Plenarprotokoll 135/2013 rd

PR 135/2013 rd

Justerat 2.0r

135. TORSDAGEN DEN 19 DECEMBER 2013

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (10.00—11.31, 16.00—16.58 och 21.02—22.32), andre vice talman Anssi Joutsenlahti (16.58—18.55 och 22.32—23.12) och förste vice talman Pekka Ravi (18.55—21.02).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 20 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Mikko Alatalo /cent (s)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Christina Gestrin /sv (r)
 • Olli Immonen /saf
 • Jyrki Katainen /saml (r)
 • Mari Kiviniemi /cent (r)
 • Anna Kontula /vänst (s)
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Jukka Kärnä /sd (s)
 • Eero Lehti /saml (s)
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Ville Niinistö /gröna
 • Mats Nylund /sv (f)
 • Pentti Oinonen /saf (s)
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Juha Sipilä /cent
 • Katja Taimela /sd (s)
 • Jani Toivola /gröna
 • Jutta Urpilainen /sd (r)
 • Pia Viitanen /sd (s)

Efter namnuppropet anmälde sig ledamöterna

 • Suna Kymäläinen /sd (10.15)
 • Ville Niinistö /gröna (10.18)

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2014 Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2014 (RP 112/2013 rd)

Enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 112/2013 rd

Regeringens proposition  RP 193/2013 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 34/2013 rd

Budgetmotion  BM 1—423, 425—428, 430—576/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 18.12.2013.

Den allmänna debatten om huvudtitlarna 24, 30, 31 och 32 avslutades i plenum 18.12.2012.

PR 134/2/2013

Nu följer detaljbehandling av dessa huvudtitlar.

Huvudtitel 24
Utrikesministeriets förvaltningsområde

Ändringsförslag

Under debatten framställdes följande ändringsförslag till huvudtiteln, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior:

1. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 24.01.01 ökas med 3 000 000 euro för beskickningarnas omkostnader. (Reservation 2)

2. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 24.30.66 minskas med 300 000 000 euro från det föreslagna anslaget för egentligt utvecklingssamarbete. (Reservation 2)

3. Lauri Heikkilä /saf med bifall av Ritva Elomaa /saf: mom. 24.30.66 minskas med 4 000 000 euro från det föreslagna anslaget för regionalt och tematiskt samarbete i Mekongområdet. (BM 81)

4. Mika Niikko /saf med bifall av Jari Lindström /saf: att det under mom. 24.30.66 uttalas: "Av det föreslagna anslaget för multilateralt samarbete anvisas 30 000 000 euro för medborgarorganisationernas utvecklingssamarbete, Servicecentralen för utvecklingssamarbete och informationen om utvecklingssamarbetet." (BM 289)

5. Jyrki Yrttiaho /vg med bifall av Markus Mustajärvi /vg: mom. 24.90.50 ökas med 80 000 euro till Informationscentralen Alternativ till EU rf (VEU) för informationsverksamhet. (BM 556)

6. Vesa-Matti Saarakkala /saf med bifall av Maria Lohela /saf: mom. 24.90.50 minskas med 220 000 euro från det föreslagna anslaget för Finlands Atlantsällskap och Finland i Europa rf. (BM 459)

Beslut

Omröstningsordningen godkändes.

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 1 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

123 ja, 38 nej; 38 frånvarande.

( Omr. 1 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 2 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

133 ja, 35 nej; 31 frånvarande.

( Omr. 2 )

Vid omröstningen om Lauri Heikkiläs förslag nr 3 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

126 ja, 36 nej; 37 frånvarande.

( Omr. 3 )

Vid omröstningen om Mika Niikkos förslag nr 4 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

130 ja, 34 nej; 35 frånvarande.

( Omr. 4 )

Vid omröstningen om Jyrki Yrttiahos förslag nr 5 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

134 ja, 38 nej; 27 frånvarande.

( Omr. 5 )

Vid omröstningen om Vesa-Matti Saarakkalas förslag nr 6 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

131 ja, 36 nej; 32 frånvarande.

( Omr. 6 )

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagen har godkänt huvudtitel 24 enligt betänkandet.

Huvudtitel 30
Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Ändringsförslag

Under debatten framställdes följande ändringsförslag till huvudtiteln, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior:

1. Mika Niikko /saf med bifall av Jari Lindström /saf: mom. 30.10.50 ökas med 100 000 euro till utvecklande av landsbygdsnäringarna. (BM 295)

2. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 30.20.01 ökas med 10 000 000 euro för omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi. (Reservation 2)

3. Anne Kalmari /cent med bifall av Timo V. Korhonen /cent: mom. 30.20.01 ökas med 150 000 euro för kryoförvaring av nationella växtgenetiska resurser i MTT:s verksamhetsställe i Laukas. (BM 134)

4. Katri Komi /cent med bifall av Jari Leppä /cent: mom. 30.20.01 ökas med 500 000 euro för en resurskartering bland lantbruks- och landsbygdsföretagare. (BM 184)

5. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: mom. 30.20.40 ökas med 7 500 000 euro till en höjning av det nationella stödet till jordbruket och trädgårdsodlingen på så sätt att det motsvarar den höjning på 20 euro som arbetsmarknadsparterna kom överens om. (Reservation 1)

6. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 30.20.45 ökas med 29 000 000 euro för avträdelsestöd och avträdelsepension. (Reservation 2)

7. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under mom. 30.20.45 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen med större kraft går in för att dels trygga och utveckla jord- och skogsbrukets villkor i hela landet, dels beakta att den finländska självförsörjningen i fråga om matvaror är en viktig fråga." (Reservation 2)

8. Mika Niikko /saf med bifall av Jari Lindström /saf: mom. 30.30.01 ökas med 100 000 euro för Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader. (BM 297)

9. Anne Louhelainen /saf med bifall av James Hirvisaari /f11: mom. 30.30.20 ökas med 50 000 euro för att stödja verksamheten vid Päijät-Hämeen Eläinsuojeluyhdistys. (BM 209)

10. Elsi Katainen /cent med bifall av Timo V. Korhonen /cent: mom. 30.30.20 ökas med 240 000 euro att anvisas för specialiseringsutbildning för veterinärer vid Helsingfors universitet. (BM 148)

11. Anne Kalmari /cent med bifall av Timo V. Korhonen /cent: mom. 30.40.01 minskas med 700 000 euro från det föreslagna anslaget för märkning av stora rovdjur. (BM 135)

12. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: mom. 30.40.42 ökas med 1 000 000 euro för att ersätta skador orsakade av rovdjur. (BM 229)

13. Eeva-Maria Maijala /cent med bifall av Markus Lohi /cent: mom. 30.40.42 ökas med 3 200 000 euro för att ersätta skador orsakade av rovdjur. (BM 216)

14. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 30.40.42 ökas med 4 000 000 euro för att ersätta skador orsakade av rovdjur. (Reservation 2)

15. Eeva-Maria Maijala /cent med bifall av Markus Lohi /cent: mom. 30.40.43 ökas med 400 000 euro för att minska rovdjursskadegörelse i renskötselområdet. (BM 217)

16. Simo Rundgren /cent med bifall av Markus Lohi /cent: mom. 30.40.51 ökas med 30 000 euro för utredning av fiskerättigheterna i Torne—Muonio älv. (BM 403)

17. Mirja Vehkaperä /cent med bifall av Antti Rantakangas /cent: mom. 30.40.77 ökas med 1 500 000 euro för det första skedet i byggandet av en fiskväg i Ijo älv. (BM 536)

18. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: mom. 30.50.20 ökas med 500 000 euro för att restaurera sjön Pöyliöjärvi i Kemijärvi. (BM 230)

19. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: mom. 30.50.20 ökas med 2 000 000 euro för fiskeriekonomisk restaurering av små vattendrag i Lappland. (BM 231)

20. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 30.50.31 ökas med 15 000 000 euro för stöd till vattenförsörjning och skydd mot översvämningar. (Reservation 2)

21. Ville Vähämäki /saf med bifall av Maria Lohela /saf: mom. 30.50.31 ökas med 2 000 000 euro för en plan för att förbättra översvämningsskyddet i Pyhäjoki kommun. (BM 544)

22. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 30.60.44 ökas med 8 500 000 euro för tryggande av virkesproduktionens uthållighet. (Reservation 2)

23. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: att det i kap. 30.63 uttalas: "Riksdagen förutsätter att Forststyrelsen i alla sina entreprenader följer principerna i lagen om beställaransvar och ser till att behöriga anställningsvillkor följs och att det i entreprenadavtalen krävs att anställningsvillkoren följs och att det läggs fram bevis för det." (BM 232)

24. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: att det i kap. 30.63 uttalas: "Riksdagen förutsätter att Forststyrelsen ovillkorligt uppfyller sina samhälleliga och sysselsättningsmässiga förpliktelser i övre Lappland." (BM 233)

25. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: att det i kap. 30.63 uttalas: "Forststyrelsens affärsverksamhetskoncerns intäktsföring i statsbudgeten är 100 000 000 euro." (BM 234)

26. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 30 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen klargör vad den menar med regeringsprogrammets formulering om en utvärdering av Makeras och att regeringen informerar om sin plan för en fortsättning på de funktioner som hör till Makeras ansvarsområde." (Reservation 1)

27. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 30 uttalas: "Riksdagen förutsätter att anslaget för stödsystemet för energi från klenvirke helt och hållet överförs för att användas via Kemerasystemet, eftersom det förstnämnda systemet inte har genomförts." (Reservation 1)

28. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 30 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen skyndsamt vidtar åtgärder för att förbättra ursprungsmärkningen av livsmedel." (Reservation 1)

29. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 30 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att se över förvaltningens verksamhetssätt. Verksamhetssätten måste förnyas med utgångspunkt i att den administrativa bördan för odlarna måste lindras och att en utbetalning av stöd utan dröjsmål måste tryggas." (Reservation 1)

30. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 30 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen ställer om sitt linjeval och börjar följa riksdagens enhälliga beslut att en bedömning av konsekvenserna för landsbygden ska göras i fråga om alla betydande åtgärder och beslut som gäller landsbygden." (Reservation 1)

31. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 30 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen fullföljer sina mål i sitt program att förbättra våra skogsbaserade näringars konkurrenskraft och lönsamhet utifrån det nationella skogsprogrammet." (Reservation 1)

32. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 30 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen låter anslagen till landsbygdsutveckling ligga kvar på en nivå som garanterar rådgivning av god kvalitet och med regional och innehållslig täckning i hela landet." (Reservation 1)

33. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 30 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen rättar till systemet med återbäring av energiskatten för jordbruksföretagare enligt den modell som tilllämpats under det gångna året." (Reservation 1)

34. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 30 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att ge bioekonomi status av nationellt spetsprojekt." (Reservation 1)

35. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 30 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen inte försvagar förutsättningarna för odlarna i södra Finland att bedriva en lönsam jordbruksproduktion genom att slopa stöd som utbetalas med stöd av artikel 141." (Reservation 1)

Beslut

Vid omröstningen om Mika Niikkos förslag nr 1 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

134 ja, 39 nej; 26 frånvarande.

( Omr. 7 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 2 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

134 ja, 39 nej; 26 frånvarande.

( Omr. 8 )

Vid omröstningen om Anne Kalmaris förslag nr 3 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

119 ja, 54 nej; 26 frånvarande.

( Omr. 9 )

Vid omröstningen om Katri Komis förslag nr 4 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

107 ja, 61 nej; 31 frånvarande.

( Omr. 10 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 5 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

109 ja, 65 nej; 25 frånvarande.

( Omr. 11 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 6 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

138 ja, 38 nej; 23 frånvarande.

