Plenarprotokoll 135/2004 rd

PR 135/2004 rd

Justerat 2.0r

135. ONSDAGEN DEN 8 DECEMBER 2004

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Anne Huotari /vänst
 • Tanja Karpela /cent
 • Leena Luhtanen /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Seppo Särkiniemi /cent
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Lasse Virén /saml

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

8 och 9.12 ledamot

 • Leena Luhtanen /sd

8—10.12 ledamot

 • Markku Laukkanen /cent

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

8.12 ledamöterna

 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Seppo Särkiniemi /cent

8—11.12 ledamot

 • Tanja Karpela /cent

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

8.12 ledamöterna

 • Jouni Backman /sd
 • Anne Huotari /vänst
 • Rauno Kettunen /cent
 • Eero Reijonen /cent
 • Kimmo Tiilikainen /cent

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 6 § i lagen om statsrådet och 5 § i statstjänstemannalagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 142/2004 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 5/2004 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger grundlagsutskottets betänkande nr 5. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Detaljbehandling:

Lagförslag 1

6 § godkänns.

21 §, som inte ingår i betänkandet

Debatt (PTK 135/1).

Under debatten föreslår ledamot Arto Satonen med bifall av ledamot Annika Lapintie att lagförslaget kompletteras med en ny 21 § enligt följande: "Föredragande vid statsrådet. Vid statsrådets allmänna sammanträde föredras ärendena av de ministerietjänstemän som republikens president och statsrådets allmänna sammanträde har utnämnt samt av de föredragande som statsrådet har förordnat. De statssekreterare som nämns i 6 § 2 mom. kan inte vara föredragande vid statsrådets allmänna sammanträde."

Vid omröstningen om ledamot Satonens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 110 ja och 78 nej, 11 frånvarande.

( Omr. 1 )

Ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken godkänns.

Lagförslag 2

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av bilskattelagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 212/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 35/2004 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande nr 35. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Detaljbehandling:

Lagförslag 1

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Ett nytt lagförslag 2 i finansutskottets betänkande

Lagtexten

Debatt (PTK 135/2).

Under debatten föreslår ledamot Bjarne Kallis med bifall av ledamot Jari Koskinen att lagtexten godkänns enligt reservationen.

Vid omröstningen om ledamot Kallis förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 124 ja och 66 nej, 9 frånvarande.

( Omr. 2 )

Ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken godkänns.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av elmarknadslagen och marknadsdomstolslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 127/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 27/2004 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande nr 27. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Detaljbehandling:

Lagförslag 1

1—8 §, 9—14, 14 a, 15, 15 a och 15 b § och 3 kap. rubrik samt 16 och 16 a—16 e § och 4 kap. rubrik godkänns.

17 §

Debatt (PTK 135/3).

Under debatten föreslår ledamot Martin Saarikangas med bifall av ledamot Sari Sarkomaa att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

Vid omröstningen om ledamot Saarikangas förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 142 ja och 44 nej, 13 frånvarande.

( Omr. 3 )

18—24, 25 c, 26 och 27 a § samt 28—34 § godkänns.

34 a §

Debatt (PTK 135/3).

Under debatten föreslår ledamot Martti Korhonen med bifall av ledamot Outi Ojala att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Vid omröstningen om ledamot Korhonens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 169 ja och 17 nej, 2 blanka och 11 frånvarande.

( Omr. 4 )

34 b § godkänns.

34 c §

Debatt (PTK 135/3).

Under debatten föreslår ledamot Martti Korhonen med bifall av ledamot Outi Ojala att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Vid omröstningen om ledamot Korhonen förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 171 ja och 17 nej, 2 blanka och 9 frånvarande.

( Omr. 5 )

7 kap. rubrik, 35, 36, 36 a och 37 §, 8 kap. rubrik, 38, 38 a—38 d, 39, 39 a och 40—43 §, 44—47 § och 10 kap. rubrik samt 48, 50—53 och 55 §, ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken godkänns.

Lagförslag 2

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

4) Regeringens proposition med förslag till ändring av 30 § i lagen om statsandelar till kommunerna, 18 och 45 b § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården, lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt lagen om fritt bildningsarbete

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 181/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 23/2004 rd

Lagmotion  LM 122/2004 rd

Allmän debatt (PTK 135/4).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 136/6/2004

5) Regeringens proposition med förslag till lag om vattenvårdsförvaltning, lag om ändring av miljöskyddslagen och lag om ändring av vattenlagen samt godkännande av protokollet om vatten och hälsa till 1992 års konvention om skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar och lag om sättande i kraft av dess bestämmelser som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 120/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 21/2004 rd

Allmän debatt (PTK 135/5).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

6) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen med Arabrepubliken Egypten om främjande av och skydd för investeringar samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 101/2004 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 16/2004 rd

