservation 2)

Beslut

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 1 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

136 ja, 35 nej; 28 frånvarande.

( Omr. 1 )

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagen har godkänt huvudtitel 21 enligt betänkandet.

Huvudtitel 23
Statsrådet

Ändringsförslag

Under debatten framställdes följande ändringsförslag till huvudtiteln, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior:

1. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 23.20.50 minskas med 5 100 000 euro från anslaget för stöd till partiverksamhet. (Reservation 2)

2. Mika Niikko /saf med bifall av Jari Lindström /saf: mom. 23.20.50 minskas med 170 000 euro från det föreslagna anslaget för politisk verksamhet vid Ålands landskapsstyrelse samt för partiernas och landskapsstyrelsens information och kommunikation. (BM 288)

3. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: att det under mom. 23.10 uttalas: "Regeringen bör genom aktiv ägarpolitik från statens sida garantera att flygtrafiken i norra Finland (Lappland och Kuusamo) fungerar och att det nordliga turistområdet är tillgängligt." (BM 222)

Beslut

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 1 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

138 ja, 32 nej; 29 frånvarande.

( Omr. 2 )

Vid omröstningen om Mika Niikkos förslag nr 2 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

134 ja, 33 nej; 32 frånvarande.

( Omr. 3 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 3 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

107 ja, 69 nej; 23 frånvarande.

( Omr. 4 )

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagen har godkänt huvudtitel 23 enligt betänkandet.

Huvudtitel 25
Justitieministeriets förvaltningsområde

Ändringsförslag

Under debatten framställdes följande ändringsförslag till huvudtiteln, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior:

1. Laila Koskela /saf med bifall av Pentti Kettunen /saf: mom. 25.01.01 ökas med 300 000 euro för att utreda och utveckla teleförbindelserna inom justitieministeriets förvaltningsområde. (BM 191)

2. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 25.10.03 ökas med 4 000 000 euro för omkostnader för övriga domstolar. (Reservation 2)

3. Jari Lindström /saf med bifall av Mika Niikko /saf: mom. 25.10.04 ökas med 883 000 euro till Arbetshälsoinstitutet för en nationell rättshjälpsbyrå för personer som blivit handikappade i en olycka eller på grund av vårdfel. (BM 203)

4. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 25.30.01 ökas med 1 000 000 euro för åklagarväsendets omkostnader. (Reservation 2)

5. Jyrki Yrttiaho /vg med bifall av Markus Mustajärvi /vg: mom. 25.30.01 ökas med 8 000 000 för åklagarväsendets omkostnader för bekämpning av svart ekonomi och effektivisering av utredningen av ekonomiska brott och grova brott. (BM 557)

Beslut

Vid omröstningen om Laila Koskelas förslag nr 1 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

140 ja, 38 nej; 21 frånvarande.

( Omr. 5 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 2 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

142 ja, 38 nej; 19 frånvarande.

( Omr. 6 )

Vid omröstningen om Jari Lindströms förslag nr 3 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

143 ja, 37 nej; 19 frånvarande.

( Omr. 7 )

Talman Eero Heinäluoma:

Pentti Kettunens förslag nr 4 och Jyrki Yrttiahos förslag nr 5 gäller samma anslag. Vid omröstningarna ställs först förslag nr 5 mot förslag nr 4 och därefter det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om Jyrki Yrttiahos förslag nr 5 mot Pentti Kettunens förslag nr 4 godkände riksdagen förslag nr 4 med rösterna

151 ja, 24 nej, 5 avstår; 19 frånvarande.

( Omr. 8 )

Vid 2) omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 4 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

131 ja, 49 nej; 19 frånvarande.

( Omr. 9 )

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagen har godkänt huvudtitel 25 enligt betänkandet.

Huvudtitel 26
Inrikesministeriets förvaltningsområde

Ändringsförslag

Under debatten framställdes följande ändringsförslag till huvudtiteln, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior:

1. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: mom. 26.10.01 ökas med 2 000 000 euro för att trygga polisresurserna i glesbygden. (BM 223)

2. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 26.10.01 ökas med 25 000 000 euro för polisväsendets omkostnader. (Reservation 2)

3. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 26.20.01 ökas med 5 000 000 euro för gränsbevakningsväsendets omkostnader. (Reservation 2)

4. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: mom. 26.20.01 ökas med 200 000 euro för betalning av hyror för en ny gränssation i Raja-Jooseppi. (BM 224)

