Plenarprotokoll 137/2004 rd

PR 137/2004 rd

Justerat 2.0r

137. FREDAGEN DEN 10 DECEMBER 2004

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Eva Biaudet /sv
 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Christina Gestrin /sv
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Hanna-Leena Hemming /saml
 • Tanja Karpela /cent
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Jere Lahti /saml
 • Reino Ojala /sd
 • Kalevi Olin /sd
 • Terhi Peltokorpi /cent
 • Martin Saarikangas /saml
 • Seppo Särkiniemi /cent
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Irja Tulonen /saml
 • Matti Vanhanen /cent
 • Jan Vapaavuori /saml
 • Lasse Virén /saml

Efter namnuppropet anmäler sig följande ledamöter:

 • Eva Biaudet /sv
 • Matti Vanhanen /cent
 • Christina Gestrin /sv
 • Martin Saarikangas /saml

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

10.12 ledamöterna

 • Matti Vanhanen /cent
 • Jan Vapaavuori /saml

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

10.12 ledamöterna

 • Hanna-Leena Hemming /saml
 • Terhi Peltokorpi /cent
 • Seppo Särkiniemi /cent

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

10.12 ledamöterna

 • Eva Biaudet /sv
 • Christina Gestrin /sv
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Jere Lahti /saml
 • Reino Ojala /sd
 • Martin Saarikangas /saml
 • Irja Tulonen /saml

__________

Statsrevisorernas berättelser för 2003 och 2004

Talmannen meddelar att till riksdagen har med skrivelser av i dag från statsrevisorerna anlänt två berättelser enligt 10 § i instruktionen för statsrevisorerna för åren 2003 och 2004 (B 16, 17/2004 rd). Berättelserna har nu delgetts riksdagen genom att de delats ut till ledamöterna.

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 780, 783, 785, 798, 800, 802, 808, 812, 822/2004 rd antecknas ha anlänt.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 242/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 44/2004 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande nr 44. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Detaljbehandling:

19 d §

Debatt (PTK 137/1).

Under debatten föreslår ledamot Eero Akaan-Penttilä med bifall av ledamot Leena Rauhala att paragrafen godkänns med den formulering den har i reservationen.

Vid omröstningen om ledamot Akaan-Penttiläs förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 101 ja och 71 nej, 27 frånvarande.

( Omr. 1 )

19 e och 19 f §, ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken godkänns.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om användning av indexvillkor i arbets- och tjänstekollektivavtalen för 2005—2007

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 256/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 39/2004 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande nr 39. Först förs en allmän debatt och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av lagförslaget.

I anslutning till detta ärende tillåts dessutom debatt om ärendena 3)—5) på dagordningen.

Allmän debatt (PTK 137/2).

Antecknas till protokollet ledamöterna Anne Huotaris och Miapetra Kumpulas anmälan att de försenat sig från den föregående omröstningen på grund av problem med tillbyggnadens hissar samt att ledamot Kumpula avsåg att rösta för betänkandet.

__________

Talmannen:

Plenum avbryts och det fortsätter kl. 15.

Plenum avbryts kl. 13.30.

Plenum fortsätts

kl. 15

Förhandlingarna leds av förste vice talman Markku Koski.

Allmänna debatten om ärende 2) på dagordningen fortsätter (PTK 137/2).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2005 och till lagar om ändring av 105 a och 124 § i inkomstskattelagen samt 12 § lagen om skatteredovisning

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 257/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 40/2004 rd

Lagmotion  LM 138/2004 rd

Åtgärdsmotion  AM 9/2004 vp

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Lagförslag 1 i regeringens proposition

1 §

Debatt (PTK 137/3).

Under debatten föreslår ledamot Anni Sinnemäki med bifall av ledamot Kirsi Ojansuu att paragrafen skall godkännas enligt reservation 3.

Ledamot Iivo Polvi föreslår med bifall av ledamot Mikko Kuoppa att paragrafen skall godkännas enligt reservation 1.

Talmannen:

Förslagen är motstående och ställs vid omröstningarna först mot varandra och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet.

