Plenarprotokoll 136/2005 rd

PR 136/2005 rd

Justerat 2.0r

136. MÅNDAGEN DEN 12 DECEMBER 2005

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Tarja Cronberg /gröna
 • Mikko Elo /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Susanna Haapoja /cent
 • Lasse Hautala /cent
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Anne Huotari /vänst
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Timo Kalli /cent
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Saara Karhu /sd
 • Marjukka Karttunen /saml
 • Rauno Kettunen /cent
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /cent
 • Martti Korhonen /vänst
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Esko Kurvinen /saml
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Suvi Lindén /saml
 • Eero Lämsä /cent
 • Pehr Löv /sv
 • Rosa Meriläinen /gröna
 • Riikka Moilanen-Savolainen /cent
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Petri Neittaanmäki /cent
 • Olli Nepponen /saml
 • Pekka Nousiainen /cent
 • Mikaela Nylander /sv
 • Reino Ojala /sd
 • Aila Paloniemi /cent
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Klaus Pentti /cent
 • Maija Perho /saml
 • Iivo Polvi /vänst
 • Virpa Puisto /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /cent
 • Eero Reijonen /cent
 • Markku Rossi /cent
 • Simo Rundgren /cent
 • Tero Rönni /sd
 • Kimmo Sasi /saml
 • Minna Sirnö /vänst
 • Jouko Skinnari /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Astrid Thors /sv
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Oras Tynkkynen /gröna
 • Tapani Tölli /cent
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Unto Valpas /vänst
 • Jukka Vihriälä /cent
 • Jari Vilén /saml
 • Erkki Virtanen /vänst
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Harry Wallin /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

Efter namnuppropet anmäler sig ledamöterna

 • Jukka Gustafsson /sd
 • Suvi Lindén /saml
 • Rauno Kettunen /cent
 • Oras Tynkkynen /gröna
 • Eero Reijonen /cent
 • Jari Vilén /saml
 • Pekka Nousiainen /cent
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Anne Huotari /vänst
 • Simo Rundgren /cent
 • Tapani Tölli /cent
 • Ilkka Kanerva /saml

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

12—15.12 ledamot

 • Mikko Elo /sd

12—16.12 ledamot

 • Juha Korkeaoja /cent

12—19.12 ledamot

 • Mari Kiviniemi /cent

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

12.12 ledamöterna

 • Tarja Filatov /sd
 • Martti Korhonen /vänst
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Erkki Tuomioja /sd

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

12.12 ledamöterna

 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Susanna Haapoja /cent
 • Lasse Hautala /cent
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Timo Kalli /cent
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Saara Karhu /sd
 • Rauno Kettunen /cent
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Esko Kurvinen /saml
 • Reijo Laitinen /sd
 • Suvi Lindén /saml
 • Eero Lämsä /cent
 • Pehr Löv /sv
 • Riikka Moilanen-Savolainen /cent
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Petri Neittaanmäki /cent
 • Olli Nepponen /saml
 • Pekka Nousiainen /cent
 • Aila Paloniemi /cent
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Klaus Pentti /cent
 • Maija Perho /saml
 • Iivo Polvi /vänst
 • Virpa Puisto /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /cent
 • Eero Reijonen /cent
 • Markku Rossi /cent
 • Simo Rundgren /cent
 • Tero Rönni /sd
 • Minna Sirnö /vänst
 • Jouko Skinnari /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Astrid Thors /sv
 • Tapani Tölli /cent
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Unto Valpas /vänst
 • Jukka Vihriälä /cent
 • Jari Vilén /saml
 • Erkki Virtanen /vänst
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Harry Wallin /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

__________

Unionsärenden

Talmannen meddelar att med statsrådets skrivelse av den 8 december 2005 har till riksdagen inkommit två sådana ärenden som avses i 96 § 2 mom. i grundlagen, ärendena U 46, 47/2005 rd.

 • Talmannen meddelar att han har sänt dessa ärenden vidare för att behandlas i stora utskottet, som
 • lagutskottet skall lämna utlåtande till om ärende U 46 och
 • förvaltningsutskottet om ärende U 47.

