Plenarprotokoll 134/2014 rd

PR 134/2014 rd

Justerat 2.0r

134. FREDAGEN DEN 19 DECEMBER 2014

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (10.02—11.01).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 6 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

  • Jörn Donner /sv (s)
  • Anne Kalmari /cent
  • Jukka Kärnä /sd (s)
  • Pentti Oinonen /saf (s)
  • Reijo Tossavainen /saf
  • Pertti Virtanen /saf

__________

Regeringens propositioner

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har 18.12.2014 överlämnat regeringens propositioner RP 340—345/2014 rd till riksdagen.

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 858, 861, 867, 885, 889, 892, 897—899, 904—906, 908, 910—912, 921, 936, 937/2014 rd antecknades ha anlänt.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 337/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 38/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 18.12.2014.

PR 133/3/2014

Under debatten har Ville Vähämäki understödd av Ari Jalonen föreslagit att lagförslaget förkastas.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Den som godkänner lagförslaget, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslaget förkastats.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

118 ja, 73 nej; 8 frånvarande

( Omr. 1 )

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät och lag om ändring av 2 § i kommunikationsmarknadslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 54/2013 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 35/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 18.12.2014.

PR 133/4/2014

Under debatten har Markus Lohi understödd av Eeva-Maria Maijala föreslagit att lagförslag 1 förkastas.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Den som godkänner lagförslag 1, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslag 1 förkastats.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslag 1 utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

102 ja, 56 nej, 35 avstår; 6 frånvarande.

( Omr. 2 )

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 2 förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

3) Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2015
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2015 (RP 131/2014 rd)

Enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 131/2014 rd

Regeringens proposition  RP 247/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 37/2014 rd

Budgetmotion  BM 1—538/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 18.12.2014.

Almänna debatten om huvudtitlarna 33 och 35 avslutades i plenum 18.12.2014. Nu följer detaljbehandling av huvudtitlarna 33 och 35.

PR 133/1/2014

Huvudtitel 33
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Ändringsförslag

Under debatten framställdes följande ändringsförslag till huvudtiteln, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior:

1. Pirkko Ruohonen-Lerner /saf med bifall av Timo Soini /saf: mom. 33.01.01 ökas med 100 000 euro för att inrätta en äldreombudsmannatjänst. (BM 419)

2. Jyrki Yrttiaho /vg med bifall av Markus Mustajärvi /vg: mom. 33.01.01 ökas med 400 000 euro för att utreda en övergång från brutet index till halvvägsindex i arbetspensionerna. (BM 533)

3. Arja Juvonen /saf med bifall av Mika Niikko /saf: mom. 33.01.25 minskas med 7 330 000 euro från anslaget för nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården. (BM 93)

4. Osmo Soininvaara /gröna med bifall av Johanna Karimäki /gröna: mom. 33.02.03 ökas med 1 000 000 euro till Strålsäkerhetscentralen. (Reservation 4)

5. Osmo Soininvaara /gröna med bifall av Johanna Karimäki /gröna: mom. 33.03.04 ökas med 4 000 000 euro till forsknings- och utvecklingsverksamhet vid Institutet för hälsa och välfärd. (Reservation 4)

6. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: mom. 33.03.63 ökas med 30 000 euro för en utredning om välfärdstjänster för samer som bor utanför sameområdet. (BM 253)

7. Arja Juvonen /saf med bifall av Mika Niikko /saf: mom. 33.03.63 ökas med 200 000 euro för att starta verksamheten vid den nationella cancercentralen. (BM 94)

8. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under mom. 33.10.51 uttalas: "Riksdagen är oroad över barnfamiljernas ekonomiska situation och förutsätter att regeringen vidtar nödvändiga åtgärder för att ha kvar barnbidraget på den nuvarande nivån. Dessutom förutsätter riksdagen att regeringen lämnar en proposition om att slopa barnavdraget, som komplicerar beskattningen." (Reservation 1)

9. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under mom. 33.10.51 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen avsätter adekvata ekonomiska resurser för att genomföra indexhöjningen av barnbidragen 2015." (Reservation 1)

10. Jussi Niinistö /saf med bifall av Juho Eerola /saf: mom. 33.10.53 ökas med 4 800 000 euro för hemförlovningspenning till värnpliktiga. (BM 301)

11. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under kap. 33.10 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att överföra ansvaret för stödet för närståendevård på Folkpensionsanstalten och reserverar tillräckligt stora anslag för att höja stödnivån och stödja närståendevårdarnas funktionsförmåga." (Reservation 1)

12. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under kap. 33.20 uttalas: "Riksdagen är oroad över den ekonomiska situationen för arbetslösa personer med små inkomster. Därför förutsätter riksdagen att regeringen vidtar nödvändiga åtgärder för att höja grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet med 100 euro i månaden så att den inkomstrelaterade dagpenningens grunddel förblir på nuvarande nivå." (Reservation 1)

13. Jussi Niinistö /saf med bifall av Juho Eerola /saf: mom. 33.40.53 ökas med 1 500 000 euro för statens pensionsersättning för tiden för beväringstjänst och civiltjänstgöring, och att det i motiven till momentet anges att anslaget får användas till statens pensionsersättning för tiden för beväringstjänst och civiltjänstgöring. (BM 302)

14. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under kap. 33.40 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar nödvändiga åtgärder för att göra sjukpensionssystemet mer flexibelt för att det alltid ska vara ekonomiskt lönsamt för sjukpensionärer att arbeta deltid, när de så önskar." (Reservation 1)

15. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under kap. 33.40 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar behövliga åtgärder för att se över sjukpensionssystemet så att staten kompenserar företag som anställer personer över 55 år för en eventuell avgiftshöjning på grund av eventuell arbetsoförmåga." (Reservation 1)

16. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under kap. 33.40 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar nödvändiga åtgärder för att också 2015 höja de anslag som är bundna till pensionsindex enligt fullt index." (Reservation 1)

17. Jussi Niinistö /saf med bifall av Juho Eerola /saf: mom. 33.50.54 ökas med 37 800 euro för frontunderstöd till utlänningar, och att det i motiven anges att anslaget får användas till frontunderstöd till alla arbetspliktiga utlänningar som tjänstgjorde för den finländska försvarsmakten i operationsområdet åren 1939—1945 på samma sätt som till finska medborgare som tjänstgjorde i likadana uppgifter." (BM 303)

18. Ritva Elomaa /saf med bifall av Osmo Kokko /saf: mom. 33.50.56 ökas med 75 000 euro för att främja vänverksamheten för veteraner. (BM 36)

19. Maria Tolppanen /saf med bifall av Osmo Kokko /saf: mom. 33.50.56 ökas med 100 000 euro för rehabilitering av frontveteraner i Österbotten. (BM 492)

20. Ari Jalonen /saf med bifall av Mika Raatikainen /saf: mom. 33.50.56 ökas med 310 000 euro för rehabilitering av fredsbevarare på sjuk- och brödrahem. (BM 85)

21. Eeva-Maria Maijala /cent med bifall av Markus Lohi /cent: mom. 33.50.57 ökas med 300 000 euro till rehabilitering för personer som på grund av kriget som minderåriga utfört serviceuppgifter och beväpnad vakthållning av fronttjänstkaraktär. (BM 207)

22. Johanna Jurva /saf med bifall av Hanna Mäntylä /saf: under ett nytt mom. i kap. 33.60 anslås 700 000 euro för fler psykiatriska sjukskötare för att främja mentalvården för ungdomar. (BM 89)

23. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: under ett nytt mom. i kap. 33.60 anslås 25 000 000 euro för att utveckla familjetjänsterna. (Reservation 1)