( Omr. 12 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 7 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

108 ja, 67 nej; 24 frånvarande.

( Omr. 13 )

Vid omröstningen om Mika Niikkos förslag nr 8 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

136 ja, 39 nej; 24 frånvarande.

( Omr. 14 )

Vid omröstningen om Anne Louhelainens förslag nr 9 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

136 ja, 38 nej; 25 frånvarande.

( Omr. 15 )

Vid omröstningen om Elsi Katainens förslag nr 10 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

116 ja, 53 nej, 2 avstår; 28 frånvarande.

( Omr. 16 )

Vid omröstningen om Anne Kalmaris förslag nr 11 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

116 ja, 55 nej; 28 frånvarande.

( Omr. 17 )

Talman Eero Heinäluoma:

Markus Mustajärvis förslag nr 12, Eeva-Maria Maijalas förslag nr 13 och Pentti Kettunens förslag nr 14 gäller samma anslag. Vid omröstningarna ställs först förslag nr 14 mot förslag nr 13, därefter ställs det segrande förslaget mot förslag nr 12 och slutligen det härvid segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 14 mot Eeva-Maria Maijalas förslag nr 13 godkände riksdagen förslag nr 13 med rösterna

135 ja, 37 nej, 5 avstår; 22 frånvarande.

( Omr. 18 )

[Omr. 19 ogiltigförklarades.]

Vid 2) omröstningen om Eeva-Maria Maijalas förslag nr 13 mot Markus Mustajärvis förslag nr 12 godkände riksdagen förslag nr 12 med rösterna

103 ja, 63 nej, 1 avstår; 32 frånvarande.

( Omr. 20 )

Vid 3) omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 12 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

108 ja, 67 nej; 24 frånvarande.

( Omr. 21 )

Vid omröstningen om Eeva-Maria Maijalas förslag nr 15 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

118 ja, 56 nej, 2 avstår; 23 frånvarande.

( Omr. 22 )

Vid omröstningen om Simo Rundgrens förslag nr 16 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

124 ja, 53 nej, 1 avstår; 21 frånvarande.

( Omr. 23 )

Vid omröstningen om Mirja Vehkaperäs förslag nr 17 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

119 ja, 59 nej; 21 frånvarande.

( Omr. 24 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 18 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

138 ja, 37 nej, 3 avstår; 21 frånvarande.

( Omr. 25 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 19 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

136 ja, 40 nej, 2 avstår; 21 frånvarande.

( Omr. 26 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 20 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

137 ja, 40 nej; 22 frånvarande.

( Omr. 27 )

Vid omröstningen om Ville Vähämäkis förslag nr 21 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

135 ja, 44 nej; 20 frånvarande.

( Omr. 28 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 22 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

137 ja, 41 nej; 21 frånvarande.

( Omr. 29 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 23 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

122 ja, 54 nej; 23 frånvarande.

( Omr. 30 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 24 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

123 ja, 57 nej; 19 frånvarande.

( Omr. 31 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 25 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

134 ja, 40 nej; 25 frånvarande.

( Omr. 32 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 26 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

112 ja, 67 nej; 20 frånvarande.

( Omr. 33 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 27 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

110 ja, 66 nej, 1 avstår; 22 frånvarande.

( Omr. 34 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 28 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

110 ja, 68 nej, 1 avstår; 20 frånvarande.

( Omr. 35 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 29 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

110 ja, 68 nej; 21 frånvarande.

( Omr. 36 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 30 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

110 ja, 68 nej; 21 frånvarande.

( Omr. 37 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 31 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

109 ja, 66 nej; 24 frånvarande.

( Omr. 38 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 32 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

111 ja, 67 nej; 21 frånvarande.

( Omr. 39 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 33 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

109 ja, 68 nej; 22 frånvarande.

( Omr. 40 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 34 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

110 ja, 66 nej; 23 frånvarande.

( Omr. 41 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 35 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

111 ja, 68 nej; 20 frånvarande.

( Omr. 42 )

__________

Peter Östmans anmälan att han avsåg rösta "ja" vid omröstning 33 och Anu Urpalainens anmälan att hon avsåg rösta "ja" vid punkt 19 men att tekniken inte fungerade antecknades till protokollet.

__________

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagen har godkänt huvudtitel 30 enligt betänkandet.

Huvudtitel 31
Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Ändringsförslag

Under debatten framställdes följande ändringsförslag till huvudtiteln, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior:

1. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 31.10.20 ökas med 100 000 000 euro för bastrafikledshållning och underhåll. (Reservation 2)

2. Anne Kalmari /cent med bifall av Aila Paloniemi /cent: mom. 31.10.20 ökas med 100 000 000 euro för bastrafikledshållning. (BM 136)

3. Ari Torniainen /cent med bifall av Arto Pirttiölahti /cent: mom. 31.10.20 ökas med 100 000 000 euro för bastrafikledshållning. (BM 538)

4. Ritva Elomaa /saf med bifall av Lauri Heikkilä /saf: mom. 31.10.20 ökas med 250 000 euro för att kontrollera hastighetsbegränsningarna i Egentliga Finland. (BM 33)

5. Teuvo Hakkarainen /saf med bifall av Martti Mölsä /saf: mom. 31.10.20 ökas med 2 500 000 euro för reparation av stamväg 77 på sträckan Viitasaari—Keitele. (BM 47)

6. Lasse Hautala /cent med bifall av Mikko Savola /cent: mom. 31.10.20 ökas med 200 000 euro för ombyggnad och beläggning av regional väg 274 på sträckan Kauhajärvi—Karvia. (BM 51)

7. Lasse Hautala /cent med bifall av Mikko Savola /cent: mom. 31.10.20 ökas med 300 000 euro för att bygga om regional väg 6700 på sträckan Kauhajoki—Karvia. (BM 52)

8. Lasse Hautala /cent med bifall av Mikko Savola /cent: mom. 31.10.20 ökas med 500 000 euro för en väg för gång-, cykel- och mopedtrafik vid Lustila bygdeväg 17129 i Kauhajoki. (BM 53)

9. Lasse Hautala /cent med bifall av Mikko Savola /cent: mom. 31.10.20 ökas med 500 000 euro för att förbättra stamväg 67. (BM 57)

10. Lasse Hautala /cent med bifall av Mikko Savola /cent: mom. 31.10.20 ökas med 600 000 euro för ombyggnad och beläggning av bygdeväg 17109 mellan Jalasjärvi och Kauhajoki på sträckan mellan vägskälet till soptippen och Kauhajoki stadsgräns. (BM 59)

11. Lasse Hautala /cent med bifall av Mikko Savola /cent: mom. 31.10.20 ökas med 1 000 000 euro för en väg för gång-, cykel- och mopedtrafik på stamväg 67 på sträckan Aronkylä—Harjankylä i Kauhajoki. (BM 60)

12. Lasse Hautala /cent med bifall av Mikko Savola /cent: mom. 31.10.20 ökas med 1 000 000 euro för att planera och genomföra en vägförbindelse mellan stamväg 68 och Jakobstads hamn. (BM 61)

13. Lasse Hautala /cent med bifall av Mikko Savola /cent: mom. 31.10.20 ökas med 1 300 000 euro för att förbättra stamväg 63. (BM 62)

14. Lasse Hautala /cent med bifall av Mikko Savola /cent: mom. 31.10.20 ökas med 1 500 000 euro för en ny bro över Kyro älv på sträckan 7200 Reiniläntie—Alapääntie i Ylistaro, Seinäjoki. (BM 63)

15. Lasse Hautala /cent med bifall av Mikko Savola /cent: mom. 31.10.20 ökas med 2 000 000 euro för ombyggnad av stamväg 44 på sträckan Kauhajoki och Aronkylä—Honkajoki. (BM 65)

16. Lasse Hautala /cent med bifall av Mikko Savola /cent: mom. 31.10.20 ökas med 2 000 000 euro för att reparera landsväg 661 på sträckan Isojoki—Kauhajoki—Päntäne. (BM 66)

17. Lasse Hautala /cent med bifall av Mikko Savola /cent: mom. 31.10.20 ökas med 3 500 000 euro för ombyggnad av riksväg 63 på sträckan Evijärvi—Kaustby. (BM 68)

18. Lasse Hautala /cent med bifall av Mikko Savola /cent: mom. 31.10.20 ökas med 4 000 000 euro för en cirkulationsplats i Jalasjärvi. (BM 69)

19. Lasse Hautala /cent med bifall av Mikko Savola /cent: mom. 31.10.20 ökas med 5 000 000 euro för att reparera väg 7520 mellan Perho och Kinnula. (BM 70)

20. Lasse Hautala /cent med bifall av Mikko Savola /cent: mom. 31.10.20 ökas med 8 000 000 euro för underhåll av basvägnätet i Vasa valkrets. (BM 72)

21. Lauri Heikkilä /saf med bifall av Ritva Elomaa /saf: mom. 31.10.20 ökas med 45 000 euro för att planera ombyggnaden av Majanojantie i Loimaa. (BM 83)

22. Lauri Heikkilä /saf med bifall av Ritva Elomaa /saf: mom. 31.10.20 ökas med 45 000 euro för att planera ombyggnaden av Palolaistentie i Virmo. (BM 84)

23. Lauri Heikkilä /saf med bifall av Ritva Elomaa /saf: mom. 31.10.20 ökas med 400 000 euro för att planera och bygga en bro vid Jaatilanjoki i Somero. (BM 85)

24. Lauri Heikkilä /saf med bifall av Ritva Elomaa /saf: mom. 31.10.20 ökas med 600 000 euro för ombyggnad av broar inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland. (BM 86)

25. James Hirvisaari /f11 med bifall av Anne Louhelainen /saf: mom. 31.10.20 ökas med 1 000 000 euro för trafikanordningar för att förbättra säkerheten på riksväg 24 på sträckan Lahtis—Vääksy—Padasjoki. (BM 96)

26. Reijo Hongisto /saf med bifall av Kaj Turunen /saf: mom. 31.10.20 ökas med 100 000 euro för att starta ombyggnaden av Vintturi bygdeväg i Kaustby. (BM 98)

27. Reijo Hongisto /saf med bifall av Kaj Turunen /saf: mom. 31.10.20 ökas med 100 000 euro för en väg för gång-, cykel- och mopedtrafik vid Koskenvarrentie 7115 på sträckan Alajärvi centrum—Väärämäentie. (BM 99)

28. Reijo Hongisto /saf med bifall av Kaj Turunen /saf: mom. 31.10.20 ökas med 200 000 euro för bättre trafiksäkerhet i korsningen mellan stamväg 63 och stamväg 68 i Evijärvi. (BM 100)

29. Reijo Hongisto /saf med bifall av Kaj Turunen /saf: mom. 31.10.20 ökas med 200 000 euro för att reparera beläggningen på Ammesmäentie i Lappajärvi. (BM 101)

30. Reijo Hongisto /saf med bifall av Kaj Turunen /saf: mom. 31.10.20 ökas med 200 000 euro för ombyggnad och beläggning av bygdevägen mellan byarna Puuronen och Polso i Vetil. (BM 102)

31. Reijo Hongisto /saf med bifall av Kaj Turunen /saf: mom. 31.10.20 ökas med 300 000 euro för ombyggnad av väg 751 mellan Sillanpää och Lestijärvi i Vetil. (BM 103)

32. Reijo Hongisto /saf med bifall av Kaj Turunen /saf: mom. 31.10.20 ökas med 300 000 euro för ombyggnad av bygdeväg 16853 på sträckan Kangasaho—Lehtomäki—Autio. (BM 104)