5. Kaj Turunen /saf med bifall av Reijo Hongisto /saf: att det under mom. 26.20.01 uttalas: "Riksdagen förutsätter att det internationella gränsövergångsstället i Parikkala permanentas från ingången av 2015 och de nödvändiga åtgärderna vidtas 2014." (BM 519)

6. Pirkko Ruohonen-Lerner /saf med bifall av Timo Soini /saf: mom. 26.30.01 ökas med 100 000 euro för utredning av möjligheterna att sänka brandmännens pensionsålder. (BM 421)

7. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 26.40.63 minskas med 10 000 000 euro från det föreslagna anslaget för mottagning av asylsökande. (Reservation 2)

Beslut

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 1 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

128 ja, 51 nej; 20 frånvarande.

( Omr. 10 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 2 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

141 ja, 38 nej; 20 frånvarande.

( Omr. 11 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 3 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

139 ja, 38 nej; 22 frånvarande.

( Omr. 12 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 4 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

136 ja, 44 nej; 19 frånvarande.

( Omr. 13 )

Vid omröstningen om Kaj Turunens förslag nr 5 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

120 ja, 61 nej; 18 frånvarande.

( Omr. 14 )

Vid omröstningen om Pirkko Ruohonen-Lerners förslag nr 6 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

142 ja, 37 nej; 20 frånvarande.

( Omr. 15 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 7 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

144 ja, 36 nej; 19 frånvarande.

( Omr. 16 )

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagen har godkänt huvudtitel 26 enligt betänkandet.

Huvudtitel 27
Försvarsministeriets förvaltningsområde

Ändringsförslag

Under debatten framställdes följande ändringsförslag till huvudtiteln, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior:

1. Mikko Savola /cent med bifall av Seppo Kääriäinen /cent: mom. 27.10.01 ökas med 30 000 000 euro för försvarsmaktens omkostnader. (BM 478)

2. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 27.10.01 ökas med 124 500 000 euro för omkostnader för militärt försvar. (Reservation 2)

3. Anne Louhelainen /saf med bifall av James Hirvisaari /f11: mom. 27.10.01 ökas med 500 000 euro för att inleda saneringen av övningsområdet i Hälvälä vid garnisonen i Hennala. (BM 207)

4. Mikko Savola /cent med bifall av Seppo Kääriäinen /cent: mom. 27.10.18 ökas med 30 000 000 euro för upphandling av försvarsmateriel. (BM 479)

6. Jussi Niinistö /saf med bifall av Juho Eerola /saf: mom. 27.10.50 ökas med 150 000 euro för stöd till försvarsorganisationers verksamhet. (BM 303)

7. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 27 uttalas: "Riksdagen förutsätter att antalet fältdygn för beväringar och repövningar för reserven blir fler och antalet flygtimmar för flygvapnet och fartygsdygn för marinen återställs till en tillräcklig hög nivå efter 2015." (Reservation 1)

8. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 27 uttalas: "Riksdagen förutsätter att det i nästa beslut om de statsfinansiella ramarna inte görs några nya nedskärningar under försvarsministeriets huvudtitel." (Reservation 1)

9. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 27 uttalas: "Riksdagen förutsätter att finansieringen av försvaret säkerställs efter 2015 på det sätt försvarsförvaltningen föreslagit, vilket riksdagen anspelar på i sitt svar på den säkerhets- och försvarspolitiska redogörelsen." (Reservation 1)

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Mikko Savolas förslag nr 1 och Pentti Kettunens förslag nr 2 gäller samma anslag. Vid omröstningarna ställs först förslag nr 2 mot förslag nr 1 och därefter det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 2 mot Mikko Savolas förslag nr 1 godkände riksdagen förslag nr 1 med rösterna

141 ja, 36 nej, 3 avstår; 19 frånvarande.

( Omr. 17 )

Vid 2) omröstningen om Mikko Savolas förslag nr 1 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

112 ja, 67 nej; 20 frånvarande.

( Omr. 18 )

Vid omröstningen om Anne Louhelainens förslag nr 3 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

139 ja, 40 nej; 20 frånvarande.

( Omr. 19 )

Vid omröstningen om Mikko Savolas förslag nr 4 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

110 ja, 67 nej; 22 frånvarande.

( Omr. 20 )

Vid omröstningen om Jussi Niinistös förslag nr 6 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

130 ja, 49 nej; 20 frånvarande.

