Plenarprotokoll 137/2005 rd

PR 137/2005 rd

Justerat 2.0r

137. TISDAGEN DEN 13 DECEMBER 2005

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Tarja Cronberg /gröna
 • Mikko Elo /sd
 • Marjukka Karttunen /saml
 • Tatja Karvonen /cent
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /cent
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Rosa Meriläinen /gröna
 • Mikaela Nylander /sv
 • Reino Ojala /sd
 • Kimmo Sasi /saml
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Erkki Tuomioja /sd

Efter namnuppropet anmäler sig ledamöterna

 • Anneli Kiljunen /sd
 • Tatja Karvonen /cent
 • Tarja Cronberg /gröna
 • Kimmo Tiilikainen /cent

__________

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

13.12 ledamot

 • Erkki Tuomioja /sd

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

13.12 ledamöterna

 • Tarja Cronberg /gröna
 • Tatja Karvonen /cent
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Tapani Tölli /cent

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lagar om upphävande av förmögenhetsskattelagen och om värdering av tillgångar vid beskattningen samt till vissa lagar som har samband med dem

Dels andra, dels enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 144/2005 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 44/2005 rd

Lagmotion  LM 91/2004 rd, 117/2005 rd

Åtgärdsmotion  AM 5, 80, 101/2005 rd

Talmannen:

Lagförslagen i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Under debatten har ledamot Kari Uotila föreslagit med bifall av ledamot Mikko Kuoppa att lagförslagen som godkänts vid första behandlingen skall förkastas.

Ledamot Sari Essayah har med bifall av ledamot Tuija Nurmi föreslagit följande uttalande i motiveringen: "Riksdagen förutsätter att regeringen förbereder ett förslag för att jämställa arvs- och gåvobeskattningen av skogsbrukslägenheter med beskattningen av gårdsbruk och annan företagsverksamhet."

Lagförslagen

Vid omröstningen om att anta eller förkasta lagförslagen som godkänts vid första behandlingen beslutar riksdagen anta sagda lagförslag med rösterna 134 ja och 45 nej, 20 frånvarande.

( Omr. 1 )

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna skall förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslaget till uttalande

Vid omröstningen om ledamot Essayahs förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 132 ja och 49 nej, 18 frånvarande.

( Omr. 2 )

Åtgärdsmotionerna

Riksdagen omfattar finansutskottets förslag att åtgärdsmotionerna skall förkastas.

Ärendet är slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna, lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården, lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt av vissa andra lagar som har samband med dem

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 88/2005 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 24/2005 rd

Lagmotion  LM 91, 98/2005 rd

Talmannen:

Lagförslagen i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Under debatten har ledamot Sari Essayah med bifall av ledamot Bjarne Kallis föreslagit följande uttalande i motiveringen: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att betala ut justeringarna av statsandelarna till kommunerna, dvs. en statsandelsskuld på 366 miljoner euro, till kommunerna till fullt belopp under 2006."

Lagförslagen

Lagförslagen som godkänts vid första behandlingen antas.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna skall förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslagen till uttalanden

De fyra förslagen till uttalanden i förvaltningsutskottets betänkande godkänns.

Vid omröstningen om ledamot Essayahs förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 102 ja och 79 nej, 18 frånvarande.

( Omr. 3 )

Ärendet är slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av läkemedelslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 107/2005 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 32/2005 rd

Talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Under debatten har ledamot Pentti Tiusanen föreslagit med bifall av ledamot Markus Mustajärvi att lagförslaget skall förkastas.

Vid omröstningen om att anta eller förkasta lagförslaget beslutar riksdagen anta sagda lagförslag med rösterna 147 ja och 35 nej, 17 frånvarande.

( Omr. 4 )

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

De två förslagen till uttalanden i social- och hälsovårdsutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

4) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice och av vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 164/2005 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 34/2005 rd

Talmannen:

Lagförslagen har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Under debatten har ledamot Markus Mustajärvi föreslagit med bifall av ledamot Matti Kangas att lagförslag 2—5 som godkänts vid första behandlingen skall förkastas.