33. Reijo Hongisto /saf med bifall av Kaj Turunen /saf: mom. 31.10.20 ökas med 350 000 euro för två cirkulationsplatser vid stamväg 68 i Vindala kyrkby. (BM 105)

34. Reijo Hongisto /saf med bifall av Kaj Turunen /saf: mom. 31.10.20 ökas med 400 000 euro för ombyggnad av Kovero korsning i Lappo till en planskild korsning. (BM 106)

35. Reijo Hongisto /saf med bifall av Kaj Turunen /saf: mom. 31.10.20 ökas med 400 000 euro för ombyggnad och beläggning av Kaartusentie i Alajärvi. (BM 107)

36. Reijo Hongisto /saf med bifall av Kaj Turunen /saf: mom. 31.10.20 ökas med 500 000 euro för ombyggnad och beläggning av Karvosentie i Evijärvi. (BM 108)

37. Antti Kaikkonen /cent med bifall av Paula Lehtomäki /cent: mom. 31.10.20 ökas med 3 000 000 euro för förbättring av cirkulationsplatsen i Koskenmäki i Tusby. (BM 128)

38. Antti Kaikkonen /cent med bifall av Paula Lehtomäki /cent: mom. 31.10.20 ökas med 3 000 000 euro för fler infartsparkeringsplatser i Nyland. (BM 129)

39. Antti Kaikkonen /cent med bifall av Paula Lehtomäki /cent: mom. 31.10.20 ökas med 5 000 000 euro för temaprojekten för att främja kollektivtrafiken i huvudstadsregionen med hjälp av radiala huvudleder och för att bekämpa buller från vägtrafiken i huvudstadsregionen. (BM 130)

40. Antti Kaikkonen /cent med bifall av Paula Lehtomäki /cent: mom. 31.10.20 ökas med 10 000 000 euro för regionala investeringar, rikstäckande projektprogram och temapaket och för de mest akuta små och medelstora byggprojekten för allmänt vägnät och en väg för gång-, cykel- och mopedtrafik i verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. (BM 131)

41. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 31.10.20 ökas med 400 000 euro för att reparera vägsträckan Välikylä—Miilunranta—Sydänmaankylä i Kärsämäki. (BM 151)

42. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 31.10.20 ökas med 500 000 euro för ombyggnad och permanent beläggning av Vuoreslahdentie på sträckan Käärmeniementie—Kokkolantie i Kajana. (BM 152)

43. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 31.10.20 ökas med 600 000 euro för att planera och börja bygga en landsväg till Mustavaara i Taivalkoski. (BM 153)

44. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 31.10.20 ökas med 700 000 euro för att planera och starta arbeten för att rusta upp dåliga grusvägar i Kajanaland. (BM 154)

45. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 31.10.20 ökas med 700 000 euro för att bygga om järnvägen på sträckan Kontiomäki—Taivalkoski och planera och börja bygga en ny järnväg på sträckan Taivalkoski—Mustavaara gruva. (BM 155)

46. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 31.10.20 ökas med 1 000 000 euro för att planera en järnväg på sträckan Rovaniemi—Kirkenes samt för att utreda en järnväg på sträckorna Salla—Murmansk och Vartius—Kostamo—Lietmajärvi—Kotskoma (Murmanskbanan). (BM 156)

47. Kimmo Kivelä /saf med bifall av Reijo Hongisto /saf: mom. 31.10.20 ökas med 500 000 euro för ombyggnad av Jonsantie i Varpaisjärvi i Lapinlahti. (BM 160)

48. Kimmo Kivelä /saf med bifall av Reijo Hongisto /saf: mom. 31.10.20 ökas med 1 000 000 euro för ombyggnad av Enolahdentie i Vehmersalmi i Kuopio. (BM 161)

49. Esko Kiviranta /cent med bifall av Annika Saarikko /cent: mom. 31.10.20 ökas med 4 000 000 euro för ombyggnad av vägen mellan Sagu och Pyhäloukas. (BM 169)

50. Esko Kiviranta /cent med bifall av Annika Saarikko /cent: mom. 31.10.20 ökas med 10 000 000 euro för en utredningsplan för bansträckan Esbo—Lojo—Salo. (BM 138)

51. Osmo Kokko /saf med bifall av Ritva Elomaa /saf: mom. 31.10.20 ökas med 100 000 euro för att starta ombyggnaden av Laikanlahdentie i Outokumpu. (BM 176)

52. Osmo Kokko /saf med bifall av Ritva Elomaa /saf: mom. 31.10.20 ökas med 300 000 euro för att starta ombyggnaden av Siikakoskentie i Libelits. (BM 177)

53. Osmo Kokko /saf med bifall av Ritva Elomaa /saf: mom. 31.10.20 ökas med 500 000 euro för att starta ombyggnaden av Varosentie i Polvijärvi. (BM 178)

54. Osmo Kokko /saf med bifall av Ritva Elomaa /saf: mom. 31.10.20 ökas med 600 000 euro för ombyggnad av Rasikummuntie i Joensuu. (BM 179)

55. Osmo Kokko /saf med bifall av Ritva Elomaa /saf: mom. 31.10.20 ökas med 1 000 000 euro för väginvesteringar i Pampalo gruvprojekt i Ilomats. (BM 180)

57. Eeva-Maria Maijala /cent med bifall av Simo Rundgren /cent: mom. 31.10.20 ökas med 1 000 000 euro för ombyggnad av vägen mellan Ivalo och Nellim i Enare. (BM 218)

58. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: mom. 31.10.20 ökas med 3 000 000 euro för ombyggnad av Nellimintie i Enare. (BM 237)

59. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: mom. 31.10.20 ökas med 200 000 euro för att förbättra trafikmiljön vid banan i Kolari. (BM 235)

60. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: mom. 31.10.20 ökas med 200 000 euro för bansträckan Salla—Kantalahti. (BM 236)

61. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: mom. 31.10.20 ökas med 3 000 000 euro för ombyggnad av Tanhuantie i Savukoski. (BM 238)

62. Lea Mäkipää /saf med bifall av Pentti Kettunen /saf: mom. 31.10.20 ökas med 100 000 euro för att anlägga en gästhamn vid sjön Kyrösjärvi i Ikalis, Tavastkyro och Ylöjärvi. (BM 264)

63. Lea Mäkipää /saf med bifall av Pentti Kettunen /saf: mom. 31.10.20 ökas med 500 000 euro för en cirkulationsplats i korsningen av stamväg 65, Luoteentie och Virastotie i Kuru. (BM 265)

64. Lea Mäkipää /saf med bifall av Pentti Kettunen /saf: mom. 31.10.20 ökas med 500 000 euro för belysning och anläggning av en väg för gång-, cykel- och mopedtrafik på sträckan riksväg 3—Parkano järnvägsstation i Parkano. (BM 266)

65. Hanna Mäntylä /saf med bifall av Johanna Jurva /saf: mom. 31.10.20 ökas med 200 000 euro för att inleda utredning om möjligheterna att bygga Sallabanan. (BM 278)

66. Martti Mölsä /saf med bifall av Pirkko Mattila /saf: mom. 31.10.20 ökas med 500 000 euro för ombyggnad av väg 12753 (Myllytie). (BM 284)

67. Martti Mölsä /saf med bifall av Pirkko Mattila /saf: mom. 31.10.20 ökas med 500 000 euro för förbättring av beläggningen på regional väg 230 på sträckan Urjala—Punkalaidun. (BM 285)

68. Martti Mölsä /saf med bifall av Pirkko Mattila /saf: mom. 31.10.20 ökas med 1 000 000 euro för att planera reparationsarbeten på regional väg 252 på sträckan Punkalaidun—Vammala/Sastamala. (BM 286)

69. Jussi Niinistö /saf med bifall av Juho Eerola /saf: mom. 31.10.20 ökas med 200 000 euro för en cirkulationsplats som ska förbättra trafiksäkerheten i korsningen mellan landsväg 143 och 2850 i Hyvinge. (BM 304)

70. Jussi Niinistö /saf med bifall av Juho Eerola /saf: mom. 31.10.20 ökas med 600 000 euro för reparation och beläggning av bygdeväg 11099 på sträckan Leppäkorpi—Kiikala, som är i dåligt skick. (BM 305)

71. Arto Pirttilahti /cent med bifall av Ari Torniainen /cent: mom. 31.10.20 ökas med 300 000 euro för en gång- och cykelväg mellan Poukantie och Syväojantie i Ruovesi. (BM 340)

72. Arto Pirttilahti /cent med bifall av Ari Torniainen /cent: mom. 31.10.20 ökas med 500 000 euro för en cirkulationsplats vid stamväg 58 i Orivesi industriområde. (BM 341)

73. Arto Pirttilahti /cent med bifall av Ari Torniainen /cent: mom. 31.10.20 ökas med 600 000 euro för cirkulationsplats vid stamväg 66, Ahjolantie i Virdois. (BM 342)

74. Arto Pirttilahti /cent med bifall av Ari Torniainen /cent: mom. 31.10.20 ökas med 800 000 euro för en cirkulationsplats i korsningen mellan stamväg 66 och regional väg 337 i Ruovesi. (BM 343)

75. Arto Pirttilahti /cent med bifall av Ari Torniainen /cent: mom. 31.10.20 ökas med 1 000 000 euro för att planera och anlägga en cirkulationsplats i korsningen mellan stamväg 56 och 58 på sträckan Mänttä-Vilppula. (BM 344)

76. Arto Pirttilahti /cent med bifall av Ari Torniainen /cent: mom. 31.10.20 ökas med 2 000 000 euro för en väg för gång-, cykel- och mopedtrafik på landsväg 276 Litukantie, Viljakkala. (BM 346)

77. Arto Pirttilahti /cent med bifall av Ari Torniainen /cent: mom. 31.10.20 ökas med 2 200 000 euro för att förbättra landsväg 346 på sträckan Kotala—Innala, Virdois och Mänttä-Vilppula. (BM 347)

78. Arto Pirttilahti /cent med bifall av Ari Torniainen /cent: mom. 31.10.20 ökas med 2 500 000 euro för att trygga servicenivån på vägarna i Birkaland. (BM 348)

79. Arto Pirttilahti /cent med bifall av Ari Torniainen /cent: mom. 31.10.20 ökas med 8 000 000 euro för en omkörningsfil vid riksväg 9 på sträckan Suinula—Käpykangas i Kangasala. (BM 349)

80. Markku Rossi /cent med bifall av Seppo Kääriäinen /cent: mom. 31.10.20 ökas med 600 000 euro för en planskild anslutning i Suihkola vid Savolaxbanan i Suonenjoki. (BM 388)

81. Markku Rossi /cent med bifall av Seppo Kääriäinen /cent: mom. 31.10.20 ökas med 1 000 000 euro för planering av en övergripande förbättring av riksväg 9 på sträckan Hankasalmi—Niirala gränsstation. (BM 392)

82. Markku Rossi /cent med bifall av Seppo Kääriäinen /cent: mom. 31.10.20 ökas med 2 000 000 euro för planering och byggande av bullerskydd vid riksväg 5 på sträckan Kellolahdentie—Päiväranta i Kuopio. (BM 395)

83. Markku Rossi /cent med bifall av Seppo Kääriäinen /cent: mom. 31.10.20 ökas med 2 000 000 euro för att elektrifiera banan Siilinjärvi—Viinijärvi på sträckan Yaras fabrik i Siilinjärvi—Savonrata. (BM 396)

84. Markku Rossi /cent med bifall av Seppo Kääriäinen /cent: mom. 31.10.20 ökas med 10 000 000 euro för att reparera stamväg 77 på sträckan mellan Keitele (landskapsgränsen Norra Savolax) och Taimonniemi (riksväg 4). (BM 363)