24. Pirkko Ruohonen-Lerner /saf med bifall av Timo Soini /saf: under ett nytt mom. i kap. 33.60 anslås 25 000 000 euro för att främja barns och ungas välbefinnande och arbetet för deras psykiska hälsa. (BM 421)

25. Arja Juvonen /saf med bifall av Mika Niikko /saf: mom. 33.60.31 ökas med 200 000 euro för åtgärder som hjälper närståendevårdarna att orka med sitt arbete. (BM 95)

26. Arja Juvonen /saf med bifall av Mika Niikko /saf: mom. 33.60.31 ökas med 200 000 för att stödja funktionsförmågan för äldre med minnesproblem som bor kvar hemma. (BM 96)

27. Hanna Mäntylä /saf med bifall av Johanna Jurva /saf: mom. 33.60.31 ökas med 200 000 euro till kommunerna i Lappland för öppenvård inom barnskyddet, särskilt i glesbygden. (BM 282)

28. Ritva Elomaa /saf med bifall av Lauri Heikkilä /saf: mom. 33.60.31 ökas med 250 000 euro för bättre kvalitet på barnskyddet i Egentliga Finland. (BM 37)

29. Hanna Mäntylä /saf med bifall av Johanna Jurva /saf: mom. 33.60.31 ökas med 300 000 euro för stödda semesterperioder för närståendevårdare i glesbygden i Lappland. (BM 283)

30. Hanna Mäntylä /saf med bifall av Johanna Jurva /saf: mom. 33.60.31 ökas med 300 000 euro för tjänster till äldre i glesbygden i Lappland. (BM 284)

31. Johanna Jurva /saf med bifall av Hanna Mäntylä /saf: mom. 33.60.31 ökas med 500 000 euro till gruppstöd och för rehabiliterande och stimulerande insatser för närståendevårdare till patienter med minnessjukdomar inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. (BM 90)

32. Maria Tolppanen /saf med bifall av Osmo Kokko /saf: mom. 33.60.31 ökas med 500 000 euro för utbyggd hemservice till äldre i Österbotten. (BM 493)

33. Mika Niikko /saf med bifall av Arja Juvonen /saf: mom. 33.60.31 ökas med 2 000 0000 euro för att stödja mentalvården till studerande på mellanstadiet i Nyland, och att det i motiven till momentet anges att 200 000 euro av anslaget får användas till uppföljning av resultaten. (BM 296)

34. Arja Juvonen /saf med bifall av Mika Niikko /saf: mom. 33.60.31 ökas med 20 000 000 euro för fler platser inom den palliativa vården i Finland. (BM 97)

35. Anna Kontula /vänst med bifall av Jari Myllykoski /vänst: mom. 33.60.50 ökas med 1 000 000 euro till byggstart för det nya barn- och ungdomssjukhuset vid Tammerfors universitetssjukhus. (BM 164)

36. Arto Pirttilahti /cent med bifall av Mikko Alatalo /cent: mom. 33.60.50 ökas med 1 000 000 euro till byggstart för det nya barn- och ungdomssjukhuset vid Tammerfors universitetssjukhus. (BM 327)

37. Johanna Karimäki /gröna med bifall av Osmo Soininvaara /gröna: mom. 33.60.52 ökas med 3 000 000 euro till utgifterna för skyddshemsverksamhet. (Reservation 4)

38. Silvia Modig /vänst med bifall av Kari Uotila /vänst: mom. 33.60.52 ökas med 4 000 000 euro till utgifterna för skyddshemsverksamhet. (BM 214)

40. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: mom. 33.60.63 ökas med 1 000 000 euro för verksamheten vid kompetenscentrumen inom det sociala området. (BM 254)

41. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under kap. 33.60 uttalas: "Riksdagen förutsätter att den första tilläggsbudgeten 2015 innehåller ett anslag på 25 000 000 euro till stöd för projekt gällande inomhusluft och fuktskador i social- och hälsovårdsbyggnader." (Reservation 1)

42. Aino-Kaisa Pekonen /vänst med bifall av Kari Uotila /vänst: mom. 33.70.01 ökas med 5 000 000 euro för bekämpning av den svarta ekonomin inom arbetarskyddet. (BM 310)

44. Mika Niikko /saf med bifall av Arja Juvonen /saf: mom. 33.70.50 ökas med 200 000 euro för hälsofrämjande. (BM 297)

45. Jyrki Yrttiaho /vg med bifall av Markus Mustajärvi /vg: mom. 33.70.50 ökas med 800 000 euro för rehabilitering och hälsorådgivning till asbestexponerade. (BM 537)

46. Pirkko Mattila /saf med bifall av Juha Väätäinen /saf: mom. 33.80.40 ökas med 2 000 000 euro till avbytarservice för lantbruksföretagare och planering av utvidgad rätt till ledighet. (BM 211)

47. Arja Juvonen /saf med bifall av Mika Niikko /saf: mom. 33.90.50 ökas med 30 000 euro till Finlands Räddningshundförbund rf. Räddningshundföreningarna utbildar hundar och hundförare för arbete i larmgrupper inom frivillig räddningstjänst. (BM 98)

48. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 33 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen lägger fram ett förslag om att ytterligare 113 miljoner euro ska anslås för barnbidragen. Höjningen av barnbidragen ska finansieras genom att så fort det är möjligt dra tillbaka systemet med barnavdrag och höja tobaksskatten så att ett normalt paket med 20 cigaretter blir cirka 31 cent dyrare." (Reservation 2)

49. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 33 uttalas: "Riksdagens förutsätter att garantipensionen höjs med 10 euro per månad, vilket ökar statens utgifter med cirka 13 miljoner euro på årsnivå." (Reservation 2)

50. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 33 uttalas: "Riksdagen förutsätter att utbetalningen av stödet för närståendevård överförs till FPA från och med oktober 2015." (Reservation 2)

51. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 33 uttalas: "Riksdagen förutsätter att medlen för åligganden som kommunerna påförs dimensioneras så att de motsvarar de faktiska kostnaderna för att kommunerna ska kunna klara av sina skyldigheter. Motsättningarna mellan befintliga resurser och förpliktande lagstiftning håller på att bli ohållbara." (Reservation 2)

52. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 33 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen bereder en lagändring för att minska antalet klienter per anställd inom barnskyddet." (Reservation 2)

53. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 33 uttalas: "Riksdagen förutsätter att finansieringsordningen för social- och hälsovården reformeras. De framtida finansieringsmodellerna har bred parlamentarisk förankring och de måste bli klara inom den utsatta tiden för parlamentarisk beredning, nämligen den 28 februari 2015." (Reservation 2)

54. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 33 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringarna Katainen och Stubb skyndsamt fattar beslut om sina löften att gallra bort kommunala uppgifter och skyldigheter motsvarande 1 miljard euro. Detta är ett av de centrala inslagen i det strukturpolitiska programmet och dess genomförande är långt ifrån klart." (Reservation 2)

Beslut

Vid omröstningen om Pirkko Ruohonen-Lerners förslag nr 1 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

144 ja, 47 nej; 8 frånvarande.

( Omr. 3 )

Vid omröstningen om Jyrki Yrttiahos förslag nr 2 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

163 ja, 25 nej, 1 avstår; 10 frånvarande.

( Omr. 4 )

Vid omröstningen om Arja Juvonens förslag nr 3 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

153 ja, 33 nej; 13 frånvarande.

( Omr. 5 )

Vid omröstningen om Osmo Soininvaaras förslag nr 4 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

166 ja, 25 nej; 8 frånvarande.

( Omr. 6 )

Vid omröstningen om Osmo Soininvaaras förslag nr 5 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

166 ja, 25 nej; 8 frånvarande.

( Omr. 7 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 6 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

169 ja, 22 nej; 8 frånvarande.