__________

Statsrevisorernas berättelse för 2005

Talmannen meddelar att till riksdagen har med statsrevisorernas skrivelse av den 9 december 2005 anlänt en berättelse för 2005 som avses i 10 § i instruktionen för statsrevisorerna (B 16/2005 rd). Berättelsen har nu delgetts riksdagen genom att den delats ut till ledamöterna.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition om statsbudgeten för 2006
Regeringens proposition om komplettering av budgetpropositionen för 2006 (RP 119/2005 rd)

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 119, 201/2005 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 45/2005 rd

Budgetmotion  BM 1—1269/2005 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum i morgon.

Ingen debatt.

Talmanskonferensens förslag godkänns och betänkandet bordläggs till plenum i morgon.

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att riksdagen redan vid detta plenum beslutar om proceduren vid enda behandlingen av ärendet.

Talmanskonferensens förslag att besluta om proceduren godkänns.

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att följande förfaringssätt som baserar på 59 § i arbetsordningen iakttas vid behandlingen av budgetpropositionen:

Först förs en allmän debatt om budgetpropositionen. Vid detaljbehandlingen föredras först utgifterna enligt huvudtitel och kapitel med motsvarande motiveringar. Därefter föredras inkomsterna enligt avdelning och kapitel med motsvarande motiveringar. När utgifterna och inkomsterna har behandlats föredras den allmänna delen i detaljmotiveringen. Till sist föredras den allmänna motiveringen och klämmarna i slutet av betänkandet.

En ledamot som har för avsikt att föreslå ändringar i finansutskottets betänkande skall lämna in ändringsförslagen till centralkansliet. Så skall förfaras också när ändringsförslagen ingår i en reservation. Jag ber ledamöterna i sina ändringsförslag ange numret på den budgetmotion eller reservation som ändringsförslaget eventuellt hänför sig till. Om ändringsförslaget har samma lydelse som en budgetmotion, räcker det att som användningsändamål ange budgetmotionens rubrik.

Ändringsförslagen gällande huvudtitlar och andra punkter i budgetpropositionen skall lämnas in till centralkansliet senast i morgon tisdag 13.12.2005 kl. 14.

Kopior av förslagen sammanställs till häften som delas ut till ledamöterna. Förslagen numreras i löpande ordning från nr 1 inom varje huvudtitel och avdelning, likaså i detaljmotiveringens allmänna del och den allmänna motiveringen.

För detaljbehandlingen av utgifterna föreslår talmanskonferensen ett sådant förfarande att en allmän debatt först tillåts om respektive huvudtitel. Därefter framställs förslagen i nummerordning under respektive huvudtitel. Eftersom förslagen tas in i protokollet i den form de har i kopiorna räcker det med en hänvisning till numret på förslaget. När förslaget har framställts ges ordet omedelbart för bifall. Sedan alla förslag under huvudtiteln har framställts verkställs omröstningar.

Allmän debatt tillåts inte om avdelningarna på inkomstsidan, detaljmotiveringens allmänna del och den allmänna motiveringen. Även beträffande dem framställs förslag och verkställs omröstningar i nummerordning.

Om inga ändringsförslag har framställts i fråga om en huvudtitel, en avdelning eller ett kapitel i dem, detaljmotiveringens allmänna del eller den allmänna motiveringen, anses de ha blivit enhälligt godkända.

Den allmänna debatten om budgetpropositionen förs som snabbdebatt och i gruppanförandeordning. Gruppanförandena får vara längst 15 minuter och övriga inlägg, som ledamöterna anmält sig för på förhand, längst 5 minuter. För den allmänna debatten skall ledamöterna anmäla sig för inlägg i gruppkanslierna.

Ledamöterna får anmäla sig för inlägg i den allmänna debatten om varje huvudtitel på centralkansliet från och med tisdag 13.12.2005 kl. 9. Inlägg som anmälts innan allmänna debatten om en huvudtitel inletts hålls i form av en snabbdebatt så att ordförandena för finansutskottets delegationer får presentera sina respektive områden med inlägg som får vara längst 7 minuter, övriga på förhand anmälda inlägg får vara längst 5 minuter.

Förfaringssättet godkänns.

2) Regeringens proposition med förslag till ungdomslag och lag om ändring av 1 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 28/2005 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 15/2005 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande nr 15. Först förs en allmän debatt om ärendet och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av lagförslagen.

