Plenarprotokoll 136/2013 rd

PR 136/2013 rd

Justerat 2.0r

136. FREDAGEN DEN 20 DECEMBER 2013

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (10.00—11.01).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 20 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Christina Gestrin /sv (r)
 • Lauri Ihalainen /sd (r)
 • Saara Karhu /sd
 • Jyrki Katainen /saml (r)
 • Johannes Koskinen /sd
 • Eero Lehti /saml (s)
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Mats Nylund /sv (f)
 • Pentti Oinonen /saf (s)
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Eero Reijonen /cent
 • Päivi Räsänen /kd (r)
 • Alexander Stubb /saml
 • Katja Taimela /sd (s)
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Jani Toivola /gröna
 • Pia Viitanen /sd (s)
 • Sofia Vikman /saml

Efter namnuppropet anmälde sig ledamot

 • Kimmo Tiilikainen /cent (10.59)

__________

Regeringens propositioner

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har 19.12.2013 överlämnat regeringens propositioner RP 211—214/2013 rd till riksdagen.

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 1052, 1054, 1061—1063, 1068, 1070, 1072—1075, 1078—1083, 1101/2013 rd antecknades ha anlänt.

__________

Avbrytande av 2013 års riksmöte och sammanträdande till 2014 års riksmöte

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att riksdagen beslutar avbryta 2013 års riksmöte efter att detta plenum eller dagens plenum är slut.

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag.

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att riksdagen sammanträder till 2014 års riksmöte måndag 3.2.2013 kl. 12, varvid 2013 års riksmöte avslutas.

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2014 Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2014 (RP 112/2013 rd)

Enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 112/2013 rd

Regeringens proposition  RP 193/2013 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 34/2013 rd

Budgetmotion  BM 1—423, 425—428, 430—576/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 19.12.2013.

Almänna debatten om huvudtitlarna 33, 35 och 36 avslutades i plenum 19.12.2013. Nu följer detaljbehandling av dessa huvudtitlar.

PR 135/1/2013

Huvudtitel 33
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Ändringsförslag

Under debatten framställdes följande ändringsförslag till huvudtiteln, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior:

1. Pirkko Ruohonen-Lerner /saf med bifall av Timo Soini /saf: mom. 33.01.01 ökas med 100 000 euro för att inrätta en äldreombudsmannatjänst. (BM 446)

2. Kauko Tuupainen /saf med bifall av Martti Mölsä /saf: mom. 33.01.01 ökas med 100 000 euro för att utreda möjligheten att införa ett pensionstak i Finland. (BM 532)

3. Jyrki Yrttiaho /vg med bifall av Markus Mustajärvi /vg: mom. 33.01.01 ökas med 300 000 euro för att utreda en övergång från brutet index till halvvägsindex i arbetspensionerna. (BM 563)

4. Katri Komi /cent med bifall av Jari Leppä /cent: mom. 33.01.01 ökas med 100 000 euro för omkostnaderna för besvärsnämnden för social trygghet. (BM 187)

5. Mika Niikko /saf med bifall av Jari Lindström /saf: mom. 33.01.25 minskas med 4 530 000 euro från det föreslagna anslaget för nationella elektroniska kundsystem inom social- och hälsovården. (BM 300)

6. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under mom. 33.10.51 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen avsätter adekvata ekonomiska resurser för att genomföra indexhöjningen av barnbidrag åren 2014—2015." (Reservation 2)

7. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under mom. 33.10.53 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar behövliga åtgärder för att återinföra hemförlovningspenningen för beväringar." (Reservation 2)

8. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det i kap. 33.10 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att överföra ansvaret för stödet för närståendevård på Folkpensionsanstalten och reserverar tillräckliga resurser för att höja stödnivån och stödja närståendevårdarnas funktionsförmåga." (Reservation 2)

9. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under mom. 33.40.60 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar behövliga åtgärder för att återinföra folkpensionsavgiften på den privata sektorn." (Reservation 2)

10. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det i kap. 33.40 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar behövliga åtgärder för att göra sjukpensionssystemet mer flexibelt så att det alltid är ekonomiskt lönsamt för den som får sjukpension att arbeta deltid, när personen så önskar." (Reservation 2)

11. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det i kap. 33.40 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar behövliga åtgärder för att se över sjukpensionssystemet så att staten kompenserar företag som anställer personer över 55 år för en eventuell avgiftshöjningen på grund av eventuell arbetsoförmåga." (Reservation 2)

12. Jussi Niinistö /saf med bifall av Juho Eerola /saf: mom. 33.50.54 ökas med 48 600 euro för betalning av frontunderstöd till utlänningar; stödet betalas till alla arbetspliktiga utlänningar som tjänstgjort i krigsoperationsområde åren 1939—1945 på samma sätt som till finska medborgare som tjänstgjort i motsvarande uppgifter. (BM 307)

13. Ritva Elomaa /saf med bifall av Lauri Heikkilä /saf: mom. 33.50.56 ökas med 75 000 euro för att främja vänverksamheten för veteraner. (BM 36)

14. Ritva Elomaa /saf med bifall av Lauri Heikkilä /saf: mom. 33.50.56 ökas med 500 000 euro för rehabilitering och vård i hemmet för frontveteraner i Egentliga Finland. (BM 37)

15. Eeva-Maria Maijala /cent med bifall av Markus Lohi /cent: mom. 33.50.57 ökas med 300 000 euro till rehabilitering för personer som på grund av kriget som minderåriga utfört serviceuppgifter och beväpnad vakthållning av fronttjänstkaraktär. (BM 219)

16. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det i kap. 33.50 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen skyndsamt utreder om det i rådande läge längre är ändamålsenligt att kräva en invaliditetsgrad på minst 20 procent för vissa krigsinvalidförmåner." (Reservation 2)

17. Ritva Elomaa /saf med bifall av Lauri Heikkilä /saf: mom. 33.60.31 ökas med 200 000 euro för att stödja en fortsatt verksamhet i Villnäs hälsostation. (BM 38)

18. Hanna Mäntylä /saf med bifall av Johanna Jurva /saf: mom. 33.60.31 ökas med 200 000 euro till kommunerna i Lappland för öppenvård inom barnskyddet. (BM 280)

19. Johanna Jurva /saf med bifall av Hanna Mäntylä /saf: mom. 33.60.31 ökas med 250 000 euro för utbildning och gruppstöd för närståendevårdare till patienter med minnessjukdomar inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. (BM 115)

20. Arja Juvonen /saf med bifall av Anne Louhelainen /saf: mom. 33.60.31 ökas med 250 000 euro för att upprätthålla platser för kortvarig och långvarig äldreomsorg i huvudstadsregionen. (BM 118)

21. Hanna Mäntylä /saf med bifall av Johanna Jurva /saf: mom. 33.60.31 ökas med 300 000 euro för stöd till närståendevårdare i glesbygden i Lappland. (BM 281)

22. Hanna Mäntylä /saf med bifall av Johanna Jurva /saf: mom. 33.60.31 ökas med 300 000 euro för tjänster för äldre i glesbygden i Lappland. (BM 282)

23. Johanna Jurva /saf med bifall av Hanna Mäntylä /saf: mom. 33.60.31 ökas med 500 000 euro för att upprätthålla familjearbete inom förebyggande barnskydd vid rådgivningarna i Vanda. (BM 116)

24. Ritva Elomaa /saf med bifall av Osmo Kokko /saf: mom. 33.60.31 ökas med 750 000 euro för bättre kvalitet på barnskyddets tjänster i Egentliga Finland. (BM 39)