( Omr. 8 )

Vid omröstningen om Arja Juvonens förslag nr 7 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

141 ja, 50 nej; 8 frånvarande.

( Omr. 9 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 8 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

141 ja, 49 nej; 9 frånvarande.

( Omr. 10 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 9 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

137 ja, 49 nej; 13 frånvarande.

( Omr. 11 )

Vid omröstningen om Jussi Niinistös förslag nr 10 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

140 ja, 50 nej; 9 frånvarande.

( Omr. 12 )

Talman Eero Heinäluoma:

Pentti Kettunens förslag nr 11 och Timo Kallis förslag nr 50 gäller samma ärende. Vid omröstningarna ställs först Timo Kallis förslag nr 50 mot Pentti Kettunens förslag nr 11 och därefter det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om Timo Kallis förslag nr 50 mot Pentti Kettunens förslag nr 11 godkände riksdagen förslag nr 11 med rösterna

153 ja, 38 nej; 8 frånvarande.

( Omr. 13 )

Vid 2) omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 11 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

105 ja, 84 nej; 10 frånvarande.

( Omr. 14 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 12 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

142 ja, 36 nej, 10 avstår; 11 frånvarande.

( Omr. 15 )

Vid omröstningen om Jussi Niinistös förslag nr 13 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

143 ja, 37 nej, 3 avstår; 16 frånvarande.

( Omr. 16 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 14 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

142 ja, 44 nej, 4 avstår; 9 frånvarande.

( Omr. 17 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 15 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

151 ja, 34 nej, 1 avstår; 13 frånvarande.

( Omr. 18 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 16 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

144 ja, 48 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 19 )

Vid omröstningen om Jussi Niinistös förslag nr 17 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

157 ja, 34 nej; 8 frånvarande.

( Omr. 20 )

Vid omröstningen om Ritva Elomaas förslag nr 18 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

151 ja, 41 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 21 )

Vid omröstningen om Maria Tolppanens förslag nr 19 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

152 ja, 40 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 22 )

Vid omröstningen om Ari Jalonens förslag nr 20 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

141 ja, 51 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 23 )

Vid omröstningen om Eeva-Maria Maijalas förslag nr 21 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

168 ja, 23 nej; 8 frånvarande.

( Omr. 24 )

Vid omröstningen om Johanna Jurvas förslag nr 22 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

140 ja, 50 nej; 9 frånvarande.

( Omr. 25 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 23 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

139 ja, 48 nej; 12 frånvarande.

( Omr. 26 )

Vid omröstningen om Pirkko Ruohonen-Lerners förslag nr 24 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

142 ja, 49 nej; 8 frånvarande.

( Omr. 27 )

Vid omröstningen om Arja Juvonens förslag nr 25 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

137 ja, 53 nej; 9 frånvarande.

( Omr. 28 )

Vid omröstningen om Arja Juvonens förslag nr 26 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

141 ja, 51 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 29 )

Vid omröstningen om Hanna Mäntyläs förslag nr 27 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

150 ja, 42 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 30 )

Vid omröstningen om Ritva Elomaas förslag nr 28 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

148 ja, 42 nej; 9 frånvarande.

( Omr. 31 )

Vid omröstningen om Hanna Mäntyläs förslag nr 29 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

147 ja, 44 nej; 8 frånvarande.

( Omr. 32 )

Vid omröstningen om Hanna Mäntyläs förslag nr 30 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

150 ja, 42 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 33 )

Vid omröstningen om Johanna Jurvas förslag nr 31 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

154 ja, 38 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 34 )

Vid omröstningen om Maria Tolppanens förslag nr 32 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

151 ja, 41 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 35 )

Vid omröstningen om Mika Niikkos förslag nr 33 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

154 ja, 37 nej; 8 frånvarande.

( Omr. 36 )

Vid omröstningen om Arja Juvonens förslag nr 34 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

142 ja, 48 nej; 9 frånvarande.

( Omr. 37 )

Talman Eero Heinäluoma:

Anna Kontulas förslag nr 35 och Arto Pirttilahtis förslag nr 36 har samma innehåll. Vid omröstningarna ställs förslagen samtidigt mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid omröstningen om Anna Kontulas förslag nr 35 och Arto Pirttilahtis förslag nr 36 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

150 ja, 40 nej, 1 avstår; 8 frånvarande.

( Omr. 38 )

Talman Eero Heinäluoma:

Johanna Karimäkis förslag nr 37 och Silvia Modigs förslag nr 38 gäller samma anslag. Vid omröstningarna ställs först förslag nr 38 mot förslag nr 37 och därefter det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om Silvia Modigs förslag nr 38 mot Johanna Karimäkis förslag nr 37 godkände riksdagen förslag nr 37 med rösterna

173 ja, 19 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 39 )

Vid 2) omröstningen om Johanna Karimäkis förslag nr 37 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

159 ja, 32 nej; 8 frånvarande.

( Omr. 40 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 40 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

174 ja, 17 nej; 8 frånvarande.

( Omr. 41 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 41 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

143 ja, 48 nej; 8 frånvarande.

( Omr. 42 )

Vid omröstningen om Aino-Kaisa Pekonens förslag nr 42 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

170 ja, 18 nej, 1 avstår; 10 frånvarande.

( Omr. 43 )

Vid omröstningen om Mika Niikkos förslag nr 44 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

150 ja, 39 nej; 10 frånvarande.

( Omr. 44 )

Vid omröstningen om Jyrki Yrttiahos förslag nr 45 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

169 ja, 23 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 45 )

Vid omröstningen om Pirkko Mattilas förslag nr 46 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

132 ja, 59 nej; 8 frånvarande.

( Omr. 46 )

Vid omröstningen om Arja Juvonens förslag nr 47 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

139 ja, 52 nej; 8 frånvarande.

( Omr. 47 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 48 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

133 ja, 41 nej, 17 avstår; 8 frånvarande.

( Omr. 48 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 49 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

125 ja, 60 nej, 4 avstår; 10 frånvarande.

( Omr. 49 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 51 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

104 ja, 89 nej; 6 frånvarande.

( Omr. 50 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 52 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

132 ja, 60 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 51 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 53 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

129 ja, 58 nej, 3 avstår; 9 frånvarande.

( Omr. 52 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 54 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

138 ja, 49 nej, 2 avstår; 10 frånvarande.

( Omr. 53 )

__________

Följande anmälningar antecknades till protokollet: Kauko Tuupainen avsåg rösta "nej" vid ärende nummer 3, Annika Saarikko avsåg rösta "nej" vid omröstning 48 samt "nej" vid omröstningen om förslag nr 11 mot förslag nr 50, Kalli mot Kettunen, Raimo Piirainen avsåg rösta "ja" vid punkt 33 och 34, Katja Hänninen avsåg rösta "nej" vid punkt 35, Annika Lapintie avsåg rösta "nej" vid omröstningen om förslag nr 28, Paavo Arhinmäki avsåg rösta "nej" vid omröstningen om förslag nr 1, likaså Kari Uotila, Hanna Mäntylä avsåg rösta "nej" vid punkt 9 och 10, Ritva Elomaa avsåg rösta "nej" vid punkt 21 och Laila Koskela avsåg rösta "nej" vid punkt 11.

__________

Riksdagen godkände huvudtitel 33 enligt betänkandet.