85. Simo Rundgren /cent med bifall av Markus Lohi /cent: mom. 31.10.20 ökas med 500 000 euro till en gång-, cykel- och mopedväg på sträckan Nuorgam—Rajala i Utsjoki kommun. (BM 404)

86. Simo Rundgren /cent med bifall av Markus Lohi /cent: mom. 31.10.20 ökas med 500 000 euro för en gång-, cykel- och mopedväg i Kersilö i Sodankylä. (BM 405)

87. Simo Rundgren /cent med bifall av Markus Lohi /cent: mom. 31.10.20 ökas med 500 000 euro för ombyggnad av bygdevägarna Vaattojärvi—Poikkijärvi och Venejärvi—Venetti i Kolari kommun. (BM 406)

88. Simo Rundgren /cent med bifall av Markus Lohi /cent: mom. 31.10.20 ökas med 1 000 000 euro för att bygga en väg på sträckan Venejärvi—Kurtakko i Kolari kommun. (BM 408)

89. Simo Rundgren /cent med bifall av Markus Lohi /cent: mom. 31.10.20 ökas med 1 000 000 euro för förbättring av riksväg 21 på sträckan Muonio—Ylimuonio. (BM 409)

90. Simo Rundgren /cent med bifall av Markus Lohi /cent: mom. 31.10.20 ökas med 5 000 000 euro till en gång-, cykel- och mopedväg på sträckan Lehmivaara—Mämmilä—Korpikoski i Pello kommun. (BM 410)

91. Simo Rundgren /cent med bifall av Markus Lohi /cent: mom. 31.10.20 ökas med 5 000 000 euro för en gång-, cykel- och mopedväg på sträckan Nuotioranta—Kainuunkylä—Pekanpää i Övertorneå kommun. (BM 411)

92. Pirkko Ruohonen-Lerner /saf med bifall av Timo Soini /saf: mom. 31.10.20 ökas med 100 000 euro för att förbättra väg 1605 på sträckan Borgå—Mörskom. (BM 438)

93. Pirkko Ruohonen-Lerner /saf med bifall av Timo Soini /saf: mom. 31.10.20 ökas med 100 000 euro för en väg för gång-, cykel- och mopedtrafik på vägarna 1551 och 1552 på sträckan Tarkkis—Volax korsning i Borgå. (BM 439)

94. Vesa-Matti Saarakkala /saf med bifall av Maria Lohela /saf: mom. 31.10.20 ökas med 200 000 euro för ombyggnad av Pappilantie 17339 i Kurikka. (BM 467)

95. Vesa-Matti Saarakkala /saf med bifall av Maria Lohela /saf: mom. 31.10.20 ökas med 350 000 euro för att bygga om förbindelseväg 17685 på sträckan Vasavägen—Ala-Hella i Lappo. (BM 34)

96. Vesa-Matti Saarakkala /saf med bifall av Maria Lohela /saf: mom. 31.10.20 ökas med 400 000 euro för en väg för gång-, cykel- och mopedtrafik vid Jyllintaival 6900 i Kurikka. (BM 468)

97. Vesa-Matti Saarakkala /saf med bifall av Maria Lohela /saf: mom. 31.10.20 ökas med 500 000 euro för ombyggnad av Polvenkyläntie och Hakunintie i Kurikka. (BM 469)

98. Ismo Soukola /saf med bifall av Ari Jalonen /saf: mom. 31.10.20 ökas med 500 000 euro för att förbättra säkerheten för gång-, cykel- och mopedtrafiken vid landsväg 2855 (Vanha Härkätie) mellan gränsen mot Tavastehus tätort och avtaget till husdjursgården Kissankulman eläinpiha. (BM 497)

99. Ismo Soukola /saf med bifall av Ari Jalonen /saf: mom. 31.10.20 ökas med 1 000 000 euro för ombyggnad av det sekundära vägnätet i Egentliga Tavastland. (BM 498)

100. Ismo Soukola /saf med bifall av Ari Jalonen /saf: mom. 31.10.20 ökas med 1 000 000 euro för planering och byggande av en väganslutning från riksväg 3 till Merve industriområde i Hattula. (BM 499)

101. Ari Torniainen /cent med bifall av Arto Pirttilahti /cent: mom. 31.10.20 ökas med 1 000 000 euro för att inleda ombyggnaden av väg 387 på sträckan Raippo—Vaalimaa. (BM 512)

102. Ari Torniainen /cent med bifall av Arto Pirttilahti /cent: mom. 31.10.20 ökas med 2 500 000 euro för att reparera väg 3864, Ylämaantie, på sträckan Sipari—Pulsa. (BM 513)

103. Kaj Turunen /saf med bifall av Reijo Hongisto /saf: mom. 31.10.20 ökas med 400 000 euro för planering, utveckling och akut reparation av infrastrukturen vid gränsövergångsstället i Parikkala—Syväoro. (BM 521)

104. Kaj Turunen /saf med bifall av Reijo Hongisto /saf: mom. 31.10.20 ökas med 1 450 000 euro för att kartlägga och rusta upp vägsträckor som behöver akut ombyggnad i landskapet Södra Savolax. (BM 522)

105. Kauko Tuupainen /saf med bifall av Martti Mölsä /saf: mom. 31.10.20 ökas med 1 200 000 euro för att delvis bygga om förbindelsevägen Uurainen—Höytiä—Yläkintaus—Kintaus. (BM 529)

106. Kauko Tuupainen /saf med bifall av Martti Mölsä /saf: mom. 31.10.20 ökas med 1 200 000 euro för att bygga om förbindelseväg 16691 i Jyväskylä. (BM 530)

107. Mirja Vehkaperä /cent med bifall av Antti Rantakangas /cent: mom. 31.10.20 ökas med 9 000 000 euro för att rusta upp bangården i Ylivieska. (BM 537)

108. Ville Vähämäki /saf med bifall av Maria Lohela /saf: mom. 31.10.20 ökas med 200 000 euro för påbörjandet av en väg för gång-, cykel- och mopedtrafik vid stamväg 63 i Sievi kommun. (BM 545)

109. Ville Vähämäki /saf med bifall av Maria Lohela /saf: mom. 31.10.20 ökas med 300 000 euro för att inleda utarbetandet av en utvecklingsplan för riksväg 27 nära Ylivieska centrum. (BM 546)

110. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under mom. 31.10.20 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar behövliga åtgärder för att höja anslagen för bastrafikledshållning och underhåll av enskilda vägar så att nedkörningen av våra nationella tillgångar kan stoppas." (Reservation 2)

111. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: mom. 31.10.1950 ökas med 8 000 000 euro för underhåll och förbättring av enskilda vägar. (BM 239)

112. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: mom. 31.10.50 ökas med 15 000 000 euro för underhåll och förbättring av enskilda vägar. (Reservation 1)

113. Kaj Turunen /saf med bifall av Reijo Hongisto /saf: mom. 31.10.1950 ökas med 300 000 euro för underhåll, förbättring och byggkostnader för enskilda vägar i landskapet Södra Savolax. (BM 523)

114. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 31.10.77 ökas med 75 000 000 euro för att utveckla trafikledsnätet. (Reservation 2)

115. Pietari Jääskeläinen /saf med bifall av Reijo Tossavainen /saf: mom. 31.10.77 ökas med 500 000 euro för byggarbeten längs Ring III. (BM 124)

116. Lasse Hautala /cent med bifall av Mikko Savola /cent: mom. 31.10.77 ökas med 4 000 000 euro för trafikreglering vid riksväg 8 i Heinolaområdet i Karleby. (BM 74)

117. Lasse Hautala /cent med bifall av Mikko Savola /cent: mom. 31.10.77 ökas med 40 000 000 euro för att starta ombyggnaden av vägen på bansträckan Seinäjoki—Kaskö. (BM 76)

118. Lasse Hautala /cent med bifall av Mikko Savola /cent: mom. 31.10.77 ökas med 1 000 000 euro för räta ut riksväg 18 på sträckan Myllymäki—Multia i Etseri. (BM 73)

119. Mikko Savola /cent med bifall av Lasse Hautala /cent: mom. 31.10.77 ökas med 31 000 000 euro för att planera och räta ut riksväg 18 på sträckan Myllymäki—Multia i Etseri. (BM 494)

120. Ari Jalonen /saf med bifall av Ismo Soukola /saf: mom. 31.10.77 ökas med 1 800 000 euro för att starta elektrifieringen av bansträckan Björneborg—Mäntyluoto—Tahkoluoto. (BM 112)

121. Esko Kiviranta /cent med bifall av Annika Saarikko /cent: mom. 31.10.77 ökas med 2 000 000 euro för att starta byggandet av en omfartsväg öster om Salo. (BM 171)

122. Esko Kiviranta /cent med bifall av Annika Saarikko /cent: mom. 31.10.77 ökas med 10 000 000 euro för att genomföra förbättringen av riksväg 8 på sträckan Åbo—Björneborg. (BM 140)

123. Jyrki Yrttiaho /vg med bifall av Markus Mustajärvi /vg: mom. 31.10.77 ökas med 30 000 000 euro för att förbättra riksväg 8 på sträckan Åbo—Björneborg. (BM 560)

124. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: mom. 31.10.77 ökas med 2 000 000 euro för att börja bygga vägsträckan Martti—Tulppio i Savukoski. (BM 240)

125. Kimmo Kivelä /saf med bifall av Reijo Hongisto /saf: mom. 31.10.77 ökas med 4 000 000 euro för en anslutning till stamväg 75 vid Yara i Siilinjärvi. (BM 162)

126. Arto Pirttilahti /cent med bifall av Ari Torniainen /cent: mom. 31.10.77 ökas med 20 000 000 euro för att påbörja ombyggnaden av riksväg 9 på sträckan Tammerfors—Orivesi. (BM 350)

127. Anu Vehviläinen /cent med bifall av Eero Reijonen /cent: mom. 31.10.77 ökas med 5 000 000 euro för en stegvis förbättring av riksväg 23 på sträckan Varkaus—Viinijärvi. (BM 542)

128. Ari Torniainen /cent med bifall av Arto Pirttilahti /cent: mom. 31.10.77 ökas med 1 000 000 euro för att starta en ombyggnad av riksväg 26. (BM 514)

129. Ari Torniainen /cent med bifall av Arto Pirttilahti /cent: mom. 31.10.77 ökas med 6 500 000 euro för ombyggnad av riksväg 13 vid Myttiömäki i Savitaipale. (BM 515)

130. Ari Torniainen /cent med bifall av Arto Pirttilahti /cent: mom. 31.10.77 ökas med 7 000 000 euro för att slutföra projektet för att förbättra riksväg 6 i Koria. (BM 516)

131. Ari Torniainen /cent med bifall av Arto Pirttilahti /cent: mom. 31.10.77 ökas med 15 000 000 euro för ombyggnad av riksväg 6 på sträckan Taavetti—Villmanstrand. (BM 517)

132. Mauri Pekkarinen /cent med bifall av Kauko Tuupainen /saf: mom. 31.10.77 ökas med 10 000 000 euro för förbättring av riksväg 4 på sträckan Jyväskylä—Uleåborg. (BM 334)

133. Kauko Tuupainen /saf med bifall av Martti Mölsä /saf: mom. 31.10.77 ökas med 10 000 000 euro för förbättring av bansträckan Jyväskylä—Tammerfors. (BM 531)

134. Sirkka-Liisa Anttila /cent med bifall av Timo Kalli /cent: mom. 31.10.77 ökas med 12 000 000 euro för tilläggsarbeten på riksväg 2 på sträckan Helsingfors—Björneborg. (BM 23)