Ärendet bordlades vid riksdagens plenum i fredags till detta plenum.

Allmänna debatten fortsätter (PTK 136/2).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 137/5/2005

3) Talmanskonferensens förslag till ändring av riksdagens arbetsordning och 32 § i reglementet för riksdagens kansli

Dels andra, dels enda behandlingen

Talmanskonferensens förslag  TKF 2/2005 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 8/2005 rd

Förste vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Sedan beslutar riksdagen vid andra behandlingen om ändringen av riksdagens arbetsordning. Förslaget till ändring av riksdagens arbetsordning har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Till sist skall riksdagen vid enda behandling besluta om ändringen av reglementet för riksdagens kansli.

Förfaringssättet godkänns.

Ingen debatt.

Det förslag till ändring av riksdagens arbetsordning som godkänts vid första behandlingen antas.

Andra behandlingen av förslaget till ändring av riksdagens arbetsordning är avslutad.

Talmanskonferensens förslag till ändring av reglementet för riksdagens kansli godkänns enligt betänkandet.

Ärendet är slutbehandlat.

4) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 193/2005 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 41/2005 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

5) Regeringens proposition med förslag till ändring av skattelagstiftningen till följd av att övergångsskedet för skogsbeskattningen upphör

Dels andra, dels enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 212/2005 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 43/2005 rd

Lagmotion  LM 86, 87/2004 rd, 6, 21, 38, 67/2005 rd

Åtgärdsmotion  AM 27, 37/2004 rd, 12/2005 rd

Förste vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid andra behandlingen beslut om lagförslagen. Lagförslagen i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Till slut fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om åtgärdsmotionerna.

Debatt (PTK 136/5).

Lagförslagen

Lagförslagen godkänns utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhåller sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Åtgärdsmotionerna

Riksdagen instämmer i finansutskottets förslag att åtgärdsmotionerna skall förkastas.

Ärendet är slutbehandlat.

6) Regeringens proposition med förslag till lagar om upphävande av förmögenhetsskattelagen och om värdering av tillgångar vid beskattningen samt till vissa lagar som har samband med dem

Dels andra, dels enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 144/2005 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 44/2005 rd

Lagmotion  LM 91/2004 rd, 117/2005 rd

Åtgärdsmotion  AM 5, 80, 101/2005 rd

Förste vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid andra behandlingen beslut om lagförslagen. Lagförslagen i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandling om åtgärdsmotionerna.

Debatt (PTK 136/6).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 137/1/2005

7) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna, lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården, lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt av vissa andra lagar som har samband med dem

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 88/2005 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 24/2005 rd

Lagmotion  LM 91, 98/2005 rd

Talmannen:

Lagförslagen i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 136/7).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 137/2/2005

8) Regeringens proposition med förslag till lagar om penninginsamlingar och om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet samt strafflagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 102/2005 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 25/2005 rd

Debatt (PTK 136/8).

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslaget till uttalande i förvaltningsutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 166/2005 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 26/2005 rd

Debatt (PTK 136/9).

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Förslaget till uttalande i förvaltningsutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av strafflagen och vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 169/2005 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 15/2005 rd

Lagmotion  LM 93/2003 rd, 60/2004 rd

Talmannen:

Lagförslag 1 och 2 i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 136/10).

Lagförslagen i regeringens proposition

Lagförslag 1 och 2 godkänns utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhåller sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 3 förkastas.

Övriga lagförslag

Riksdagen vidhåller sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

11) Regeringens proposition med förslag till brottsskadelag och till ändring av vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 192/2005 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 16/2005 rd

Debatt (PTK 136/11).

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslaget till uttalande i lagutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om förarexamensverksamhet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 176/2005 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 28/2005 rd

Debatt (PTK 136/12).

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om parkeringsbot
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 9 § lagen om parkeringsbot

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 168/2005 rd

Lagmotion  LM 119/2003 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 29/2005 rd

Lagmotion  LM 151/2004 rd, 154/2005 rd

Talmannen:

Lagförslaget, som baserar på regeringens proposition och lagmotion nr 119/2003 rd, har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 136/13).