Huvudtitel 35
Miljöministeriets förvaltningsområde

Ändringsförslag

Under debatten framställdes följande ändringsförslag till huvudtiteln, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior:

1. Johanna Karimäki /gröna med bifall av Osmo Soininvaara /gröna: mom. 35.01.65 ökas med 100 000 euro till understöd för miljöorganisationer. (Reservation 4)

2. Anne Louhelainen /saf med bifall av Jari Lindström /saf: mom. 35.10.21 ökas med 100 000 euro till fågelsjukhuset Heinolan lintutarha för vård av fåglar. (BM 200)

3. Kari Uotila /vänst med bifall av Paavo Arhinmäki /vänst: mom. 35.10.22 ökas med 1 000 000 euro till ökning av miljöutgifter. (Reservation 3)

4. Johanna Karimäki /gröna med bifall av Osmo Soininvaara /gröna: mom. 35.10.22 ökas med 1 000 000 euro för skydd av Östersjön. (Reservation 4)

5. Antti Kaikkonen /cent med bifall av Paula Lehtomäki /cent: mom. 35.10.22 ökas med 500 000 euro för skydd av vattendragen i södra Finland och av Östersjön. (BM 108)

6. Maria Lohela /saf med bifall av Johanna Jurva /saf: mom. 35.10.22 ökas med 250 000 euro för att förbättra tillståndet i Littoistenjärvi. (BM 192)

7. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: mom. 35.10.22 ökas med 2 000 000 euro för att restaurera älven Luirojoki. (BM 256)

8. Mirja Vehkaperä /cent med bifall av Inkeri Kerola /cent: mom. 35.10.52 ökas med 100 000 euro för att utveckla servicen i gästhamnar i havsterritoriet och särskilt hamnen i Röyttä i Ijo. (BM 523)

9. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: mom. 35.10.52 ökas med 2 000 000 euro för att naturtjänster. (BM 257)

10. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: mom. 35.10.52 ökas med 2 500 000 euro för att trygga verksamheten i Urho Kekkonens, Lemmenjoki och Pyhä-Luosto nationalparker. (BM 258)

11. Kari Uotila /vänst med bifall av Risto Kalliorinne /vänst: mom. 35.10.61 ökas med 2 000 000 euro för att främja vatten- och miljövård. (Reservation 3)

12. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: mom. 35.10.61 ökas med 4 200 000 euro för att starta och genomföra nya projekt för överföringsledningar. (Reservation 2)

13. Lea Mäkipää /saf med bifall av Pentti Kettunen /saf: mom. 35.10.61 ökas med 100 000 euro för att restaurera Niskoslampi, Niskosjoki och Viinamäenlahti i Kihniö. (BM 274)

14. Lea Mäkipää /saf med bifall av Pentti Kettunen /saf: mom. 35.10.61 ökas med 200 000 euro för att restaurera Pappilansalmi i Parkano. (BM 275)

15. Simo Rundgren /cent med bifall av Eeva-Maria Maijala /cent: mom. 35.10.61 ökas med 200 000 euro för att restaurera sjön Kurtakkojärvi i Kolari. (BM 389)

16. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: mom. 35.10.61 ökas med 1 000 000 euro för miljövårdsarbeten i turistområden i Lappland. (BM 259)

17. Simo Rundgren /cent med bifall av Eeva-Maria Maijala /cent: mom. 35.10.61 ökas med 1 000 000 euro för att avlägsna strömningshinder i Juoksenki i Pello. (BM 393)

18. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: mom. 35.10.63 Under momentet stryks fullmakten på 10 000 000 euro för förvärv av naturskyddsområden i beslutsdelen. (Reservation 2)

19. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 35.10.63 minskas med 20 000 000 euro under anslaget för utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden. (Reservation 1)

20. Mauri Pekkarinen /cent med bifall av Kauko Tuupainen /saf: mom. 35.20.37 ökas med 400 000 euro för fortsatt verksamhet med områdesarkitekter. (BM 308)

21. Pentti Kettunen /saf med bifall av Pirkko Ruohonen-Lerner /saf: mom. 35.20.55 ökas med 20 000 000 euro för reparation av bostäder för äldre och funktionshindrade för att möjliggöra boende i hemmet. (Reservation 1)

23. Pietari Jääskeläinen /saf med bifall av Juha Väätäinen /saf: mom. 35.20.55 ökas med 1 000 000 euro för sanering av förorter i Helsingfors, Esbo och Vanda och i andra nyländska kommuner. (BM 103)

24. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under kap. 35.20 uttalas: "Riksdagen förutsätter att den första tilläggsbudgeten 2015 innehåller en extra satsning på 150 000 000 euro för boende till skäligt pris." (Reservation 1)

25. Kari Uotila /vänst med bifall av Risto Kalliorinne /vänst: att det under kap. 35.20 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen omedelbart vidtar åtgärder för att trygga produktionen av hyresbostäder till skäliga priser." (Reservation 3)

26. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 35 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att lindra villkoren i aravabegränsningslagen och för garantera boende i bostadsrätter beslutanderätt." (Reservation 2)

27. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: att det under huvudtitel 35 uttalas: "Riksdagen förutsätter att konflikten mellan miljöministeriets mål och kraven på intäktsföring från Forststyrelsen utreds eftersom det skärpta intäktskravet (135 miljoner euro per år) äventyrar ministeriets mål i fråga om mångfalden i naturen och en hållbar utveckling." (BM 255)

Beslut

Vid omröstningen om Johanna Karimäkis förslag nr 1 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

166 ja, 23 nej; 10 frånvarande.

( Omr. 54 )

Vid omröstningen om Anne Louhelainens förslag nr 2 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

144 ja, 39 nej; 16 frånvarande.

( Omr. 55 )

Vid omröstningen om Kari Uotilas förslag nr 3 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

168 ja, 16 nej; 15 frånvarande.

( Omr. 56 )

Vid omröstningen om Johanna Karimäkis förslag nr 4 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

163 ja, 29 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 57 )

Vid omröstningen om Antti Kaikkonens förslag nr 5 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

147 ja, 44 nej; 8 frånvarande.

( Omr. 58 )

Vid omröstningen om Maria Lohelas förslag nr 6 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

144 ja, 46 nej; 9 frånvarande.

( Omr. 59 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 7 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

178 ja, 13 nej; 8 frånvarande.

( Omr. 60 )

Vid omröstningen om Mirja Vehkaperäs förslag nr 8 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

168 ja, 23 nej; 8 frånvarande.

( Omr. 61 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 9 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

159 ja, 30 nej; 10 frånvarande.

( Omr. 62 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 10 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

171 ja, 17 nej; 11 frånvarande.

( Omr. 63 )

Vid omröstningen om Kari Uotilas förslag nr 11 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

170 ja, 22 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 64 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 12 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

135 ja, 57 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 65 )

Vid omröstningen om Lea Mäkipääs förslag nr 13 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

150 ja, 42 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 66 )

Vid omröstningen om Lea Mäkipääs förslag nr 14 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

152 ja, 40 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 67 )

Vid omröstningen om Simo Rundgrens förslag nr 15 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

178 ja, 14 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 68 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 16 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

171 ja, 20 nej; 8 frånvarande.

( Omr. 69 )

Vid omröstningen om Simo Rundgrens förslag nr 17 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

182 ja, 10 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 70 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 18 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

149 ja, 39 nej, 2 avstår; 9 frånvarande.

( Omr. 71 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 19 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

155 ja, 32 nej; 12 frånvarande.

( Omr. 72 )

Vid omröstningen om Mauri Pekkarinens förslag nr 20 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

158 ja, 33 nej, 1 avstår; 7 frånvarande.

( Omr. 73 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 21 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

144 ja, 48 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 74 )

Vid omröstningen om Pietari Jääskeläinens förslag nr 23 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

153 ja, 38 nej; 8 frånvarande.

( Omr. 75 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 24 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

143 ja, 48 nej; 8 frånvarande.

( Omr. 76 )

Vid omröstningen om Kari Uotilas förslag nr 25 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

166 ja, 26 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 77 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 26 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

137 ja, 43 nej, 11 avstår; 8 frånvarande.