( Omr. 21 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 7 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

110 ja, 71 nej; 18 frånvarande.

( Omr. 22 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 8 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

111 ja, 69 nej; 19 frånvarande.

( Omr. 23 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 9 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

111 ja, 69 nej; 19 frånvarande.

( Omr. 24 )

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagen har godkänt huvudtitel 27 enligt betänkandet.

Huvudtitel 28
Finansministeriets förvaltningsområde

Ändringsförslag

Under debatten framställdes följande ändringsförslag till huvudtiteln, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior:

1. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under mom. 28.01.69 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen omedelbart vidtar de åtgärder som behövs för att sluta överföra placeringsintäkter till grekiska staten." (Reservation 2)

2. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 28.10.01 ökas med 15 000 000 euro för skatteförvaltningens omkostnader. (Reservation 2)

3. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 28.10.02 ökas med 5 000 000 euro för tullverkets omkostnader. (Reservation 2)

4. Simo Rundgren /cent med bifall av Markus Lohi /cent: mom. 28.10.02 ökas med 2 200 000 euro för att förnya tullens infrastruktur vid gränsövergångsstället i Kilpisjärvi. (BM 400)

5. Simo Rundgren /cent med bifall av Markus Lohi /cent: mom. 28.10.02 ökas med 3 300 000 euro för en tull- och gränsstationsbyggnad i Raja-Jooseppi. (BM 401)

6. Simo Rundgren /cent med bifall av Markus Lohi /cent: mom. 28.20.88 ökas med 1 500 000 euro för ombyggnad av Övertorneå öppna fängelse. (BM 402)

7. Vesa-Matti Saarakkala /saf med bifall av Maria Lohela /saf: mom. 28.80.40 minskas med 13 000 000 euro från det föreslagna anslaget för återbäring av avkastningen på lotteriskatten till Åland. (BM 460)

8. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: mom. 28.90.30 ökas med 10 000 000 euro för behovsprövad höjning av statsandelen till kommunerna. (BM 225)

9. Jyrki Yrttiaho /vg med bifall av Markus Mustajärvi /vg: mom. 28.90.30 ökas med 760 000 000 euro för ökad statsandel till kommunerna. (BM 559)

10. Jyrki Yrttiaho /vg med bifall av Markus Mustajärvi /vg: mom. 28.90.30 ökas med 40 000 000 euro för ökat stöd för närståendevård och tillhörande stödtjänster. (BM 558)

11. Pirkko Ruohonen-Lerner /saf med bifall av Timo Soini /saf: mom. 28.90.30 ökas med 500 000 euro för hemtjänst till barnfamiljer. (BM 426)

12. Mika Niikko /saf med bifall av Jari Lindström /saf: att det under mom. 28.90.30 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen reserverar medel för det ökande behovet av barnomsorg för 10 000 barn och för de extra kostnader detta medför för kommunerna." (BM 291)

13. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under mom. 28.90.30 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen förstärker kommunernas finansiella ställning för att göra basservicen tillgänglig för alla på lika villkor." (Reservation 2)

14. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under mom. 28.92.69 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar behövliga åtgärder för att inleda förhandlingar med EU för att avskaffa Förenade kungarikets och några andra länders avgiftsnedsättningar." (Reservation 2)

15. Vesa-Matti Saarakkala /saf med bifall av Maria Lohela /saf: mom. 28.99.96 ökas med 650 000 euro för anslag till kommunerna för oförutsedda utgifter för att stödja att utlänningar frivilligt emigrerar. (BM 461)

16. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 28 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen återtar nedskärningarna i statsandelarna på 362 miljoner euro eftersom de behandlar kommunerna så olika." (Reservation 1)

17. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 28 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen återinför intäkterna från fastighetsskatten i systemet för utjämning av skatteinkomster." (Reservation 1)

18. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 28 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen omedelbart tar i bruk det nya styrsystem för kommunekonomin som regeringen beslutat om i sitt strukturreformprogram, samt att regeringen följer principen om full finansiering, varvid de nya eller utvidgade skyldigheter som påförs kommunerna och de därav uppkommande kostnaderna helt finansieras med statliga medel eller att motsvarande belopp dras av från kommunernas övriga skyldigheter." (Reservation 1)

19. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 28 uttalas: "Riksdagen förutsätter att kommunreformen och social- och hälsovårdsreformen, om vilka det har rått oklarhet under hela valperioden, ska avbrytas. Bägge reformerna bör beredas på nytt i parlamentarisk ordning." (Reservation 1)

20. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 28 uttalas: "Riksdagen förutsätter att det i lagförslagen som gäller nedskärning av statsandelarna måste införas bestämmelser om konsekvensbedömningar som avser såväl kommunekonomin som enskilda kommuner, så att riksdagen kan bedöma hur den grundlagshärledda principen om finansiellt ansvar genomförs." (Reservation 1)

21. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 28 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att stärka den kommunala hemhjälpen för barnfamiljer genom att för detta ändamål anvisa ett tilläggsanslag på 10 miljoner euro." (Reservation 1)

22. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: att det under huvudtitel 28 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen omedelbart inleder en utredning i syfte att avföra finanseringen av Förenade kungarikets avgiftsnedsättningar ur statsbudgeten." (BM 226)

Beslut

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 1 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

143 ja, 38 nej; 18 frånvarande.

( Omr. 25 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 2 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

144 ja, 38 nej; 17 frånvarande.

( Omr. 26 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 3 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

140 ja, 39 nej; 20 frånvarande.

( Omr. 27 )

Vid omröstningen om Simo Rundgrens förslag nr 4 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

119 ja, 59 nej, 1 avstår; 20 frånvarande.

( Omr. 28 )

Vid omröstningen om Simo Rundgrens förslag nr 5 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

120 ja, 60 nej; 19 frånvarande.

( Omr. 29 )

Vid omröstningen om Simo Rundgrens förslag nr 6 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

124 ja, 57 nej; 18 frånvarande.

( Omr. 30 )

Vid omröstningen om Vesa-Matti Saarakkalas förslag nr 7 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

144 ja, 33 nej; 22 frånvarande.

( Omr. 31 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 8 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

145 ja, 36 nej; 18 frånvarande.

( Omr. 32 )

Vid omröstningen om Jyrki Yrttiahos förslag nr 9 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

144 ja, 32 nej, 4 avstår; 19 frånvarande.

( Omr. 33 )

Vid omröstningen om Jyrki Yrttiahos förslag nr 10 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

144 ja, 36 nej; 19 frånvarande.

( Omr. 34 )

Vid omröstningen om Pirkko Ruohonen-Lerners förslag nr 11 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

131 ja, 49 nej; 19 frånvarande.

( Omr. 35 )

Vid omröstningen om Mika Niikkos förslag nr 12 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

144 ja, 38 nej; 17 frånvarande.

( Omr. 36 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 13 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

121 ja, 61 nej; 17 frånvarande.

( Omr. 37 )

Talman Eero Heinäluoma:

Pentti Kettunens förslag nr 14 och Markus Mustajärvis förslag nr 22 gäller samma anslag. Vid omröstningarna ställs först förslag nr 14 mot förslag nr 22 och därefter det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 14 mot Markus Mustajärvis förslag nr 22 godkände riksdagen förslag nr 22 med rösterna

139 ja, 38 nej, 5 avstår; 17 frånvarande.

( Omr. 38 )

Vid 2) omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 22 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

143 ja, 38 nej, 1 avstår; 17 frånvarande.

( Omr. 39 )

Vid omröstningen om Vesa-Matti Saarakkalas förslag nr 15 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

145 ja, 35 nej; 19 frånvarande.

( Omr. 40 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 16 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

110 ja, 72 nej; 17 frånvarande.

( Omr. 41 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 17 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

110 ja, 68 nej, 2 avstår; 19 frånvarande.

( Omr. 42 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 18 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

110 ja, 72 nej; 17 frånvarande.

( Omr. 43 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 19 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

108 ja, 72 nej, 1 avstår; 18 frånvarande.

( Omr. 44 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 20 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

107 ja, 70 nej, 1 avstår; 21 frånvarande.

( Omr. 45 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 21 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

109 ja, 71 nej; 19 frånvarande.

( Omr. 46 )

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagen har godkänt huvudtitel 28 enligt betänkandet.