135. Teuvo Hakkarainen /saf med bifall av Martti Mölsä /saf: mom. 31.10.77 ökas med 12 000 000 euro för reparation av stamväg 77 på sträckan Viitasaari—Keitele. (BM 48)

136. Markus Lohi /cent med bifall av Eeva-Maria Maijala /cent: mom. 31.10.77 ökas med 20 000 000 euro för en omkörningsfil på riksväg 4 mellan Simo och Maksniemi. (BM 206)

137. Kaj Turunen /saf med bifall av Reijo Hongisto /saf: mom. 31.10.77 ökas med 50 000 000 euro för att planera etapp 3 för trafikmiljön i Nyslotts centrum (riksväg 14, ny djupfarled genom Laitaatsalmi) och för att genomföra projektet. (BM 524)

138. Simo Rundgren /cent med bifall av Eeva-Maria Maijala /cent: mom. 31.10.77 ökas med 100 000 000 euro för elektrifiering av bansträckan Laurila—Torneå—Kolari. (BM 412)

139. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: att det i kap. 31.10 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen ser till att det finns tillräckliga finansiella resurser för att utveckla transportnätet, så att trafiklederna hålls i skick och det kapital som finns uppbundet i transportnätet inte mister sitt värde." (BM 241)

140. Esko Kiviranta /cent med bifall av Annika Saarikko /cent: mom. 31.30.46 ökas med 30 000 000 euro för miljöstöd vid byggande av nya fartyg. (BM 141)

141. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 31.30.63 ökas med 1 000 000 euro för att utveckla flygplatserna i landskapen. (Reservation 2)

142. Mauri Pekkarinen /cent med bifall av Kauko Tuupainen /saf: mom. 31.30.63 ökas med 1 000 000 euro för köp av flygtrafik. (BM 335)

143. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: mom. 31.30.63 ökas med 5 000 000 euro för stöd till kollektivtrafiken i glesbygden. (BM 242)

144. Mirja Vehkaperä /cent med bifall av Antti Rantakangas /cent: mom. 31.30.63 ökas med 10 000 000 euro för att säkerställa och utveckla servicenivån inom kollektivtrafiken. (BM 539)

145. Kaj Turunen /saf med bifall av Reijo Hongisto /saf: mom. 31.30.63 ökas med 450 000 euro för att införa persontrafik på bansträckan Nyslott—Pieksämäki. (BM 525)

146. Arto Pirttilahti /cent med bifall av Ari Torniainen /cent: mom. 31.30.63 ökas med 1 500 000 euro för att förbättra persontransporten på banavsnittet Tammerfors—Mänttä-Vilppula och öppna banavsnittet Vilppula station—Mänttä centrum. (BM 351)

147. Jyrki Yrttiaho /vg med bifall av Markus Mustajärvi /vg: mom. 31.30.63 ökas med 1 500 000 euro för utredningsarbete och planering för att starta lokaltågstrafik i Egentliga Finland. (BM 561)

148. Arto Pirttilahti /cent med bifall av Ari Torniainen /cent: mom. 31.40.50 ökas med 5 070 000 euro för bredband och optiska fiberkablar på landsbygden. (BM 352)

149. Timo Korhonen /cent med bifall av Elsi Katainen /cent: mom. 31.40.50 ökas med 50 000 000 euro för det fortsatta genomförandet av det riksomfattande projektet Bredband för alla i sju landskap i östra och norra Finland. (BM 190)

150. Jyrki Yrttiaho /vg med bifall av Markus Mustajärvi /vg: under ett nytt mom. i kap. 31.40 anslås 500 000 euro för stöd till närradioverksamhet och kommunikativa tjänster. (BM 562)

151. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 31 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen säkerställer att flygtrafiken till de regionala flygplatserna fortsätter minst på samma nivå som i dag och att flygtrafiken inte upphör till något landskap." (Reservation 1)

152. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 31 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar omedelbara åtgärder för att grunda Valtion Infra Oy och för att inleda bolagets verksamhet under 2014." (Reservation 1)

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Pentti Kettunens förslag nr 1, Anne Kalmaris förslag nr 2 och Ari Torniainens förslag nr 3 har samma innehåll. Vid omröstningarna ställs förslagen samtidigt mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

[Omröstning 43 ogiltigförklarades.]

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 1, Anne Kalmaris förslag nr 2 och Ari Torniainens förslag nr 3 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

116 ja, 64 nej; 19 frånvarande.

( Omr. 44 )

Vid omröstningen om Ritva Elomaas förslag nr 4 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

138 ja, 41 nej; 20 frånvarande.

( Omr. 45 )

Vid omröstningen om Teuvo Hakkarainens förslag nr 5 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

134 ja, 44 nej; 21 frånvarande.

( Omr. 46 )

Vid omröstningen om Lasse Hautalas förslag nr 6 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

135 ja, 41 nej, 1 avstår; 22 frånvarande.

( Omr. 47 )

Vid omröstningen om Lasse Hautalas förslag nr 7 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

131 ja, 41 nej, 1 avstår; 26 frånvarande.

( Omr. 48 )

Vid omröstningen om Lasse Hautalas förslag nr 8 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

137 ja, 38 nej, 1 avstår; 23 frånvarande.

( Omr. 49 )

Vid omröstningen om Lasse Hautalas förslag nr 9 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

139 ja, 38 nej, 2 avstår; 20 frånvarande.

( Omr. 50 )

Vid omröstningen om Lasse Hautalas förslag nr 10 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

138 ja, 39 nej, 2 avstår; 20 frånvarande.

( Omr. 51 )

Vid omröstningen om Lasse Hautalas förslag nr 11 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

136 ja, 41 nej, 3 avstår; 19 frånvarande.

( Omr. 52 )

Vid omröstningen om Lasse Hautalas förslag nr 12 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

138 ja, 39 nej, 2 avstår; 20 frånvarande.

( Omr. 53 )

Vid omröstningen om Lasse Hautalas förslag nr 13 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

140 ja, 37 nej, 2 avstår; 20 frånvarande.

( Omr. 54 )

Vid omröstningen om Lasse Hautalas förslag nr 14 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

140 ja, 35 nej, 2 avstår; 22 frånvarande.

( Omr. 55 )

Vid omröstningen om Lasse Hautalas förslag nr 15 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

137 ja, 37 nej, 2 avstår; 23 frånvarande.

( Omr. 56 )

Vid omröstningen om Lasse Hautalas förslag nr 16 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

141 ja, 37 nej, 2 avstår; 19 frånvarande.

( Omr. 57 )

Vid omröstningen om Lasse Hautalas förslag nr 17 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

138 ja, 37 nej, 2 avstår; 22 frånvarande.

( Omr. 58 )

Vid omröstningen om Lasse Hautalas förslag nr 18 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

139 ja, 37 nej, 2 avstår; 21 frånvarande.

( Omr. 59 )

Vid omröstningen om Lasse Hautalas förslag nr 19 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

138 ja, 38 nej, 3 avstår; 20 frånvarande.

( Omr. 60 )

Vid omröstningen om Lasse Hautalas förslag nr 20 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

138 ja, 38 nej, 2 avstår; 21 frånvarande.

( Omr. 61 )

Vid omröstningen om Lauri Heikkiläs förslag nr 21 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

137 ja, 41 nej; 21 frånvarande.

( Omr. 62 )

Vid omröstningen om Lauri Heikkiläs förslag nr 22 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

138 ja, 40 nej; 21 frånvarande.

( Omr. 63 )

Vid omröstningen om Lauri Heikkiläs förslag nr 23 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

139 ja, 41 nej; 19 frånvarande.

( Omr. 64 )

Vid omröstningen om Lauri Heikkiläs förslag nr 24 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

139 ja, 41 nej; 19 frånvarande.

( Omr. 65 )

Vid omröstningen om James Hirvisaaris förslag nr 25 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

144 ja, 29 nej, 2 avstår; 24 frånvarande.

( Omr. 66 )

Vid omröstningen om Reijo Hongistos förslag nr 26 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

134 ja, 42 nej; 23 frånvarande.

( Omr. 67 )

Vid omröstningen om Reijo Hongistos förslag nr 27 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

137 ja, 43 nej; 19 frånvarande.

( Omr. 68 )

Vid omröstningen om Reijo Hongistos förslag nr 28 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

138 ja, 42 nej; 19 frånvarande.

( Omr. 69 )

Vid omröstningen om Reijo Hongistos förslag nr 29 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

138 ja, 42 nej; 19 frånvarande.

( Omr. 70 )

Vid omröstningen om Reijo Hongistos förslag nr 30 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

137 ja, 43 nej; 19 frånvarande.

( Omr. 71 )

Vid omröstningen om Reijo Hongistos förslag nr 31 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

135 ja, 45 nej; 19 frånvarande.

( Omr. 72 )

Vid omröstningen om Reijo Hongistos förslag nr 32 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

132 ja, 46 nej; 21 frånvarande.

( Omr. 73 )

Vid omröstningen om Reijo Hongistos förslag nr 33 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

134 ja, 43 nej; 22 frånvarande.

( Omr. 74 )

Vid omröstningen om Reijo Hongistos förslag nr 34 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

137 ja, 43 nej; 19 frånvarande.

( Omr. 75 )

Vid omröstningen om Reijo Hongistos förslag nr 35 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

131 ja, 45 nej; 23 frånvarande.

( Omr. 76 )

Vid omröstningen om Reijo Hongistos förslag nr 36 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

137 ja, 44 nej; 18 frånvarande.

( Omr. 77 )

Vid omröstningen om Antti Kaikkonens förslag nr 37 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

136 ja, 41 nej, 3 avstår; 19 frånvarande.

( Omr. 78 )

Vid omröstningen om Antti Kaikkonens förslag nr 38 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

142 ja, 34 nej, 2 avstår; 21 frånvarande.

( Omr. 79 )

Vid omröstningen om Antti Kaikkonens förslag nr 39 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

138 ja, 36 nej, 2 avstår; 23 frånvarande.

( Omr. 80 )

Vid omröstningen om Antti Kaikkonens förslag nr 40 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

137 ja, 35 nej, 3 avstår; 24 frånvarande.

( Omr. 81 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 41 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

136 ja, 42 nej; 21 frånvarande.

( Omr. 82 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 42 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

135 ja, 45 nej; 19 frånvarande.

( Omr. 83 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 43 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

135 ja, 44 nej; 20 frånvarande.

( Omr. 84 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 44 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

132 ja, 45 nej; 22 frånvarande.

( Omr. 85 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 45 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

134 ja, 46 nej; 19 frånvarande.

( Omr. 86 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 46 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

131 ja, 45 nej; 23 frånvarande.

( Omr. 87 )

Vid omröstningen om Kimmo Kiveläs förslag nr 47 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

135 ja, 43 nej; 21 frånvarande.

( Omr. 88 )

Vid omröstningen om Kimmo Kiveläs förslag nr 48 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

134 ja, 39 nej; 26 frånvarande.

( Omr. 89 )

Vid omröstningen om Esko Kivirantas förslag nr 49 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

143 ja, 33 nej, 1 avstår; 22 frånvarande.

( Omr. 90 )

Vid omröstningen om Esko Kivirantas förslag nr 50 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

145 ja, 28 nej, 2 avstår; 24 frånvarande.

( Omr. 91 )

Vid omröstningen om Osmo Kokkos förslag nr 51 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

136 ja, 42 nej; 21 frånvarande.

( Omr. 92 )

Vid omröstningen om Osmo Kokkos förslag nr 52 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

138 ja, 41 nej; 20 frånvarande.

( Omr. 93 )

Vid omröstningen om Osmo Kokkos förslag nr 53 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

138 ja, 40 nej; 21 frånvarande.