( Omr. 78 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 27 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

160 ja, 31 nej; 8 frånvarande.

( Omr. 79 )

__________

Följande anmälningar antecknades till protokollet: Arja Juvonen avsåg rösta "nej" vid punkt 5, Reijo Hongisto avsåg rösta "nej" vid punkt 19 och Outi Alanko-Kahiluoto avsåg rösta "nej" vid punkt 3.

__________

Riksdagen godkände huvudtitel 35 enligt betänkandet.

Inkomsterna föredrogs.

Avdelning 11
Skatter och inkomster av skattenatur

Ändringsförslag

Under debatten framställdes följande ändringsförslag till avdelningen, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior:

1. Pirkko Ruohonen-Lerner /saf med bifall av Timo Soini /saf: mom. 11.01.01 ökas med 25 000 000 euro till följd av effekterna av bekämpningen av den svarta ekonomin. (BM 395)

2. Ville Vähämäki /saf med bifall av Maria Lohela /saf: att det under mom. 11.01.01 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar en proposition om att höja marginalskatten på det femte steget i inkomstbeskattningen till 36 procent och marginalskatten på det fjärde steget till 32 procent." (Reservation 1)

3. Ville Vähämäki /saf med bifall av Maria Lohela /saf: att det under mom. 11.01.01 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar en proposition till riksdagen om att slopa rätten till skatteavdrag för frivilliga pensionsförsäkringsavgifter." (Reservation 1)

4. Ville Vähämäki /saf med bifall av Maria Lohela /saf: att det under mom. 11.01.01 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar en proposition till riksdagen om att ändra inkomstbeskattningen så att den som tjänar 1 000 euro om året varken betalar statlig inkomstskatt eller kommunalskatt. Dessutom förutsätter riksdagen att reformen ska genomföras på ett kostnadsneutralt sätt. Det innebär att de som har årliga inkomster på 40 000 euro eller mindre ska betala mindre i skatt medan de som tjänar mer ska få höjd skatt." (Reservation 1)

5. Ville Vähämäki /saf med bifall av Maria Lohela /saf: att det under mom. 11.01.01 uttalas: "Riksdagen känner oro över att inkomstskillnaderna ökat explosionsartat sedan 1990-talet. Riksdagen förutsätter därför att regeringen lämnar en proposition om en beskattning av utdelning, där stora utdelningar beskattas hårdare än i dag och små utdelningar beskattas lindrigare." (Reservation 1)

6. Ville Vähämäki /saf med bifall av Maria Lohela /saf: att det under mom. 11.01.01 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen ökar resurserna för bekämpning av svart ekonomi och vidtar behövliga åtgärder för att utländska arbetsgivare ska åläggas att verkställa förskottsinnehållning eller ta ut källskatt för löner de betalar för arbete som görs i Finland också när företaget inte har fast driftställe i Finland." (Reservation 1)

7. Ville Vähämäki /saf med bifall av Maria Lohela /saf: att det under mom. 11.01.01 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar behövliga åtgärder för att ge regionförvaltningsverkens inspektörer för utlänningsövervakning rätt att bötfälla samt att den så kallade holländska modellen för kedjeansvar införs också i Finland." (Reservation 1)

8. Ville Vähämäki /saf med bifall av Maria Lohela /saf: att det under mom. 11.01.02 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar behövliga åtgärder för att fastställa samfundsskattesatsen till 22 procent." (Reservation 1)

9. Ville Vähämäki /saf med bifall av Maria Lohela /saf: att det under mom. 11.01.02 uttalas: "Riksdagen ser det som viktigt att alla företag oberoende av företagsform tillförsäkras en jämlik skattebehandling. Riksdagen förutsätter därför att regeringen vidtar behövliga åtgärder för att mildra beskattningen av näringsidkare och personbolag." (Reservation 1)

10. Ville Vähämäki /saf med bifall av Maria Lohela /saf: att det under mom. 11.01.02 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar en proposition om en reform av samfundsskatten enligt estnisk modell, där små och medelstora företag som anställer personal är befriade från samfundsskatt så länge de inte delar ut vinst till sina ägare." (Reservation 1)

11. Ville Vähämäki /saf med bifall av Maria Lohela /saf: att det under mom. 11.01.02 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen ingriper mer målmedvetet i skatteplanering inom företag som är skadlig för Finland och lämnar propositioner om hårdare begränsning av rätten att göra avdrag för ränta samt om en lag som förbjuder underkapitalisering." (Reservation 1)

12. Ville Vähämäki /saf med bifall av Maria Lohela /saf: att det under mom. 11.01.02 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att bredda skatteunderlaget på ett rättvist sätt genom att utsträcka beskattningen till stora stiftelsers och föreningars kapitalinkomster." (Reservation 1)

13. Ville Vähämäki /saf med bifall av Maria Lohela /saf: att det under kap. 11.01 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar en proposition om att hushållsavdraget ska få göras för 60 procent av de avdragsgilla kostnaderna för arbete och inte för 45 procent." (Reservation 1)

14. Ville Vähämäki /saf med bifall av Maria Lohela /saf: att det under kap. 11.01 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar en proposition om beskattning av stora förmögenheter." (Reservation 1)

15. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: mom. 11.04.01 minskas med 200 000 000 euro från de beräknade momsintäkterna. (BM 216)

16. Ville Vähämäki /saf med bifall av Maria Lohela /saf: att det under mom. 11.04.01 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar en proposition om att höja den nedre gränsen för momspliktig affärsverksamhet till 20 000 euro och taket för lättnadsområdet till 40 000 euro." (Reservation 1)

17. Ville Vähämäki /saf med bifall av Maria Lohela /saf: att det under mom. 11.08.07 uttalas: "Riksdagen känner den största oro för vår exportsektors konkurrenskraft och för den alarmerande ökningen av energifattigdomen. Riksdagen förutsätter därför att regeringen snabbt vidtar behövliga åtgärder för att sänka energiskatterna." (Reservation 1)

18. Ville Vähämäki /saf med bifall av Maria Lohela /saf: att det under mom. 11.08.07 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar behövliga åtgärder för att lindra skatten på trafikbränslen." (Reservation 1)

19. Ville Vähämäki /saf med bifall av Maria Lohela /saf: att det under mom. 11.19.06 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar behövliga åtgärder för att slopa farledsavgifterna." (Reservation 1)

20. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under avdelning 11 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen inför ett avdrag för företagarinkomsten på 5 procentenheter. Rätt till avdraget har personbolag samt jord- och skogsbruksföretagare, dvs. sådana företagare som inte kan dra nytta av den sänkta samfundsskatten som gjorts med tanke på aktiebolagen." (Reservation 2)

21. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under avdelning 11 uttalas: Riksdagen förutsätter att regeringen bereder en skatteskala för förvärvsinkomst, som gör beskattningen rättvis och beaktar förmågan att betala skatt så att de två lägsta kategorierna i skatteskalan lättas med 0,75 procentenheter. Den tredje kategorin lättas med 0,50 procentenheter upp till en beskattningsbar inkomst på 60 000 euro. Dessutom höjs arbetsinkomstavdraget. På detta sätt går det att ta ut mindre skatt på små- och medelinkomsttagares förvärvsinkomster. I linje med ovanstående ändras inkomstskatteskalan för höginkomsttagarnas del så att skatten på inkomster över 60 000 euro uppgår till 31 procent. Vid en årsinkomst på över 90 000 euro stiger skattesatsen till cirka 34 procent. Den högsta skattenivån, dvs. 36 procent, gäller enligt förslaget vid årsinkomster på över 160 000 euro. (Reservation 2)

22. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under avdelning 11 uttalas: "Riksdagen förutsätter att den nedre gränsen för momsskyldighet höjs från nuvarande 8 500 euro till 10 000 euro och att grundavdraget, dvs. taket för skattelättnadsområdet höjs från nuvarande 22 500 euro till 40 000 euro." (Reservation 2)

23. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under avdelning 11 uttalas: "Riksdagen förutsätter att avdraget för ersättning för arbete höjs från 45 till 60 procent och att den lön som betalas för arbete som berättigar till hushållsavdrag höjs från 15 till 30 procent." (Reservation 2)

24. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under avdelning 11 uttalas: "Riksdagen förutsätter att momsen för frisersalonger och små verkstäder sänks från nuvarande 24 till 10 procent." (Reservation 2)

25. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under avdelning 11 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder och tar i bruk ett system för återbäring av bränsleskatt till finländsk lastbilstrafik. Återbäringen ska vara i storleksordningen 5 cent per liter." (Reservation 2)

26. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under avdelning 11 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen inför fri rätt till avskrivning på produktiva investeringar i syfte att få fart på investeringarna." (Reservation 2)

27. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under avdelning 11 uttalas: "Riksdagen förutsätter att den planerade höjningen av självriskandelen för kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen till 750 euro återtas och självriskandelen på nytt fastställs vid 600 euro." (Reservation 2)

28. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under avdelning 11 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen avstår från skärpningar av arvsskatten och gåvoskatten, eftersom de försvårar generationsväxlingar. I stället bör det utredas hur man ska kunna avstå från skatten på arv och gåva och ersätta den genom t.ex. en strängare skatt på överlåtelsevinst och breddad skattebas för överlåtelseskatt eller på andra sätt så att reformen inte avsevärt ökar förmögenhetsklyftorna och kan genomföras kostnadsneutralt." (Reservation 2)

29. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under avdelning 11 uttalas: "Riksdagen förutsätter att konkurrenskraften för inhemsk skogsflis och torv stärks, samtidigt som ställningen för utländsk stenkol, som är förorenande och som konkurrerar med de inhemska alternativen, försvagas. Regerinen måste införa en särskild skatt som endast gäller stenkol och som uppgår till 7,00 euro per ton. För att förbättra ställningen för skogsflis och torv föreslås dessutom att de beslut om skärpning av torvskatten som gällt från början av 2013 ska återtas och att villkoren för inmatningstariff på ved, dvs. det rörliga produktionsstödet, ska återställas på 2012 års nivå." Det innebär att skattenivån för torv sänks till 1,9 euro/MWh och att den maximala nivån på rörligt stöd för ved höjs till 18 euro/MWh." (Reservation 2)

30. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under avdelning 11 uttalas: "Riksdagen förutsätter att skatten på utdelning ändras så att högst 1 000 euro av utdelningen från noterade företag är skattefri. I övrigt skulle utdelning från noterade bolag enbart omfattas av kapitalbeskattning." (Reservation 2)

31. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under avdelning 11 uttalas: "Riksdagen förutsätter att maxbeloppet för hushållsavdraget höjs till 4 800 euro i månaden för ensamboende. Då kunde personer utan make får ett lika stort avdrag som också makar får." (Reservation 2)

32. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under avdelning 11 uttalas: "Riksdagen förutsätter att lagen om de så kallade företagsänglarna upphävs och att inkomstskattelagen ändras så att förlust vid överlåtelse av egendom ska anses vara förlust som hänför sig till kapitalinkomstslag." (Reservation 2)

33. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under avdelning 11 uttalas: "Riksdagen förutsätter att nedskärningen av barnbidraget återtas. Då behövs inte heller det skattemässigt komplicerade systemet för barnavdrag i beskattningen. Dessutom blir systemet dyrt för skatteförvaltningen. Återtagandet av nedskärningen kan täckas genom att barnavdragssystemet, som regeringen föreslagit, återtas och tobaksskatten skärps med 31 cent per cigarettpaket." (Reservation 2)

34. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under avdelning 11 uttalas: "Riksdagen förutsätter i anslutning till bekämpningen av den svarta ekonomin att begränsat skattskyldiga företag utan fast driftställe i Finland ska införas i förskottsuppbördsregistret och att de ska åläggas att verkställa förskottsinnehållning eller ta ut källskatt för löner de betalar för arbete som utförs i Finland." (Reservation 2)

35. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under avdelning 11 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar ett nytt och striktare lagförslag om att helt sätta stopp för företagens möjligheter att utnyttja skatteparadis utanför EU och dra nytta av möjligheten att göra avdrag för räntor på koncernlån. Dessutom förutsätts regeringen vidta åtgärder för stärkt övervakning av internprissättning för att vinster som görs i Finland ska bli beskattade i Finland på behörigt sätt." (Reservation 2)

36. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under avdelning 11 uttalas: "Riksdagen förutsätter att en småskalig elproduktion för eget bruk alltid ska tillåtas skattefritt. Det nya jämfört med nuläget är att produktion för eget bruk förblir skattefri även om en del av skatteperiodens produktion säljs i nätet, om årsproduktionen understiger 200 MWh. Om generatoreffekten är 250—2 000 kVA eller årsproduktionen 200—2 000 MWh räknas av producentens egen produktion som skattepliktig endast den egna förbrukning som överstiger 200 MWh." (Reservation 2)

37. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under avdelning 11 uttalas: "Riksdagen förutsätter att staten samlar in 10 miljoner euro genom att införa en eurovinjettavgift för utländsk tung godstrafik." (Reservation 2)

Beslut

Vid omröstningen om Pirkko Ruohonen-Lerners förslag nr 1 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

144 ja, 32 nej, 14 avstår; 9 frånvarande.

( Omr. 80 )

Vid omröstningen om Ville Vähämäkis förslag nr 2 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

144 ja, 48 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 81 )

Vid omröstningen om Ville Vähämäkis förslag nr 3 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

144 ja, 48 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 82 )

Vid omröstningen om Ville Vähämäkis förslag nr 4 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

138 ja, 54 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 83 )

Vid omröstningen om Ville Vähämäkis förslag nr 5 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

141 ja, 51 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 84 )

Talman Eero Heinäluoma:

Ville Vähämäkis förslag nr 6 och Timo Kallis förslag nr 34 har samma innehåll. Vid omröstningarna ställs förslagen samtidigt mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid omröstningen om Ville Vähämäkis förslag nr 6 och Timo Kallis förslag nr 34 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

108 ja, 84 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 85 )

Vid omröstningen om Ville Vähämäkis förslag nr 7 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

136 ja, 55 nej; 8 frånvarande.

( Omr. 86 )

Vid omröstningen om Ville Vähämäkis förslag nr 8 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

141 ja, 36 nej, 11 avstår; 11 frånvarande.

( Omr. 87 )

Vid omröstningen om Ville Vähämäkis förslag nr 9 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

143 ja, 38 nej, 11 avstår; 7 frånvarande.

( Omr. 88 )

Vid omröstningen om Ville Vähämäkis förslag nr 10 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

158 ja, 34 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 89 )

Vid omröstningen om Ville Vähämäkis förslag nr 11 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

143 ja, 49 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 90 )

Vid omröstningen om Ville Vähämäkis förslag nr 12 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

143 ja, 37 nej, 11 avstår; 8 frånvarande.

( Omr. 91 )

Talman Eero Heinäluoma:

Ville Vähämäkis förslag nr 13 och Timo Kallis förslag nr 23 gäller samma anslag. Vid omröstningarna ställs först förslag nr 23 mot förslag nr 13 och därefter det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om Timo Kallis förslag nr 23 mot Ville Vähämäkis förslag nr 13 godkände riksdagen förslag nr 13 med rösterna

155 ja, 37 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 92 )

Vid 2) omröstningen om Ville Vähämäkis förslag nr 13 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

118 ja, 70 nej; 11 frånvarande.