Förste vice talmannen:

Först tillåts debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen i utrikesutskottets betänkande, som gäller godkännande av överenskommelsen. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslaget, som nu kan antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Överenskommelsen godkänns.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

7) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 3 § i fastighetsskattelagen, 10 och 34 § i förmögenhetsskattelagen samt 3 § i lagen om källskatt på ränteinkomst

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 213/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 30/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 114 § i mervärdesskattelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 189/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 32/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

9) Regeringens proposition med förslag till ändring av 11 och 69 § i fordonsskattelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 190/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 33/2004 rd

Debatt (PTK 135/9).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 136/2/2004

10) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 3 och 4 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning, 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet samt ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 210/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 34/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om upphävande av lagen om reglering av personalens ställning då kommunal anstalt eller uppgift inom socialvården eller hälsovården övertages av annan kommun eller annat kommunalförbund

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 197/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 20/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

12) Regeringens proposition om godkännande av protokollet om ändring av konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 231/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 21/2004 rd

Förste vice talmannen:

Först tillåts debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen i förvaltningsutskottets betänkande, som gäller godkännande av protokollet om ändring av konventionen. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslaget, som nu kan antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Protokollet godkänns.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ungdomsstraff och till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 102/2004 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 11/2004 rd

Debatt (PTK 135/13).

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av luftfartslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 216/2004 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 23/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 165/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 33/2004 rd

Debatt (PTK 135/15).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 136/3/2004

16) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om storleken av den försäkrades sjukförsäkringspremie, arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och arbetsgivares folkpensionsavgift

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 184/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 34/2004 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslaget i regeringens proposition samt ett nytt lagförslag 2, som social- och hälsovårdsutskottet föreslår i sitt betänkande, har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om permanent och temporär ändring av lagen om utkomststöd

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 167/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 35/2004 rd

Lagmotion  LM 38, 130/2003 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslaget i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 135/17).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 136/4/2004

18) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan och lagen om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska kyrkan

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 214/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 36/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

19) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om kommunala pensioner

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 205/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 37/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

20) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om militärpensionssystemet i lagstiftningen om statens pensioner

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 211/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 38/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

21) Regeringens proposition med förslag till lag om tillsynsavgift till Finansinspektionen och till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 199/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 26/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslaget till uttalande i ekonomiutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

22) Regeringens proposition med förslag till lagar om Pallas-Yllästunturi nationalpark och om ändring av lagen om inrättande av vissa naturskyddsområden å staten tillhörig mark

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 169/2003 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 17/2004 rd

Debatt (PTK 135/22).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 136/5/2004

23) Regeringens proposition med förslag till lag om understöd för främjande av bostadsförhållandena för specialgrupper samt till lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 170/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 18/2004 rd

Debatt (PTK 135/23).

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

De två förslagen till uttalanden i miljöutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

24) Regeringens proposition med förslag till lagar om Pyhä-Luosto nationalpark och om upphävande av 1 § 1 mom. B-punkten och 9 § i lagen om inrättande av vissa naturskydssområden å staten tillhörig mark

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 89/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 19/2004 rd

Debatt (PTK 135/24).

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

25) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av fordonslagen och 9 § i bränsleavgiftslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 235/2004 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 24/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

26) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 74/2004 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 25/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

27) Regeringens proposition med förslag till lag om Forststyrelsen
Regeringens proposition med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om Forststyrelsen (RP 154/2004 rd)

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 154, 248/2004 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 13/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

28) Regeringens proposition med förslag till lag om polisutbildning samt lagar om ändring av polisförvaltningslagen och av 7 § polislagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 168/2003 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 24/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

29) Regeringens proposition med förslag till lag om vissa personregister vid magistraterna samt till lagar om ändring av äktenskapslagen, lagen om registrerat partnerskap, lagen om gåvoutfästelser och 64 § i lagen om förmyndarverksamhet

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 123/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 25/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

30) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av radiolagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 75/2004 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 26/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

31) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 242/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 44/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

32) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av bokföringslagen samt vissa andra lagar med anknytning till den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 126/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 29/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

33) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om Finansinspektionen samt 8 kap. 1 och 2 § i bokföringslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 209/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 30/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

34) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om försäkringsbolag samt vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 224/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 31/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

35) Regeringens proposition med förslag till lag om utvidgning av Liesjärvi nationalpark

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 109/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 22/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

36) Regeringens proposition med förslag till lag om utvidgning av Helvetinjärvi nationalpark

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 132/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 23/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

37) Regeringens proposition med förslag till lag om utvidgning av Seitseminen nationalpark

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 133/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 24/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 19.49.

​​​​