( Omr. 94 )

Vid omröstningen om Osmo Kokkos förslag nr 54 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

138 ja, 42 nej; 19 frånvarande.

( Omr. 95 )

Vid omröstningen om Osmo Kokkos förslag nr 55 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

133 ja, 45 nej; 21 frånvarande.

( Omr. 96 )

Talman Eero Heinäluoma:

Eeva Maria Maijalas förslag nr 57 och Markus Mustajärvis förslag nr 58 gäller samma anslag. Vid omröstningarna ställs först förslag nr 58 mot förslag nr 57 och därefter det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 58 mot Eeva Maria Maijalas förslag nr 57 godkände riksdagen förslag nr 57 med rösterna

145 ja, 27 nej, 5 avstår; 22 frånvarande.

( Omr. 97 )

Vid 2) omröstningen om Eeva Maria Maijalas förslag nr 57 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

116 ja, 60 nej, 2 avstår; 21 frånvarande.

( Omr. 98 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 59 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

137 ja, 41 nej; 21 frånvarande.

( Omr. 99 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 60 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

137 ja, 41 nej; 21 frånvarande.

( Omr. 100 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 61 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

136 ja, 39 nej; 24 frånvarande.

( Omr. 101 )

Vid omröstningen om Lea Mäkipääs förslag nr 62 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

131 ja, 41 nej; 27 frånvarande.

( Omr. 102 )

Vid omröstningen om Lea Mäkipääs förslag nr 63 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

134 ja, 41 nej; 24 frånvarande.

( Omr. 103 )

Vid omröstningen om Lea Mäkipääs förslag nr 64 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

137 ja, 41 nej; 21 frånvarande.

( Omr. 104 )

Vid omröstningen om Hanna Mäntyläs förslag nr 65 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

135 ja, 45 nej; 19 frånvarande.

( Omr. 105 )

Vid omröstningen om Martti Mölsäs förslag nr 66 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

138 ja, 41 nej; 20 frånvarande.

( Omr. 106 )

Vid omröstningen om Martti Mölsäs förslag nr 67 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

137 ja, 42 nej; 20 frånvarande.

( Omr. 107 )

Vid omröstningen om Martti Mölsäs förslag nr 68 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

137 ja, 41 nej; 21 frånvarande.

( Omr. 108 )

Vid omröstningen om Jussi Niinistös förslag nr 69 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

139 ja, 41 nej; 19 frånvarande.

( Omr. 109 )

Vid omröstningen om Jussi Niinistös förslag nr 70 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

138 ja, 42 nej; 19 frånvarande.

( Omr. 110 )

Vid omröstningen om Arto Pirttilahtis förslag nr 71 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

140 ja, 33 nej, 1 avstår; 25 frånvarande.

( Omr. 111 )

Vid omröstningen om Arto Pirttilahtis förslag nr 72 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

142 ja, 36 nej, 1 avstår; 20 frånvarande.

( Omr. 112 )

Vid omröstningen om Arto Pirttilahtis förslag nr 73 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

143 ja, 35 nej, 1 avstår; 20 frånvarande.

( Omr. 113 )

Vid omröstningen om Arto Pirttilahtis förslag nr 74 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

145 ja, 34 nej, 1 avstår; 19 frånvarande.

( Omr. 114 )

Vid omröstningen om Arto Pirttilahtis förslag nr 75 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

144 ja, 35 nej, 1 avstår; 19 frånvarande.

( Omr. 115 )

Vid omröstningen om Arto Pirttilahtis förslag nr 76 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

142 ja, 35 nej, 2 avstår; 20 frånvarande.

( Omr. 116 )

Vid omröstningen om Arto Pirttilahtis förslag nr 77 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

139 ja, 38 nej, 1 avstår; 21 frånvarande.

( Omr. 117 )

Vid omröstningen om Arto Pirttilahtis förslag nr 78 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

145 ja, 34 nej, 1 avstår; 19 frånvarande.

( Omr. 118 )

Vid omröstningen om Arto Pirttilahtis förslag nr 79 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

146 ja, 29 nej, 2 avstår; 22 frånvarande.

( Omr. 119 )

Vid omröstningen om Markku Rossis förslag nr 80 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

139 ja, 33 nej, 2 avstår; 25 frånvarande.

( Omr. 120 )

Vid omröstningen om Markku Rossis förslag nr 81 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

134 ja, 37 nej, 3 avstår; 25 frånvarande.

( Omr. 121 )

Vid omröstningen om Markku Rossis förslag nr 82 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

143 ja, 33 nej, 2 avstår; 21 frånvarande.

( Omr. 122 )

Vid omröstningen om Markku Rossis förslag nr 83 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

142 ja, 36 nej, 1 avstår; 20 frånvarande.

( Omr. 123 )

Vid omröstningen om Markku Rossis förslag nr 84 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

140 ja, 34 nej, 3 avstår; 22 frånvarande.

( Omr. 124 )

Vid omröstningen om Simo Rundgrens förslag nr 85 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

136 ja, 41 nej, 1 avstår; 21 frånvarande.

( Omr. 125 )

Vid omröstningen om Simo Rundgrens förslag nr 86 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

139 ja, 39 nej, 1 avstår; 20 frånvarande.

( Omr. 126 )

Vid omröstningen om Simo Rundgrens förslag nr 87 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

139 ja, 37 nej, 1 avstår; 22 frånvarande.

( Omr. 127 )

Vid omröstningen om Simo Rundgrens förslag nr 88 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

135 ja, 38 nej, 1 avstår; 25 frånvarande.

( Omr. 128 )

Vid omröstningen om Simo Rundgrens förslag nr 89 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

139 ja, 36 nej, 1 avstår; 23 frånvarande.

( Omr. 129 )

Vid omröstningen om Simo Rundgrens förslag nr 90 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

143 ja, 34 nej, 1 avstår; 21 frånvarande.

( Omr. 130 )

Vid omröstningen om Simo Rundgrens förslag nr 91 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

142 ja, 34 nej, 1 avstår; 22 frånvarande.

( Omr. 131 )

Vid omröstningen om Pirkko Ruohonen-Lerners förslag nr 92 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

137 ja, 40 nej; 22 frånvarande.

( Omr. 132 )

Vid omröstningen om Pirkko Ruohonen-Lerners förslag nr 93 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

140 ja, 40 nej; 19 frånvarande.

( Omr. 133 )

Vid omröstningen om Vesa-Matti Saarakkalas förslag nr 94 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

136 ja, 42 nej; 21 frånvarande.

( Omr. 134 )

Vid omröstningen om Vesa-Matti Saarakkalas förslag nr 95 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

134 ja, 43 nej; 22 frånvarande

( Omr. 135 )

Vid omröstningen om Vesa-Matti Saarakkalas förslag nr 96 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

135 ja, 43 nej; 21 frånvarande.

( Omr. 136 )

Vid omröstningen om Vesa-Matti Saarakkalas förslag nr 97 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

136 ja, 43 nej; 20 frånvarande.

( Omr. 137 )

Vid omröstningen om Ismo Soukolas förslag nr 98 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

138 ja, 40 nej; 21 frånvarande.

( Omr. 138 )

Vid omröstningen om Ismo Soukolas förslag nr 99 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

135 ja, 42 nej; 22 frånvarande.

( Omr. 139 )

Vid omröstningen om Ismo Soukolas förslag nr 100 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

136 ja, 42 nej; 21 frånvarande.

( Omr. 140 )

Vid omröstningen om Ari Torniainens förslag nr 101 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

134 ja, 44 nej; 21 frånvarande.

( Omr. 141 )

Vid omröstningen om Ari Torniainens förslag nr 102 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

131 ja, 44 nej; 24 frånvarande.

( Omr. 142 )

Vid omröstningen om Kaj Turunens förslag nr 103 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

134 ja, 45 nej; 20 frånvarande.

( Omr. 143 )

Vid omröstningen om Kaj Turunens förslag nr 104 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

128 ja, 41 nej; 30 frånvarande.

( Omr. 144 )

Vid omröstningen om Kauko Tuupainens förslag nr 105 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

134 ja, 42 nej; 23 frånvarande.

( Omr. 145 )

Vid omröstningen om Kauko Tuupainens förslag nr 106 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

133 ja, 46 nej; 20 frånvarande.

( Omr. 146 )

Vid omröstningen om Mirja Vehkaperäs förslag nr 107 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

123 ja, 54 nej; 22 frånvarande.

( Omr. 147 )

Vid omröstningen om Ville Vähämäkis förslag nr 108 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

130 ja, 47 nej; 22 frånvarande.

( Omr. 148 )

Vid omröstningen om Ville Vähämäkis förslag nr 109 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

128 ja, 48 nej; 23 frånvarande.

( Omr. 149 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 110 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

112 ja, 68 nej; 19 frånvarande.

( Omr. 150 )

Talman Eero Heinäluoma:

Markus Mustajärvis förslag nr 111 och Timo Kallis förslag nr 112 gäller samma anslag. Vid omröstningarna ställs först förslag nr 112 mot förslag nr 111 och därefter det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om Timo Kallis förslag nr 112 mot Markus Mustajärvis förslag nr 111 godkände riksdagen förslag nr 111 med rösterna

132 ja, 43 nej, 4 avstår; 20 frånvarande.

( Omr. 151 )

Vid 2) omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 111 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

110 ja, 69 nej; 20 frånvarande.

( Omr. 152 )

Vid omröstningen om Kaj Turunens förslag nr 113 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

136 ja, 41 nej; 22 frånvarande.

( Omr. 153 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 114 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

140 ja, 39 nej; 20 frånvarande.

( Omr. 154 )

Vid omröstningen om Pietari Jääskeläinens förslag nr 115 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

139 ja, 40 nej; 20 frånvarande.

( Omr. 155 )

Vid omröstningen om Lasse Hautalas förslag nr 116 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

143 ja, 36 nej; 20 frånvarande.

( Omr. 156 )

Vid omröstningen om Lasse Hautalas förslag nr 117 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

152 ja, 27 nej; 20 frånvarande.

( Omr. 157 )

Talman Eero Heinäluoma:

Lasse Hautalas förslag nr 118 och Mikko Savolas förslag nr 119 gäller samma anslag. Vid omröstningarna ställs först förslag nr 119 mot förslag nr 118 och därefter det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om Mikko Savolas förslag nr 119 mot Lasse Hautalas förslag nr 118 godkände riksdagen förslag nr 118 med rösterna

153 ja, 9 nej, 13 avstår; 24 frånvarande.

( Omr. 158 )

Vid 2) omröstningen om Lasse Hautalas förslag nr 118 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

123 ja, 49 nej; 27 frånvarande.

( Omr. 159 )

Vid omröstningen om Ari Jalonens förslag nr 120 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

137 ja, 40 nej; 22 frånvarande.

( Omr. 160 )

Vid omröstningen om Esko Kivirantas förslag nr 121 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

147 ja, 30 nej, 1 avstår; 21 frånvarande.

( Omr. 161 )

Talman Eero Heinäluoma:

Esko Kivirantas förslag nr 122 och Jyrki Yrttiahos förslag nr 123 gäller samma anslag. Vid omröstningarna ställs först förslag nr 123 mot förslag nr 122 och därefter det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om Jyrki Yrttiahos förslag nr 123 mot Esko Kivirantas förslag nr 122 godkände riksdagen förslag nr 122 med rösterna

145 ja, 18 nej, 12 avstår; 24 frånvarande.

( Omr. 162 )

Vid 2) omröstningen om Esko Kivirantas förslag nr 122 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

122 ja, 55 nej, 1 avstår; 21 frånvarande.