Vid 1) omröstningen mellan ledamöterna Polvis och Sinnemäkis förslag godkänner riksdagen ledamot Polvis förslag med rösterna 104 ja och 48 nej, 2 blanka och 45 frånvarande.

( Omr. 2 )

Vid 2) omröstningen mellan betänkandet och ledamot Polvis förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 124 ja och 30 nej, 45 frånvarande.

( Omr. 3 )

2 §, ingressen och rubriken godkänns.

Lagförslag 2 i regeringens proposition

105 a §

Talmannen:

Paragrafen behandlas momentvis.

105 a § 2 mom.

Debatt (PTK 137/3).

Under debatten föreslår ledamot Iivo Polvi med bifall av ledamot Mikko Kuoppa att momentet skall godkännas med ordalydelsen i reservation 1.

Vid omröstningen om ledamot Polvis förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 121 ja och 31 nej, 47 frånvarande.

( Omr. 4 )

105 a §, ett nytt 3 och 4 mom.

Debatt (PTK 137/3).

Under debatten föreslår ledamot Bjarne Kallis med bifall av ledamot Sari Essayah att till paragrafen fogas ett nytt 3 och 4 mom. enligt reservation 2.

Vid omröstningen om ledamot Kallis förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 108 ja och 46 nej, 45 frånvarande.

( Omr. 5 )

124 §, ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken godkänns.

Övriga lagförslag

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslag 3 i regeringens proposition med ett innehåll enligt betänkandet.

Riksdagen omfattar finansutskottets förslag att lagförslagen i lagmotionen skall förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 45 a § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 260/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 45/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 146/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 38/2004 rd

Lagmotion  LM 146/2003 rd, 25, 67, 89, 95, 102/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Lagförslaget i regeringens proposition

92 § godkänns.

127 a §

Debatt (PTK 137/5).

Under debatten föreslår ledamot Jari Koskinen med bifall av ledamot Janina Andersson att paragrafen godkänns med den formulering den har i reservationen.

Vid omröstningen om ledamot Jari Koskinens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 107 ja och 44 nej, 1 blank och 47 frånvarande.

( Omr. 6 )

127 b §, ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken godkänns.

Övriga lagförslag

Riksdagen omfattar finansutskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna skall förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

6) Regeringens proposition med förslag till lagar om civilpersonals deltagande i krishantering och om ändring av 76 § i inkomstskattelagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 206/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 26/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

7) Regeringens proposition med förslag till godkännande av protokollet till konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 178/2004 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 13/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om alterneringsledighet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 253/2004 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 16/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

9) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen om upprättande av organisationen för internationell handelsinformation och samarbete som en mellanstatlig organisation samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 202/2004 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 17/2004 rd

Talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen i utrikesutskottets betänkande, som gäller godkännande av överenskommelsen. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslaget, som nu kan antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Överenskommelsen godkänns.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av inkomstskattelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 245/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 36/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 18 § i fordonsskattelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 246/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 37/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om försök med samarbete inom regioner

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 198/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 22/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 11 § i lagen om försäkringsdomstolen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 239/2004 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 12/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

14) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare och av vissa lagar som gäller tidigare avträdelsesystem

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 192/2004 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 11/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

15) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare samt vissa andra lagar

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 215/2004 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 12/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

16) Regeringens proposition med förslag till ändringar i den lagstadgade olycksfallsförsäkringens indexsystem

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 250/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 39/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

17) Regeringens proposition med förslag till temporär ändring av indexsystemet för trafikförsäkringslagstiftningen, patientförsäkringslagstiftningen och miljöskadeförsäkringslagstiftningen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 249/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 40/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

18) Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 2 § familjevårdarlagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 252/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 41/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

19) Regeringens proposition med förslag till lagar om temporär ändring av socialvårdslagen och folkhälsolagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 221/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 42/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

20) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och vissa andra lagar

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 223/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 43/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslaget till uttalande i social- och hälsovårdsutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

21) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av naturgasmarknadslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 128/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 28/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Förslaget till uttalande i ekonomiutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

22) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 16 § i lagen om vattentjänster

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 228/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 20/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

Plenum avslutas kl. 17.41.