25. Arja Juvonen /saf med bifall av Anne Louhelainen /saf: mom. 33.60.31 ökas med 1 000 000 euro för att bygga ett nytt barnsjukhus. (BM 119)

26. Arja Juvonen /saf med bifall av Anne Louhelainen /saf: mom. 33.60.31 ökas med 1 200 000 för att stödja funktionsförmågan för äldre personer som bor hemma. (BM 120)

27. Katri Komi /cent med bifall av Jari Leppä /cent: mom. 33.60.31 ökas med 2 000 000 euro till psykiatriska tjänster för barn och ungdomar. (BM 188)

28. Markku Rossi /cent med bifall av Timo Kalli /cent: mom. 33.60.63 ökas med 500 000 euro för verksamheten vid kompetenscenter inom det sociala området. (BM 398)

29. Hanna Mäntylä /saf med bifall av Johanna Jurva /saf: under ett nytt mom. i kap. 33.60 anslås 500 000 euro till Lapplands sjukvårdsdistrikt för psykiatrisk vård av barn och unga. (BM 283)

30. Johanna Jurva /saf med bifall av Hanna Mäntylä /saf: under ett nytt mom. i kap. 33.60 anslås 1 000 000 euro för fler psykiatriska sjukskötare för att främja mentalvårdstjänster för ungdomar. (BM 117)

31. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: under ett nytt mom. i kap. 33.60 anslås 30 000 000 euro för att utveckla servicen till familjerna. (Reservation 2)

32. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det i kap. 33.60 uttalas: "Riksdagen förutsätter att en tilläggsbudget våren 2014 innehåller ett anslag på 10 000 000 euro som understöd för projekt gällande inomhusluften och fuktskador i social- och hälsovårdens byggnader." (Reservation 2)

33. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det i kap. 33.60 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar behövliga åtgärder för att öka de ekonomiska resurserna inom äldreomsorgen och att resurserna framför allt dirigeras till de typer av äldreomsorg där patienterna behöver mest vård." (Reservation 2)

34. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det i kap. 33.60 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar behövliga åtgärder för att öka resurserna för uppförande av ett nytt barnsjukhus, eftersom det hör till statens kärnuppgifter att ta hand om barnens hälsa och välfärd." (Reservation 2)

35. Jyrki Yrttiaho /vg med bifall av Markus Mustajärvi /vg: mom. 33.70.01 ökas med 200 000 euro till regionförvaltningsmyndigheterna för arbetarskydd för fler inspektörer som övervakar anlitandet av utländsk arbetskraft i sydvästra Finland. (BM 566)

36. Laila Koskela /saf med bifall av Ritva Elomaa /saf: mom. 33.70.20 ökas med 250 000 euro till Institutet för hälsa och välfärd för kostnaderna för att undersöka hälsotillståndet hos barn som deltagit i vaccinationsundersökningen FinIP. (BM 192)

37. Mika Niikko /saf med bifall av Jari Lindström /saf: mom. 33.70.50 ökas med 260 000 euro för hälsofrämjande. (BM 301)

38. Jyrki Yrttiaho /vg med bifall av Markus Mustajärvi /vg: mom. 33.70.50 ökas med 600 000 euro för extra tandvårdsstöd till personer som behandlas med antipsykotisk medicinering. (BM 568)

39. Jyrki Yrttiaho /vg med bifall av Markus Mustajärvi /vg: mom. 33.70.50 ökas med 600 000 euro till de asbestexponerades organisation för rehabilitering och hälsorådgivning. (BM 567)

40. Anne Louhelainen /saf med bifall av Arja Juvonen /saf: mom. 33.90.50 ökas med 5 000 euro för stöd till evenemanget KesäMäSä i Lahtis. (BM 210)

41. Arja Juvonen /saf med bifall av Anne Louhelainen /saf: mom. 33.90.50 ökas med 50 000 euro till Finlands Räddningshundförbund. (BM 121)

42. Anne Louhelainen /saf med bifall av Arja Juvonen /saf: mom. 33.90.50 ökas med 50 000 euro för att trygga Lahden ensi- ja turvakoti ry:s verksamhet. (BM 211)

43. Anne Louhelainen /saf med bifall av Arja Juvonen /saf: mom. 33.90.50 ökas med 50 000 euro till föreningen Päijät-Hämeen Näkövammaiset ry. (BM 212)

44. Anne Louhelainen /saf med bifall av Arja Juvonen /saf: mom. 33.90.50 ökas med 100 00 euro till Omaishoitajat ja Läheiset ry:s distrikt i Päijänne-Tavastland. (BM 213)

45. Pirkko Ruohonen-Lerner /saf med bifall av Timo Soini /saf: mom. 33.90.50 ökas med 100 000 euro till Fri Från Narkotika rf. (BM 451)

46. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 33 uttalas: "Riksdagen förutsätter att utbetalningen av stödet för närståendevård överförs till FPA från och med oktober 2014." (Reservation 1)

47. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 33 uttalas: "Riksdagen förutsätter att ett beslut om en totalrevidering av anordnandet och finansieringen av social- och hälsovården tas utan dröjsmål och att Centerns hemkommuns-landskapsmodell tas som grund för beredningen." (Reservation 1)

48. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 33 uttalas: "Riksdagen förutsätter att hälsovårdens informationssystem förenhetligas i hela landet på grundval av Centerns hemkommuns-landskapsmodell." (Reservation 1)

49. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 33 uttalas: "Riksdagen förutsätter att åldern för pensionsavgång binds till förväntad livslängd och att möjligheten till förtidspensionering samtidigt säkerställs i vissa fall. Pensioneringsåldern måste höjas tillräckligt långsamt och med små steg så enskilda åldersklasser inte råkar i en oskälig situation." (Reservation 1)

50. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 33 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar omedelbara åtgärder för att förlänga arbetslivet och öka möjligheterna till deltidsarbete samt bereder en totalreform av rehabiliteringen." (Reservation 1)

51. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 33 uttalas: "Riksdagen förutsätter att man i arbetslivet går över från att bedöma arbetsoförmåga till att införa tidig intervention och bedömning av arbetsförmågan." (Reservation 1)

52. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 33 uttalas: "Riksdagen förutsätter att antalet människor med sjukpension minskas, att det satsas mer på företagshälsovård, att rehabiliteringen rationaliseras och att det sätts fokus på mer kvalitet i arbetslivet kvalitet och bättre rutiner, särskilt ledarskap. Sjukpension måste gå att ändra till deltidspension enklare än nu." (Reservation 1)

53. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 33 uttalas: "Riksdagen förutsätter att de som förlorar jobben måste ges möjlighet att få regelbunden vård och rehabilitering av god kvalitet." (Reservation 1)

54. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 33 uttalas: "Riksdagen förutsätter att det utan dröjsmål införs kvalitetskriterier inom barnskyddet. De 54 förslag till åtgärder som lades fram av utredningsperson Aulikki Kananoja måste verkställas snabbt." (Reservation 1)

55. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 33 uttalas: "Riksdagen förutsätter att arbetet på att förenkla den sociala tryggheten inleds omedelbart." (Reservation 1)

56. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under huvudtitel 33 uttalas: "Riksdagen förutsätter att avkastningen från RAY:s spelverksamhet i fortsättningen inte används som allmänna budgetmedel, utan riktas till den verksamhet som uttryckligen avses i lotterilagen." (Reservation 1)

Beslut

Vid omröstningen om Pirkko Ruohonen-Lerners förslag nr 1 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

135 ja, 38 nej, 1 avstår; 25 frånvarande.

( Omr. 1 )

Vid omröstningen om Kauko Tuupainens förslag nr 2 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

132 ja, 40 nej; 27 frånvarande.