Huvudtitel 29
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

Ändringsförslag

Under debatten framställdes följande ändringsförslag till huvudtiteln, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior:

1. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 29.01.22 ökas med 3 000 000 euro för att höja anslaget för utlåningsersättningar. (Reservation 2)

2. Vesa-Matti Saarakkala /saf med bifall av Maria Lohela /saf: mom. 29.01.50 minskas med 575 000 euro till Svenska Finlands folkting. (BM 462)

3. Mika Niikko /saf med bifall av Jari Lindström /saf: mom. 29.01.51 ökas med 200 000 euro till stöd för registrerade religionssamfund. (BM 292)

4. Vesa-Matti Saarakkala /saf med bifall av Maria Lohela /saf: mom. 29.10.01 minskas med 4 679 000 euro från det föreslagna anslaget för Europeiska skolan i Helsingfors och Europaskolorna. (BM 463)

5. Ari Jalonen /saf med bifall av Ismo Soukola /saf: mom. 29.10.30 ökas med 400 000 euro för att anställa skolvärdar. (BM 111)

6. Ari Jalonen /saf med bifall av Ismo Soukola /saf: mom. 29.10.30 ökas med 300 000 euro för att anställa skolgångsbiträden i Satakunta. (BM 110)

7. Pirkko Ruohonen-Lerner /saf med bifall av Timo Soini /saf: mom. 29.10.30 ökas med 500 000 euro för fler skolgångsbiträden. (BM 430)

8. Eeva-Maria Maijala /cent med bifall av Markus Lohi /cent: mom. 29.10.30 ökas med 400 000 euro för att främja undervisningen i samiska utanför de samiska områdena. (BM 215)

9. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under mom. 29.10.30 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar behövliga åtgärder för att öka de ekonomiska resurserna för att minska gruppstorlekarna inom den grundläggande utbildningen." (Reservation 2)

10. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under mom. 29.10.30 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen avsätter adekvata ekonomiska resurser för att upprätthålla ett rikstäckande nätverk av skolor." (Reservation 2)

11. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: mom. 29.10.34 ökas med 5 000 000 euro för läroanstalternas anläggningskostnader. (Reservation 1)

12. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 29.10.34 ökas med 15 000 000 euro för understöd till projekt som gäller inomhusluften och fuktskador i allmänbildande läroanstalter och daghem. (Reservation 2)

13. Ritva Elomaa /saf med bifall av Lauri Heikkilä /saf: mom. 29.10.34 ökas med 200 000 euro för mögelsanering av Littoisten koulu. (BM 32)

14. Lauri Heikkilä /saf med bifall av Ritva Elomaa /saf : mom. 29.10.34 ökas med 275 000 euro för planering av en skolbyggnad i Kiiru i Somero. (BM 82)

15. Pirkko Ruohonen-Lerner /saf med bifall av Timo Soini /saf: mom. 29.10.34 ökas med 300 000 euro för ombyggnad av skolor i Östra Nyland. (BM 433)

16. Aila Paloniemi /cent med bifall av Anne Kalmari /cent: mom. 29.20.30 ökas med 1 200 000 euro för läroavtalsutbildning för att genomföra ett pilotförsök i Mellersta Finland. (BM 333)

17. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: mom. 29.30.30 ökas med 5 000 000 euro för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete. (Reservation 1)

19. Lasse Hautala /cent med bifall av Reijo Hongisto /saf: mom. 29.30.30 ökas med 450 000 euro för att trygga Lehtimäki folkhögskolas verksamhetsmöjligheter. (BM 49)

20. Kimmo Kivelä /saf med bifall av Reijo Hongisto /saf: mom. 29.30.30 ökas 2 000 000 euro för yrkeskvalificerande fortbildning för lastbils- och busschaufförer. (BM 159)

21. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under mom. 29.30.32 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen avdelar mer resurser för läroavtalsutbildning." (Reservation 2)

22. Mika Niikko /saf med bifall av Jari Lindström /saf: mom. 29.30.51 ökas med 3 400 000 euro för driftskostnaderna för särskilda yrkesläroanstalter. (BM 293)

23. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: mom. 29.30.53 ökas med 400 000 euro för statsunderstöd till organisationer. (Reservation 1)

24. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under mom. 29.40.30 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar nödvändiga åtgärder för att höja anslagen för yrkeshögskolorna för att det ska kunna säkerställas att samhällsgarantin för ungdomar genomförs i planerad omfattning." (Reservation 2)

25. Seppo Kääriäinen /cent med bifall av Markku Rossi /cent: mom. 29.40.50 ökas med 1 800 000 euro till Östra Finlands universitet för utveckling av bioraffinering. (BM 196)