( Omr. 93 )

Vid omröstningen om Ville Vähämäkis förslag nr 14 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

143 ja, 49 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 94 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 15 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

186 ja, 3 nej; 10 frånvarande.

( Omr. 95 )

Talman Eero Heinäluoma:

Ville Vähämäkis förslag nr 16 och Timo Kallis förslag nr 22 gäller samma anslag. Vid omröstningarna ställs först förslag nr 16 mot förslag nr 22 och därefter det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om Ville Vähämäkis förslag nr 16 mot Timo Kallis förslag nr 22 godkände riksdagen förslag nr 22 med rösterna

139 ja, 51 nej, 1 avstår; 8 frånvarande.

( Omr. 96 )

Vid 2) omröstningen om Timo Kallis förslag nr 22 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

119 ja, 72 nej; 8 frånvarande.

( Omr. 97 )

Vid omröstningen om Ville Vähämäkis förslag nr 17 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

155 ja, 35 nej, 1 avstår; 8 frånvarande.

( Omr. 98 )

Vid omröstningen om Ville Vähämäkis förslag nr 18 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

156 ja, 37 nej; 6 frånvarande.

( Omr. 99 )

Vid omröstningen om Ville Vähämäkis förslag nr 19 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

153 ja, 35 nej, 1 avstår; 10 frånvarande.

( Omr. 100 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 20 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

131 ja, 49 nej, 9 avstår; 10 frånvarande.

( Omr. 101 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 21 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

137 ja, 40 nej, 13 avstår; 9 frånvarande.

( Omr. 102 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 24 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

119 ja, 69 nej, 1 avstår; 10 frånvarande.

( Omr. 103 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 25 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

135 ja, 54 nej; 10 frånvarande.

( Omr. 104 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 26 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

151 ja, 39 nej; 9 frånvarande.

( Omr. 105 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 27 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

138 ja, 54 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 106 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 28 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

149 ja, 40 nej; 10 frånvarande.

( Omr. 107 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 29 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

131 ja, 59 nej; 9 frånvarande.

( Omr. 108 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 30 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

133 ja, 41 nej, 15 avstår; 10 frånvarande.

( Omr. 109 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 31 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

135 ja, 52 nej, 1 avstår; 11 frånvarande.

( Omr. 110 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 32 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

139 ja, 35 nej, 13 avstår; 12 frånvarande.

( Omr. 111 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 33 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

119 ja, 56 nej, 14 avstår; 10 frånvarande.

( Omr. 112 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 35 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

129 ja, 60 nej, 1 avstår; 9 frånvarande.

( Omr. 113 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 36 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

112 ja, 79 nej; 8 frånvarande.

( Omr. 114 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 37 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

118 ja, 74 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 115 )

__________

Följande anmälningar antecknades till protokollet: Maria Tolppanen avsåg rösta "nej" vid punkt 33, Johanna Karimäki avsåg rösta "nej" vid punkt 22, Outi Alanko-Kahiluoto avsåg rösta "nej" vid punkt 35 och Hanna Mäntylä avsåg rösta "nej" vid punkt 22.

__________

Riksdagen godkände avdelning 11 enligt betänkandet.

Avdelning 12
Inkomster av blandad natur

Beslut

Riksdagen godkände avdelning 12 enligt betänkandet.

Avdelning 13
Ränteinkomster och intäktsföring av vinst

Ändringsförslag

Under debatten framställdes följande ändringsförslag till avdelningen, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior:

1. Ville Vähämäki /saf med bifall av Maria Lohela /saf: mom. 13.04.01 den beräknade inkomstföringen från Finlands Bank ökas med 100 000 000 euro. (Reservation 1)

Beslut

Vid omröstningen om Ville Vähämäkis förslag nr 1 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

156 ja, 34 nej, 2 avstår; 7 frånvarande

( Omr. 116 )

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagen har godkänt avdelning 13 enligt betänkandet.

Avdelning 15
Lån

Ändringsförslag

Under debatten framställdes följande ändringsförslag till avdelningen, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior:

1. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: att det under mom. 15.03.01 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen förbereder sig på att Finlands kreditbetyg sänks och följaktligen upprättar en alternativ strategi för att klara av situationen." (BM 218)

2. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: att det under huvudtitel 15 uttalas: "Riksdagen förutsätter att Finland i fortsättningen inte tar nya skulder på grund av andra staters ekonomiska exponeringar eller sätter sin högsta kreditvärdighet på spel genom att ta orimligt stora risker för andras räkning." (BM 217)

Beslut

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 1 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

177 ja, 14 nej; 8 frånvarande.

( Omr. 117 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 2 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

155 ja, 37 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 118 )

Riksdagen godkände avdelning 15 enligt betänkandet.

Allmänna motiveringen föredrogs.

Allmänna motiveringen

Ändringsförslag

Under debatten framställdes följande ändringsförslag till allmänna motiveringen, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior:

1. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det i den allmänna motiveringen uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar behövliga åtgärder för att minska onödig byråkrati i förvaltningen." (Reservation 1)

2. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det i den allmänna motiveringen uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att banta ner byråkratin och regelverken på det sätt som föreslås i lagmotionerna LM 78/2014 rd — LM 88/2014 rd och i åtgärdsmotionerna AM 30/2014 rd — AM 46/2014 rd." (Reservation 2)

3. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det i den allmänna motiveringen uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen låter utreda de totala kostnaderna för den obligatoriska svenskan för statsfinanserna och samhällsekonomin." (Reservation 1)

4. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det i den allmänna motiveringen uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar behövliga åtgärder för att skärpa asyl- och familjeåterföreningsförfarandet och för att dämpa invandring som kräver integrationsinsatser." (Reservation 1)

5. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det i den allmänna motiveringen uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen agerar så att hela Finland förblir befolkat och att alla har tillgång till den nödvändiga servicen oavsett var de bor." (Reservation 1)

6. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det i den allmänna motiveringen uttalas: "Riksdagen konstaterar att förordningen om avloppsvatten i glesbygden är ett lagstiftningsmisstag i miljardklass. Riksdagen förutsätter därför att regeringen vidtar omedelbara åtgärder för att upphäva förordningen." (Reservation 1)

7. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det i den allmänna motiveringen uttalas: "Riksdagen konstaterar att för att göra pensionssystemet mer rättvist och för att möjliggöra en höjning av små pensioner måste Finland ta i bruk ett pensionstak. Riksdagen förutsätter därför att regeringen inleder beredningen för att ta i bruk ett pensionstak." (Reservation 1)

8. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det i den allmänna motiveringen uttalas: "Riksdagen konstaterar att regeringen har misslyckats i sin finanspolitik. Riksdagen anser att regeringen fortlöpande under sin period har försummat främjandet av sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Därför kräver riksdagen att regeringen omedelbart förelägger riksdagen nya korrigerande förslag för förbättring av vårt lands ekonomiska tillstånd." (Reservation 1)

9. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: att det i den allmänna motiveringen uttalas: "Regeringen är beredd på att prognoserna för underskottet 2015 innefattar stora osäkerhetsmoment och att underskottet kan bli betydligt större, upp till en miljard euro." (BM 215)

10. Kari Uotila /vänst med bifall av Risto Kalliorinne /vänst: att det i den allmänna motiveringen uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen under 2015 utreder de ekonomiska och övriga förutsättningarna för att kompensera de arbetslösa, pensionärerna och de studerande för de indexnedskärningar som beslutats." (Reservation 3)

11. Kari Uotila /vänst med bifall av Risto Kalliorinne /vänst: att det i den allmänna motiveringen uttalas: "Riksdagen ser det inte som rätt och ändamålsenligt att bilda ett naturresursministerium och försvaga miljöministeriet, utan förutsätter att regeringen utvecklar miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet som separata och självständiga enheter." (Reservation 3)