( Omr. 2 )

Vid omröstningen om Jyrki Yrttiahos förslag nr 3 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

137 ja, 17 nej, 20 avstår; 25 frånvarande.

( Omr. 3 )

Vid omröstningen om Katri Komis förslag nr 4 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

110 ja, 65 nej; 24 frånvarande.

( Omr. 4 )

Vid omröstningen om Mika Niikkos förslag nr 5 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

139 ja, 36 nej; 24 frånvarande.

( Omr. 5 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 6 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

131 ja, 38 nej; 30 frånvarande.

( Omr. 6 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 7 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

130 ja, 43 nej; 26 frånvarande.

( Omr. 7 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 8 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

110 ja, 67 nej; 22 frånvarande

( Omr. 8 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 9 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

133 ja, 40 nej; 26 frånvarande.

( Omr. 9 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 10 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

134 ja, 40 nej; 25 frånvarande.

( Omr. 10 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 11 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

134 ja, 39 nej; 26 frånvarande.

( Omr. 11 )

Vid omröstningen om Jussi Niinistös förslag nr 12 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

136 ja, 42 nej; 21 frånvarande.

( Omr. 12 )

Vid omröstningen om Ritva Elomaas förslag nr 13 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

136 ja, 40 nej; 23 frånvarande.

( Omr. 13 )

Vid omröstningen om Ritva Elomaas förslag nr 14 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

135 ja, 42 nej; 22 frånvarande.

( Omr. 14 )

Vid omröstningen om Eeva-Maria Maijalas förslag nr 15 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

114 ja, 62 nej; 23 frånvarande.

( Omr. 15 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 16 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

129 ja, 46 nej; 24 frånvarande.

( Omr. 16 )

Vid omröstningen om Ritva Elomaas förslag nr 17 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

134 ja, 41 nej; 24 frånvarande.

( Omr. 17 )

Vid omröstningen om Hanna Mäntyläs förslag nr 18 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

130 ja, 43 nej; 26 frånvarande.

( Omr. 18 )

Vid omröstningen om Johanna Jurvas förslag nr 19 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

136 ja, 42 nej; 21 frånvarande

( Omr. 19 )

Vid omröstningen om Arja Juvonens förslag nr 20 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

136 ja, 42 nej; 21 frånvarande.

( Omr. 20 )

Vid omröstningen om Hanna Mäntyläs förslag nr 21 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

133 ja, 40 nej; 26 frånvarande.

( Omr. 21 )

Vid omröstningen om Hanna Mäntyläs förslag nr 22 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

135 ja, 44 nej; 20 frånvarande.

( Omr. 22 )

Vid omröstningen om Johanna Jurvas förslag nr 23 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

133 ja, 40 nej, 1 avstår; 25 frånvarande.

( Omr. 23 )

Vid omröstningen om Ritva Elomaas förslag nr 24 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

136 ja, 43 nej; 20 frånvarande.

( Omr. 24 )

Vid omröstningen om Arja Juvonens förslag nr 25 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

132 ja, 45 nej; 22 frånvarande.

( Omr. 25 )

Vid omröstningen om Arja Juvonens förslag nr 26 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

135 ja, 40 nej; 24 frånvarande.

( Omr. 26 )

Vid omröstningen om Katri Komis förslag nr 27 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

113 ja, 61 nej; 25 frånvarande.

( Omr. 27 )

Vid omröstningen om Markku Rossis förslag nr 28 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

123 ja, 53 nej, 1 avstår; 22 frånvarande.

( Omr. 28 )

Vid omröstningen om Hanna Mäntyläs förslag nr 29 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

132 ja, 44 nej; 23 frånvarande

( Omr. 29 )

Vid omröstningen om Johanna Jurvas förslag nr 30 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

136 ja, 42 nej; 21 frånvarande.

( Omr. 30 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 31 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

137 ja, 39 nej, 1 avstår; 22 frånvarande.

( Omr. 31 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 32 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

134 ja, 41 nej; 24 frånvarande.

( Omr. 32 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 33 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

136 ja, 42 nej; 21 frånvarande.

( Omr. 33 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 34 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

114 ja, 63 nej; 22 frånvarande.

( Omr. 34 )

Vid omröstningen om Jyrki Yrttiahos förslag nr 35 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

136 ja, 40 nej; 23 frånvarande.

( Omr. 35 )

Vid omröstningen om Laila Koskelas förslag nr 36 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

135 ja, 41 nej; 23 frånvarande.

( Omr. 36 )

Vid omröstningen om Mika Niikkos förslag nr 37 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

139 ja, 39 nej; 21 frånvarande.

( Omr. 37 )

Vid omröstningen om Jyrki Yrttiahos förslag nr 38 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

143 ja, 36 nej; 20 frånvarande.

( Omr. 38 )

Vid omröstningen om Jyrki Yrttiahos förslag nr 39 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

141 ja, 34 nej, 1 avstår; 23 frånvarande.

( Omr. 39 )

Vid omröstningen om Anne Louhelainens förslag nr 40 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

135 ja, 39 nej; 25 frånvarande.

( Omr. 40 )

Vid omröstningen om Arja Juvonens förslag nr 41 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

133 ja, 40 nej; 26 frånvarande.

( Omr. 41 )

Vid omröstningen om Anne Louhelainens förslag nr 42 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

132 ja, 42 nej; 25 frånvarande.

( Omr. 42 )

Vid omröstningen om Anne Louhelainens förslag nr 43 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

135 ja, 41 nej; 23 frånvarande.

( Omr. 43 )

Vid omröstningen om Anne Louhelainens förslag nr 44 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

132 ja, 41 nej; 26 frånvarande.

( Omr. 44 )

Vid omröstningen om Pirkko Ruohonen-Lerners förslag nr 45 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

136 ja, 40 nej, 1 avstår; 22 frånvarande.

( Omr. 45 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 46 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

105 ja, 68 nej; 26 frånvarande.

( Omr. 46 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 47 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

105 ja, 36 nej, 25 avstår; 33 frånvarande.

( Omr. 47 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 48 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

107 ja, 36 nej, 30 avstår; 26 frånvarande.

( Omr. 48 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 49 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

112 ja, 33 nej, 32 avstår; 22 frånvarande.

( Omr. 49 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 50 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

109 ja, 68 nej; 22 frånvarande.

( Omr. 50 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 51 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

113 ja, 64 nej; 22 frånvarande.

( Omr. 51 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 52 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

109 ja, 64 nej; 26 frånvarande.

( Omr. 52 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 53 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

108 ja, 68 nej; 23 frånvarande.

( Omr. 53 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 54 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

109 ja, 67 nej; 23 frånvarande.

( Omr. 54 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 55 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

107 ja, 68 nej; 24 frånvarande.

( Omr. 55 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 56 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

110 ja, 67 nej; 22 frånvarande.

( Omr. 56 )

__________

Följande anmälningar antecknades till protokollet: Juho Eerola avsåg rösta "nej" vid punkt 31, Anne Louhelainen avsåg rösta "nej" vid punkt 3, Vesa-Matti Saarakkala avsåg rösta "nej" vid punkt 28, Johanna Jurva avsåg rösta "avstår" vid punkt 47, Kauko Tuupainen avsåg rösta "nej" vid punkt 53, Ari Jalonen avsåg rösta "nej" vid punkt 3.

__________

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagen har godkänt huvudtitel 33 enligt betänkandet.