( Omr. 163 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 124 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

133 ja, 45 nej; 21 frånvarande.

( Omr. 164 )

Vid omröstningen om Kimmo Kiveläs förslag nr 125 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

133 ja, 47 nej; 19 frånvarande.

( Omr. 165 )

Vid omröstningen om Arto Pirttilahtis förslag nr 126 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

143 ja, 31 nej, 1 avstår; 24 frånvarande.

( Omr. 166 )

Vid omröstningen om Anu Vehviläinens förslag nr 127 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

138 ja, 35 nej, 1 avstår; 25 frånvarande.

( Omr. 167 )

Vid omröstningen om Ari Torniainens förslag nr 128 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

139 ja, 36 nej, 1 avstår; 23 frånvarande.

( Omr. 168 )

Vid omröstningen om Ari Torniainens förslag nr 129 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

145 ja, 31 nej, 1 avstår; 22 frånvarande.

( Omr. 169 )

Vid omröstningen om Ari Torniainens förslag nr 130 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

146 ja, 30 nej; 23 frånvarande.

( Omr. 170 )

Vid omröstningen om Ari Torniainens förslag nr 131 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

136 ja, 33 nej, 1 avstår; 29 frånvarande.

( Omr. 171 )

Vid omröstningen om Mauri Pekkarinens förslag nr 132 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

128 ja, 50 nej, 1 avstår; 20 frånvarande.

( Omr. 172 )

Vid omröstningen om Kauko Tuupainens förslag nr 133 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

135 ja, 43 nej, 1 avstår; 20 frånvarande.

( Omr. 173 )

Vid omröstningen om Sirkka-Liisa Anttilas förslag nr 134 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

134 ja, 41 nej, 2 avstår; 22 frånvarande.

( Omr. 174 )

Vid omröstningen om Teuvo Hakkarainens förslag nr 135 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

132 ja, 44 nej, 1 avstår; 22 frånvarande.

( Omr. 175 )

Vid omröstningen om Markus Lohis förslag nr 136 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

142 ja, 34 nej, 1 avstår; 22 frånvarande.

( Omr. 176 )

Vid omröstningen om Kaj Turunens förslag nr 137 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

136 ja, 40 nej, 1 avstår; 22 frånvarande.

( Omr. 177 )

Vid omröstningen om Simo Rundgrens förslag nr 138 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

139 ja, 33 nej, 1 avstår; 26 frånvarande.

( Omr. 178 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 139 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

116 ja, 60 nej; 23 frånvarande.

( Omr. 179 )

Vid omröstningen om Esko Kivirantas förslag nr 140 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

140 ja, 31 nej, 7 avstår; 21 frånvarande.

( Omr. 180 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 141 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

118 ja, 62 nej; 19 frånvarande.

( Omr. 181 )

Vid omröstningen om Mauri Pekkarinens förslag nr 142 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

117 ja, 59 nej, 1 avstår; 22 frånvarande.

( Omr. 182 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 143 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

124 ja, 55 nej; 20 frånvarande.

( Omr. 183 )

Vid omröstningen om Mirja Vehkaperäs förslag nr 144 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

119 ja, 55 nej, 1 avstår; 24 frånvarande.

( Omr. 184 )

Vid omröstningen om Kaj Turunens förslag nr 145 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

129 ja, 46 nej; 24 frånvarande

( Omr. 185 )

Vid omröstningen om Arto Pirttilahtis förslag nr 146 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

143 ja, 34 nej, 1 avstår; 21 frånvarande.

( Omr. 186 )

Vid omröstningen om Jyrki Yrttiahos förslag nr 147 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

144 ja, 31 nej, 1 avstår; 23 frånvarande.

( Omr. 187 )

Vid omröstningen om Arto Pirttilahtis förslag nr 148 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

125 ja, 53 nej; 21 frånvarande.

( Omr. 188 )

Vid omröstningen om Timo Korhonens förslag nr 149 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

127 ja, 48 nej; 24 frånvarande.

( Omr. 189 )

Vid omröstningen om Jyrki Yrttiahos förslag nr 150 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

145 ja, 28 nej, 1 avstår; 25 frånvarande.

( Omr. 190 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 151 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

107 ja, 66 nej; 26 frånvarande.

( Omr. 191 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 152 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

111 ja, 42 nej, 23 avstår; 23 frånvarande.

( Omr. 192 )

__________

Följande anmälningar antecknades till protokollet: Mauri Pekkarinen avsåg rösta "nej" vid omröstningen om förslag nr 105, Maria Tolppanen avsåg rösta "nej" vid punkt 53 och 70 och "ja" vid punkt 25.

__________

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagen har godkänt huvudtitel 31 enligt betänkandet.

Huvudtitel 32
Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Ändringsförslag

Under debatten framställdes följande ändringsförslag till huvudtiteln, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior:

1. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: mom. 32.20.02 ökas med 3 000 000 för särskilt forskningstjänster i anslutning till små och medelstora företag. (Reservation 1)

2. Vesa-Matti Saarakkala /saf med bifall av Maria Lohela /saf: mom. 32.20.06 minskas med 5 000 000 euro under anslaget för omkostnader för Tekes — utvecklingscentralen för teknologi och innovationer. (BM 470)

3. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: mom. 32.20.40 ökas med 10 000 000 euro för FoU och innovationsverksamhet inom Tekes och särskilt för forskningstjänster i anslutning till små och medelstora företag och att fullmakten ökas med 30 000 000 euro. (Reservation 1)

4. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 32.20.40 minskas med 200 000 000 euro från det föreslagna anslaget för stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. (Reservation 2)

5. Lasse Hautala /cent med bifall av Mikko Savola /cent: mom. 32.20.40 ökas med 431 000 euro för att starta andra etappen i projektet Botniaring masterplan (BM 77)

6. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: mom. 32.20.43 ökas med 2 000 000 euro till internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt. (Reservation 1)

7. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: mom. 32.20.47 ökas med 3 000 000 euro för Finnvera Abp:s räntestöd och ersättningar för kreditförluster. (Reservation 1)

8. Ritva Elomaa /saf med bifall av Lauri Heikkilä /saf: mom. 32.30.01 ökas med 500 000 euro för att bevara arbetskraftsbyråernas verksamhetsställen i Egentliga Finland. (BM 35)

9. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: mom. 32.30.44 ökas med 10 000 000 euro för att höja anslaget till regionalt transportstöd. (BM 243)

10. Lauri Heikkilä /saf med bifall av Ritva Elomaa /saf: mom. 32.30.45 ökas med 700 000 euro för den akuta strukturomvandlingen i Salos ekonomiska region. (BM 87)

11. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: mom. 32.30.51 ökas med 50 000 000 euro till sysselsättningsanslag. (BM 245)

12. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 32.30.51 ökas med 55 000 000 euro, varav 35 000 000 euro för att sysselsätta unga och personer över 55 år, 10 000 000 euro för att utveckla mästare-gesällmodeller och 10 000 000 euro för lönesubventioner till personer över 55 år som byter bransch. (Reservation 2)

13. Kaj Turunen /saf med bifall av Reijo Hongisto /saf: mom. 32.30.51 ökas med 150 000 euro för utredningsprogrammet "Väliaikainen yrittäjyys". (BM 526)

14. Kaj Turunen /saf med bifall av Reijo Hongisto /saf: mom. 32.30.51 ökas med 300 000 euro för att sysselsätta personer över 50 år i landskapet Södra Savolax. (BM 527)

15. Kaj Turunen /saf med bifall av Reijo Hongisto /saf: mom. 32.30.51 ökas med 300 000 euro för att sysselsätta unga i landskapet Södra Savolax. (BM 528)

16. Pietari Jääskeläinen /saf med bifall av Reijo Tossavainen /saf: mom. 32.30.51 ökas med 500 000 euro för att sysselsätta arbetslösa för att hjälpa äldre med måltider och utomhusvistelse. (BM 125)

17. Hanna Mäntylä /saf med bifall av Johanna Jurva /saf: mom. 32.30.51 ökas med 500 000 euro för sysselsättningsåtgärder i glesbygden i Lappland. (BM 279)

18. Jari Lindström /saf med bifall av Mika Niikko /saf: mom. 32.30.51 ökas med 1 300 000 euro för att inrätta ett utvecklingscenter för läroavtal i Kouvola. (BM 205)

19. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: mom. 32.30.51 ökas med 2 000 000 euro till tredje sektorn särskilt för de arbetslösas föreningar. (BM 244)

20. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under mom. 32.30.51 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar behövliga åtgärder för att gradera arbetsgivarens pensionsavgifter utifrån den anställdes ålder." (Reservation 2)

21. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: att det under mom. 32.30.51 uttalas: "Anslaget får användas för sysselsättning av arbetslösa enligt 7 kap. 4 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice vid statliga ämbetsverk och inrättningar så att personal motsvarande högst 2 500 årsverken kan anställas med löner motsvarande en månadslön på högst 2 500 euro, samt för de kostnader som föranleds av att arbete ordnas. Anslaget ska särskilt gå till regioner med svår arbetslöshet (kommuner som omfattas av regional garanti) och till orter med strukturomvandlingar." (BM 246)

22. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: att det under mom. 32.30.51 uttalas: "Av anslaget för sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt särskilda åtgärder får 20 000 000 euro användas för att genomföra en faktisk samhällsgaranti för unga på så sätt att alla unga under 25 år som tar yrkesexamen garanteras heltidsarbete för viss tid, minst tio månader, om de efter att ha varit arbetslösa i sex månader inte hittar jobb på annat sätt." (BM 247)

23. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: att det under mom. 32.30.51 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen ser till att sysselsättningsanslagen används fullt ut under det år för vilket de ursprungligen har beviljats." (BM 248)

24. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: mom. 32.30.64 ökas med 5 000 000 euro för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte. (BM 249)

25. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: att det i kap. 32.30 uttalas: "Arbets- och näringsministeriet börjar 2014 förbereda en ändring i gruvlagen, så att gruvbolagen utifrån brytningsvolymen måste betala en brytningsavgift eller skatt till den eller de kommuner där gruvan är belägen." (BM 250)

26. Pirkko Ruohonen-Lerner /saf med bifall av Timo Soini /saf: mom. 32.40.03 ökas med 100 000 euro för övervakning av stiftelsernas medelsanvändning. (BM 445)

27. Mika Niikko /saf med bifall av Jari Lindström /saf: mom. 32.40.31 ökas med 700 000 euro för ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning. (BM 298)

28. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: mom. 32.40.31 ökas med 1 500 000 euro till att trygga ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning. (BM 251)

30. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: mom. 32.50.43 ökas med 10 000 000 euro till landskapsutvecklingspengar. (Reservation 1)

31. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: mom. 32.50.43 ökas med 10 000 000 euro för att höja anslaget till landskapsutvecklingspengar. (BM 252)

32. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: mom. 32.50.62 ökas med 1 000 000 euro till att utveckla verksamheten på landsbygden, särskilt byverksamheten. (BM 253)

33. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: mom. 32.50.64 ökas med 5 000 000 euro för statens finansieringsandel i program enligt EU:s strukturfondspolitik och att fullmakterna under momentet ökas med 15 000 000 euro. (Reservation 1)

34. Ismo Soukola /saf med bifall av Ari Jalonen /saf: mom. 32.60.40 ökas med 10 000 000 euro för att inleda ett bioenergiprojekt. (BM 500)

35. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under mom. 32.60.44 uttalas: "Riksdagen konstaterar att regeringens misslyckade energipolitik lett till att den inhemska bioenergins konkurrenskraft i förhållande till stenkol försvagats på ett avgörande sätt. För att vända denna utveckling förutsätter riksdagen att regeringen skyndsamt vidtar åtgärder för att produktionsstödet för skogsflisgenererad elektricitet återställs till 2012 års nivå." (Reservation 2)

36. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 32.70.30 minskas med 40 000 000 euro från anslaget för statlig ersättning till kommunerna för invandring. (Reservation 2)

37. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 32 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar ett lagförslag om att ensamföretagare får bidrag för 30 procent av lönekostnaderna för sin första arbetstagare de tolv första månaderna och för 15 procent de tolv följande månaderna." (Reservation 1)

38. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 32 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att återställa konkurrenskraften för inhemska energiformer som förbättrar sysselsättningen och handelsbalansen. Det här ska ske genom att skatten på torv och det rörliga produktionsstödet för skogsenergi återställs till den nivå det hade under den föregående regeringens tid. Dessutom ska skatten på stenkol höjas så att man kan täcka en del på ca 25 miljoner euro av den direkta kostnad på 50 miljoner euro som skattesänkningen i fråga om torv och höjningen av det rörliga produktionsstödet för energived föranleder." (Reservation 1)

39. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 32 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att göra det lättare för privatpersoner att sköta arbetsgivaråtaganden och för att förenkla nätportalen palkka.fi." (Reservation 1)

40. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 32 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen bereder en inspirerande och uppmuntrande tillväxtstrategi för Finland. Som ett led i denna behöver vi snabbt ett nationellt industripolitiskt program för att främja strategiarbetet och företagandet." (Reservation 1)

41. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 32 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen med det snaraste vidtar åtgärder för att skapa enkla förfaranden med tanke på anslutning till nätet för småproducenter och för beskattning av dem samt utarbetar enhetliga anvisningar om försäljning och prissättning av samt fakturering för sådan el som småproducenter säljer." (Reservation 1)

42. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 32 uttalas: "Riksdagen förutsätter att rapporterna från Stadighs arbetsgrupp med uppdrag att bereda en nationell kapitalmarknadsstrategi, och från utredningsman Eloranta med uppdrag att bereda en investeringsstrategi, ska dammas av och bli föremål för åtgärder." (Reservation 1)

43. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 32 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen utreder möjligheterna att bygga ett smart samnordiskt elnät." (Reservation 1)

44. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 32 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen ger arbets- och näringsbyråerna tillräckliga resurser för att upprätthålla en god servicenivå, i synnerhet med beaktande av det nedslående sysselsättningsläget. Sysselsättningsanslag som riksdagen har anvisat får inte lämnas oanvända för den skull att regeringen inte anvisar tillräckliga resurser för att handlägga ansökningar i en situation där redan långt över 400 000 personer har drabbats av arbetslöshet." (Reservation 1)

45. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 32 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen avhåller sig från att pådyvla kommunerna nya uppgifter och förpliktelser i en situation där statsandelarna skärs ner radikalt. Regeringen måste backa från sina planer på att överföra ansvaret för de som lyfter arbetsmarknadsstöd på kommunerna från början av 2015 eftersom det här skulle innebära att kommunerna skulle drabbas av ytterligare utgifter på ca 300 miljoner euro." (Reservation 1)

46. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 32 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att inrätta en ny tillväxtfond i miljardklassen." (Reservation 1)

47. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 32 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att sätta fart på tillväxten genom att införa många nya finansieringsformer för företag." (Reservation 1)

Beslut

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 1 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

94 ja, 63 nej, 1 avstår; 41 frånvarande.

( Omr. 193 )

Vid omröstningen om Vesa-Matti Saarakkalas förslag nr 2 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

130 ja, 30 nej; 39 frånvarande.

( Omr. 194 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 3 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

119 ja, 46 nej, 1 avstår; 33 frånvarande.

( Omr. 195 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 4 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

139 ja, 31 nej; 29 frånvarande.

( Omr. 196 )

Vid omröstningen om Lasse Hautalas förslag nr 5 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

128 ja, 31 nej, 5 avstår; 35 frånvarande.

( Omr. 197 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 6 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

112 ja, 57 nej, 1 avstår; 29 frånvarande.

( Omr. 198 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 7 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

120 ja, 55 nej, 1 avstår; 23 frånvarande.

( Omr. 199 )

Vid omröstningen om Ritva Elomaas förslag nr 8 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

130 ja, 46 nej; 23 frånvarande.

( Omr. 200 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 9 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

111 ja, 57 nej; 31 frånvarande.

( Omr. 201 )

Vid omröstningen om Lauri Heikkiläs förslag nr 10 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

133 ja, 44 nej; 22 frånvarande.

( Omr. 202 )

Talman Eero Heinäluoma:

Markus Mustajärvis förslag nr 11 och Pentti Kettunens förslag nr 12 gäller samma anslag. Vid omröstningarna ställs först förslag nr 12 mot förslag nr 11 och därefter det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 12 mot Markus Mustajärvis förslag nr 11 godkände riksdagen förslag nr 11 med rösterna

137 ja, 38 nej, 2 avstår; 22 frånvarande.

( Omr. 203 )

Vid 2) omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 11 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

137 ja, 39 nej; 23 frånvarande.

( Omr. 204 )

Vid omröstningen om Kaj Turunens förslag nr 13 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

133 ja, 40 nej; 26 frånvarande.

( Omr. 205 )

Vid omröstningen om Kaj Turunens förslag nr 14 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

134 ja, 41 nej; 24 frånvarande.

( Omr. 206 )

Vid omröstningen om Kaj Turunens förslag nr 15 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

137 ja, 40 nej; 22 frånvarande.

( Omr. 207 )

Vid omröstningen om Pietari Jääskeläinens förslag nr 16 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

135 ja, 41 nej; 23 frånvarande.

( Omr. 208 )

Vid omröstningen om Hanna Mäntyläs förslag nr 17 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

133 ja, 44 nej; 22 frånvarande.

( Omr. 209 )

Vid omröstningen om Jari Lindströms förslag nr 18 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

134 ja, 41 nej; 24 frånvarande.

( Omr. 210 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 19 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

129 ja, 45 nej; 25 frånvarande.

( Omr. 211 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 20 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

134 ja, 37 nej; 28 frånvarande.

( Omr. 212 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 21 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

138 ja, 39 nej; 22 frånvarande.

( Omr. 213 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 22 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

137 ja, 40 nej; 22 frånvarande.

( Omr. 214 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 23 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

116 ja, 60 nej; 23 frånvarande.

( Omr. 215 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 24 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

133 ja, 40 nej; 26 frånvarande.

( Omr. 216 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 25 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

128 ja, 47 nej; 24 frånvarande.

( Omr. 217 )

Vid omröstningen om Pirkko Ruohonen-Lerners förslag nr 26 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

139 ja, 39 nej; 21 frånvarande.

( Omr. 218 )

Talman Eero Heinäluoma:

Mika Niikkos förslag nr 27 och Markus Mustajärvis förslag nr 28 gäller samma anslag. Vid omröstningarna ställs först förslag nr 28 mot förslag nr 27 och därefter det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 28 mot Mika Niikkos förslag nr 27 godkände riksdagen förslag nr 27 med rösterna

163 ja, 11 nej, 3 avstår; 22 frånvarande.

( Omr. 219 )

Vid 2) omröstningen om Mika Niikkos förslag nr 27 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

129 ja, 46 nej; 24 frånvarande.

( Omr. 220 )

Talman Eero Heinäluoma:

Timo Kallis förslag nr 30 och Markus Mustajärvis förslag nr 31 har samma innehåll. Vid omröstningarna ställs förslagen samtidigt mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 30 och Markus Mustajärvis förslag nr 31 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

107 ja, 69 nej; 23 frånvarande.

( Omr. 221 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 32 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

110 ja, 63 nej; 26 frånvarande.

( Omr. 222 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 33 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

108 ja, 46 nej, 22 avstår; 23 frånvarande.

( Omr. 223 )

Vid omröstningen om Ismo Soukolas förslag nr 34 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

136 ja, 41 nej; 22 frånvarande.

( Omr. 224 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 35 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

102 ja, 67 nej; 30 frånvarande.

( Omr. 225 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 36 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

137 ja, 37 nej, 1 avstår; 24 frånvarande.

( Omr. 226 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 37 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

104 ja, 63 nej; 32 frånvarande.

( Omr. 227 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 38 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

105 ja, 69 nej; 25 frånvarande.

( Omr. 228 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 39 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

106 ja, 69 nej; 24 frånvarande.

( Omr. 229 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 40 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

105 ja, 66 nej; 28 frånvarande.

( Omr. 230 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 41 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

108 ja, 68 nej; 23 frånvarande.

( Omr. 231 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 42 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

104 ja, 37 nej, 30 avstår; 28 frånvarande.

( Omr. 232 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 43 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

107 ja, 64 nej, 1 avstår; 27 frånvarande.

( Omr. 233 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 44 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

107 ja, 67 nej, 1 avstår; 24 frånvarande.

( Omr. 234 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 45 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

104 ja, 69 nej; 26 frånvarande.

( Omr. 235 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 46 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

109 ja, 35 nej, 30 avstår; 25 frånvarande.

( Omr. 236 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 47 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

106 ja, 67 nej; 26 frånvarande.

( Omr. 237 )

__________

Följande anmälningar antecknades till protokollet: Mika Niikko avsåg rösta "avstår" vid punkt 4, Jyrki Yrttiaho avsåg rösta "ja" vid punkt 36, Markus Mustajärvi avsåg rösta "ja" vid punkt 36, Kimmo Kivelä avsåg rösta "ja" vid punkt 3, Hanna Mäntylä avsåg rösta "nej" vid punkt 10, Anssi Joutsenlahti röstade "nej" vid punkt 33 trots att han avsåg rösta "avstår", Maria Tolppanen avsåg rösta "nej" vid punkt 35.

__________

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagen har godkänt huvudtitel 32 enligt betänkandet.

__________

Talman Eero Heinäluoma:

Plenum avbryts nu och fortsätter med en muntlig frågestund kl. 16.

Plenum avbröts kl. 11.31.

Plenum fortsatte

kl. 16.00.

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma.

__________

1) Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2014 Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2014 (RP 112/2013 rd)

Enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 112/2013 rd

Regeringens proposition  RP 193/2013 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 34/2013 rd

Budgetmotion  BM 1—423, 425—428, 430—576/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Vi går över till ärende 1) på dagordningen, statsbudgeten för 2014. Vi fortsätter den avbrutna behandlingen med huvudtitel 33.

Huvudtitel 33
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Allmän debatt (PTK 135/1, Nauclér 135/1/14).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Den allmänna debatten och behandlingen av denna huvudtitel avbryts.

__________

Huvudtitel 35
Miljöministeriets förvaltningsområde

Allmän debatt.

Talman Eero Heinäluoma:

Behandlingen av denna huvudtitel avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 136/1/2013

Huvudtitel 36
Räntor på statsskulden

Allmän debatt.

Talman Eero Heinäluoma:

Behandlingen av huvudtiteln avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 136/1/2013

__________

Huvudtitel 33
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Allmänna debatten fortsatte.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av huvudtiteln avbryts.

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 136/1/2013

3) Regeringens proposition till riksdagen om en femte tilläggsbudget för 2013

Enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 208/2013 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 35/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande.

Efter en presentation av betänkandet följer en snabbdebatt, där de inlägg som ledamöterna anmält sig för på förhand får vara högst 5 minuter långa.

Allmän debatt (PTK 135/3).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 136/2/2013

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 94/2013 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 38/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.2.2014.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Riksdagens nästa plenum är i morgon fredag 20.12.2013 kl. 10.

Plenum avslutades kl. 23.12.