26. Hanna Mäntylä /saf med bifall av Johanna Jurva /saf: mom. 29.40.53 ökas med 200 000 euro till institutionen för socialt arbete vid Lapplands universitet för forskning i fattigdom bland barnfamiljer i glesbygden. (BM 276)

27. Maria Tolppanen /saf med bifall av Ritva Elomaa /saf: mom. 29.80.16 ökas med 126 000 euro för att betala extra konstnärspensioner. (BM 511)

28. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 29.80.33 ökas med 500 000 euro för att stödja kulturupplevelser för närståendevårdare på Finlands nationalopera. (BM 150)

29. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: mom. 29.80.50 ökas med 300 000 euro för att trygga Samfundet Finland—Rysslands verksamhet. (BM 227)

30. Vesa-Matti Saarakkala /saf med bifall av Maria Lohela /saf: mom. 29.80.50 ökas med 50 000 euro till Suomalaisuuden liitto ry för namn- och flagginformation. (BM 464)

31. Vesa-Matti Saarakkala /saf med bifall av Maria Lohela /saf: mom. 29.80.51 minskas med 2 000 000 euro från det föreslagna anslaget för stipendier till konstnärer, författare och översättare. (BM 465)

32. Mikko Savola /cent med bifall av Lasse Hautala /cent: mom. 29.80.52 ökas med 40 000 euro för folkmusikevenemanget Eteläpohjalaiset Spelit. (BM 480)

33. Kaj Turunen /saf med bifall av Reijo Hongisto /saf: mom. 29.80.52 ökas med 3 500 000 euro till understödsföreningen för operafestivalen i Nyslott för att stärka stiftelsens grundkapital. (BM 520)

34. Jari Lindström /saf med bifall av Mika Niikko /saf: mom. 29.80.54 ökas med 950 000 euro för att restaurera Kotkaniemi. (BM 204)

35. Vesa-Matti Saarakkala /saf med bifall av Maria Lohela /saf: mom. 29.80.72 minskas med 450 000 euro från det föreslagna anslaget för att utöka Nationalgalleriets samling. (BM 466)

36. Anne Louhelainen /saf med bifall av James Hirvisaari /f11: mom. 29.90.50 ökas med 1 000 000 euro för att bygga en tävlingsplats för VM i skidåkning i Lahtis 2017. (BM 208)

37. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det i kap. 29.90 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar nödvändiga åtgärder för att höja anslaget för stöd till föreningar för att avgifterna för deltagande i motionshobbyer hålls skäliga och den ekonomiska jämlikheten blir större inom motion och idrott." (Reservation 2)

38. Pirkko Ruohonen-Lerner /saf med bifall av Timo Soini /saf: mom. 29.91.50 ökas med 100 000 euro för att främja ungdomsarbete i östra Nyland. (BM 435)

39. Hanna Mäntylä /saf med bifall av Johanna Jurva /saf: mom. 29.91.51 ökas med 300 000 euro för ungdomsverkstäder och uppsökande ungdomsarbete i glesbygden i Lappland. (BM 277)

40. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 29 uttalas: "Riksdagen förutsätter att tillgången till utbildning på andra stadiet säkerställs i hela landet." (Reservation 1)

41. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 29 uttalas: "Riksdagen förutsätter att ett heltäckande nät av yrkeshögskolor bibehålls." (Reservation 1)

42. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 29 uttalas: "Riksdagen förutsätter att ungdomsgarantin ses över." (Reservation 1)

43. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 29 uttalas: "Riksdagen förutsätter att ett brett kulturutbud kan tillhandahållas i hela landet." (Reservation 1)

44. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: att det under huvudtitel 29 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen håller fast vid regeringsprogrammet och förser vänskapsföreningarna med tillräckliga resurser." (BM 228)

Beslut

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 1 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

139 ja, 38 nej, 1 avstår; 21 frånvarande.

( Omr. 47 )

Vid omröstningen om Vesa-Matti Saarakkalas förslag nr 2 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

144 ja, 35 nej; 20 frånvarande.

( Omr. 48 )

Vid omröstningen om Mikas Niikkos förslag nr 3 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

140 ja, 33 nej, 2 avstår; 24 frånvarande.

( Omr. 49 )

Vid omröstningen om Vesa-Matti Saarakkalas förslag nr 4 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

145 ja, 33 nej; 21 frånvarande.

( Omr. 50 )

Vid omröstningen om Ari Jalonens förslag nr 5 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

142 ja, 38 nej; 19 frånvarande.