Huvudtitel 35
Miljöministeriets förvaltningsområde

Ändringsförslag

Under debatten framställdes följande ändringsförslag till huvudtiteln, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior:

1. Katri Komi /cent med bifall av Jari Leppä /cent: mom. 35.01.65 ökas med 100 000 euro för att balansera upp budgetunderskottet vid miljöupplysningsinstitutet i Rantasalmi. (BM 189)

2. Antti Kaikkonen /cent med bifall av Paula Lehtomäki /cent: mom. 35.10.22 ökas med 500 000 euro för skydd av vattendragen i södra Finland och av Östersjön. (BM 132)

3. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: mom. 35.10.22 ökas med 2 000 000 euro för att restaurera älven Luirojoki. (BM 254)

4. Markku Rossi /cent med bifall av Seppo Kääriäinen /cent: mom. 35.10.52 ökas med 450 000 euro för att förbereda inrättandet av Savupirtit nationalpark i Rautalampi och Konnevesi i området kring Enonniemi, Kalajanvuori och Södra Konnevesi. (BM 399)

5. Mirja Vehkaperä /cent med bifall av Inkeri Kerola /cent: mom. 35.10.52 ökas med 1 000 000 euro för att utveckla servicen i gästhamnar i havsterritoriet och särskilt hamnen i Röyttä i Ijo. (BM 541)

6. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: mom. 35.10.52 ökas med 2 000 000 euro för att trygga Forststyrelsens naturtjänster. (BM 255)

7. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: mom. 35.10.52 ökas med 2 500 000 euro för att utveckla infrastrukturen och anställa arbetskraft i Urho Kekkonens, Lemmenjoki och Pyhä-Luosto nationalparker. (BM 256)

8. Lauri Heikkilä /saf med bifall av Ritva Elomaa /saf: mom. 35.10.61 ökas med 93 500 euro för en undersökning av avloppsvattenförordningens miljökonsekvenser och privatpersoners kostnader för att skaffa och underhålla reningsanordningar i Gustavs och Rymättylä (BM 88)

9. Lauri Heikkilä /saf med bifall av Ritva Elomaa /saf: mom. 35.10.61 ökas med 250 000 euro för skydd av Östersjön. (BM 89)

10. Lea Mäkipää /saf med bifall av Pentti Kettunen /saf: mom. 35.10.61 ökas med 100 000 euro för att restaurera sjön Madesjärvi i Jalasjärvi och Parkano. (BM 268)

11. Lea Mäkipää /saf med bifall av Pentti Kettunen /saf: mom. 35.10.61 ökas med 100 000 euro för att restaurera Niskoslampi, Niskosjoki och Viinamäenlahti i Kihniö. (BM 269)

12. Lea Mäkipää /saf med bifall av Pentti Kettunen /saf: mom. 35.10.61 ökas med 200 000 euro för att restaurera Pappilansalmi i Parkano. (BM 270)

13. Vesa-Matti Saarakkala /saf med bifall av Maria Lohela /saf: mom. 35.10.61 ökas med 150 000 euro för att restaurera sjön Valkiajärvi i Seinäjoki och Jalasjärvi. (BM 471)

14. Vesa-Matti Saarakkala /saf med bifall av Maria Lohela /saf: mom. 35.10.61 ökas med 200 000 euro för att restaurera Ojutjärvi i Kauhava. (BM 472)

15. Simo Rundgren /cent med bifall av Markus Lohi /cent: mom. 35.10.61 ökas med 200 000 euro för att restaurera sjön Kurtakkojärvi i Kolari. (BM 413)

16. Anne Louhelainen /saf med bifall av Arja Juvonen /saf: mom. 35.10.61 ökas med 400 000 euro för att förbättra tillståndet i Vesijärvi. (BM 214)

17. Kauko Tuupainen /saf med bifall av Martti Mölsä /saf: mom. 35.10.61 ökas med 480 000 euro för att inleda andra etappen i restaureringen av Laajalahti. (BM 533)

18. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: mom. 35.10.61 ökas med 1 000 000 euro för miljövårdsarbeten i turistområden i Lappland. (BM 257)

19. Mika Niikko /saf med bifall av Jari Lindström /saf: mom. 35.10.63 minskas med 2 500 000 euro varav 500 000 från anslaget för miljöprojekt, 1 000 000 euro från anslaget för förvärv av områden enligt naturskyddsprogram och andra motsvarande reserveringar och 1 000 000 euro från anslaget för förvärv av skogsområden enligt handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland. (BM 302)

20. Lauri Heikkilä /saf med bifall av Ritva Elomaa /saf: mom. 35.20.37 ökas med 88 500 euro för en undersökning av konflikter i markanvändningen inom stadsstrukturen. (BM 90)

21. Ari Torniainen /cent med bifall av Arto Pirttilahti /cent: mom. 35.20.37 ökas med 500 000 euro för verksamhet med områdesarkitekter. (BM 518)

22. Martti Mölsä /saf med bifall av Teuvo Hakkarainen /saf: mom. 35.20.37 ökas med 500 000 euro för verksamhet med områdesarkitekter. (BM 287)

23. Pietari Jääskeläinen /saf med bifall av Reijo Tossavainen /saf: mom. 35.20.55 ökas med 1 000 000 euro för sanering av förorter i Helsingfors, Esbo och Vanda och i andra nyländska kommuner. (BM 127)

24. Antti Kaikkonen /cent med bifall av Paula Lehtomäki /cent: mom. 35.20.55 ökas med 10 000 000 euro för att bygga hissar och byta uppvärmningsform. (BM 133)

25. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 35.20.55 ökas med 20 000 000 euro för reparation av bostäder för äldre och funktionshindrade för att möjliggöra boende i hemmet. (Reservation 2)

26. Jyrki Yrttiaho /vg med bifall av Markus Mustajärvi /vg: mom. 35.20.55 ökas med 20 000 000 euro till understöd för renoveringar i bostäder. (BM 569)

27. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under mom. 35.20.55 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen tar krafttag mot utmaningarna när det gäller hyresbostäder till skäligt pris och social bostadsproduktion, så att byggnationen kommer i gång på nytt." (Reservation 2)

28. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: att det under huvudtitel 35 uttalas: "Riksdagen förutsätter att konflikten mellan miljöministeriets mål och kraven på intäktsföring från Forststyrelsen utreds eftersom det skärpta intäktskravet (120 miljoner euro per år) äventyrar ministeriets mål i fråga om mångfalden i naturen och en hållbar utveckling." (BM 258)

Beslut

Vid omröstningen om Katri Komis förslag nr 1 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

129 ja, 41 nej, 3 avstår; 26 frånvarande.

( Omr. 57 )

Vid omröstningen om Antti Kaikkonens förslag nr 2 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

127 ja, 46 nej, 3 avstår; 23 frånvarande.

( Omr. 58 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 3 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

140 ja, 36 nej, 1 avstår; 22 frånvarande.

( Omr. 59 )

Vid omröstningen om Markku Rossis förslag nr 4 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

146 ja, 30 nej, 2 avstår; 21 frånvarande.

( Omr. 60 )

Vid omröstningen om Mirja Vehkaperäs förslag nr 5 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

139 ja, 33 nej, 2 avstår; 25 frånvarande

( Omr. 61 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 6 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

137 ja, 39 nej; 23 frånvarande.

( Omr. 62 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 7 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

140 ja, 33 nej, 2 avstår; 24 frånvarande.

( Omr. 63 )

Vid omröstningen om Lauri Heikkiläs förslag nr 8 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

135 ja, 41 nej, 1 avstår; 22 frånvarande.

( Omr. 64 )

Vid omröstningen om Lauri Heikkiläs förslag nr 9 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

131 ja, 44 nej, 1 avstår; 23 frånvarande.

( Omr. 65 )

Vid omröstningen om Lea Mäkipääs förslag nr 10 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

132 ja, 47 nej; 20 frånvarande.

