Plenarprotokoll 136/2004 rd

PR 136/2004 rd

Justerat 2.0r

136. TORSDAGEN DEN 9 DECEMBER 2004

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Tanja Karpela /cent
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Jere Lahti /saml
 • Markku Laukkanen /cent
 • Leena Luhtanen /sd
 • Kalevi Olin /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Lasse Virén /saml

Efter namnuppropet anmäler sig ledamot

 • Markku Laukkanen /cent

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

9.12 ledamot

 • Eero Lankia /cent

9 och 10.12 ledamöterna

 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Satu Taiveaho /sd

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

9 och 10.12 ledamot

 • Kalevi Olin /sd

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

9.12 ledamöterna

 • Hannu Hoskonen /cent
 • Jere Lahti /saml
 • Klaus Pentti /cent
 • Virpa Puisto /sd
 • Eero Reijonen /cent
 • Kimmo Tiilikainen /cent

9 och 10.12 ledamöterna

 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Säde Tahvanainen /sd

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

2) Regeringens proposition med förslag till ändring av 11 och 69 § i fordonsskattelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 190/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 33/2004 rd

Talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Under debatten har ledamot Raimo Vistbacka föreslagit med bifall av ledamot Timo Soini att lagförslaget skall förkastas.

Vid omröstningen om att anta eller förkasta lagförslaget beslutar riksdagen anta sagda lagförslag med rösterna 172 ja och 7 nej, 20 frånvarande.

( Omr. 1 )

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Förslaget till uttalande i finansutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 165/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 33/2004 rd

Talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Under debatten har ledamot Erkki Virtanen föreslagit med bifall av ledamot Leena Rauhala att lagförslaget skall förkastas.

Vid omröstningen om att anta eller förkasta lagförslaget beslutar riksdagen anta sagda lagförslag med rösterna 153 ja och 27 nej, 19 frånvarande.

( Omr. 2 )

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om permanent och temporär ändring av lagen om utkomststöd

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 167/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 35/2004 rd

Lagmotion  LM 38, 130/2003 rd

Talmannen:

Lagförslaget i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Under debatten har ledamot Marjaana Koskinen föreslagit med bifall av ledamot Erkki Virtanen att riksdagen godkänner ett uttalande i reservationen.

Lagförslagen

Lagförslaget som godkänts vid första behandlingen antas.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslaget till uttalande

Vid omröstningen om ledamot Marjaana Koskinens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 140 ja och 31 nej, 8 blanka och 20 frånvarande.

( Omr. 3 )

Ärendet är slutbehandlat.

5) Regeringens proposition med förslag till lagar om Pallas-Yllästunturi nationalpark och om ändring av lagen om inrättande av vissa naturskyddsområden å staten tillhörig mark

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 169/2003 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 17/2004 rd

Talmannen:

Lagförslagen har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Under debatten har ledamot Simo Rundgren föreslagit med bifall av ledamot Esko-Juhani Tennilä följande uttalande i motiveringen: "Med hänvisning till utlåtandet från grundlagsutskottet (GrUU 29/2004 rd) förutsätter riksdagen att regeringen snabbt bereder en ändring av jaktlagen som ger Kyrön Lapinkylä, dvs. invånarna i byarna Raattama och Rauhala, rätt att på nytt bedriva jakt på statsägd mark."

Lagförslagen

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslagen till uttalanden

Förslaget till uttalande i miljöutskottets betänkande godkänns.

Vid omröstningen om ledamot Rundgrens förslag godkänner riksdagen detta förslag med rösterna 7 ja och 168 nej, 3 blanka och 21 frånvarande.

( Omr. 4 )

Ärendet är slutbehandlat.

6) Regeringens proposition med förslag till ändring av 30 § i lagen om statsandelar till kommunerna, 18 och 45 b § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården, lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt lagen om fritt bildningsarbete

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 181/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 23/2004 rd

Lagmotion  LM 122/2004 rd

Grunden för behandlingen:

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande nr 23. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Under debatten har ledamot Erkki Pulliainen föreslagit med bifall av ledamot Rosa Meriläinen att till grund för behandlingen skall läggas lagförslagen i lagmotion nr 122.