( Omr. 51 )

Vid omröstningen om Ari Jalonens förslag nr 6 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

141 ja, 38 nej; 20 frånvarande.

( Omr. 52 )

Vid omröstningen om Pirkko Ruohonen-Lerners förslag nr 7 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

142 ja, 37 nej; 20 frånvarande.

( Omr. 53 )

Vid omröstningen om Eeva-Maria Maijalas förslag nr 8 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

116 ja, 64 nej; 19 frånvarande.

( Omr. 54 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 9 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

116 ja, 63 nej; 20 frånvarande.

( Omr. 55 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 10 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

114 ja, 67 nej; 18 frånvarande.

( Omr. 56 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 11 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

112 ja, 69 nej; 18 frånvarande.

( Omr. 57 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 12 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

137 ja, 43 nej; 19 frånvarande.

( Omr. 58 )

Vid omröstningen om Ritva Elomaas förslag nr 13 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

140 ja, 40 nej; 19 frånvarande.

( Omr. 59 )

Vid omröstningen om Lauri Heikkiläs förslag nr 14 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

138 ja, 41 nej; 20 frånvarande.

( Omr. 60 )

Vid omröstningen om Pirkko Ruohonen-Lerners förslag nr 15 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

141 ja, 39 nej; 19 frånvarande.

( Omr. 61 )

Vid omröstningen om Aila Paloniemis förslag nr 16 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

122 ja, 55 nej, 1 avstår; 21 frånvarande.

( Omr. 62 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 17 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

114 ja, 61 nej; 24 frånvarande.

( Omr. 63 )

Vid omröstningen om Lasse Hautalas förslag nr 19 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

114 ja, 66 nej; 19 frånvarande.

( Omr. 64 )

Vid omröstningen om Kimmo Kiveläs förslag nr 20 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

136 ja, 45 nej; 18 frånvarande.

( Omr. 65 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 21 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

116 ja, 63 nej; 20 frånvarande.

( Omr. 66 )

Vid omröstningen om Mika Niikkos förslag nr 22 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

140 ja, 39 nej; 20 frånvarande.

( Omr. 67 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 23 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

109 ja, 64 nej; 26 frånvarande.

( Omr. 68 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 24 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

114 ja, 64 nej; 21 frånvarande.

( Omr. 69 )

Vid omröstningen om Seppo Kääriäinens förslag nr 25 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

118 ja, 61 nej; 20 frånvarande.

( Omr. 70 )

Vid omröstningen om Hanna Mäntyläs förslag nr 26 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

137 ja, 41 nej; 21 frånvarande.

( Omr. 71 )

Vid omröstningen om Maria Tolppanens förslag nr 27 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

143 ja, 31 nej; 25 frånvarande.

( Omr. 72 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 28 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

137 ja, 43 nej; 19 frånvarande.

( Omr. 73 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 29 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

140 ja, 32 nej, 2 avstår; 25 frånvarande.

( Omr. 74 )

Vid omröstningen om Vesa-Matti Saarakkalas förslag nr 30 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

143 ja, 32 nej; 24 frånvarande.

( Omr. 75 )

Vid omröstningen om Vesa-Matti Saarakkalas förslag nr 31 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

150 ja, 26 nej, 1 avstår; 22 frånvarande.

( Omr. 76 )

Vid omröstningen om Mikko Savolas förslag nr 32 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

118 ja, 55 nej; 26 frånvarande.

( Omr. 77 )

Vid omröstningen om Kaj Turunens förslag nr 33 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

134 ja, 40 nej, 1 avstår; 24 frånvarande.

( Omr. 78 )

Vid omröstningen om Jari Lindströms förslag nr 34 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

128 ja, 48 nej; 23 frånvarande.

( Omr. 79 )

Vid omröstningen om Vesa-Matti Saarakkalas förslag nr 35 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

146 ja, 27 nej, 3 avstår; 23 frånvarande.

( Omr. 80 )

Vid omröstningen om Anne Louhelainens förslag nr 36 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

133 ja, 38 nej; 28 frånvarande.

( Omr. 81 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 37 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

117 ja, 64 nej; 18 frånvarande.

( Omr. 82 )

Vid omröstningen om Pirkko Ruohonen-Lerners förslag nr 38 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

138 ja, 35 nej, 1 avstår; 25 frånvarande.