( Omr. 66 )

Vid omröstningen om Lea Mäkipääs förslag nr 11 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

130 ja, 44 nej; 25 frånvarande.

( Omr. 67 )

Vid omröstningen om Lea Mäkipääs förslag nr 12 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

135 ja, 44 nej; 20 frånvarande.

( Omr. 68 )

Vid omröstningen om Vesa-Matti Saarakkalas förslag nr 13 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

133 ja, 45 nej; 21 frånvarande.

( Omr. 69 )

Vid omröstningen om Vesa-Matti Saarakkalas förslag nr 14 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

133 ja, 43 nej; 23 frånvarande.

( Omr. 70 )

Vid omröstningen om Simo Rundgrens förslag nr 15 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

126 ja, 47 nej; 26 frånvarande.

( Omr. 71 )

Vid omröstningen om Anne Louhelainens förslag nr 16 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

132 ja, 42 nej; 25 frånvarande.

( Omr. 72 )

Vid omröstningen om Kauko Tuupainens förslag nr 17 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

133 ja, 40 nej; 26 frånvarande.

( Omr. 73 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 18 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

143 ja, 34 nej; 22 frånvarande.

( Omr. 74 )

Vid omröstningen om Mika Niikkos förslag nr 19 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

143 ja, 30 nej, 1 avstår; 25 frånvarande.

( Omr. 75 )

Vid omröstningen om Lauri Heikkiläs förslag nr 20 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

137 ja, 42 nej; 20 frånvarande.

( Omr. 76 )

Talman Eero Heinäluoma:

Ari Torniainens förslag nr 21 och Martti Mölsäs förslag nr 22 har samma innehåll. Vid omröstningarna ställs förslagen samtidigt mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid omröstningen om Ari Torniainens förslag nr 21 och Martti Mölsäs förslag nr 22 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

118 ja, 56 nej, 2 avstår; 23 frånvarande.

( Omr. 77 )

Vid omröstningen om Pietari Jääskeläinens förslag nr 23 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

136 ja, 41 nej; 22 frånvarande.

( Omr. 78 )

Vid omröstningen om Antti Kaikkonens förslag nr 24 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

131 ja, 44 nej, 2 avstår; 22 frånvarande.

( Omr. 79 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 25 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

136 ja, 39 nej; 24 frånvarande

( Omr. 80 )

Vid omröstningen om Jyrki Yrttiahos förslag nr 26 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

141 ja, 33 nej; 25 frånvarande.

( Omr. 81 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 27 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

115 ja, 63 nej; 21 frånvarande.

( Omr. 82 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 28 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

134 ja, 39 nej, 1 avstår; 25 frånvarande.

( Omr. 83 )

__________

Följande anmälningar antecknades till protokollet: Ari Jalonen avsåg rösta "nej" vid punkt 8, Anne Kalmari avsåg rösta "nej" vid punkt 17.

__________

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagen har godkänt huvudtitel 35 enligt betänkandet.

Huvudtitel 36
Räntor på statsskulden

Beslut

Riksdagen godkände huvudtitel 36 enligt betänkandet.

__________

Inkomsterna föredrogs.

Avdelning 11
Skatter och inkomster av skattenatur

Ändringsförslag

Under debatten framställdes följande ändringsförslag till avdelningen, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior:

1. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: mom. 11.04.01 minskas med 300 000 000 euro från de beräknade momsintäkterna. (BM 259)

2. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under mom. 11.01.01 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar en proposition om att hushållsavdraget ska få göras för 60 procent av de avdragsgilla kostnaderna för arbete och inte för 45 procent." (Reservation 2)

3. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under mom. 11.01.01 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar en proposition om att höja marginalskatten på det femte steget i inkomstbeskattningen till 36 procent och marginalskatten på det fjärde steget till 32 procent." (Reservation 2)

4. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under mom. 11.01.01 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar en proposition till riksdagen om att slopa rätten till skatteavdrag för frivilliga pensionsförsäkringsavgifter." (Reservation 2)

5. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under mom. 11.01.01 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar en proposition om lättnader i förvärvsinkomstbeskattningen av personer över 63 år." (Reservation 2)

6. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under mom. 11.01.01 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar en proposition om en ny, mer rättvis och tillväxtfrämjande beskattning av utdelning, där stora utdelningar beskattas hårdare och små utdelningar beskattas lindrigare än i dag." (Reservation 2)

7. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under mom. 11.01.01 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen ger extra resurser för att bekämpa svart ekonomi och lämnar en proposition om höjning av böterna enligt lagen om beställaransvar." (Reservation 2)

8. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under mom. 11.01.02 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar behövliga åtgärder för att fastställa samfundsskattesatsen till 22 procent." (Reservation 2)

9. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under mom. 11.01.02 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar behövliga åtgärder för att bibehålla avdragsrätten för representationskostnader." (Reservation 2)

10. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under mom. 11.01.02 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar behövliga åtgärder för att mildra beskattningen av näringsidkare och personbolag." (Reservation 2)

11. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under mom. 11.01.02 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar en proposition om en reform av samfundsskatten, där små och medelstora företag som anställer personal är befriade från samfundsskatt så länge de inte delar ut vinst till sina ägare." (Reservation 2)

12. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under mom. 11.01.02 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen ingriper mer målmedvetet i skatteplanering inom företag som är skadlig för Finland och lämnar propositioner om hårdare begränsning av rätten att göra avdrag för ränta samt om en lag som förbjuder underkapitalisering." (Reservation 2)

13. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under mom. 11.01.02 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att bredda skatteunderlaget på ett rättvist sätt genom att utsträcka beskattningen till stora stiftelsers och föreningars kapitalinkomster." (Reservation 2)

14. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det i kap. 11.01 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar en proposition om beskattning av stora förmögenheter." (Reservation 2)

15. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under mom. 11.04.01 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar en proposition med förslag om att sänka den allmänna momsskattesatsen med en procentenhet." (Reservation 2)

16. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under mom. 11.04.01 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar en proposition om att höja den nedre gränsen för momspliktig affärsverksamhet till 20 000 euro och taket för lättnadsområdet till 40 000 euro." (Reservation 2)

17. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under mom. 11.08.07 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar snabba åtgärder för att sänka energiskatterna." (Reservation 2)

18. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under mom. 11.08.07 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att återställa skattestödet för torv till 2012 års nivå." (Reservation 2)

19. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under mom. 11.08.07 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar behövliga åtgärder för att slopa kraftverksskatten." (Reservation 2)

20. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under mom. 11.08.07 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar behövliga åtgärder för att införa ett system för återbäring av bränsleskatt i form av skattekonto för att näringslivet ska kunna behålla sin konkurrenskraft och transportkostnaderna ska vara skäliga." (Reservation 2)

21. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det i kap. 11.10 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar en proposition om en gruvskatt." (Reservation 2)

22. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under mom. 11.19.06 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar behövliga åtgärder för att slopa farledsavgifterna." (Reservation 2)

23. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under mom. 11.19.06 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen undersöker och följer vilka effekter sänkningen av farledsavgifterna har på säkerheten i sjötrafiken." (Reservation 2)

24. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under avdelning 11 uttalas: "Riksdagen förutsätter att sänkningen av samfundskatten periodiseras så att skatten sänks till 22 procent 2014 och till 20 procent 2015." (Reservation 2)

25. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under avdelning 11 uttalas: "Riksdagen förutsätter att beskattningen av utdelning från noterade aktiebolag ses över på så sätt att utdelning under 1 000 euro blir skattefri och utdelning över 1 000 euro är skattepliktig fullt ut. Avvikande från detta är 94 procent av utdelning som överstiger 1 000 euro skattepliktig vid beskattningen för 2014, vilket beror på att den periodiserade sänkningen av samfundsskatten förutsätter en ändring i beskattningen av utdelning." (Reservation 1)

26. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under avdelning 11 uttalas: "Riksdagen förutsätter att beskattningen av utdelning från onoterade aktiebolag ses över så att 15 procent av utdelning upp till 60 000 euro är skattepliktig kapitalinkomst, 50 procent av utdelning på 60 000—150 000 euro är skattepliktig kapitalinkomst och kapitalskatt tillämpas fullt ut på utdelning över 150 000 euro. I beskattningen för 2014 är dock 8 procent av utdelning upp till 60 000 euro skattepliktig kapitalinkomst och 45 procent av utdelning på 60 000—150 000 euro skattepliktig kapitalinkomst. Detta beror på att den periodiserade sänkningen av samfundsskatten förutsätter en ändring i beskattningen av utdelning." (Reservation 1)

27. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under avdelning 11 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen inför ett avdrag för företagarinkomsten på 5 procentenheter. Rätt till avdraget har personbolag samt jord- och skogsbruksföretagare, dvs. sådana företagare som inte kan dra nytta av den sänkta samfundsskatten som gjorts med tanke på aktiebolagen." (Reservation 1)

28. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under avdelning 11 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen bereder en skatteskala för förvärvsinkomst, som gör beskattningen rättvis och beaktar förmågan att betala skatt på så sätt att beskattningen stramas åt gradvis för inkomster över 60 000 euro och de följande progressivitetsgränserna är 90 000 euro och 160 000 euro." (Reservation 1)

29. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under avdelning 11 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar ett nytt och striktare lagförslag om att helt sätta stopp för företagens möjligheter att utnyttja skatteparadis och dra nytta av möjligheten att göra avdrag för räntor på koncernlån. Dessutom förutsätts regeringen vidta åtgärder för stärkt övervakning av internprissättning för att vinster som görs i Finland ska bli beskattade i Finland på behörigt sätt." (Reservation 1)

30. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under avdelning 11 uttalas: "Riksdagen förutsätter att webbportalen palkka.fi görs användarvänligare för att stärka den ekonomiska aktiviteten, motverka svart ekonomi och stödja privatpersoner i deras roll som arbetsgivare." (Reservation 1)

31. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under avdelning 11 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar ett lagförslag, som verkställer windfallskatten på vatten- och kärnkraftverk på ett rättvist sätt i proportion till produktionen och där beskattningsmodellen kan godkännas av EU och ge skatteintäkter." (Reservation 1)

32. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under avdelning 11 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen slopar bankskatten, som är skadlig för näringslivet och osäker när det gäller de faktiska skatteintäkterna till staten." (Reservation 1)

33. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under avdelning 11 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen inför fri rätt till avskrivning på produktiva investeringar i syfte att få fart på investeringarna." (Reservation 1)

34. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under avdelning 11 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen skyndsamt bereder skatte- och stödlösningar som sätter fart på den inhemska energiproduktionen, inklusive höjning av det rörliga stödet för energived, sänkning av torvskatten och höjning av skatten på stenkol." (Reservation 1)

35. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under avdelning 11 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen bereder en allmän avdragsrätt för överlåtelseförluster som ersättning för avdraget för företagsänglar." (Reservation 1)

36. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under avdelning 11 uttalas: "Riksdagen förutsätter att företagens rätt till avdrag för representationskostnader bibehålls, med undantag av alkoholprodukter." (Reservation 1)

37. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det under avdelning 11 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen börjar bereda en ändring av semesterlagen för att säkerställa att de anställda får ta semester fyra veckor när de är friska, på det sätt som sägs i EU-direktivet; men inte hela semestern, som i Finland är längre än semester enligt direktivet." (Reservation 1)

Beslut

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 1 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

135 ja, 12 nej, 24 avstår; 28 frånvarande.

( Omr. 84 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 2 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

133 ja, 40 nej, 1 avstår; 25 frånvarande.

( Omr. 85 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 3 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

135 ja, 37 nej, 1 avstår; 26 frånvarande.

( Omr. 86 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 4 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

137 ja, 37 nej, 1 avstår; 24 frånvarande.

( Omr. 87 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 5 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

136 ja, 39 nej; 24 frånvarande.

( Omr. 88 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 6 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

136 ja, 39 nej; 24 frånvarande.

( Omr. 89 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 7 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

137 ja, 39 nej; 23 frånvarande.

( Omr. 90 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 8 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

137 ja, 39 nej; 23 frånvarande.

( Omr. 91 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 9 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

135 ja, 38 nej; 26 frånvarande.

( Omr. 92 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 10 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

134 ja, 41 nej; 24 frånvarande.

( Omr. 93 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 11 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

137 ja, 37 nej; 25 frånvarande.

( Omr. 94 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 12 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

137 ja, 39 nej; 23 frånvarande.

( Omr. 95 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 13 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

139 ja, 37 nej; 23 frånvarande.

( Omr. 96 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 14 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

136 ja, 38 nej; 25 frånvarande.

( Omr. 97 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 15 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

137 ja, 39 nej; 23 frånvarande.

( Omr. 98 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 16 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

131 ja, 42 nej; 26 frånvarande.

( Omr. 99 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 17 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

133 ja, 45 nej; 21 frånvarande.

( Omr. 100 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 18 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

106 ja, 66 nej; 27 frånvarande.

( Omr. 101 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 19 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

137 ja, 39 nej, 1 avstår; 22 frånvarande.

( Omr. 102 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 20 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

134 ja, 41 nej; 24 frånvarande.

( Omr. 103 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 21 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

136 ja, 40 nej; 23 frånvarande.

( Omr. 104 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 22 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

137 ja, 38 nej, 1 avstår; 23 frånvarande.

( Omr. 105 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 23 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

134 ja, 40 nej; 25 frånvarande.

( Omr. 106 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 24 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

111 ja, 32 nej, 33 avstår; 23 frånvarande.

( Omr. 107 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 25 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

106 ja, 34 nej, 34 avstår; 25 frånvarande.

( Omr. 108 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 26 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

108 ja, 36 nej, 31 avstår; 24 frånvarande.

( Omr. 109 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 27 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

107 ja, 61 nej, 7 avstår; 24 frånvarande.

( Omr. 110 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 28 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

108 ja, 36 nej, 33 avstår; 22 frånvarande.

( Omr. 111 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 29 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

108 ja, 68 nej, 1 avstår; 22 frånvarande.

( Omr. 112 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 30 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

107 ja, 69 nej; 23 frånvarande.

( Omr. 113 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 31 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

107 ja, 34 nej, 34 avstår; 24 frånvarande.

( Omr. 114 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 32 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

107 ja, 65 nej, 1 avstår; 26 frånvarande.

( Omr. 115 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 33 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

107 ja, 36 nej, 30 avstår; 26 frånvarande.

( Omr. 116 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 34 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

107 ja, 65 nej; 27 frånvarande.

( Omr. 117 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 35 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

108 ja, 70 nej; 21 frånvarande.

( Omr. 118 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 36 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

104 ja, 67 nej, 1 avstår; 27 frånvarande.

( Omr. 119 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 37 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

110 ja, 33 nej, 33 avstår; 23 frånvarande.

( Omr. 120 )

__________

Följande anmälningar antecknades till protokollet: Kaj Turunen avsåg rösta "avstår" vid punkt 31, Ari Jalonen avsåg rösta "nej" vid punkt 34 och Mika Niikko avsåg rösta "avstår" vid punkt 1.