Vid omröstningen om ledamot Pulliainens förslag godkänner riksdagen förvaltningsutskottets betänkande till grund för behandlingen med rösterna 115 ja och 65 nej, 19 frånvarande.

( Omr. 5 )

Detaljbehandling:

Lagförslag 1 i regeringens proposition

30 §

Debatt (PTK 136/6).

Under debatten föreslår ledamot Esko Kurvinen med bifall av ledamot Kari Kärkkäinen att paragrafen skall få den ordalydelse den har i reservation 1.

Vid omröstningen om ledamot Kurvinens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 109 ja och 65 nej, 25 frånvarande.

( Omr. 6 )

Ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken godkänns.

Lagförslag 2 i regeringens proposition

18 § godkänns.

45 b §

Debatt (PTK 136/6).

Under debatten föreslår ledamot Esko Kurvinen med bifall av ledamot Veijo Puhjo att paragrafen skall godkännas enligt reservation 1.

Vid omröstningen om ledamot Kurvinens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 111 ja och 66 nej, 22 frånvarande.

( Omr. 7 )

Ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken godkänns.

Övriga lagförslag

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslag 3 och 4 i regeringens proposition med ett innehåll enligt betänkandet.

Talmannen:

Riksdagen har i samband med omröstningen om grunden för behandlingen beslutat förkasta lagförslagen i lagmotionen.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om Forststyrelsen
Regeringens proposition med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om Forststyrelsen (RP 154/2004 rd)

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 154, 248/2004 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 13/2004 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande nr 13. Först förs en allmän debatt och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av lagförslag 1 som grundar på regeringens propositioner nr 154 och 248 samt av ett nytt lagförslag 2, som jord- och skogsbruksutskottet föreslår i sitt betänkande.

Allmän debatt (PTK 136/7).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av bokföringslagen samt vissa andra lagar med anknytning till den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 126/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 29/2004 rd

Allmän debatt (PTK 136/8).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

9) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om Finansinspektionen samt 8 kap. 1 och 2 § i bokföringslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 209/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 30/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om försäkringsbolag samt vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 224/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 31/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om polisutbildning samt lagar om ändring av polisförvaltningslagen och av 7 § polislagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 168/2003 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 24/2004 rd

Allmän debatt (PTK 136/11).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om vissa personregister vid magistraterna samt till lagar om ändring av äktenskapslagen, lagen om registrerat partnerskap, lagen om gåvoutfästelser och 64 § i lagen om förmyndarverksamhet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 123/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 25/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

13) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av fordonslagen och 9 § i bränsleavgiftslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 235/2004 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 24/2004 rd

Allmän debatt (PTK 136/13).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 74/2004 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 25/2004 rd

Allmän debatt (PTK 136/14).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av radiolagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 75/2004 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 26/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 242/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 44/2004 rd

Allmän debatt (PTK 136/16).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 137/1/2004

17) Regeringens proposition med förslag till lag om utvidgning av Liesjärvi nationalpark

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 109/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 22/2004 rd

Allmän debatt (PTK 136/7).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

18) Regeringens proposition med förslag till lag om utvidgning av Helvetinjärvi nationalpark

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 132/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 23/2004 rd

Allmän debatt (PTK 136/18).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

19) Regeringens proposition med förslag till lag om utvidgning av Seitseminen nationalpark

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 133/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 24/2004 rd

Allmän debatt (PTK 136/19).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

20) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 146/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 38/2004 rd

Lagmotion  LM 146/2003 rd, 25, 67, 89, 95, 102/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

21) Regeringens proposition med förslag till lag om användning av indexvillkor i arbets- och tjänstekollektivavtalen för 2005—2007

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 256/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 39/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

22) Regeringens proposition med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2005 och till lagar om ändring av 105 a och 124 § i inkomstskattelagen samt 12 § lagen om skatteredovisning

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 257/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 40/2004 rd

Lagmotion  LM 138/2004 rd

Åtgärdsmotion  AM 9/2004 vp

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

23) Regeringens proposition med förslag till lagar om civilpersonals deltagande i krishantering och om ändring av 76 § i inkomstskattelagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 206/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 26/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

24) Regeringens proposition med förslag till godkännande av protokollet till konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 178/2004 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 13/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

25) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 45 a § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 260/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 45/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

26) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om alterneringsledighet

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 253/2004 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 16/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 22.28.