Ledamot Osmo Soininvaara har med bifall av ledamot Jyrki Kasvi föreslagit att riksdagen godkänner två förslag till uttalanden enligt reservation 2.

Lagförslagen

Lagförslag 1 som godkänts vid första behandlingen antas.

Vid omröstningen om att anta eller förkasta lagförslag 2—5 som godkänts vid första behandlingen beslutar riksdagen anta sagda lagförslag med rösterna 147 ja och 35 nej, 17 frånvarande.

( Omr. 5 )

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslagen till uttalanden

De två förslagen till uttalanden i social- och hälsovårdsutskottets betänkande godkänns.

Vid omröstningen om ledamot Soininvaaras 1) förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 107 ja och 75 nej, 17 frånvarande.

( Omr. 6 )

Vid omröstningen om ledamot Soininvaaras 2) förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 142 ja och 38 nej, 19 frånvarande.

( Omr. 7 )

Ärendet är slutbehandlat.

5) Regeringens proposition med förslag till ungdomslag och lag om ändring av 1 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 28/2005 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 15/2005 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande nr 15. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Under allmänna debatten har ledamot Raija Vahasalo föreslagit med bifall av ledamot Kaarina Dromberg att till grund för behandlingen skall läggas förslaget i reservation 1 med kompletteringen att lagförslag 2 godkänns enligt utskottets förslag.

Grunden för behandlingen:

Vid omröstningen om ledamot Vahasalos förslag godkänner riksdagen kulturutskottets betänkande till grund för behandlingen med rösterna 122 ja och 56 nej, 21 frånvarande.

( Omr. 8 )

Detaljbehandling:

Lagförslag 1

1 och 2 § samt 1 kap. rubrik, 3—6 § och 2 kap. rubrik, 7 och 8 § och 3 kap. rubrik samt 9 § godkänns.

10 §

Debatt (PTK 137/5).

Under debatten föreslår ledamot Kaarina Dromberg med bifall av ledamot Marja Tiura att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

 • Ledamot Unto Valpas föreslår med bifall av ledamot Minna Sirnö att paragrafen får den formulering den har i reservation 2.

Talmannen:

Förslagen har identiskt innehåll och ställs vid omröstningarna samtidigt mot betänkandet.

Vid omröstningen om ledamöterna Drombergs och Valpas förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 106 ja och 70 nej, 2 blanka och 21 frånvarande.

( Omr. 9 )

11—13 § och 4 kap. rubrik, 14—16 § och 5 kap. rubrik samt 17 § godkänns.

18 §

Debatt (PTK 137/5).

18 § godkänns.

6 kap. rubrik samt lagförslagets ingress och rubrik godkänns.

Lagförslag 2

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

6) Lag om ändring av 50 a § i upphovsrättslagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 151/2005 rd (Jyrki Kasvi /gröna m.fl.)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kulturutskottet. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Under debatten har ledamot Heidi Hautala i strid med talmanskonferensens förslag och med bifall av ledamot Jyrki Kasvi föreslagit att ärendet skall remitteras till ekonomiutskottet.

Vid omröstningen mellan talmanskonferensens och ledamot Heidi Hautalas förslag godkänner riksdagen talmanskonferensens förslag med rösterna 142 ja och 36 nej, 1 blank och 20 frånvarande.

( Omr. 10 )

Ärendet remitteras till kulturutskottet.

7) Regeringens proposition om statsbudgeten för 2006
Regeringens proposition om komplettering av budgetpropositionen för 2006 (RP 119/2005 rd)

Enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 119, 201/2005 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 45/2005 rd

Budgetmotion  BM 1—1269/2005 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande nr 45.

Proceduren vid behandlingen av budgeten för 2006 godkändes vid riksdagens plenum i går. Riksdagen övergår nu till allmän debatt. Efter en presentation av finansutskottets ordförande följer en omgång gruppanföranden som får räcka maximalt 15 minuter. Efter dem fortsätter debatten som snabbdebatt, där de på förhand anmälda inläggen får vara längst 5 minuter.

Allmän debatt (PTK 137/7, Sinnemäki 137/7/6, Biaudet 137/7/7, Löv 137/7/75).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 138/1/2005

Plenum avslutas kl. 20.35.

​​​​