Lagförslaget, som baserar på regeringens proposition och lagmotion nr 119/2003 rd, godkänns utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhåller sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna nr 151/2004 rd och 154/2005 rd förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

14) Regeringens proposition om godkännande av ändringarna av bilaga IV till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 188/2005 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 30/2005 rd

Talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandling beslut om förslaget i första klämmen till kommunikationsutskottets betänkande, som gäller godkännande av ändringarna i protokollet till konventionen. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslaget, som nu kan antas eller förkastas.

Debatt (PTK 136/14).

Förslaget i första klämmen till betänkandet godkänns.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen och om temporär ändring av 70 § i kommunikationsmarknadslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 81/2005 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 31/2005 rd

Debatt (PTK 136/15).

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om försöksdjursverksamhet och lag om ändring av djurskyddslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 32/2005 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 8/2005 rd

Lagmotion  LM 55/2005 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslagen i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 136/16).

Lagförslagen godkänns utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhåller sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

De två förslagen till uttalanden i jord- och skogsbruksutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

17) Regeringens proposition med förslag till livsmedelslag samt lag om ändring av hälsoskyddslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 53/2005 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 9/2005 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

De två förslagen till uttalanden i jord- och skogsbruksutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

18) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 175/2005 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 10/2005 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Förslaget till uttalande i jord- och skogsbruksutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

19) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om försvarsmakten

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 199/2005 rd

Försvarsutskottets betänkande  FsUB 1/2005 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Förslaget till uttalande i försvarsutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

20) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 112/2005 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 14/2005 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

De tre förslagen till uttalanden i kulturutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

21) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av läkemedelslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 107/2005 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 32/2005 rd

Debatt (PTK 136/21).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 137/3/2005

22) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 1 a och 2 § i lagen om apoteksavgift

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 126/2005 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 33/2005 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

23) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice och av vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 164/2005 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 34/2005 rd

Debatt (PTK 136/23).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 137/4/2005

24) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om utkomststöd

Dels andra, dels enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 155/2005 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 35/2005 rd

Lagmotion  LM 44, 51/2003 rd, 28, 89, 131/2005 rd

Åtgärdsmotion  AM 12/2004 rd

Andre vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid andra behandlingen beslut om lagförslagen. Lagförslaget i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Till slut fattar riksdagen vid enda behandling beslut om åtgärdsmotionen.

Ingen debatt.

Lagförslagen

Lagförslaget i regeringens proposition antas.

Riksdagen vidhåller sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Åtgärdsmotionerna

Riksdagen instämmer i social- och hälsovårdsutskottets förslag att åtgärdsmotionen skall förkastas.

Ärendet är slutbehandlat.

25) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 30 § i lagen om försök med obrutna servicekedjor inom social- och hälsovården

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 190/2005 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 36/2005 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

26) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 204/2005 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 37/2005 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

27) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 213/2005 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 38/2005 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

28) Regeringens proposition med förslag till ändring av indexsystemet för trafikförsäkringslagstiftningen, patientförsäkringslagstiftningen och miljöskadeförsäkringslagstiftningen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 178/2005 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 39/2005 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

29) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 27 § i lagen om tryckbärande anordningar

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 196/2005 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 20/2005 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

30) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utstationerade arbetstagare

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 142/2005 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 8/2005 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

31) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 181/2005 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 9/2005 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

32) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av strålskyddslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 180/2005 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 10/2005 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

33) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av arbetarskyddslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 143/2005 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 12/2005 rd

Debatt (PTK 136/33).

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

34) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 215/2005 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 136/34).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

35) Regeringens proposition om godkännande av den år 1997 reviderade internationella växtskyddskonventionen och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i den som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 216/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

36) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 2 kap. 6 § och 15 kap. 2 § i sjukförsäkringslagen samt 12 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 217/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

37) Lag om ändring av djurskyddslagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 150/2005 rd (Heidi Hautala /gröna m.fl.)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

Debatt (PTK 136/37).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

38) Lag om ändring av 50 a § i upphovsrättslagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 151/2005 rd (Jyrki Kasvi /gröna m.fl.)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kulturutskottet.

Debatt (PTK 136/38).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 137/6/2005

Plenum avslutas kl. 19.21.

​​​​