__________

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagen har godkänt avdelning 11 enligt betänkandet.

Avdelning 12
Inkomster av blandad natur

Beslut

Riksdagen godkände avdelning 12 enligt betänkandet.

Avdelning 13
Ränteinkomster och intäktsföring av vinst

Ändringsförslag

Under debatten framställdes följande ändringsförslag till avdelningen, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior:

1. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 13.04.01 den beräknade inkomstföringen från Finlands Bank ökas med 100 000 000 euro. (Reservation 2)

Beslut

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 1 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

137 ja, 40 nej; 22 frånvarande

( Omr. 121 )

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagen har godkänt avdelning 13 enligt betänkandet.

Avdelning 15
Lån

Ändringsförslag

Under debatten framställdes följande ändringsförslag till avdelningen, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior:

1. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: att det under mom. 15.03.01 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen förbereder sig på att Finlands kreditbetyg sänks och följaktligen upprättar en alternativ strategi för att klara av situationen." (BM 260)

2. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: att det under avdelning 15 uttalas: "Riksdagen förutsätter att Finland i fortsättningen inte tar nya skulder på grund av andra staters ekonomiska exponeringar eller sätter sin högsta kreditvärdighet på spel genom att ta orimligt stora risker för andras räkning." (BM 261)

Beslut

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 1 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

109 ja, 64 nej; 26 frånvarande.

( Omr. 122 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 2 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

135 ja, 42 nej; 22 frånvarande.

( Omr. 123 )

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagen har godkänt avdelning 15 enligt betänkandet.

Detaljmotiveringens allmänna föreskrifter föredrogs.

Detaljmotiveringen, Allmänna föreskrifter

Beslut

Riksdagen godkände detaljmotiveringens allmänna föreskrifter enligt betänkandet.

Allmänna motiveringen föredrogs.

Allmänna motiveringen

Ändringsförslag

Under debatten framställdes följande ändringsförslag till allmänna motiveringen, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior:

1. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det i den allmänna motiveringen uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar behövliga åtgärder för att minska onödig byråkrati i förvaltningen." (Reservation 2)

2. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det i den allmänna motiveringen uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen låter utreda de totala kostnaderna för tvångssvenskan för stats- och samhällsekonomin." (Reservation 2)

3. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det i den allmänna motiveringen uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar behövliga åtgärder för att skärpa asyl- och familjeåterföreningsförfarandet och för att dämpa invandring som kräver integrationsinsatser." (Reservation 2)

4. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det i den allmänna motiveringen uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen agerar så att hela Finland förblir bosatt och att alla har tillgång till den nödvändiga servicen oavsett var de bor." (Reservation 2)

5. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det i den allmänna motiveringen uttalas: "Riksdagen förutsätter att de som är över 65 år fortsatt har fri fiskerätt i den nya lagen om fiske." (Reservation 2)

6. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det i den allmänna motiveringen uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen låter göra en grundlig utredning av hur ett pensionstak lämpar sig för Finlands pensionssystem." (Reservation 2)

7. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det i den allmänna motiveringen uttalas: "Riksdagen förutsätter att energin i Finland senast 2030 till minst 50 procent ska produceras från förnybar energi och att minst hälften av den energi vi förbukar är finländsk. Dessutom måste utsläppen minskas med 50 procent före 2030." (Reservation 1)

8. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det i den allmänna motiveringen uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen genast vidtar åtgärder för att höja stödet till träflis och sänka skatten på torv till 2012 års nivå. Denna skatteändring som stödjer sysselsättningen i landet och stärker vår bytesbalans ska finansieras till hälften genom att höja skatten på importerad stenkol." (Reservation 1)

9. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det i den allmänna motiveringen uttalas: "Riksdagen förutsätter att det så snabbt som möjligt och i stor enighet fattas ett beslut om höjd pensionsålder. Finländarna lever allt längre och det faller sig därför naturligt att pensionsåldern kopplas till den förväntade livstiden. Som motvikt till högre pensionsålder behövs trovärdiga utsikter för tusentals nya jobb. Äldre anställda måste tas väl hand om. Det behövs människor i olika åldrar på jobben." (Reservation 1)

10. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det i den allmänna motiveringen uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen fattar konkreta beslut för snabbare studier, bättre arbetsliv och tryggad arbetshälsa." (Reservation 1)

11. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det i den allmänna motiveringen uttalas: "Riksdagen förutsätter att den misslyckade ungdomsgarantin revideras i grunden. En åtgärd är att se över läroavtalsutbildningen. I stället för att förlänga läropliktsåldern rakt av behöver vi skräddarsydda lösningar som når fram till de unga som är i störst behov av dem." (Reservation 1)

12. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det i den allmänna motiveringen uttalas: "Riksdagen förutsätter att hälsovården och den mest krävande socialvården ordnas i landskapen inom ramen för kommunalt samarbete. Primärvården måste fås att fungera. Skrankorna mellan primärvården och den specialiserade sjukvården måste undanröjas. I vår hemkommun-landskapsmodell ordnar och finansierar landskapen hälsovården och den mest krävande socialtjänsten. Med vårt alternativ kan pengarna komma från en enda källa och informationssystemen samordnas." (Reservation 1)

13. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det i den allmänna motiveringen uttalas: "Riksdagen förutsätter att kommunernas utgifter reduceras genom att antalet uppgifter minskar och tjänsterna ses över, likaså de anknytande processerna. Riksdagen förundrar sig över regeringen nu sammanställer en mekanisk gallringslista samtidigt som den vältrar över nya uppgifter på kommunerna för upp till minst 400 miljoner euro. Till det kommer kostnadseffekterna av planerade och nästan färdiga propositioner, bland annat om verkställigheten av äldreomsorgslagen; de innebär merkostnader på 190 miljoner euro. Riksdagen kan inte godta regeringens sätt att handla." (Reservation 1)

14. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det i den allmänna motiveringen uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att stödja kommundrivet utvecklingsarbete bland annat genom att satsa på informationssystem och slopa regler som försämrar och hindrar tjänsteproduktionen." (Reservation 1)

15. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det i den allmänna motiveringen uttalas: "Riksdagen förutsätter att det med en gång införs ett kommunalt ramförfarande, och inte först nästa valperiod, och att detta också gäller principen om fullständig finansiering av nya uppgifter för kommunerna." (Reservation 1)

16. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det i den allmänna motiveringen uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen ser till att de offentliga finanserna kommer i balans på 8—10 år. Ett användbart instrument är utgiftsregeln, som ger en välbehövlig förutsebarhet på lång sikt på utgiftssidan i de offentliga finanserna. Genom utgiftsregeln tillåts statens utgifter stiga med högst 60 procent jämfört med den ökning av statens inkomster som den ekonomiska tillväxten medför. Av inkomstökningen läggs 40 procent på att täcka underskottet. På så sätt kan skuldkvoten minska snabbt." (Reservation 1)

17. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det i den allmänna motiveringen uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att öppna flaskhalsarna i finansieringen till företag bland annat genom att utveckla Finnvera, ta fram en fungerande obligationsmarknad för små och medelstora företag, se över reglerna för Pensionsbolagens fonder för återbelåning, försäkra sig om att behålla mångfalden i bankvärlden och tillåta fri avskrivningsrätt för produktionsinvesteringar." (Reservation 1)

18. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det i den allmänna motiveringen uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att stödja små och medelstora företag. Nödvändiga åtgärder är bland annat ett företagaravdrag på fem procent i beskattningen och bidrag för att anställa den första medarbetaren." (Reservation 1)

19. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det i den allmänna motiveringen uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att begränsa anställdas rätt att flytta fram sin semesterrätt på grund av sjukdom till fyra semesterveckor som EU föreslår i arbetstidsdirektivet. För det som går därutöver ska de ha en karenstid på sex dagar." (Reservation 1)

20. Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: att det i den allmänna motiveringen uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen ännu en gång rättar till sin reform av skatten på aktieutdelning och den här gången inför en rättvis reform genom att göra skatten mer progressiv. Småföretagare som sysselsätter folk och jordbrukare bör få ett företagaravdrag på fem procent. Skattefri aktieutdelning upp till 1 000 euro bör införas för att stötta folkkapitalismen." (Reservation 1)

21. Markus Mustajärvi /vg med bifall av Jyrki Yrttiaho /vg: att det i den allmänna motiveringen uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen har beredskap för att underskottet 2014 kommer att bli avsevärt mycket större, kanske t.o.m. 2 miljarder euro, än beräknat." (BM 262)

Dessutom framställde Timo Kalli/cent med bifall av Markku Rossi/cent ett förslag om misstroende mot statsrådet enligt den utdelade kopian.