( Omr. 83 )

Vid omröstningen om Hanna Mäntyläs förslag nr 39 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

138 ja, 43 nej; 18 frånvarande.

( Omr. 84 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 40 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

110 ja, 71 nej; 18 frånvarande.

( Omr. 85 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 41 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

106 ja, 71 nej; 22 frånvarande.

( Omr. 86 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 42 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

109 ja, 68 nej, 1 avstår; 21 frånvarande.

( Omr. 87 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 43 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

116 ja, 64 nej; 19 frånvarande.

( Omr. 88 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 44 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

121 ja, 46 nej, 4 avstår; 28 frånvarande.

( Omr. 89 )

__________

Simo Rundgrens anmälan att han vid omröstningen om förslag nr 35 avsåg rösta "ja" antecknades till protokollet.

__________

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagen har godkänt huvudtitel 29 enligt betänkandet.

__________

Huvudtitel 24
Utrikesministeriets förvaltningsområde

Allmän debatt (PTK 134/2, Nauclér 134/2/38).

Talman Eero Heinäluoma:

Den allmänna debatten om huvudtitel 24 avbryts.

Plenum avbryts nu för stora utskottets sammanträde och fortsätter kl. 14.

Plenum avbröts kl. 12.30.

Plenum fortsatte

kl. 14.08.

Överläggningarna leddes av förste vice talman Pekka Ravi.

Huvudtitel 30
Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Förste vice talman Pekka Ravi:

Jag beklagar att vi är aningen försenade, men orsaken var att stora utskottets sammanträde drog lite längre ut på tiden än beräknat.

Allmän debatt (Blomqvist).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Den allmänna debatten om huvudtitel 30 avbryts.

Huvudtitel 31
Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Allmän debatt (Blomqvist, Östman, Nauclér).

Talman Eero Heinäluoma:

Behandlingen av huvudtiteln avbryts nu.

Huvudtitel 32
Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Allmän debatt.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av huvudtiteln avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 135/1/2013

__________

Huvudtitel 24
Utrikesministeriets förvaltningsområde

Förste vice talman Pekka Ravi:

Nu går vi över till huvudtitel 24, som alltså är utrikesministeriets huvudtitel och vars behandling ändå avbröts på det här dygnets sida.

Allmänna debatten fortsatte.

Talman Eero Heinäluoma:

Behandlingen av huvudtiteln avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 135/1/2013

__________

Huvudtitel 30
Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Allmänna debatten fortsatte.

Talman Eero Heinäluoma:

Behandlingen av huvudtiteln avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 135/1/2013

__________

Huvudtitel 31
Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Allmänna debatten fortsatte (Blomqvist).

Talman Eero Heinäluoma:

Behandlingen av huvudtitel 31 avbryts.

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 135/1/2013

__________

3) Regeringens proposition till riksdagen om en femte tilläggsbudget för 2013

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 208/2013 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 35/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 19.12.2013.

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och bordlade betänkandet till plenum 19.12.2013.

Talman Eero Heinäluoma:

På grund av arbetssituationen i riksdagen föreslår talmanskonferensen att riksdagen redan vid detta plenum beslutar om förfaringssättet som ska iakttas vid enda behandlingen av ärendet.

Talmanskonferensens förslag till beslut om förfaringssätt godkändes.

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att följande förfaringssätt iakttas vid enda behandlingen av tilläggsbudgetpropositionen:

En ledamot som har för avsikt att föreslå ändringar i finansutskottets betänkande ska lämna sitt ändringsförslag till centralkansliet. Så ska förfaras också när ändringsförslagen ingår i en reservation. Jag ber ledamöterna i sina ändringsförslag ange numret på den reservation som ändringsförslaget eventuellt hänför sig till.

Ändringsförslagen ska lämnas in till centralkansliet senast torsdag 19.12.2013 kl. 16.

Behandlingen av ärendet inleds med en allmän debatt, innehållande en snabbdebatt, där de inlägg som ledamöterna anmält sig för på förhand får vara högst 5 minuter långa.

Vid detaljbehandlingen framställs först alla ändringsförslag och därefter genomförs omröstningarna. Till den del några ändringsförslag inte har framställts anses tilläggsbudgetpropositionen ha blivit godkänd enligt finansutskottets betänkande.

Förfaringssättet godkändes.

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagens nästa plenum är i dag torsdagen den 19 december 2013 kl. 10.

Plenum avslutades torsdagen den 19 december 2013 kl. 1.33.