12. Kari Uotila /vänst med bifall av Risto Kalliorinne /vänst: att det i den allmänna motiveringen uttalas: "Riksdagen ser det som viktigt att minska fattigdomen och jämna ut inkomstskillnaderna och förutsätter att regeringen under 2015 utreder hur mycket garantipensionen kan höjas och att den åtminstone höjs med 10 euro i månaden." (Reservation 3)

13. Kari Uotila /vänst med bifall av Risto Kalliorinne /vänst: att det i den allmänna motiveringen uttalas: "Riksdagen ser det som viktigt att minska fattigdomen och jämna ut inkomstskillnaderna och förutsätter att regeringen under 2015 utreder hur mycket man kan höja den andel som en arbetslös kan förtjäna utan att förlora förmånerna." (Reservation 3)

14. Kari Uotila /vänst med bifall av Risto Kalliorinne /vänst: att det i den allmänna motiveringen uttalas: "Riksdagen hänvisar till en färsk rapport från OECD, enligt vilken de ökande inkomstskillnaderna har sänkt den ekonomiska tillväxten i Finland med 9 procent sedan 1980 och förutsätter att regeringen omedelbart vidtar åtgärder för att minska inkomstskillnaderna." (Reservation 3)

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Pentti Kettunens förslag nr 1 och Timo Kallis förslag nr 2 är motstående. Vid omröstningarna ställs först förslag nr 2 mot förslag nr 1 och därefter det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om Timo Kallis förslag nr 2 mot Pentti Kettunens förslag nr 1 godkände riksdagen förslag nr 1 med rösterna

155 ja, 38 nej; 6 frånvarande.

( Omr. 119 )

Vid 2) omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 1 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

118 ja, 71 nej; 10 frånvarande

( Omr. 120 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 3 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

156 ja, 36 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 121 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 4 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

158 ja, 35 nej; 6 frånvarande.

( Omr. 122 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 5 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

127 ja, 65 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 123 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 6 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

153 ja, 39 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 124 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 7 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

152 ja, 38 nej, 1 avstår; 8 frånvarande.

( Omr. 125 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 8 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

143 ja, 45 nej; 11 frånvarande.

( Omr. 126 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 9 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

181 ja, 11 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 127 )

Vid omröstningen om Kari Uotilas förslag nr 10 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

161 ja, 28 nej; 10 frånvarande.

( Omr. 128 )

Vid omröstningen om Kari Uotilas förslag nr 11 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

164 ja, 24 nej; 11 frånvarande.

( Omr. 129 )

Vid omröstningen om Kari Uotilas förslag nr 12 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

143 ja, 45 nej, 2 avstår; 9 frånvarande.

( Omr. 130 )

Vid omröstningen om Kari Uotilas förslag nr 13 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

145 ja, 45 nej; 9 frånvarande.

( Omr. 131 )

Vid omröstningen om Kari Uotilas förslag nr 14 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

147 ja, 43 nej; 9 frånvarande.

( Omr. 132 )

Riksdagen godkände allmänna motiveringen enligt betänkandet.

De allmänna föreskrifterna i detaljmotiveringen föredrogs

Detaljmotivering, Allmänna föreskrifter

Riksdagen godkände de allmänna föreskrifterna i detaljmotiveringen enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotionerna förkastas.

Riksdagen godkände utskottets förslag om tilllämpningen av budgeten.

Talman Eero Heinäluoma:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen om misstroende.

Under den allmänna debatten har följande förslag om misstroende för statsrådet framställts:

Jari Lindström /saf understödd av Maria Lohela /saf: "Riksdagen konstaterar att regeringen har misslyckats i sin finanspolitik. Regeringen har fortlöpande under sin period försummat främjandet av sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Till råga på allt har regeringen låtit Bryssel överta budgetmakt och skattemedel till aldrig tidigare skådade belopp. Följaktligen konstaterar riksdagen att regeringen inte har riksdagens förtroende."

Timo Kalli /cent understödd av Mika Lintilä /cent: "Regeringen har misslyckats i alla viktiga mål som den ställt upp för ekonomin. Arvet från den pågående valperioden är en massarbetslöshet som hela 450 000 finländare berörs av direkt. Statsskulden kryper snart över 100-miljardersstrecket och skuldens relativa andel av bnp har ökar under hela valperioden. Finland har gått miste om den högsta möjliga kreditvärderingen. Centraliseringspolitiken har resulterat i en tilltagande segregering av både människor och regioner. Den kommunala ekonomin har körts i botten och därmed också närservicen. Men regeringen har inte förmått vidta adekvata åtgärder för att snabbt generera ekonomisk tillväxt. Och det finns inga tecken på förändringar som kan sätta fart på tillväxten i ett längre perspektiv. Under valperioden har Finland hamnat i en allt djupare svacka och förtvinar allt mer. Vårt snart hundraåriga land förtjänar ett bättre öde. Finland behöver en ny riktning. Det innebär ett Finland som erbjuder bättre sysselsättning och större rättvisa och på så sätt mer trygghet. Följaktligen konstaterar riksdagen att regeringen inte har riksdagens förtroende."

Kari Uotila /vänst understödd av Aino-Kaisa Pekonen /vänst: "Regeringen har inte vidtagit de åtgärder som krävs för att höja sysselsättningen och få till stånd ekonomisk tillväxt och har inte visat någon vilja att lägga om sin nedskärningspolitik till förmån för en mer stimulerande politik och har därför inte riksdagens förtroende."

Markus Mustajärvi /vg understödd av Jyrki Yrttiaho /vg: "Regeringen har glömt realiteterna i sin finanspolitik, statsskulden har ökat utan att regeringen har kunnat stävja de strukturella problemen och också de ekonomiska åtagandena för andras räkning har ökat. Samtidigt fortsätter den sociala och regionala differentieringen att öka. Därför har regeringen inte riksdagens förtroende."

Redogörelsen godkändes.

Talman Eero Heinäluoma:

Vid omröstningarna ställs först Timo Kallis förslag mot Jari Lindströms förslag, därefter ställs det segrande förslaget mot Markus Mustajärvis förslag, därefter det härvid segrande förslaget mot Kari Uotilas förslag och slutligen förrättas omröstning om huruvida statsrådet har riksdagens förtroende.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om Timo Kallis förslag mot Jari Lindströms förslag godkände riksdagen Jari Lindströms förslag med rösterna

132 ja, 61 nej; 6 frånvarande.

( Omr. 133 )

Vid 2) omröstningen om Jari Lindströms förslag mot Markus Mustajärvis förslag godkände riksdagen Markus Mustajärvis förslag med rösterna

154 ja, 39 nej; 6 frånvarande.

( Omr. 134 )

Vid 3) omröstningen om Markus Mustajärvis förslag mot Kari Uotilas förslag godkände riksdagen Kari Uotilas förslag med rösterna

122 ja, 71 nej; 6 frånvarande.

( Omr. 135 )

Talman Eero Heinäluoma:

Den som anser att statsrådet har riksdagens förtroende röstar "ja", om "nej" vinner har riksdagen avgett misstroendeförklaring mot statsrådet.

Vid 4) omröstningen om Kari Uotilas förslag beslutade riksdagen att statsrådet har riksdagens förtroende med rösterna

100 ja, 92 nej, 1 avstår; 6 frånvarande.

( Omr. 136 )

Ärendet slutbehandlat.

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 13.1.2015 kl. 14.

Talman Eero Heinäluoma avslutade med att tacka för det gångna året och önska en fridfull jul.

Plenum avslutades kl. 11.01.

​​​​