Beslut

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 1 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

108 ja, 60 nej; 31 frånvarande.

( Omr. 124 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 2 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

133 ja, 40 nej; 26 frånvarande.

( Omr. 125 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 3 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

138 ja, 38 nej; 23 frånvarande

( Omr. 126 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 4 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

107 ja, 68 nej; 24 frånvarande.

( Omr. 127 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 5 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

136 ja, 40 nej; 23 frånvarande.

( Omr. 128 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 6 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

132 ja, 39 nej; 28 frånvarande.

( Omr. 129 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 7 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

108 ja, 35 nej, 32 avstår; 24 frånvarande.

( Omr. 130 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 8 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

108 ja, 69 nej, 1 avstår; 21 frånvarande.

( Omr. 131 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 9 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

111 ja, 32 nej, 34 avstår; 22 frånvarande.

( Omr. 132 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 10 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

109 ja, 66 nej, 3 avstår; 21 frånvarande.

( Omr. 133 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 11 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

106 ja, 65 nej, 4 avstår; 24 frånvarande.

( Omr. 134 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 12 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

104 ja, 35 nej, 33 avstår; 27 frånvarande.

( Omr. 135 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 13 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

109 ja, 35 nej, 34 avstår; 21 frånvarande.

( Omr. 136 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 14 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

109 ja, 68 nej; 22 frånvarande.

( Omr. 137 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 15 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

107 ja, 67 nej, 2 avstår; 23 frånvarande.

( Omr. 138 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 16 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

110 ja, 33 nej, 34 avstår; 22 frånvarande.

( Omr. 139 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 17 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

109 ja, 34 nej, 34 avstår; 22 frånvarande.

( Omr. 140 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 18 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

108 ja, 69 nej; 22 frånvarande.

( Omr. 141 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 19 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

111 ja, 33 nej, 33 avstår; 22 frånvarande.

( Omr. 142 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag nr 20 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

107 ja, 69 nej; 23 frånvarande.

( Omr. 143 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag nr 21 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

126 ja, 51 nej, 1 avstår; 21 frånvarande

( Omr. 144 )

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagen har godkänt allmänna motiveringen enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotionerna förkastas.

Riksdagen godkände utskottets förslag om tilllämpningen av budgeten.

Talman Eero Heinäluoma:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen om misstroende.

Under den allmänna debatten har följande förslag om misstroende mot statsrådet framställts:

Maria Lohela /saf med bifall av Jari Lindström /saf: "Regeringen saknar tillräckliga medel och en vision för hur företagandet ska främjas och hur vi kan skapa nya jobb och ekonomisk tillväxt. Regeringens budget för nästa år förbättrar inte den sociala rättvisan och tryggar inte ställningen för dem som har det sämst ställt. Följaktligen konstaterar riksdagen att regeringen inte har riksdagens förtroende."

Esko Kiviranta /cent med bifall av Anne Kalmari /cent: "Riksdagen konstaterar att regeringen inte har riksdagens förtroende."

Under allmänna motiveringen har följande förslag om misstroende mot statsrådet framställts:

Timo Kalli /cent med bifall av Markku Rossi /cent: Regeringen Katainen har misslyckats i sina centrala ekonomi- och sysselsättningspolitiska mål. Fler än 400 000 finländare och deras omgivning är direkt drabbade av den stora arbetslösheten. Nästa år kan statskulden stiga till ungefär 100 miljarder euro. De största reformer som regeringen själv har uppställt för valperioden (kommunerna och vården) befinner sig i en återvändsgränd. Social- och hälsovården vittrar sönder. Samtidigt har regeringen genom nedskärningar av statsandelarna trängt kommunerna så hårt att de måste skärpa beskattningen, skära ner på tjänsterna och rentav permittera inom barnskyddet. Finland behöver en ny riktning. Det förväntades senast efter regeringens budgetförhandlingar och sedan efter de strukturpolitiska förhandlingarna. Men den misslyckade och orättvisa politiken fortsätter. Regeringens struktur- och budgetpaket saknar lösningar för att skapa tillväxt och nya arbetstillfällen. En stor del av ärendena har vältrats över på kommunerna, arbetsmarknadens organisationer och nästa regering. De beslut vi känner till, som tvångssammanslagningar av kommuner och nedskärningar av hemvårdsstödet, har ingenting att göra med att få Finlands ekonomi på fötter. Statsminister Katainen har själv medgett att strukturpaketet i hög grad baserar sig på fromma förhoppningar. Följaktligen konstaterar riksdagen att regeringen inte har riksdagens förtroende. (Reservation 1)

Redogörelsen godkändes.

Esko Kiviranta meddelade att han tar tillbaka sitt förslag om misstroende och Anne Kalmari meddelade likaså att hon tar tillbaka sitt understöd.

Talman Eero Heinäluoma:

Således ställs vid omröstningarna först Timo Kallis förslag mot Maria Lohelas förslag och slutligen förrättas omröstning om huruvida statsrådet har riksdagens förtroende.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om Timo Kallis förslag mot Maria Lohelas förslag godkände riksdagen Maria Lohelas förslag med rösterna

136 ja, 36 nej, 6 avstår; 21 frånvarande.

( Omr. 145 )

Vid 2) omröstningen om Maria Lohelas förslag beslutade riksdagen att statsrådet har riksdagens förtroende med rösterna

106 ja, 72 nej; 21 frånvarande.

( Omr. 146 )

Ärendet slutbehandlat.

2) Regeringens proposition till riksdagen om en femte tilläggsbudget för 2013

Enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 208/2013 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 35/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 19.12.2013.

PR 135/3/2013

Nu följer detaljbehandling av tilläggsbudgetpropositionen. Jag ber ledamöterna framställa ändringsförslagen.

Förslag

Följande ändringsförslag till tilläggsbudgeten, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior, framställdes:

1. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: att det under mom. 28.92.69 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar omedelbara åtgärder för att minska EU-budgeten och effektivisera medelsanvändningen." (Reservation 1)

Beslut

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag godkände riksdagen betänkandet med rösterna

133 ja, 39 nej; 27 frånvarande.

( Omr. 147 )

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagen har godkänt tilläggsbudgetpropositionen enligt betänkandet.

Riksdagen godkände utskottets förslag om tilllämpningen av tilläggsbudgeten.

Ärendet slutbehandlat.

Talman Eero Heinäluoma:

På alla talmäns vägnar tackar jag er, ärade ledamöter, för plenumarbetet och ett gott samarbete under den gångna höstsessionen och önskar er en riktigt fridfull julpaus.

Plenum är nu slut.

Plenum avslutades kl. 11.01.